Sala Stampa

www.vatican.va

Sala Stampa Back Top Print Pdf
Sala Stampa


Lettera del Santo Padre ai Vescovi del Sinodo della Chiesa greco-cattolica ucraina, 11.07.2022


Lettera del Santo Padre

Traduzione in lingua italiana

Pubblichiamo di seguito la Lettera che il Santo Padre Francesco ha inviato ai Vescovi del Sinodo della Chiesa greco-cattolica ucraina, riuniti a Przemysl (Polonia) dal 7 al 15 luglio 2022:

Lettera del Santo Padre

Do Czcigodnego Brata

Jego Świątobliwości

Arcybiskupa Większego Kijowsko-Halickiego

Światosława Szewczuka

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Wasza Świątobliwość,

Czcigodni Bracia Biskupi Kościoła Grecko-Katolickiego Ukraińskiego,

serdecznie pozdrawiam Was wszystkich, zebranych na Synodzie w Przemyślu, w dniach od 7 do 15 lipca bieżącego roku. Obecny Synod, jak było wcześniej planowane, miał odbyć się w Kijowie, ale dramatyczna sytuacja wojny, która toczy się już piąty miesiąc, nie pozwoliła na to.

Niedawno, 27 czerwca, Kościół Grecko-Katolicki Ukraiński obchodził liturgiczne wspomnienie błogosławionych Męczenników, beatyfikowanych przez świętego Jana Pawła II we Lwowie, podczas jego pielgrzymki na Ukrainę w 2001 roku. Ale właśnie w tym momencie, rozumiemy lepiej okoliczności, w jakich żyli i ponieśli śmierć ci Męczennicy, wśród których byli biskupi, kapłani, zakonnicy, siostry zakonne i świeccy, którzy padli ofiarami komunistycznego reżimu sowieckiego. Dzisiaj, bronią oni z nieba swój Naród, który cierpi. Ich opiece polecam wszystkich Członków Synodu.

Drodzy Bracia Biskupi, łączę się duchowo z waszym cierpieniem, zapewniając o mojej modlitwie oraz zaangażowaniu, które niekiedy, ze względu na delikatną sytuację, nie pojawiają się w mediach. Synod Biskupów, którego tematem jest: “Synodalność i katolickość: doświadczenie UKGK”, musi mieć na celu dobro Kościoła i poszczególnych wiernych. Musi on być także miejscem spotkania i wzajemnej pomocy na wspólnej drodze życia, w poszukiwaniu nowych sposobów towarzyszenia wiernym. Chciałbym też przypomnieć raz jeszcze słowa, które skierowałem do Arcybiskupa Większego i Metropolitów na naszym spotkaniu w Rzymie, w lipcu 2019 roku:

Bliskość Pasterzy z wiernymi jest kanałem, który buduje się dzień po dniu i który przynosi żywą wodę nadziei. W taki sposób buduje się go, spotkanie za spotkaniem, z kapłanami, którzy znają i biorą sobie do serca troski ludu, oraz z wiernymi, którzy poprzez opiekę, jaką otrzymują, przyswajają sobie głoszenie Ewangelii, którą przekazują Pasterze. Nie rozumieją jej, jeśli Pasterze są nastawieni tylko na mówienie o Bogu; rozumieją, jeśli robią oni wszystko, co w ich mocy, aby dać im Boga: dając siebie, będąc blisko, jako świadkowie Boga nadziei, który stał się ciałem, aby kroczyć drogami człowieka. Niech Kościół będzie miejscem, gdzie się czerpie nadzieję, gdzie się znajduje zawsze otwarte drzwi, gdzie otrzymuje się pociechę i zachętę” (por. AAS 7 /2019/, 1126-1127).

Niech to spotkanie inspiruje Was do twórczego kontynuowania nadzwyczajnej tradycji wiary Ojców, zakorzenionej i podtrzymywanej od pokoleń w Ludzie Bożym Waszego Narodu. Modlę się, aby Wasz Kościół i Wasz Naród, ożywiane mocą sakramentów świętych, wpatrzone w Niepokalane Serce Maryi, nie straciły chrześcijańskiej nadziei na lepsze jutro.

Wszystkim Członkom Synodu udzielam mojego Błogosławieństwa.

Rzym, u św. Jana na Lateranie, 30 czerwca 2022 r.

FRANCISZEK

[01070-PL.01] [Testo originale: Polacco]

Traduzione in lingua italiana

Al Venerato Fratello

Sua Beatitudine Arcivescovo Maggiore di Kyiv-Halyć

Sviatoslav Shevchuk

Sia lodato Gesù Cristo!

Beatitudine,

Cari Fratelli Vescovi della Chiesa greco-cattolica Ucraina,

saluto cordialmente tutti Voi, radunati in Sinodo a Przemyśl, dal 7 al 15 luglio c.a. Questo Sinodo, secondo il progetto previo, si sarebbe dovuto svolgere a Kyiv, ma la drammatica situazione della guerra, già al suo quinto mese, non lo ha permesso.

Recentemente, il 27 giugno, la Chiesa greco-cattolica Ucraina ha celebrato la memoria liturgica dei Beati martiri, beatificati da San Giovanni Paolo II a Leopoli durante la sua visita in Ucraina nel 2001. Ma è in questo momento che comprendiamo meglio le circostanze in cui vissero e morirono questi martiri, tra i quali c’erano vescovi, sacerdoti, religiosi, religiose e laici caduti vittime del regime sovietico comunista. Oggi essi proteggono dal cielo il loro Popolo che soffre: alla loro protezione affido tutti i Membri del Sinodo.

Cari Fratelli Vescovi, mi unisco spiritualmente alla vostra sofferenza, assicurando la mia preghiera e il mio impegno, che non di rado, a causa della situazione delicata, non emerge nei media. Il Sinodo dei Vescovi, il cui tema è “Sinodalità e cattolicità: l’esperienza della CGCU”, come scopo deve avere il bene della Chiesa e dei singoli fedeli, ed essere altresì luogo d’incontro e di aiuto reciproco sulla comune via della vita, nella ricerca di nuovi modi d’accompagnamento dei fedeli e di vicinanza a loro. Ancora un'altra volta vorrei ricordarvi le parole che ho detto all’Arcivescovo Maggiore e ai Metropoliti nel nostro incontro a Roma nel luglio del 2019:

“La vicinanza dei Pastori ai fedeli è un canale che si costruisce giorno per giorno e che porta l’acqua viva della speranza. Si costruisce così, incontro dopo incontro, con i sacerdoti che conoscono e prendono a cuore le preoccupazioni della gente, e i fedeli che, mediante le cure che ricevono, assimilano l’annuncio del Vangelo che i Pastori trasmettono. Non lo capiscono se i Pastori sono intenti solo adire Dio; lo comprendono se si prodigano adare Dio: dando se stessi, stando vicini, testimoni del Dio della speranza che si è fatto carne per camminare sulle strade dell’uomo. La Chiesa sia il luogo dove si attinge speranza, dove si trova la porta sempre aperta, dove si ricevono consolazione e incoraggiamento” (AAS, 7 /2019/, 1126-1127)

L’incontro odierno vi ispiri nel creativo proseguimento della straordinaria tradizione della fede dei Padri, radicata e sostenuta da generazioni nel popolo di Dio della vostra Nazione. Prego che la vostra Chiesa e il vostro Popolo, vivificati dalla forza dei Sacramenti, fissando lo sguardo al Cuore Immacolato di Maria, non perdano mai la speranza cristiana in tempi migliori.

A tutti i Membri del Sinodo impartisco la mia Benedizione.

Roma, Laterano, 30 giugno del 2022.

FRANCESCO

[01070-IT.01] [Testo originale: Italiano]

[B0529-XX.02]