Sala Stampa

www.vatican.va

Sala Stampa Back Top Print Pdf
Sala Stampa


UDIENZA ALLA DELEGAZIONE SLOVACCA IN OCCASIONE DELLA RATIFICA DELL’ACCORDO-BASE TRA LA SANTA SEDE E LA REPUBBLICA SLOVACCA, 18.12.2000


UDIENZA ALLA DELEGAZIONE SLOVACCA IN OCCASIONE DELLA RATIFICA DELL’ACCORDO-BASE TRA LA SANTA SEDE E LA REPUBBLICA SLOVACCA

DISCORSO DEL SANTO PADRE  

TRADUZIONE IN LINGUA ITALIANA  

Alle ore 11.30 di questa mattina, nella Sala Clementina, Giovanni Paolo II ha ricevuto in Udienza la Delegazione della Repubblica Slovacca, in occasione della ratifica dell’Accordo-Base tra la Santa Sede e la Repubblica Slovacca firmato il 24 novembre scorso.

Pubblichiamo di seguito il discorso che il Santo Padre ha rivolto ai presenti nel corso dell’udienza:

DISCORSO DEL SANTO PADRE

Váení páni, ctené dámy!

Pred chvíou sa uskutočnila výmena ratifikačných listín Základnej zmluvy medzi Svätou stolicou a Slovenskou republikou. Srdečne vítam Vás, pán prezident, ako aj váených členov úradnej delegácie a vevyslanca Slovenskej republiky pri Svätej stolici. Pozdravujem i Vás, pán kardinál Ján Chryzostom Korec, ako aj Apoštolského nuncia, predsedu a členov Biskupskej konferencie, ktorí sa zúčastnili na slávnostnom úkone.

Výmenou ratifikačných listín Základnej zmluvy, podpísanej dvadsiateho štvrtého novembra toho roku, sa začína nová etapa vo vzájomných vzahoch medzi Svätou stolicou a Slovenskou republikou. Cirkev a štát majú teraz za úlohu aplikova, na čom sa dohodli. Treba si ela, aby hlboký duch konštruktívnej spolupráce i naďalej inšpiroval všetkých tých, ktorým bude zverené realizovanie tejto dôleitej úlohy.

Základným dôvodom spolupráce medzi Cirkvou a štátom je dobro udskej osoby. Táto spolupráca musí chráni a zaručova práva človeka. Keď Cirkev má plnú slobodu, ktorá jej patrí, je postavená do optimálnych podmienok, aby spolu so všetkými ostatnými ivými silami spoločnosti spolupracovala „na duchovnom a materiálnom dobre udskej osoby a na spoločnom dobre", ako hovorí preambula Zmluvy.

elám si, aby to, čo sa dnes uskutočnilo, prispelo k upevneniu spoločenských zväzkov a k duchovnému a materiálnemu rozvoju slovenskej spoločnosti. Tieto ičenia sprevádzam zvolávaním Boieho poehnania na účastníkov tohto stretnutia a na celé Slovensko, ktoré má vdy osobitné miesto v mojom srdci.

Všetkým zo srdca elám poehnané vianočné sviatky.

[02853-AA.02] [Testo originale: Slovacco]

TRADUZIONE IN LINGUA ITALIANA

Illustri Signori, Gentili Signore!

Poc'anzi è avvenuto lo scambio degli strumenti di ratifica dell’Accordo-Base tra la Santa Sede e la Repubblica Slovacca. Do il mio cordiale benvenuto a Lei, Signor Presidente, agli illustri Membri della Delegazione ufficiale e all'Ambasciatore della Repubblica Slovacca presso la Santa Sede. Saluto anche Lei, Signor Cardinale Ján Chryzostom Korec, il Nunzio Apostolico, il Presidente e i Membri della Conferenza Episcopale intervenuti alla solenne cerimonia.

Con lo scambio degli strumenti di ratifica dell’Accordo-Base, firmato il 24 novembre di quest’anno, inizia una nuova tappa nelle reciproche relazioni tra la Santa Sede e la Repubblica Slovacca. La Chiesa e lo Stato hanno ora il compito di applicare quanto hanno concordato. È da augurare che un profondo spirito di cooperazione costruttiva continui ad ispirare tutti coloro ai quali sarà affidata la realizzazione di tale importante compito.

La ragione fondamentale della collaborazione tra la Chiesa e lo Stato è il bene della persona umana. Questa cooperazione deve tutelare e garantire i diritti dell'uomo. Una Chiesa che gode di tutta la libertà che le spetta viene posta nelle condizioni ottimali per cooperare insieme con tutte le altre forze vive della società "al bene spirituale e materiale della persona umana ed al bene comune", come dice il Preambolo dell’Accordo.

Auspico che quanto oggi è stato compiuto contribuisca al consolidamento del legame sociale e allo sviluppo spirituale e materiale della società slovacca. Accompagno questi miei voti con l'invocazione della benedizione di Dio sui partecipanti a questo incontro e sull'intera Slovacchia, che ha sempre uno speciale posto nel mio cuore.

A tutti auguro di cuore Buone Feste Natalizie!

[02853-01.03] [Testo originale: Slovacco]