Sala Stampa

www.vatican.va

Sala Stampa Back Top Print Pdf
Sala Stampa


Messaggio del Santo Padre Francesco per il 625° anniversario della Facoltà Teologica della Pontificia Università Giovanni Paolo II a Cracovia, 11.01.2022


Messaggio del Santo Padre

Traduzione non ufficiale in lingua italiana

Pubblichiamo di seguito il Messaggio che il Santo Padre Francesco ha inviato all’Arcivescovo di Cracovia, S.E. Mons. Marek Jędraszewski, Gran Cancelliere della Pontificia Università Giovanni Paolo II a Cracovia, per il 625° anniversario della medesima Pontificia Università:

Messaggio del Santo Padre

Do Czcigodnego Brata
Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego
Wielkiego Kanclerza
Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II
w Krakowie

W dniu 11 stycznia 1397 roku, na prośbę św. Jadwigi Królowej i jej małżonka Władysława, papież Bonifacy IX bullą „Eximiae devotionis affectus” erygował Wydział Teologiczny ówczesnej Akademii Krakowskiej, potem Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jego kontynuacją jest dzisiejszy Wydział Teologiczny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II. Mija zatem 625 lat od tego doniosłego wydarzenia, z którego bierze początek historia waszej relatywnie młodej Uczelni. Wraz z wami dziękuję Bogu za tę ponad sześciowiekową tradycję, z całym dorobkiem naukowym i dydaktycznym, jak też szczególną duchowością tworzoną przez świętych założycieli, profesorów i studentów.

Historia, na której budujecie teraźniejszość, jest niezwykła i doniosła, ale zarazem zobowiązująca. Dzisiejsze czasy bowiem wymagają od nas wszystkich, aby nie zapominać o tradycji, ale równocześnie z nadzieją patrzeć w przyszłość i tworzyć przyszłość. Dewizą waszego Uniwersytetu jest wezwanie: „Idźcie i nauczajcie” (Mt 28, 19), a w dokumencie o jego misji zostało zapisane, że jego działalność polega na naukowej refleksji nad treścią Objawienia, z zastosowaniem klasycznych i współczesnych metod badawczych. Św. Jan Paweł II wskazywał na potrzebę takiej „posługi myślenia”, dzięki której środowiska uniwersyteckie włączają się w kościelną misję szerzenia Chrystusowego orędzia w świecie. Dlatego, wierni wielowiekowej tradycji, odczytujcie znaki czasu, podejmujcie z odwagą nowe wyzwania, aby skutecznie nieść współczesnemu człowiekowi i światu prawdę Ewangelii. Niech wasz Uniwersytet będzie miejscem formacji nowych pokoleń chrześcijan, nie tylko przez badania naukowe i dociekanie prawdy, ale także przez społeczne świadectwo życia wiarą. Niech będzie wspólnotą, w której zdobywanie wiedzy łączy się z promocją szacunku dla każdego człowieka ze względu na Boga, który go stworzył, i z troską o kształtowanie serc, o otwieranie ich na to, co najważniejsze, co trwałe i co nie przemija. Młodzi ludzie mają swoje marzenia i swoje cele, a katolicki Uniwersytet powinien pomagać im realizować je w oparciu o prawdę, dobro i piękno, które mają swoje źródło w Bogu. Wasza posługa myślenia i poszukiwania prawdy jest dzisiaj potrzebna Kościołowi w Polsce i w świecie. Pełnijcie ją w poczuciu odpowiedzialności za wierność waszej misji: idźcie i nauczajcie!

W modlitwie Bogu polecam Ciebie, Drogi Bracie, Rektora i Profesorów, Studentów i Pracowników Uniwersytetu, przyzywając wstawiennictwa św. Jadwigi Królowej fundatorki Wydziału oraz św. Jana Pawła II, i z serca udzielam wszystkim Apostolskiego Błogosławieństwa.

Watykan, 6 stycznia, w uroczystość Objawienia Pańskiego, 2022 roku.

FRANCISCUS

[00042-PL.01] [Testo originale: Polacco]

Traduzione non ufficiale in lingua italiana

Al Venerabile Fratello
Arcivescovo Marek Jędraszewski
Gran Cancelliere
della Pontificia Università Giovanni Paolo II
a Cracovia

L’11 gennaio 1397, su richiesta della Regina Santa Edwige e di suo marito Ladislao, Papa Bonifacio IX, con la Bolla “Eximiae devotionis affectus”, eresse la Facoltà di Teologia dell’allora Accademia di Cracovia, poi Università Jagellonica. La sua continuazione è l’attuale Facoltà di Teologia della Pontificia Università Giovanni Paolo II. Sono dunque passati 625 anni da questo evento epocale, che segna l’inizio della storia del vostro relativamente giovane Ateneo. Insieme a voi ringrazio Dio per questa tradizione di più di sei secoli, con tutte le sue conquiste scientifiche e didattiche, così come la propria spiritualità creata dai suoi santi fondatori, professori e studenti.

La storia su cui state costruendo il presente è notevole e importante, ma allo stesso tempo impegnativa. I tempi odierni richiedono a tutti noi di non dimenticare la tradizione, ma allo stesso tempo di guardare con speranza al futuro e di creare il futuro. Il motto della vostra Università è la chiamata “Andate e fate discepoli” (Mt 28,19), e il documento sulla sua missione afferma che l’attività consiste nella riflessione scientifica sul contenuto della Rivelazione, utilizzando metodi di ricerca classici e contemporanei. San Giovanni Paolo II ha sottolineato la necessità di un tale “ministero del pensiero”, attraverso il quale gli ambienti universitari si uniscono alla missione della Chiesa di diffondere il messaggio di Cristo nel mondo. Perciò, fedeli a secoli di tradizione, leggete i segni dei tempi, raccogliete con coraggio nuove sfide per portare efficacemente la verità del Vangelo all’uomo contemporaneo e al mondo. Che la vostra Università sia un luogo di formazione di nuove generazioni di cristiani, non solo attraverso lo studio scientifico e la ricerca della verità, ma anche attraverso la testimonianza sociale di vivere la fede. Che sia una comunità in cui l’acquisizione della conoscenza si combini con la promozione del rispetto di ogni uomo, per l’amor di Dio che lo ha creato, e con la cura della formazione dei cuori, aprendoli a ciò che è più importante, ciò che è durevole e non passa. I giovani hanno i loro sogni e le loro mete, e un’Università cattolica dovrebbe aiutarli a realizzarli sulla base della verità, del bene e della bellezza che hanno la loro fonte in Dio. Il suo ministero del pensiero e di ricerca della verità è necessario oggi alla Chiesa in Polonia e nel mondo. Portatelo avanti con un senso di responsabilità per essere fedeli alla vostra missione: andate e fate discepoli!

Nella preghiera affido a Dio Te, Caro Fratello, il Rettore e i Professori, gli studenti e il personale dell’Università, invocando l’intercessione di Santa Edvige la Regina, fondatrice della Facoltà, e di San Giovanni Paolo II, e imparto di cuore la Benedizione Apostolica su tutti voi.

Città del Vaticano, 6 gennaio, solennità dell’Epifania, 2022.

FRANCISCUS

[00042-IT.01] [Testo originale: Polacco - Traduzione di lavoro]

[B0026-XX.01]