Sala Stampa

www.vatican.va

Sala Stampa Back Top Print Pdf
Sala Stampa


Udienza ai partecipanti al Pellegrinaggio dalla Slovacchia, 30.04.2022


Discorso del Santo Padre

Traduzione in lingua slovacca

Questa mattina, nell’Aula Paolo VI, il Santo Padre Francesco ha ricevuto in Udienza i partecipanti al Pellegrinaggio dalla Slovacchia e ha rivolto loro il discorso che pubblichiamo di seguito:

Discorso del Santo Padre

Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti! Vitajte! [benvenuti]

Saluto tutti voi, che siete venuti a manifestare il vostro legame al Successore di Pietro e a fare la vostra pubblica professione di fede, proprio in questo tempo Pasquale.

Saluto cordialmente il Cardinale Jozef Tomko, la cui presenza ci fa sentire che la Chiesa è una famiglia che sa onorare l’anzianità come un dono. Ma io ho un dubbio, sembra più giovane di me! Saluto l’Arcivescovo metropolita di Bratislava Mons. Stanislav Zvolenský, che accompagna questo pellegrinaggio come Presidente della Conferenza Episcopale Slovacca, grazie per le sue parole. Saluto tutti i Vescovi presenti, i sacerdoti, i consacrati, i fedeli laici. Sono lieto di salutare le Autorità civili, in particolare il Presidente del Parlamento della Repubblica Slovacca e il Presidente della Corte Costituzionale. E approfitto dell’occasione per inviare un saluto alla Signora Presidente del Paese.

Porto nel cuore i nostri incontri del settembre scorso a Bratislava, Prešov (Preshov), Košice (Coshitse) e al Santuario nazionale della Madonna dei Sette Dolori a Šaštín (Shashtjin). È stato per me un grande piacere vedere come la Chiesa in Slovacchia vive la ricchezza della diversità dei riti e delle tradizioni, come un ponte che unisce l’Occidente e l’Oriente cristiano. Ringraziamo il Signore perché, nonostante la pandemia, ho potuto visitare il vostro Paese; che Lui faccia maturare i frutti del viaggio apostolico!

Oggi siete venuti numerosi per ringraziare, ma mi sono reso conto che i pellegrini slovacchi vengono volentieri a Roma: lo vedo nelle udienze generali. Il vostro popolo è molto legato alla sede dei Santi Pietro e Paolo!

Venendo in mezzo a voi ho voluto incoraggiarvi a camminare nello stile dell’incontro, tutti insieme: i giovani, le famiglie, gli anziani, le diverse comunità che storicamente fanno parte della vostra società. La cultura dell’incontro si costruisce nella ricerca dell’armonia tra le diversità, un’armonia che richiede accoglienza, apertura e creatività. Alla radice di questo stile di vita c’è il Vangelo, c’è lo Spirito Santo. Ma sappiamo che nella storia e nella vita concreta questa armonia è a volte ferita dai nostri peccati e dai nostri limiti. Per questo, durante la mia visita, abbiamo pregato anche per la guarigione delle ferite. Mi raccomando: non stancatevi di invocare lo Spirito Santo, che è il Creatore dell’armonia e il balsamo delle ferite!

Mi hanno fatto sapere che il grande tappeto usato per il palco durante l’incontro con la comunità Rom, a Košice (Coshitse), è stato tagliato e distribuito tra le famiglie del quartiere, e può servire per l’accoglienza alla porta di ogni casa. Come ospite sono stato ricevuto da voi con il pane e il sale. Il sale dell’accoglienza che rimanda al sale del Vangelo. E recentemente la vostra accoglienza si è dimostrata di nuovo, questa volta nel contesto tragico della guerra. In questi mesi tante vostre famiglie, parrocchie e istituzioni hanno ricevuto sotto il loro tetto le mamme con i bambini delle famiglie ucraine costrette a dividersi per mettersi in salvo, arrivati con il loro povero bagaglio.

Guardando i loro occhi siete testimoni di come la guerra fa violenza ai legami familiari, priva i figli della presenza del papà, della scuola, e lascia abbandonati i nonni. Vi esorto a continuare a pregare e lavorare per la pace, che si costruisce nella nostra vita di ogni giorno, anche con questi gesti di carità accogliente. E so che siete solidali, oltre che con i fratelli vicini, anche con i lontani, come quelli di Cuba.

Chi accoglie un bisognoso compie non solo un atto di carità, ma anche di fede, perché riconosce Gesù nel fratello e nella sorella. Che Dio vi conservi sempre ricchi del sale dell’accoglienza! E che il vostro sale non perda il sapore, rinnovandosi sempre attingendo linfa vitale dalle radici. So che voi siete fieri dell’eredità di Santi Cirillo e Metodio. Vi invito a custodire e coltivare sempre questa eredità, per costruire ponti di fraternità insieme a tutti i popoli che si nutrono dalle stesse radici dell’evangelizzazione dell’Europa, con ambedue i polmoni del cristianesimo, di cui parlava il Santo Papa Giovanni Paolo II.

Grazie, carissimi, per la vostra fedeltà a Cristo, manifestata nella testimonianza della fede vissuta, nell’ecumenismo pratico delle relazioni con i vicini, nella carità accogliente anche di chi è diverso, nel rispetto di ogni vita umana e nella cura responsabile per l’ambiente. La Madonna dei Sette Dolori, Patrona della Slovacchia, sia per voi la Mamma che sempre vi accompagna nel cammino e vi insegna a consolare e portare speranza. Quella speranza che non delude e che ha un nome: Cristo Risorto. Christòs voskrese!

Adesso vi darò la benedizione e pregheremo insieme perché il Signore benedica tutti voi. E dopo io vi saluterò, ma c’è un problema: questa gamba non va bene, non funziona, e il medico mi ha detto di non camminare. A me piace andare…, ma questa volta devo obbedire al medico! Per questo vi chiederò il sacrificio di salire le scale e vi saluto da qui seduto. È una umiliazione, ma la offro per il vostro Paese. Grazie!

[00654-IT.02] [Testo originale: Italiano]

Traduzione in lingua slovacca

Drahí bratia a sestry, dobrý deň a vitajte! [po slovensky:] Vitajte!

Zdravím vás všetkých, ktorí ste prišli prejaviť svoje puto voči Petrovmu nástupcovi a verejne vyznať svoju vieru práve v tomto veľkonočnom období.

Srdečne pozdravujem kardinála Jozefa Tomka, ktorého prítomnosť nám dáva pocítiť, že Cirkev je rodina, ktorá si vie ctiť starobu ako dar. Ale mám pochybnosť, zdá sa byť mladším odo mňa! Zdravím bratislavského arcibiskupa metropolitu Mons. Stanislava Zvolenského, ktorý sprevádza túto púť ako predseda Konferencie biskupov Slovenska, ďakujem za jeho slová. Pozdravujem všetkých prítomných biskupov, kňazov, zasvätené osoby a veriacich laikov. S radosťou pozdravujem občianske autority, najmä predsedu parlamentu Slovenskej republiky a predsedu Ústavného súdu, a využívam príležitosť poslať pozdrav pani prezidentke krajiny.

Nosím si v srdci naše septembrové stretnutia v Bratislave, Prešove, Košiciach a v Národnej svätyni Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne. Bolo pre mňa veľkým potešením vidieť, ako Cirkev na Slovensku žije bohatstvom rozmanitosti obradov a tradícií, ako most spájajúci kresťanský Západ a Východ. Ďakujem Pánovi, že som napriek pandémii mohol navštíviť vašu krajinu; nech dá dozrieť ovociu apoštolskej cesty!

Dnes ste sa prišli v hojnom počte poďakovať, ale uvedomil som si, že slovenskí pútnici radi prichádzajú do Ríma: vidím to na generálnych audienciách. Váš ľud je veľmi spätý so stolcom svätých Petra a Pavla!

Keď som prišiel medzi vás, chcel som vás povzbudiť, aby ste kráčali v štýle stretnutia, všetci spolu: mladí, rodiny, starší ľudia, rôzne komunity, ktoré sú historicky súčasťou vašej spoločnosti. Kultúra stretnutia sa vytvára úsilím o harmóniu medzi rozdielnosťami, harmóniu, ktorá si vyžaduje prijatie, otvorenosť a tvorivosť. V základoch tohto spôsobu života je evanjelium, je tu Duch Svätý. Vieme však, že v dejinách a v konkrétnom živote je táto harmónia neraz zranená našimi hriechmi a obmedzeniami. Preto sme sa počas mojej návštevy modlili aj za uzdravenie rán. Prosím, buďte neúnavní vo vzývaní Ducha Svätého, ktorý je Tvorcom harmónie – je tvorcom harmónie a balzamom na rany!

Povedali mi, že veľký koberec, ktorý bol použitý na pódiu počas stretnutia s rómskou komunitou v Košiciach, bol rozstrihaný a rozdelený medzi rodiny sídliska a môže slúžiť na uvítanie pred dverami každej domácnosti. Ako hosťa ste ma prijali s chlebom a soľou. Soľou prijatia, ktorá odkazuje na soľ evanjelia. A v poslednej dobe sa vaše prijatie opäť prejavilo, tentoraz v tragickom kontexte vojny. V týchto mesiacoch mnohé vaše rodiny, farnosti a inštitúcie prijali pod svoju strechu matky s deťmi z ukrajinských rodín, ktoré sa museli rozdeliť, aby sa zachránili, a ktoré prišli so svojou chudobnou batožinou.

Pri pohľade do ich očí ste svedkami toho, ako vojna pácha násilie na rodinných väzbách, oberá deti o prítomnosť otca, o školu, a starých rodičov necháva v opustení. Povzbudzujem vás, aby ste sa aj naďalej modlili a pracovali za pokoj, ktorý sa buduje v našom každodennom živote, aj týmito gestami láskyplného prijatia. A viem, že ste solidárni nielen so svojimi blízkymi bratmi a sestrami, ale aj s tými, ktorí sú ďaleko, ako napríklad na Kube.

Kto prijme človeka v núdzi, robí nielen skutok lásky, ale aj viery, pretože v bratovi a sestre spoznáva Ježiša. Nech vás Boh vždy zachová bohatých na soľ pohostinnosti! - Nech vás Boh vždy zachová bohatých na soľ pohostinnosti! - A nech vaša soľ nestratí svoju chuť a vždy sa obnovuje čerpaním životnej sily z koreňov. Viem, že ste hrdí na dedičstvo svätých Cyrila a Metoda. Vyzývam vás, aby ste toto dedičstvo vždy uchovávali a rozvíjali, aby ste budovali mosty bratstva spolu so všetkými národmi, ktoré sa sýtia z tých istých koreňov evanjelizácie Európy, s oboma pľúcami kresťanstva, o ktorých hovoril svätý pápež Ján Pavol II.

Ďakujem vám, moji drahí, za vašu vernosť Kristovi, prejavenú vo svedectve žitej viery, v praktickom ekumenizme vašich vzťahov s blížnymi, v láskavom prijatí aj tých, ktorí sú odlišní, v úcte ku každému ľudskému životu a v zodpovednej starostlivosti o životné prostredie. Sedembolestná Panna Mária, patrónka Slovenska, nech je pre vás Mamou, ktorá vás vždy sprevádza na vašej ceste a učí vás utešovať a prinášať nádej. Tú nádej, ktorá nesklame a ktorá má meno: Zmŕtvychvstalý Kristus. Christós voskrése!

Teraz vám dám požehnanie a budeme sa modliť, aby vás všetkých Pán požehnal. A potom vás pozdravím, ale je tu problém, táto noha nie je v poriadku, nefunguje, a lekár mi povedal, že nemám kráčať. Rád by som zašiel, ale tentoraz musím poslúchnuť lekára! Preto vás prosím o tú obetu, aby ste vyšli po schodoch a pozdravím vás stadeto posediačky. Nuž, je to určité poníženie, ale rád ho obetujem za vašu krajinu. Ďakujem!

[00564-SVK.02] [Testo originale: Italiano]

 

[B0311-XX.02]