Sala Stampa

www.vatican.va

Sala Stampa Back Top Print Pdf
Sala Stampa


Messaggio del Santo Padre ai partecipanti al Festival dei Giovani (Mladifest) a Medjugorje (1° - 6 agosto 2022), 02.08.2022


Testo in lingua originale

Traduzione in lingua italiana

Pubblichiamo di seguito il Messaggio che il Santo Padre Francesco ha inviato ai partecipanti al Festival dei Giovani (Mladifest) a Medjugorje che si svolge dal 1° al 6 agosto 2022:

Testo in lingua originale

PORUKA SVETOGA OCA

sudionicima Festivala Mladih

Međugorje, 1.-6. kolovoza 2022. godine

Predragi!

U ono vrijeme, kako nam prenosi evanđelist Matej, Isus obraćajući se svima reče: »Dođite k meni svi koji ste izmoreni i opterećeni i ja ću vas odmoriti. Uzmite jaram moj na sebe, učite se od mene jer sam krotka i ponizna srca i naći ćete spokoj dušama svojim. Uistinu, jaram je moj sladak i breme moje lako« (Mt 11,28-30). Kako u ono vrijeme, tako se i danas Isus obraća svima vama, dragi mladi, te vam preko gesla ovogodišnjeg Festivala, nadahnutog maločas spomenutim Evanđeljem, upućuje svoj poziv: »Učite se od mene i naći ćete mir«.

Ove svoje riječi Gospodin ne upućuje samo apostolima ili nekima od svojih prijatelja, već svima koji su umorni i opterećeni. On zna kako život može biti težak te da postoji mnoštvo stvari koje nam opterećuju srce: mnogobrojna razočaranja, rane iz prošlosti, tereti koje nosimo, nepravde koje podnosimo te brojne neizvjesnosti i brige. Nasuprot svemu tome nalazi se Isus koji nam upućuje svoj poziv: »Dođite k meni i učite se od mene«. Ovaj poziv iziskuje hod i povjerenje, te nam ne dopušta da stojimo na mjestu, ukočeni i preplašeni pred izazovima života. Zvuči lako, ali u mračnim trenucima jednostavno se zatvorimo u sebe. Upravo iz te samoće Isus nas želi izvući pa nam stoga i govori: »Dođi«.

Put izlaza je u odnosu s Gospodinom, u gledanju Onoga koji nas istinski ljubi. No, nije samo dovoljno izaći iz sebe, već je potrebno znati u kojem smjeru krenuti, jer toliko je obmanjujućih ponuda koje obećavaju bolju budućnost, međutim ostavljaju nas uvijek iznova u samoći. Iz toga razloga Gospodin nam ukazuje kamo ići: »Dođite k meni«.

Dragi prijatelji, otvorena srca idite k Njemu, uzmite Njegov jaram i učite se od Njega. Idite k Učitelju kako bi postali Njegovi učenici i baštinici Njegovog mira. Ponesite Njegov jaram kojim ćete otkriti Božju volju i postati dionici otajstva njegova križa i uskrsnuća. »Jaram« o kojem Krist govori jest zakon ljubavi, to je zapovijed koju je ostavio svojim učenicima: ljubite jedni druge kao što sam ja vas ljubio (Iv 15,12). Jer pravi lijek čovjekovim ranama jest život utemeljen na bratskoj ljubavi, koja pronalazi svoj izvor u ljubavi Božjoj.

Hodeći zajedno s Njim i nasljedujući Ga, učit ćete od Njega. On je Gospodar koji drugima ne nameće teret koji sam ne nosi. Obraća se poniznima, malenima i siromašnima jer je i sam postao siromašan i ponizan. Ukoliko uistinu želimo učiti, potrebno se poniziti i prepoznati vlastito neznanje i oholost, one trenutke kada mislimo da sve možemo postići sami i svojom snagom, te napose imati otvoreno uho za Učiteljeve riječi. Na taj način upoznajemo njegovo srce, njegovu ljubav, njegov način razmišljanja, gledanja i djelovanja. No, biti blizu Gospodina i Njega nasljedovati zahtijeva hrabrost.

Predragi, ne bojte se, idite k Njemu sa svime što nosite u svome srcu. On je jedini Gospodin koji nudi istinsku okrepu i istinski mir. Slijedite primjer Marije, Njegove i naše Majke, koja će vas dovesti k Njemu. Povjerite se njoj, koja je Zvijezda mora, znak nade na uzburkanom moru koji nas vodi prema luci mira. Ona, koja poznaje svoga Sina, pomoći će vam da Ga nasljedujete u svom odnosu s Bogom Ocem, u suosjećanju s bližnjima i u svijesti o tome na što smo pozvani: biti djeca Božja. U ovom trenutku, u srcu ljeta, Gospodin vas poziva da krenete na odmor s Njime, na najposebnijem mjestu koje postoji, a to je vaše vlastito srce.

Dragi mladi, dok ovih dana odmarate u Isusu Kristu, sve vas povjeravam Blaženoj Djevici Mariji, našoj nebeskoj Majci, kako biste po njezinu zagovoru i primjeru mogli uzeti na sebe slatko i lako breme nasljedovanja Krista. Neka vas prati pogled Boga Oca koji vas ljubi, kako biste u susretu s drugima mogli biti svjedoci mira kojeg ćete zauzvrat primiti na dar. Molim na tu nakanu i blagoslivljam vas, te se ujedno preporučujem u vaše molitve.

U Rimu, kod sv. Ivana Lateranskog, na spomendan Blažene Djevice Marije od brda Karmela, 16. srpnja 2022.

FRANCISCUS

[01153-XX.01] [Testo originale: Croato]

Traduzione in lingua italiana

MESSAGGIO DEL SANTO PADRE

Ai partecipanti al Festival dei Giovani

Međugorje, 1°-6 agosto 2022

Carissimi,

in quel tempo, ci racconta l’evangelista Matteo, Gesù rivolgendosi a tutti disse: “Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo infatti è dolce e il mio peso leggero” (Mt 11,28-30). Come in quel tempo così anche oggi Gesù si rivolge a tutti voi, cari giovani, e con la parola-guida del Festival, ispirata al Vangelo appena menzionato, vi invita: “Imparate da me e troverete la pace”.

Il Signore non riserva queste parole solo agli apostoli o a qualcuno dei suoi amici, ma le rivolge a tutti coloro che sono stanchi e oppressi. Egli sa quanto la vita può essere difficile e che ci sono molte cose che ci affaticano il cuore: tante delusioni, diverse ferite del passato, pesi che portiamo e ingiustizie che sopportiamo, molte incertezze e preoccupazioni. Di fronte a tutto questo Gesù ci dice: “Venite a me e imparate da me”. Si tratta di un invito a muoversi, a non restare fermi, congelati e impauriti davanti alla vita, e ad affidarsi a Lui. Sembra facile, ma nei momenti bui viene naturale chiudersi dentro sé stessi. Gesù invece vuole tirarci fuori, perciò ci dice “Vieni”.

La via di uscita è nella relazione, nell’alzare lo sguardo verso Colui che ci ama davvero. Poi, non basta uscire da sé stessi, bisogna anche sapere dove andare, perché ci sono tanti traguardi ingannevoli che promettono un futuro migliore, però ci lasciano nella solitudine di prima. Per questo, Gesù indica dove andare: “Venite a me”.

Cari amici, con il cuore aperto andate a Lui, prendete il suo giogo e imparate da Lui. Andate dal Maestro per diventare suoi discepoli ed eredi della sua promessa di pace. Prendete il suo giogo che vi farà scoprire la volontà di Dio e vi renderà partecipi del mistero della sua croce e della sua risurrezione. Il “giogo” di cui Cristo parla è la legge dell’amore, è il comandamento che ha lasciato ai suoi discepoli: amatevi gli uni gli altri, come io vi ho amati (Gv 15,12). Perché il vero rimedio alle ferite dell’umanità è uno stile di vita basato sull’amore fraterno, che ha la sua radice nell’amore di Dio.

Camminando insieme con Lui e imitandolo, imparerete da Lui. Egli è un Maestro che non impone ad altri dei pesi che lui non porta. Si rivolge agli umili, ai piccoli e poveri perché Lui stesso si è fatto povero e umile. E per imparare, prima di tutto, bisogna essere umili e riconoscere la propria ignoranza e superbia che ci fanno pensare di poter fare tutto da soli e con le nostre forze. Bisogna avere orecchio aperto alle Parole del Maestro. Così si impara il suo cuore, il suo amore, il suo modo di pensare, di vedere e di fare. Ci vuole il coraggio di stargli vicino e di imitarlo.

Carissimi, non abbiate paura, andate a Lui con tutto quello che state portando dentro il cuore, egli è l’unico Signore che offre il vero ristoro e la vera pace. Seguite l’esempio di Maria, sua e nostra Madre, che vi porterà a Lui. Affidatevi alla Stella Maris, segno di speranza sul mare agitato, che ci guida verso il porto della pace. Ella, che conosce suo Figlio, vi aiuterà a imitarlo nella relazione con Dio Padre, nella compassione verso il prossimo e nella consapevolezza di ciò che siamo chiamati a essere, figli di Dio. In questo momento, nel cuore dell’estate, il Signore vi invita a fare delle vacanze con Lui, nel luogo più speciale che c’è: il proprio cuore.

Cari giovani, mentre state riposando in Gesù Cristo durante questi giorni, vi affido tutti alla Beata Vergine Maria, nostra Madre celeste, affinché, per sua intercessione e con il suo esempio, prendiate su di voi il giogo soave e leggero della sequela di Cristo. Lo sguardo di Dio Padre che vi ama personalmente vi accompagni ogni giorno, così che, nelle relazioni con gli altri, possiate essere testimoni della pace che riceverete in dono. Per questo prego e vi benedico, e chiedo anche a voi di pregare per me.

Roma, San Giovanni in Laterano, 16 luglio 2022,

B.V. Maria del Monte Carmelo

FRANCESCO

[01153-IT.01] [Testo originale: Croato]

[B0575-XX.01]