Sala Stampa

www.vatican.va

Sala Stampa Back Top Print Pdf
Sala Stampa


UDIENZA AI PARTECIPANTI AL PELLEGRINAGGIO DALLA CROAZIA, 08.11.2003


UDIENZA AI PARTECIPANTI AL PELLEGRINAGGIO DALLA CROAZIA

DISCORSO DEL SANTO PADRE IN LINGUA ORIGINALE

TRADUZIONE IN LINGUA ITALIANA

Alle ore 11.30 di questa mattina, nell’Aula Paolo VI, il Santo Padre ha ricevuto in Udienza i partecipanti al Pellegrinaggio dalla Croazia ed ha loro rivolto il discorso che riportiamo di seguito:

DISCORSO DEL SANTO PADRE IN LINGUA ORIGINALE

Draga braćo i sestre!

1. Drago mi je što mogu srdačno pozdraviti svakoga pojedinog od vas, koji dođoste u Rim kako bi ponovno očitovali svoju veliku odanost Petrovoj stolici, te mi istodobno uzvratili na mojemu pastirskom pohodu, kojega sam s radošću ostvario u lipnju ove godine. Svima od srca velim: dobro došli!

Pozdravljam posebno kardinala Josipa Bozanića te mu zahvaljujem na ljubaznim riječima, koje mi je također kao predsjednik Hrvatske biskupske konferencije uputio u ime svih nazočnih. S njim zajedno bratski pozdravljam sve biskupe, koji su željeli biti nazočni na ovome susretu. S poštovanjem pozdravljam i predstavnike građanskih i vojnih vlasti zemlje, kojima zahvaljujem za sve što su učinili kako bi u potpunosti uspjeli moji pastirski pohodi.

Ponovno očitujem svoju silnu zahvalnost za onako srdačan doček, koji mi je posvuda priređivan svaki put kada sam stupao na tlo vaše ljubljene domovine. U svojemu sjećanju i u svojemu srcu čuvam slike naroda nošena živom vjerom i puna oduševljenja, naroda gostoljubiva i velikodušna.

2. Sjećam se svojega prvog velikog susreta s Hrvatima, koji je bio upravo ovdje u obližnjoj bazilici, na grobu Apostolskoga Prvaka 30. travnja 1979. Od tada sam imao više puta mogućnost susresti se s vašim sunarodnjacima kako ovdje u Rimu tako i na mojim pastirskim pohodima vašoj Domovini.

Providnost je htjela da odredište mojega 100. apostolskog putovanja izvan Italije bude upravo Hrvatska, s postajama u starome i predivnome Dubrovniku, gdje sam proglasio blaženom sestru Mariju Propetoga Isusa Petković, zatim u Osijeku i Đakovu, u Rijeci te u Zadru. To mi je putovanje –kao hodočasniku Evanđelja putovima svijeta, pozvanu služiti Crkvi na Petrovoj stolici – dalo prigodu da vas učvrstim u vjeri za koju ste dali ono lijepo svjedočanstvo posred brojnih protivština i patnji. Htio sam tako poduprijeti vašu nadu, često puta izloženu velikim kušnjama, ohrabriti vašu ljubav i potaknuti vas na ustrajnost u vašoj privrženosti Crkvi u novome ozračju slobode i demokracije, koje je uspostavljeno prije trinaest godina.

3. Vaša ljubljena zemlja ima snagu i posjeduje sve sposobnosti, koje su joj potrebne kako bi se na prikladan način suočila s izazovima sadašnjega trenutka. Želja mi je da uvijek znade iskoristiti tu snagu i te sposobnosti kako bi izgrađivala društvo solidarno i spremno pružati učinkovitu podporu najslabijim slojevima; društvo utemeljeno na vjerskim i ljudskim vrijednostima, koje su minulih stoljeća nadahnjivale ondašnje naraštaje; društvo, koje poštuje svetost života i veliki Božji naum o obitelji; društvo, koje na okupu drži zdrave snage, promičući duh zajedništva i suodgovornosti.

Zalaganje za čovjeka i njegovo istinsko dobro crpi snagu također iz Evanđelja te je zbog toga sastavni dio poslanja Crkve (usp. Mt 25, 34-36; Lc 4, 18-19). Ništa što je uistinu ljudsko ne može biti tuđe Kristovim učenicima.

4. Molim Boga da plemenitome hrvatskom puku udijeli mir, slogu i ustrajnost u zalaganju za opće dobro. Sav vaš narod povjeravam zagovoru Blažene Djevice Marije – Gospe Velikoga Hrvatskog Krsnog Zavjeta, i svetoga Josipa – nebeskoga zaštitnika vaše zemlje.

Svima vama ovdje nazočnima, vašim biskupijskim i župnim zajednicama i vašim obiteljima od srca udjeljujem apostolski blagoslov.

Hvaljen Isus i Marija!

[01738-AA.02] [Testo originale: Croato]

TRADUZIONE IN LINGUA ITALIANA

Carissimi Fratelli e Sorelle!

1. Sono lieto di porgere il mio cordiale saluto a ciascuno di voi, convenuti a Roma per manifestare ancora una volta la vostra profonda devozione alla Sede di Pietro e, al tempo stesso, per ricambiare la Visita pastorale che ho avuto la gioia di compiere nel vostro Paese nel giugno scorso. A tutti va il mio affettuoso benvenuto.

Saluto innanzitutto il Cardinale Josip Bozanić, e lo ringrazio per le cortesi parole che, anche nel suo ufficio di Presidente della Conferenza Episcopale della Croazia, mi ha rivolto a nome di tutti i presenti. Insieme con lui, rivolgo un fraterno saluto ai Vescovi, che non hanno voluto mancare a questo appuntamento. Il mio deferente pensiero va, poi, ai rappresentanti delle Autorità civili e militari del Paese, che ringrazio per l’impegno profuso nella buona riuscita delle mie Visite pastorali.

Desidero rinnovare l’espressione della mia più viva gratitudine per l’accoglienza così calorosa che mi è stata sempre riservata ogni volta che ho posto piede sul suolo della vostra amata Patria. Conservo nella mia mente e nel mio cuore le immagini di un popolo animato da una fede viva e piena di entusiasmo, di un popolo ospitale e generoso.

2. Mi torna alla mente il primo grande incontro con i Croati avvenuto nella vicina Basilica, presso la tomba del Principe degli Apostoli, il 30 aprile 1979. Da allora ho avuto la possibilità di incontrarmi varie volte con vostri connazionali sia qui a Roma che nelle Visite pastorali alla vostra Patria.

La Provvidenza ha voluto che il mio 100° Viaggio apostolico fuori dall’Italia avesse come meta proprio la Croazia, con tappe nell’antica e splendida Dubrovnik per beatificare Suor Maria di Gesù Crocifisso Petković, e poi ad Osijek e Djakovo, a Rijeka ed a Zadar. In tal modo, come pellegrino del Vangelo sulle vie del mondo, chiamato a servire la Chiesa sulla Cattedra di Pietro, ho potuto confermarvi nella fede, per la quale avete dato una bella testimonianza in mezzo a numerose avversità e sofferenze. Ho voluto così sostenere la vostra speranza, spesso messa a dura prova, e animare la vostra carità incitandovi a perseverare nel vostro attaccamento alla Chiesa nel nuovo clima di libertà e di democrazia ristabilito tredici anni or sono.

3. La vostra amata Terra possiede la forza e le capacità necessarie per affrontare adeguatamente le sfide del momento attuale. Auspico che sappia sempre avvalersene per costruire una società solidale e pronta al fattivo sostegno dei ceti più deboli. Una società fondata sui valori religiosi e umani, che lungo i secoli hanno ispirato le generazioni che vi hanno preceduto. Una società che rispetti la sacralità della vita e il grande progetto di Dio sulla famiglia. Una società che tenga unite le forze sane, promuovendo lo spirito di comunione e di corresponsabilità.

L'impegno per l'uomo e per il suo vero bene trae forza anche dal Vangelo e, pertanto, fa parte della missione della Chiesa (cfr Mt 25, 34-46; Lc 4, 18-19). Nulla di quanto è genuinamente umano può risultare estraneo ai discepoli di Cristo.

4. Prego Dio di voler concedere alla nobile Nazione croata la pace, la concordia e la perseveranza nell’impegno per il bene comune. Affido il vostro popolo all’intercessione della Beata Vergine, Madonna del Grande Voto Battesimale Croato, e di San Giuseppe, celeste Patrono del vostro Paese.

A tutti voi qui presenti, alle vostre Comunità diocesane e parrocchiali, alle vostre famiglie, imparto di cuore la Benedizione Apostolica.

Siano lodati Gesù e Maria!

[01738-01.01] [Testo originale: Croato]