Sala Stampa

www.vatican.va

Sala Stampa Back Top Print Pdf
Sala Stampa


Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio “Magnum Principium” Quibus nonnulla in can. 838 Codicis Iuris Canonici immutantur, 09.09.2017


Lettera Apostolica “Magnum Principium”

Nota circa il can. 838 del C.I.C.

Commento al Motu Proprio del Segretario della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti

 

Lettera Apostolica “Magnum Principium”

Testo in lingua latina

Traduzione in lingua italiana

Traduzione di lavoro in lingua inglese

Traduzione di lavoro in lingua spagnola

Testo in lingua latina

LITTERAE APOSTOLICAE
MOTU PROPRIO DATAE

FRANCISCUS

MAGNUM PRINCIPIUM

Quibus nonnulla in can. 838 Codicis Iuris Canonici immutantur

Magnum principium a Concilio Oecumenico Vaticano II confirmatum, ex quo precatio liturgica, ad populi captum accommodata, intellegi queat, grave postulavit mandatum Episcopis concreditum linguam vernaculam in liturgiam inducendi et versiones librorum liturgicorum parandi et approbandi.

Etsi Ecclesia Latina instantis sacrificii conscia erat amittendae ex parte propriae linguae liturgicae, per totum orbem terrarum per saecula adhibitae, nihilominus portam libenter patefecit ut translationes, utpote partes ipsorum rituum, una cum Latina lingua Ecclesiae divina mysteria celebrantis vox fierent.

Eodem tempore, praesertim ob varias opiniones de usu linguae vernaculae in liturgia a Patribus Concilii diserte expressas, Ecclesia conscia erat difficultatum quae hoc in negotio oriri possent. Ex altera parte bonum fidelium cuiusque aetatis ac culturae eorumque ius ad consciam actuosamque participationem in celebrationibus liturgicis componenda erant cum unitate substantiali ritus Romani; ex altera vero ipsae linguae vernaculae, saepe tantum gradatim fieri poterant linguae liturgicae, quae fulgerent non dissimili modo ac lingua Latina liturgica nitore sermonis et sententiarum gravitate ad fidem alendam.

Ad quod contenderunt nonnullae Leges liturgicae, Instructiones, Litterae circulares, lineamenta ac confirmationes librorum liturgicorum in vernaculis linguis a Sede Apostolica iam inde a tempore Concilii edicta sive ante sive post leges in Codice Iuris Canonici latas. Principia indicata utilia fuerunt et plerumque talia manent atque, quantum fieri potest, a Commissionibus liturgicis adhibenda erunt tamquam instrumenta apta, ut, in amplissima varietate sermonum, communitas liturgica adipisci possit vestem elocutionis idoneam singulisque partibus congruentem, servatis integritate et accurata fidelitate praesertim in vertendis aliquibus textibus, qui maioris sunt momenti in unoquoque libro liturgico.

Textus liturgicus, ut signum rituale, medium est communicationis oralis. Credentibus autem qui sacros ritus celebrant, etiam verbum mysterium est: verbis enim prolatis, praesertim cum legitur Sacra Scriptura, Deus homines alloquitur, Christus ipse in Evangelio loquitur populo suo qui, per seipsum vel per celebrantem, Domino in Spiritu Sancto oratione respondet.

Translationum vero textuum sive liturgicorum sive biblicorum, pro liturgia verbi, finis est salutis verbum fidelibus annuntiare in oboedientia fidei atque precem Ecclesiae ad Dominum exprimere. Ad hunc finem fideliter communicandum est certo populo per eiusdem linguam id, quod Ecclesia alii populo per Latinam linguam communicare voluit. Quamquam fidelitas non semper iudicari potest ex singulis verbis, immo vero in contextu ex toto communicationis actu et secundum genus dicendi proprium, quaedam tamen peculiaria verba perpendenda sunt etiam ex integra fide catholica, quia quaevis translatio textuum liturgicorum congruere debet cum sana doctrina.

Mirandum non est quod quaedam difficultates exortae sunt in hoc longo itinere laboris inter Conferentias Episcoporum et hanc Apostolicam Sedem. Ut autem Concilii praescripta circa usum linguarum vernacularum in liturgia futuris quoque temporibus valeant, maxime necessaria est constans collaboratio, mutua fiducia referta, vigil et creativa, inter Conferentias Episcoporum et Apostolicae Sedis Dicasterium quod sacrae Liturgiae fovendae munus exercet, nempe Congregationem de Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum. Quamobrem, ut instauratio totius vitae liturgicae recte pergat, visum est aliqua principia inde a Concilio tradita clarius iterum affirmari et in usu adhiberi.

Attendendum sane est ad fidelium utilitatem ac bonum, nec obliviscenda sunt ius et munus Conferentiarum Episcoporum, quae, una cum Conferentiis Episcoporum regionum eandem linguam adhibentium et Apostolica Sede, efficere debent et decernere, ut, servata indole cuiusque linguae, sensus textus primigenii plene et fideliter reddatur ac libri liturgici translati, etiam post aptationes, semper refulgeant unitate ritus Romani.

Ad faciliorem uberioremque collaborationem reddendam inter Apostolicam Sedem et Conferentias Episcoporum eamque augendam hoc in munere fidelibus praestando, audito Coetu Episcoporum atque Peritorum a Nobis instituto, ex auctoritate Nobis commissa, decernimus quod disciplina canonica nunc vigens in can. 838 C.I.C. clarificetur, ut, ad mentem Constitutionis Sacrosanctum Concilium, praesertim in nn. 36, §§ 3-4, 40 et 63 expressam, necnon Litterarum Apostolicarum Motu Proprio datarum Sacram Liturgiam, n. IX, evidentior appareat competentia Apostolicae Sedis quoad translationes librorum liturgicorum et profundiores aptationes, inter quas annumerari possunt etiam novi quidam textus in illis inserendi, a Conferentiis Episcoporum statutas atque approbatas.

Hoc in sensu in posterum can. 838 ita habendus erit:

Can. 838 - § 1. Sacrae liturgiae moderatio ab Ecclesiae auctoritate unice pendet: quae quidem est penes Apostolicam Sedem et, ad normam iuris, penes Episcopum dioecesanum.

§ 2. Apostolicae Sedis est sacram liturgiam Ecclesiae universae ordinare, libros liturgicos edere, aptationes, ad normam iuris a Conferentia Episcoporum approbatas, recognoscere, necnon advigilare ut ordinationes liturgicae ubique fideliter observentur.

§ 3. Ad Episcoporum Conferentias spectat versiones librorum liturgicorum in linguas vernaculas fideliter et convenienter intra limites definitos accommodatas parare et approbare atque libros liturgicos, pro regionibus ad quas pertinent, post confirmationem Apostolicae Sedis, edere.

§ 4. Ad Episcopum dioecesanum in Ecclesia sibi commissa pertinet, intra limites suae competentiae, normas de re liturgica dare, quibus omnes tenentur.

Consequenter interpretari oportet sive art. 64 § 3 Constitutionis Apostolicae Pastor bonus sive alias leges, praesertim in libris liturgicis contentas, circa eorum translationes. Eodem modo disponimus quod Congregatio de Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum Regolamento suum ad mentem novae disciplinae modificet et Conferentias Episcoporum adiuvet ad eorum munus complendum atque in vitam liturgicam Ecclesiae Latinae fovendam magis ac magis in dies incumbat.

Quaecumque vero hisce Litteris Apostolicis Motu Proprio datis decreta sunt, firma ac rata esse iubemus, contrariis quibuslibet non obstantibus, peculiari etiam mentione dignis, atque decernimus ut promulgentur per editionem in actis diurnis L’Osservatore Romano, vim suam exserant a die I mensis Octobris anni MMXVII ac deinde in Actis Apostolicae Sedis edantur.

Datum Romae, apud Sanctum Petrum, die III mensis Septembris, anno Domini MMXVII, Pontificatus Nostri quinto.

FRANCISCUS PP.

[01279-LA.01] [Testo originale: Latino]

Traduzione in lingua italiana

LETTERA APOSTOLICA
IN FORMA DI «MOTU PROPRIO»
DEL SOMMO PONTEFICE

FRANCESCO

“Magnum Principium”

CON LA QUALE VIENE MODIFICATO IL CAN. 838
DEL CODICE DI DIRITTO CANONICO

L’importante principio, confermato dal Concilio Ecumenico Vaticano II, secondo cui la preghiera liturgica, adattata alla comprensione del popolo, possa essere capita, ha richiesto il grave compito, affidato ai Vescovi, di introdurre la lingua volgare nella liturgia e di preparare ed approvare le versioni dei libri liturgici.

La Chiesa Latina era consapevole dell’incombente sacrificio della perdita parziale della propria lingua liturgica, adoperata in tutto il mondo nel corso dei secoli, tuttavia aprì volentieri la porta a che le versioni, quali parte dei riti stessi, divenissero voce della Chiesa che celebra i divini misteri, insieme alla lingua latina.

Allo stesso tempo, specialmente a seguito delle varie opinioni chiaramente espresse dai Padri Conciliari relativamente all’uso della lingua volgare nella liturgia, la Chiesa era consapevole delle difficoltà che in questa materia potevano presentarsi. Da una parte, bisognava unire il bene dei fedeli di qualunque età e cultura ed il loro diritto ad una conscia ed attiva partecipazione alle celebrazioni liturgiche con l’unità sostanziale del Rito Romano; dall’altra, le stesse lingue volgari spesso solo in maniera progressiva sarebbero potute divenire lingue liturgiche, splendenti non diversamente dal latino liturgico per l’eleganza dello stile e la gravità dei concetti al fine di alimentare la fede.

A ciò mirarono alcune Leggi liturgiche, Istruzioni, Lettere circolari, indicazioni e conferme dei libri liturgici nelle lingue vernacole emesse dalla Sede Apostolica già dai tempi del Concilio, e ciò sia prima che dopo le leggi stabilite nel Codice di Diritto Canonico. I criteri indicati sono stati e restano in linea generale utili e, per quanto è possibile, dovranno essere seguiti dalle Commissioni liturgiche come strumenti adatti affinché, nella grande varietà di lingue, la comunità liturgica possa arrivare ad uno stile espressivo adatto e congruente alle singole parti, mantenendo l’integrità e l’accurata fedeltà, specialmente nel tradurre alcuni testi di maggiore importanza in ciascun libro liturgico.

Il testo liturgico, in quanto segno rituale, è mezzo di comunicazione orale. Ma per i credenti che celebrano i sacri riti, anche la parola è un mistero: quando infatti vengono proferite le parole, in particolare quando si legge la Sacra Scrittura, Dio parla agli uomini, Cristo stesso nel Vangelo parla al suo popolo che, da sé o per mezzo del celebrante, con la preghiera risponde al Signore nello Spirito Santo.

Fine delle traduzioni dei testi liturgici e dei testi biblici, per la liturgia della parola, è annunciare ai fedeli la parola di salvezza in obbedienza alla fede ed esprimere la preghiera della Chiesa al Signore. A tale scopo bisogna fedelmente comunicare ad un determinato popolo, tramite la sua propria lingua, ciò che la Chiesa ha inteso comunicare ad un altro per mezzo della lingua latina. Sebbene la fedeltà non sempre possa essere giudicata da parole singole ma debba esserlo nel contesto di tutto l’atto della comunicazione e secondo il proprio genere letterario, tuttavia alcuni termini peculiari vanno considerati anche nel contesto dell’integra fede cattolica, poiché ogni traduzione dei testi liturgici deve essere congruente con la sana dottrina.

Non ci si deve stupire che, nel corso di questo lungo percorso di lavoro, siano sorte delle difficoltà tra le Conferenze Episcopali e la Sede Apostolica. Affinché le decisioni del Concilio circa l’uso delle lingue volgari nella liturgia possano valere anche nei tempi futuri, è oltremodo necessaria una costante collaborazione piena di fiducia reciproca, vigile e creativa, tra le Conferenze Episcopali e il Dicastero della Sede Apostolica che esercita il compito di promuovere la sacra Liturgia, cioè la Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti. Perciò, affinché continui il rinnovamento dell’intera vita liturgica, è sembrato opportuno che alcuni principi trasmessi fin dal tempo del Concilio siano più chiaramente riaffermati e messi in pratica.

Si deve senz’altro prestare attenzione all’utilità e al bene dei fedeli, né bisogna dimenticare il diritto e l’onere delle Conferenze Episcopali che, insieme con le Conferenze Episcopali di regioni aventi la medesima lingua e con la Sede Apostolica, devono far sì e stabilire che, salvaguardata l’indole di ciascuna lingua, sia reso pienamente e fedelmente il senso del testo originale e che i libri liturgici tradotti, anche dopo gli adattamenti, sempre rifulgano per l’unità del Rito Romano.

Per rendere più facile e fruttuosa la collaborazione tra la Sede Apostolica e le Conferenze Episcopali in questo servizio da prestare ai fedeli, ascoltato il parere della Commissione di Vescovi e Periti da me istituita, dispongo, con l’autorità affidatami, che la disciplina canonica attualmente vigente nel can. 838 del C.I.C. sia resa più chiara, affinché, secondo quanto espresso nella Costituzione Sacrosanctum Concilium, in particolare agli articoli 36 §§ 3. 4, 40 e 63, e nella Lettera Apostolica Motu Proprio Sacram Liturgiam, n. IX, appaia meglio la competenza della Sede Apostolica circa le traduzioni dei libri liturgici e gli adattamenti più profondi, tra i quali possono annoverarsi anche eventuali nuovi testi da inserire in essi, stabiliti e approvati dalle Conferenze Episcopali.

In tal senso, in futuro il can. 838 andrà letto come segue:

Can. 838 - § 1. Regolare la sacra liturgia dipende unicamente dall’autorità della Chiesa: ciò compete propriamente alla Sede Apostolica e, a norma del diritto, al Vescovo diocesano.

§ 2. È di competenza della Sede Apostolica ordinare la sacra liturgia della Chiesa universale, pubblicare i libri liturgici, rivedere1 gli adattamenti approvati a norma del diritto dalla Conferenza Episcopale, nonché vigilare perché le norme liturgiche siano osservate ovunque fedelmente.

§ 3. Spetta alle Conferenze Episcopali preparare fedelmente le versioni dei libri liturgici nelle lingue correnti, adattate convenientemente entro i limiti definiti, approvarle e pubblicare i libri liturgici, per le regioni di loro pertinenza, dopo la conferma della Sede Apostolica.

§ 4. Al Vescovo diocesano nella Chiesa a lui affidata spetta, entro i limiti della sua competenza, dare norme in materia liturgica, alle quali tutti sono tenuti.

In maniera conseguente sono da interpretare sia l’art. 64 § 3 della Costituzione Apostolica Pastor Bonus sia le altre leggi, in particolare quelle contenute nei libri liturgici, circa le loro versioni. Parimenti dispongo che la Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti modifichi il proprio “Regolamento” in base alla nuova disciplina e aiuti le Conferenze Episcopali ad espletare il loro compito e si adoperi per promuovere sempre di più la vita liturgica della Chiesa Latina.

Quanto deliberato con questa Lettera apostolica in forma di “motu proprio”, ordino che abbia fermo e stabile vigore, nonostante qualsiasi cosa contraria anche se degna di speciale menzione, e che sia promulgato tramite pubblicazione su L’Osservatore Romano, entrando in vigore il 1° ottobre 2017, quindi pubblicato sugli Acta Apostolicae Sedis.

Dato a Roma, presso San Pietro, il 3 settembre 2017, quinto del mio Pontificato.

FRANCISCUS PP.

_____________________________________

1 Nella versione italiana del C.I.C., comunemente in uso, il verbo “recognoscere” è tradotto “autorizzare”, ma la Nota esplicativa del Pontificio Consiglio per l’Interpretazione dei Testi Legislativi ha precisato che la recognitio “non è una generica o sommaria approvazione e tantomeno una semplice “autorizzazione”. Si tratta, invece, di un esame o revisione attenta e dettagliata…” (28 aprile 2006).

[01279-IT.01] [Testo originale: Latino]

Traduzione di lavoro in lingua inglese

APOSTOLIC LETTER
ISSUED MOTU PROPRIO
OF THE SUPREME PONTIFF

FRANCIS

MAGNUM PRINCIPIUM

BY WHICH CAN. 838 OF THE CODE OF CANON LAW IS MODIFIED

The great principle, established by the Second Vatican Ecumenical Council, according to which liturgical prayer be accommodated to the comprehension of the people so that it might be understood, required the weighty task of introducing the vernacular language into the liturgy and of preparing and approving the versions of the liturgical books, a charge that was entrusted to the Bishops.

The Latin Church was aware of the attendant sacrifice involved in the partial loss of liturgical Latin, which had been in use throughout the world over the course of centuries. However it willingly opened the door so that these versions, as part of the rites themselves, might become the voice of the Church celebrating the divine mysteries along with the Latin language.

At the same time, especially given the various clearly expressed views of the Council Fathers with regard to the use of the vernacular language in the liturgy, the Church was aware of the difficulties that might present themselves in this regard. On the one hand it was necessary to unite the good of the faithful of a given time and culture and their right to a conscious and active participation in liturgical celebrations with the substantial unity of the Roman Rite. On the other hand the vernacular languages themselves, often only in a progressive manner, would be able to become liturgical languages, standing out in a not dissimilar way to liturgical Latin for their elegance of style and the profundity of their concepts with the aim of nourishing the faith.

This was the aim of various Liturgical Laws, Instructions, Circular Letters, indications and confirmations of liturgical books in the various vernacular languages issued by the Apostolic See from the time of the Council which was true both before as well as after the laws established by the Code of Canon Law.

The criteria indicated were and remain at the level of general guidelines and, as far as possible, must be followed by Liturgical Commissions as the most suitable instruments so that, across the great variety of languages, the liturgical community can arrive at an expressive style suitable and appropriate to the individual parts, maintaining integrity and accurate faithfulness especially in translating some texts of major importance in each liturgical book.

Because the liturgical text is a ritual sign it is a means of oral communication. However, for the believers who celebrate the sacred rites the word is also a mystery. Indeed when words are uttered, in particular when the Sacred Scriptures are read, God speaks to us. In the Gospel Christ himself speaks to his people who respond either themselves or through the celebrant by prayer to the Lord in the Holy Spirit.

The goal of the translation of liturgical texts and of biblical texts for the Liturgy of the Word is to announce the word of salvation to the faithful in obedience to the faith and to express the prayer of the Church to the Lord. For this purpose it is necessary to communicate to a given people using its own language all that the Church intended to communicate to other people through the Latin language. While fidelity cannot always be judged by individual words but must be sought in the context of the whole communicative act and according to its literary genre, nevertheless some particular terms must also be considered in the context of the entire Catholic faith because each translation of texts must be congruent with sound doctrine.

It is no surprise that difficulties have arisen between the Episcopal Conferences and the Apostolic See in the course of this long passage of work. In order that the decisions of the Council about the use of vernacular languages in the liturgy can also be of value in the future a vigilant and creative collaboration full of reciprocal trust between the Episcopal Conferences and the Dicastery of the Apostolic See that exercises the task of promoting the Sacred Liturgy, i.e. the Congregation for Divine Worship and the Discipline of the Sacraments, is absolutely necessary. For this reason, in order that the renewal of the whole liturgical life might continue, it seemed opportune that some principles handed on since the time of the Council should be more clearly reaffirmed and put into practice.

Without doubt, attention must be paid to the benefit and good of the faithful, nor must the right and duty of Episcopal Conferences be forgotten who, together with Episcopal Conferences from regions sharing the same language and with the Apostolic See, must ensure and establish that, while the character of each language is safeguarded, the sense of the original text is fully and faithfully rendered and that even after adaptations the translated liturgical books always illuminate the unity of the Roman Rite.

To make collaboration in this service to the faithful between the Apostolic See and Episcopal Conferences easier and more fruitful, and having listened to the advice of the Commission of Bishops and Experts that I established, I order, with the authority entrusted to me, that the canonical discipline currently in force in can. 838 of the C.I.C. be made clearer so that, according to what is stated in the Constitution Sacrosanctum Concilium, in particular in articles 36 §§3.4, 40 and 63, and in the Apostolic Letter Motu Proprio Sacram Liturgiam, n. IX, the competency of the Apostolic See surrounding the translation of liturgical books and the more radical adaptations established and approved by Episcopal Conferences be made clearer, among which can also be numbered eventual new texts to be inserted into these books.

Therefore, in the future can. 838 will read as follows:

Can. 838 - §1. The ordering and guidance of the sacred liturgy depends solely upon the authority of the Church, namely, that of the Apostolic See and, as provided by law, that of the diocesan Bishop.

§2. It is for the Apostolic See to order the sacred liturgy of the universal Church, publish liturgical books, recognise adaptations approved by the Episcopal Conference according to the norm of law, and exercise vigilance that liturgical regulations are observed faithfully everywhere.

§3. It pertains to the Episcopal Conferences to faithfully prepare versions of the liturgical books in vernacular languages, suitably accommodated within defined limits, and to approve and publish the liturgical books for the regions for which they are responsible after the confirmation of the Apostolic See.

§4. Within the limits of his competence, it belongs to the diocesan Bishop to lay down in the Church entrusted to his care, liturgical regulations which are binding on all.

Consequently this is how art. 64 §3 of the Apostolic Constitution Pastor Bonus as well as other laws are to be interpreted, particularly those contained in the liturgical books concerning their revision. Likewise I order that the Congregation for Divine Worship and the Discipline of the Sacraments modify its own “Regulations” on the basis of the new discipline and help the Episcopal Conferences to fulfil their task as well as working to promote ever more the liturgical life of the Latin Church.

Everything that I have decreed in this Apostolic Letter issued Motu Proprio must be observed in all its parts, notwithstanding anything to the contrary, even if it be worthy of particular mention, and I hereby set forth and I dispose that it be promulgated by publication in the daily newspaper L’Osservatore Romano, that it enter into force on 1 October 2017, and thereafter be published in Acta Apostolicae Sedis.

Given in Rome, at St. Peter’s, on 3 September of the year 2017, the fifth of my Pontificate

FRANCISCUS PP.

[01279-EN.01] [Original text: Latin - working translation]

Traduzione di lavoro in lingua spagnola

CARTA APOSTÓLICA
EN FORMA DE “MOTU PROPRIO”
DEL SUMO PONTÍFICE

FRANCISCO

MAGNUM PRINCIPIUM

CON LA QUE SE MODIFICA EL CAN.838
DEL CÓDIGO DE DERECHO CANÓNICO

El principio importante, confirmado por el Concilio Ecuménico Vaticano II, según el cual la oración litúrgica, adaptada a la comprensión del pueblo, pueda ser entendida, ha requerido la seria tarea encomendada a los obispos, de introducir la lengua vernácula en la liturgia y de preparar y aprobar las versiones de los libros litúrgicos.

La Iglesia Latina era consciente del inminente sacrificio de la pérdida parcial de su lengua litúrgica, utilizada en todo el mundo a través de los siglos, sin embargo abrió de buen grado la puerta a que las versiones, como parte de los mismos ritos, se convirtieran en la voz de la Iglesia que celebra los misterios divinos, junto con la lengua latina.

Al mismo tiempo, especialmente después de las diversas opiniones expresadas claramente por los Padres Conciliares respecto al uso de la lengua vernácula en la liturgia, la Iglesia era consciente de las dificultades que podían surgir en esta materia. Por un lado, era necesario unir el bien de los fieles de cualquier edad y cultura y su derecho a una participación consciente y activa en las celebraciones litúrgicas con la unidad sustancial del Rito Romano; por otro, las mismas lenguas vernáculas, a menudo sólo de manera progresiva, podrían haberse convertido en lenguas litúrgicas, resplandecientes no diversamente del latín litúrgico por la elegancia del estilo y la seriedad de los conceptos con el fin de alimentar la fe.

A eso apuntaron algunas Leyes litúrgicas, Instrucciones, Circulares, indicaciones y confirmaciones de los libros litúrgicos en las lenguas vernáculas emitidas por la Sede Apostólica ya desde los tiempos del Concilio, y eso tanto antes como después de las leyes establecidas en el Código de Derecho Canónico. Los criterios establecidos han sido y siguen siendo útiles en líneas generales y, en la medida de lo posible, tendrán que ser seguidos por las Comisiones litúrgicas como herramientas adecuadas para que, en la gran variedad de lenguas, la comunidad litúrgica pueda alcanzar un estilo expresivo adecuado y congruente con las partes individuales , manteniendo la integridad y la esmerada fidelidad, especialmente en la traducción de algunos de los textos más importantes en cada libro litúrgico.

El texto litúrgico, como signo ritual, es un medio de comunicación oral. Pero para los creyentes que celebran los ritos sagrados, incluso la palabra es un misterio: cuando, de hecho, se pronuncian las palabras, en particular cuando se lee la Sagrada Escritura, Dios habla a los hombres, Cristo mismo en el Evangelio habla a su pueblo, que, por sí mismo o por medio del celebrante, responde con la oración, al Señor en el Espíritu Santo.

El fin de las traducciones de los textos litúrgicos y de los textos bíblicos, para la liturgia de la palabra, es anunciar a los fieles la palabra de salvación en obediencia a la fe y expresar la oración de la Iglesia al Señor. Para ello, es necesario comunicar fielmente a un pueblo determinado, con su propio lenguaje, lo que la Iglesia ha querido comunicar a otro por medio de la lengua latina. No obstante la fidelidad no pueda juzgarse por las palabras individuales, sino en el contexto de todo el acto de la comunicación y de acuerdo a su propio género literario, sin embargo, algunos términos específicos también deben ser considerados en el contexto de la fe católica íntegra, porque cada traducción de los textos litúrgico debe ser congruente con la sana doctrina.

No debe sorprender que durante este largo camino de trabajo haya habido dificultades entre las Conferencias Episcopales y la Sede Apostólica. A fin de que las decisiones del Concilio sobre el uso de las lenguas vernáculas en la liturgia sean también válidas en tiempos futuros, es extremadamente necesaria la colaboración constante llena de confianza mutua, atenta y creativa, entre las Conferencias Episcopales y el Dicasterio de la Sede Apostólica, que ejerce la tarea de promover la sagrada Liturgia, es decir, la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos. Por lo tanto, para que continúe la renovación de toda la vida litúrgica, ha parecido oportuno que algunos principios transmitidos desde la época del Concilio sean más claramente reafirmados y puestos en práctica.

Sin duda se debe prestar atención a la utilidad y al bien de los fieles, tampoco hay que olvidar el derecho y el deber de las Conferencias Episcopales que, junto con las Conferencias Episcopales de las regiones que tienen el mismo idioma y con la Sede Apostólica, deben garantizar y establecer que salvaguardado el carácter de cada idioma, se manifieste plena y fielmente el sentido del texto original y que los libros litúrgicos traducidos, incluso después de las adaptaciones, refuljan siempre con la unidad del rito romano.

Para hacer más fácil y fructífera la colaboración entre la Sede Apostólica y las Conferencias Episcopales en este servicio que debe prestarse a los fieles, escuchado el parecer de la Comisión de Obispos y Peritos, por mí instituida, dispongo, con la autoridad que me ha sido confiada, que la disciplina canónica vigente actualmente en el can. 838 de C.I.C. se haga más clara, de manera que, tal como se expresa en la Constitución Sacrosanctum Concilium, en particular en los artículos 36 §§ 3. 4, 40 y 63, y en la Carta Apostólica Motu Proprio Sacram Liturgiam, n. IX, aparezca mejor la competencia de la Sede Apostólica respecto a la traducción de los libros litúrgicos y las adaptaciones más profundas , entre las que se pueden incluir también posibles nuevos textos que se incorporarán a ellos, establecidos y aprobados por las Conferencias Episcopales.

En este sentido, en el futuro el canon. 838 se leerá como sigue:

Can. 838 - § 1. Regular la sagrada liturgia depende únicamente de la autoridad de la Iglesia: esto compite a la Sede Apostólica y, según el derecho , al obispo diocesano.

§ 2. Es competencia de la Sede Apostólica ordenar la sagrada liturgia de la Iglesia universal, publicar los libros litúrgicos, revisar[1] las adaptaciones aprobadas según la norma del derecho por la Conferencia Episcopal, así como vigilar para que en todos los lugares se respeten fielmente las normas litúrgicas.

§ 3. Corresponde a las Conferencias Episcopales preparar fielmente las versiones de los libros litúrgicos en las lenguas vernáculas, adaptadas convenientemente dentro de los límites definidos, aprobarlas y publicar los libros litúrgicos, para las regiones de su pertinencia, después de la confirmación de la Sede Apostólica.

§4. Al obispo diocesano en la Iglesia a él confiada corresponde, dentro de los límites de su competencia, dar normas en materia litúrgica , a las cuales todos están obligados.

De manera consecuente se han de interpretar sea el artículo 64 § 3 de la Constitución Apostólica Pastor Bonus sean las otras leyes, en particular las contenidas en los libros litúrgicos, acerca de sus versiones. De la misma manera dispongo que la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos modifique su "Reglamento" basándose en la nueva disciplina y ayude a las Conferencias Episcopales a llevar a cabo su tarea y trabaje para promover cada vez más la vida litúrgica de la Iglesia Latina.

Ordeno que todo lo deliberado con esta Carta apostólica en forma de "motu propio" tenga firme y estable vigor, a pesar de cualquier disposición en contrario, aunque digna de mención especial, y que sea promulgado por la publicación en L'Osservatore Romano, entrando en vigor el 1 de octubre de 2017, y publicado a continuación en los Acta Apostolicae Sede.

Dado en Roma, junto a San Pedro, el 3 de septiembre de 2017, quinto de mi pontificado.

FRANCISCUS PP.

________________

[1] En la versión italiana del C.I.C., comúnmente en uso, el verbo “recognoscere” está traducido como “autorizzare” pero la Nota explicativa del Pontificio Consejo para la interpretación de los Textos Legislativos ha precisado que la “recognitio” “no es una aprobación genérica o sumaria y mucho menos una simple “autorización”. Se trata, en cambio, de un examen o revisión auténtico y detallado..” (28 de abril de 2006)

[01279-ES.01] [Texto original: Latino - Traducción no oficial]

 

Nota circa il can. 838 del C.I.C.

Nota in lingua italiana

Traduzione di lavoro in lingua inglese

            Traduzione di lavoro in lingua spagnola

 

Nota in lingua italiana

Il can. 838

alla luce di fonti conciliari e postconciliari

In occasione della pubblicazione del Motu Proprio Magnum principium, con cui il Papa Francesco stabilisce delle variazioni nei §§ 2 e 3 del can. 838 del C.I.C., il Segretario della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti offre nella seguente Nota un commento alle fonti sottese a tali paragrafi, considerando la formulazione finora vigente e la nuova.

L’odierno testo

Fino ad ora così recitano i due seguenti paragrafi del can. 838:

§ 2. “Apostolicae Sedis est sacram liturgiam Ecclesiae universae ordinare, libros liturgicos edere eorumque versiones in linguas vernaculas recognoscere, necnon advigilare ut ordinationes liturgicae ubique fideliter observentur”.

§ 3. Ad Episcoporum conferentias spectat versiones in linguas vernaculas, convenienter intra limites in ipsis libris liturgicis definitos aptatas, parare easque edere, praevia recognitione Sanctae Sedis.

Per il § 2, i riferimenti sono il n. 21 dell’ Instr. Inter Oecumenici (26 sett. 1964) e il can. 1257 del C.I.C. 1917.

Per il § 3, sono Sacrosanctum Concilium n. 22 § 2 e n. 36 §§ 3-4; S. Congr. pro Sacramentis et Cultu Divino, Epist. Decem iam annos (5 giu. 1976); S. Congr. pro Doctrina Fidei, Ecclesiae pastorum (19 mar. 1975), art. 3.

Benché le fonti abbiano valore indicativo e non siano esaustive, si possono fare delle annotazioni al riguardo.

Anzitutto circa il § 2 del can. 838. Il n. 21 della Instr. Inter Oecumenici appartiene al cap. I, VI. De competenti auctoritate in re liturgica (ad Const. art. 22) e suona così: “Apostolicae Sedis est tum libros liturgicos generales instaurare atque approbare, tum sacram Liturgiam in iis quae universam Ecclesiam respiciunt ordinare, tum Acta et deliberationes auctoritatis territorialis probare seu confirmare, tum eiusdem auctoritatis territorialis propositiones et petitiones accipere”. Appare chiara una presupposta eguaglianza tra il verbo “recognoscere” usato nel § 2 del can. 838 e l’espressione “probare seu confirmare” usata nell’Inter Oecumenici. Quest’ultima espressione fu voluta dalla Commissione liturgica del Concilio Vaticano II per sostituire la terminologia derivante dal verbo “recognoscere” (“actis recognitis”), con riferimento al can. 250 § 4 (cf. can. 304 § 2) del C.I.C. del 1917, come venne spiegato ai Padri conciliari nella Relatio e da essi votato nel n. 36 § 3 di Sacrosanctum Concilium nella forma “actis ab Apostolica Sede probatis seu confirmatis”. Si può ancora notare che il n. 21 di Inter Oecumenici riguarda tutti gli atti delle autorità territoriali, mentre qui il Codice lo applica specificatamente alle “interpretationes textum liturgicorum”, materia che l’Inter Oecumenici tratta esplicitamente nel n. 40.

Circa il § 3 del can. 838, il riferimento a Sacrosanctum Concilium n. 22 § 2 è pertinente. Per il rimando a Sacrosanctum Concilium n. 36 §§ 3-4 (il § 3 tratta “de usu et modo linguae vernaculae statuere, actis ab Apostolica Sede probatis seu confirmatis” e il § 4 della “conversio textus latini in linguam vernaculam in Liturgia adhibenda, a competenti auctoritate ecclesiastica territoriali, de qua supra, approbari debet”) è chiaro come, per la traduzione, non sia chiesta né una probatio seu confirmatio, né una recognitio in stretto senso giuridico, come richiesto dal can. 455 § 2.

La vicenda intorno ad un passo del Motu Proprio Sacram Liturgiam n. IX (25 gen. 1964), che per la reazione dei Padri Conciliari apparve emendato in Acta Apostolicae Sedis, sembra non essere stata considerata adeguatamente. Quando Sacram Liturgiam apparve su LOsservatore Romano del 29 gennaio 1964, vi si leggeva: “… populares interpretationes, a competente auctoritate ecclesiastica territoriali propositas,[1] ab Apostolica Sede esse rite recognoscendas[2] atque probandas”. Invece in Acta Apostolicae Sedis venne adottata la terminologia conciliare: “…populares interpretationes, a competente auctoritate ecclesiastica territoriali conficiendas et approbandas esse, ad normam art. 36, §§ 3 et 4; acta vero huius auctoritatis, ad normam eiusdem art. 36, § 3, ab Apostolica Sede esse rite probanda seu confirmanda”. [3] Il Motu Proprio Sacram Liturgiam distingueva quindi l’approvazione delle traduzioni in quanto tali da parte delle autorità territoriali con decreto che le rendeva obbligatorie, e il fatto che tale atto doveva essere “probatus seu confirmatus” dalla Sede Apostolica. Si deve ancora notare che Sacram Liturgiam aggiunge: “Quod ut semper servetur praescribimus, quoties liturgicus quidam textus latinus a legitima, quam diximus, auctoritate in linguam vernaculam convertetur”.[4] La prescrizione riguarda ambedue i distinti momenti, ossia il conficere et approbare una traduzione e l’atto di renderla obbligatoria con la pubblicazione del libro che la contiene.

Il rimando all’Epist. Decem iam annos della S. Congregatio pro Sacramentis et Cultu Divino è pertinente, ma si deve notare che non usa mai il termine “recognoscere” ma solo “probare, confirmare, confirmatio”.

Quanto ad Ecclesiae pastorum della S. Congregatio pro Doctrina Fidei, art. 3 (composto di tre numeri), solo il n. 1 riguarda il nostro oggetto e suona: “1. Libri liturgici itemque eorum versiones in linguam vernaculam eorumve partes ne edantur nisi de mandato Episcoporum Conferentiae atque sub eiusdem vigilantia, praevia confirmatione Apostolicae Sedis”. Il n. 2 concerne le riedizioni, e il n. 3 i libri di preghiera. Ma si deve notare che alle Conferenze Episcopali si attribuisce la vigilanza e il mandato, mentre alla Sede Apostolica la “praevia confirmatio” circa il libro che viene edito, e non precisamente una “recognitio” della versione, come invece recita il can. 838.

Il nuovo testo

Con la modifica decisa dal Motu Proprio Magnum principium, i §§ 2 e 3 del can. 838 recitano:

§ 2. Apostolicae Sedis est sacram liturgiam Ecclesiae universae ordinare, libros liturgicos edere, aptationes, ad normam iuris a Conferentia Episcoporum approbatas, recognoscere, necnon advigilare ut ordinationes liturgicae ubique fideliter observentur.

§ 3. Ad Episcoporum Conferentias spectat versiones librorum liturgicorum in linguas vernaculas fideliter et convenienter intra limites definitos accommodatas parare et approbare atque libros liturgicos, pro regionibus ad quas pertinent, post confirmationem Apostolicae Sedis edere.

Il § 2 riguarda ora le “aptationes” (non si nominano più le “versiones”, materia del § 3), ossia testi e elementi che non compaiono nell’editio typica latina, come pure le “profundiores aptationes” contemplate da Sacrosanctum Concilium n. 40 e regolate dall’Istruzione Varietates legitimae sulla liturgia romana e l’inculturazione (25 gennaio 1994); approvate dalla Conferenza Episcopale, le “aptationes” devono avere la “recognitio” della Sede Apostolica. Il riferimento è Sacrosanctum Concilium n. 36 § 3. Il ritoccato § 2 conserva, tra le sue fonti, il can. 1257 del CIC 1917, ed aggiunge il rinvio all’Istruzione Varietates legitimae che tratta dell’applicazione dei nn. 39 e 40 della Sacrosanctum Concilium, per la quale si chiede una vera e propria “recognitio”.

Il § 3 riguarda le “versiones” dei testi liturgici che, viene meglio specificato, devono essere fatte “fideliter” e approvate dalle Conferenze Episcopali. Il riferimento è Sacrosanctum Concilium n. 36 § 4 ed inoltre l’analogia con il can. 825 § 1 circa la versione della Sacra Scrittura. Tali versioni sono edite nei libri liturgici, dopo aver ricevuto la “confirmatio” della Sede Apostolica, come disposto dal Motu Proprio Sacram Liturgiam, n. IX.

La precedente formulazione nel § 3 del can. 838: “intra limites in ipsis libris liturgicis definitos aptatas”, debitrice di Sacrosanctum Concilium n. 39 (“Intra limites in edititionibus typicis librorum liturgicorum statutos… aptationes definire”), concernente le “aptationes” e non le “versiones” di cui ora tratta questo paragrafo, viene resa con l’espressione “intra limites definitos accommodatas”, attingendo alla terminologia del n. 392 dell’Institutio Generalis Missalis Romani; ciò permette di fare opportuna distinzione rispetto alle “aptationes” nominate nel § 2.

Il ritoccato § 3 continua, pertanto, a fondarsi su Sacrosanctum Concilium n. 22 § 2; n. 36 §§ 3 - 4; S. Congr. pro Sacramentis et Cultu Divino, Epist. Decem iam annos (5 iun. 1976); S. Congr. pro Doctrina Fidei, Ecclesiae pastorum (19 mart. 1975), art. 3, con l’aggiunta del riferimento ai nn. 391 e 392 dell’Institutio Generalis Missalis Romani (ed. typica tertia), evitando tuttavia il termine “recognoscere, recognitis”, in modo che l’atto della Sede Apostolica relativo alle versioni, preparate dalle Conferenze Episcopali con particolare fedeltà al senso del testo latino (vedi l’aggiunta del “fideliter”), non possa essere equiparato alla disciplina del can. 455, ma rientri nella azione di una “confirmatio” (come espressa sia in Decem iam annos sia in Ecclesiae pastorum, art. 3).

La “confirmatio” è un atto autoritativo con il quale la Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti ratifica l’approvazione dei Vescovi, lasciando la responsabilità della traduzione, supposta fedele, al munus dottrinale e pastorale della Conferenza dei Vescovi. In breve, realizzata ordinariamente per via fiduciale, la “confirmatio” suppone una positiva valutazione della fedeltà e della congruenza dei testi prodotti rispetto al testo tipico latino, tenuto conto soprattutto dei testi di maggiore importanza (ad es. le formule sacramentali, che richiedono l’approvazione del Santo Padre, il Rito della Messa, le preghiere eucaristiche e di ordinazione, che comportano una accurata revisione).

Come ricordato nello stesso Motu Proprio Magnum principium, le modifiche del can. 838, §§ 2 e 3, hanno conseguenze sull’art. 64 § 3 della Costituzione Apostolica Pastor bonus, come sull’Institutio Generalis Missalis Romani ed i Praenotanda dei libri liturgici, nei luoghi che toccano la materia delle traduzioni e degli adattamenti.

9 settembre 2017

________________

[1] Sacrosanctum Concilium nel § 4 dell’art. 36 usa il verbo “approbare”.

[2] Sacrosanctum Concilium nel § 3 dell’art. 36 dice: “actis ab Apostolica Sede probatis seu confirmatis”.

[3] Cf. Acta Apostolicae Sedis 56 (1964), 143.

[4] Cf. ibidem.

[01281-IT.01] [Testo originale: Italiano]

 

Traduzione di lavoro in lingua inglese

CANON 838

IN THE LIGHT OF CONCILIAR AND POST CONCILIAR SOURCES

On the occasion of the publication of the Motu Proprio Magnum principium, by which Pope Francis makes variations to can. 838 §§2 & 3 of the C.I.C., the Secretary of the Congregation for Divine Worship and the Discipline of the Sacraments offers, in the following note, a commentary on the underlying sources of these paragraphs, taking into consideration the formulation in force until now as well as the new formulation.

The current text

Until now can. 838 §§2 & 3 read as follows:

§2. Apostolicae Sedis est sacram liturgiam Ecclesiae universae ordinare, libros liturgicos edere eorumque versiones in linguas vernaculas recognoscere, necnon advigilare ut ordinationes liturgicae ubique fideliter observentur.

§3. Ad Episcoporum conferentias spectat versiones librorum liturgicorum in linguas vernaculas, convenienter intra limites in ipsis libris liturgicis definitos aptatas, parare, easque edere, praevia recognitione Sanctae Sedis.1

The references for §2 are the Instruction Inter Oecumenici (26 Sept 1964), n.21 and can. 1257 of the 1917 C.I.C.

For §3 they are Sacrosanctum concilium n.22 §2 and n.36 §§3-4; S. Congr. Pro Sacramentis et Cultu Divino, Epist. Decem iam annos (5 June 1976); S. Congr. Pro Doctrina Fidei, Ecclesiae pastorum (19 March 1975), art. 3.

Although the sources have a merely indicative value and are not exhaustive it is possible to make some remarks in their regard.

This is so above all regarding can. 838 §2. Inter Oecumenici n.21 is found in cap. I,VI. De competenti auctoritate in re liturgica (ad Const. art. 22) and reads as follows: “Apostolicae Sedis est tum libros liturgicos generales instaurare atque approbare, tum sacram Liturgiam in iis quae universam Ecclesiam respiciunt ordinare, tum Acta et deliberationes auctoritatis territorialis probare seu confirmare, tum eiusdem auctoritatis territorialis propositiones et petitiones accipere”.2 A clear presupposed equivalence appears between the verb “recognoscere” used in can. 838 §2 and the expression “probare seu confirmare” used in Inter Oecumenici. This latter expression was desired by the Liturgical Commission of the Second Vatican Council to substitute the terminology derived from the verb “recognoscere” (“actis recognitis”), referring to can. 250 §4 (cf. can. 304 §2) of the 1917 C.I.C., as was explained to the Council Fathers in the Relatio and voted on by them in Sacrosanctum concilium n.36 §3 in the form “actis ab Apostolica Sede probatis seu confirmatis”. It is also possible to note that Inter Oecumenici n.21 covers all acts of the territorial authorities, while the Code applies it specifically to the “interpretationes textum liturgicorum”, material that Inter Oecumenici n.40 deals with explicitly.

Regarding can. 838 §3 the reference to Sacrosanctum concilium n.22 §2 is pertinent. By referring to Sacrosanctum concilium n.36 §§3-4 (§3 deals with “de usu et modo linguae vernaculae statuere, actis ab Apostolica Sede probatis seu confirmatis” and §4 deals with “conversio textus latini in linguam vernaculam in Liturgia adhibenda, a competenti auctoritate ecclesiastica territoriali, de qua supra, approbari debet”) it is clear how, for translations, neither a probatio seu confirmatio nor a recognitio in the strict juridical sense of can. 455 §2 is required.

The story of the Apostolic Letter issued Motu Proprio Sacram Liturgiam n. IX (25 Jan 1964), which had to be corrected in Acta Apostolicae Sedis because of the reaction of the Council Fathers, seems not to have been adequately taken into consideration. When Sacram Liturgiam appeared in L’Osservatore Romano on 29 January 1964 it read: “…populares interpretationes, a competente auctoritate ecclesiastica territoriali propositas,3 ab Apostolica Sede esse rite recognoscendas4 atque probandas”5. However in Acta Apostolicae Sedis the conciliar terminology was adopted: “…populares interpretationes, a competente auctoritate ecclesiastica territoriali conficiendas et approbandas esse, ad normam art. 36, §§3 et 4; acta vero huius auctoritatis, ad normam eiusdem art. 36, §3, ab Apostolica Sede esse rite probanda seu confirmanda”6. Thus the Motu Proprio Sacram Liturgiam distinguished the approval of translations as such on the part of territorial authorities with a decree that rendered them obligatory, and the fact that such an act had to be “probatus seu confirmatus” by the Apostolic See. Moreover, one must note that Sacram Liturgiam adds: “Quod ut semper servetur praescribimus, quoties liturgicus quidam textus latinus a legitima, quam diximus, auctoritate in linguam vernaculam convertetur”.7 This ordinance regards both of these distinct moments, namely the conficere et approbare of a translation and the act of making it obligatory with the publication of the book that contains it.

The reference to the Epist. Decem iam annos (5 June 1976) of the S. Congr. Pro Sacramentis et Cultu Divino is relevant but it must be noted that it never uses the term “recognoscere” but only “probare, confirmare, confirmatio”.

Turning to Ecclesiae pastorum of the S. Congr. Pro Doctrina Fidei, art.3 (made up of three numbers), only n.1 is relevant to our material. It reads: “1. Libri liturgici itemque eorum versions in linguam vernaculam eorumve partes ne edantur nisi de mandato Episcoporum Conferentiae atque sub eiusdem vigilantia, praevia confirmatione Apostolicae Sedis”.8 N. 2 concerns reissues and n. 3 prayer books. However it must be noted that the oversight and the mandate are attributed to the Episcopal Conferences while the “praevia confirmatio”, concerning the book that is published, is attributed to the Apostolic See. This is not precisely a “recognitio” of the version like that found in can. 838.

The new text

With the changes decided by the Motu Proprio Magnum principium can. 838 §§2 & 3 read as follows:

§2. Apostolicae Sedis est sacram liturgiam Ecclesiae universae ordinare, libros liturgicos edere, aptationes, ad normam iuris a conferentia Episcoporum approbatas, recognoscere, necnon advigiliare ut ordinationes liturgicae ubique fideliter observentur.

§ 3. Ad Episcoporum Conferentias spectat versions librorum liturgicorum in linguas vernaculas fideliter et convenienter intra limites definitos accommodatas parare et approbare atquae libros liturgicos, pro regionibus ad quas pertinent, post confirmationem Apostolicae Sedis edere.9

§2 now relates to the “aptationes” (“versiones” are no longer mentioned, such material is dealt with in §3), namely the texts and elements that do not form part of the editio typica latina, as well as the “profundiores aptationes” foreseen by Sacrosanctum concilium n.40 which are regulated by the Instruction Varietates legitimae on the Roman Liturgy and Inculturation (25 January 1994); after approval by the Episcopal Conference the “aptationes” must have the “recognitio” of the Apostolic See. The reference here is to Sacrosanctum concilium n.36 §3. The adjustment to §2 maintains can. 1257 of the 1917 C.I.C. among its sources, and adds the reference to the Instruction Varietates legitimae which deals with the application of nn.39 & 40 of Sacrosanctum concilium for which a full “recognitio” is required.

§3 relates to the “versiones” of the liturgical texts, which it more clearly specifies must be done “fideliter” and approved by the Episcopal Conferences. The reference is to Sacrosanctum concilium n.36 §4 and analogously to can. 825 §1 concerning the version of Scared Scripture. These versions are published in liturgical books after receiving the “confirmatio” of the Apostolic See, as laid down by the Motu Proprio Sacram Liturgiam, n. IX.

The previous formulation of can. 838 §3 “intra limites in ipsis libris liturgicis definitos aptatas”, comes from Sacrosanctum concilium n.39 (“Intra limites in editionibus typicis librorum liturgicorum statutos…aptationes definire”), concerning the “aptationes” and not the “versiones” which are now dealt with by this paragraph so it is now rendered with the expression “intra limites definitos accommodatas”, drawing on the terminology of the Istitutio Generalis Missalis Romani n.392; this allows an opportune distinction to be made in respect of the “aptationes” mentioned in §2.

Therefore, the readjusted §3 continues to be founded on Sacrosanctum concilium n.22 §2; n.36 §§3-4; S. Congr. Pro Sacramentis et Cultu Divino, Epist. Decem iam annos (5 iun. 1976); S. Congr. Pro Doctrina Fidei, Ecclesiae pastorum (19 mart. 1975), art. 3, with the addition of the reference to the Institutio Generalis Missalis Romani (ed. typica tertia) nn.391 & 392, avoiding, however, the term “recognoscere, recognitis” in such a way that the act of Apostolic See relative to the versions prepared by the Episcopal Conferences with particular fidelity to the Latin text (see the addition of the word fideliter) cannot be equated to the discipline of can. 455, but once again forms part of the action of a confirmatio (as expressed in both Decem iam annos and Ecclesiae pastorum, art.3).

The “confirmatio” is an authoritative act by which the Congregation for Divine Worship and the Discipline of the Sacraments ratifies the approval of the Bishops, leaving the responsibility of translation, understood to be faithful, to the doctrinal and pastoral munus of the Conferences of Bishops. In brief, the “confirmatio”, ordinarily granted based on trust and confidence, supposes a positive evaluation of the faithfulness and congruence of the texts produced with respect to the typical Latin text, above all taking account of the texts of greatest importance (e.g. the sacramental formulae, which require the approval of the Holy Father, the Order of Mass, the Eucharistic Prayers and the Prayers of Ordination, which all require a detailed review).

As the Muto Proprio Magnum principium itself recalls the changes to can. 838, §§2 & 3 have consequences for the Apostolic Constitution Pastor bonus art. 64 §3 as well as for the Istitutio Generalis Missalis Romani and for the Praenotanda of the liturgical books in the places that touch on material related to translation and adaptations.

__________________________________________________

1 §2. It is for the Apostolic See to order the sacred liturgy of the universal Church, publish liturgical books and recognise their translations in vernacular languages, and exercise vigilance that liturgical regulations are observed faithfully everywhere.

§3. It pertains to the conferences of bishops to prepare and publish, after the prior review of the Holy See, translations of liturgical books in vernacular languages, adapted appropriately within the limits defined in the liturgical books themselves.

2 “The Holy See has the authority to reform and approve the general liturgical books; to regulate the liturgy in matters affecting the universal Church; to approve or confirm the acta and decisions of the territorial authorities; and to accede to their proposals and requests.”

3 Art. 36 §4 of SC uses the verb “approbare”.

4 Art 36 §3 of SC says: “actis ab Apostolica Sede probatis seu confirmatis”. “enactments approved, that is, confirmed, by the Holy See.”

5 L’Osservatore Romano 29 January 1964, 1. “…vernacular versions proposed by the competent territorial ecclesiastical authority must always be recognised and approved by the Holy See.”

6 Cf. AAS 56 (1964), 143. “…vernacular versions must be drawn up and approved by the competent, territorial ecclesiastical authority, as provided in art. 36 §§3 & 4; and that, as provided in art. 36 §3, the acts of this authority require due approval, that is, confirmation, of the Holy See.”

7 Cf. ibidem. “This is the course to be taken whenever any Latin liturgical text is translated into the vernacular by the authority already mentioned.”

8 “1. Liturgical books, including vernacular translations or parts thereof, are to be published only by mandate of the Conference of Bishops and under its supervision, after confirmation by the Holy See.”

9 §2. It is for the Apostolic See to order the sacred liturgy of the universal Church, publish liturgical books, recognise adaptations approved by Conferences of Bishops according to the norm of law, and exercise vigilance that liturgical regulations are observed faithfully everywhere.

§3. It pertains to the Conferences of Bishops to faithfully prepare versions of the liturgical books in vernacular languages, suitably accommodated within defined limits, and to approve and publish the liturgical books for the regions for which they are responsible after the confirmation of the Apostolic See.

[01281-EN.01] [Original text: Italian - working translation]

 

Traduzione di lavoro in lingua spagnola

Nota sobre el can. 838 del C.I.C.

El can. 838 a la luz de fuentes conciliares y postconciliares

Con motivo de la publicación del Motu Proprio Magnum principium, con el que el Papa Francisco establece variaciones en los §§ 2 y 3 del can. 838 del C.I.C., el Secretario de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos ofrece en la siguiente Nota un comentario de las fuentes subyacentes a esos párrafos, considerando la formulación hasta ahora en vigor y la nueva.

El texto actual

Hasta ahora rezaban así los dos siguientes párrafos del can. 838:

§ 2. “Apostolicae Sedis est sacram liturgiam Ecclesiae universae ordinare, libros liturgicos edere eorumque versiones in linguas vernaculas recognoscere, necnon advigilare ut ordinationes liturgicae ubique fideliter observentur”.

§ 3. Ad Episcoporum conferentias spectat versiones in linguas vernaculas, convenienter intra limites in ipsis libris liturgicis definitos aptatas, parare easque edere, praevia recognitione Sanctae Sedis.

Para el § 2 las referencias son el n. 21 de la Instr. Inter Oecumenici (26 set. 1964) y el can. 1257 del C.I.C. 1917.

Para el § 3, son Sacrosanctum Concilium n. 22 § 2 y n. 36 §§ 3-4; S. Congr. pro Sacramentis et Cultu Divino, Epist. Decem iam annos (5 jun. 1976); S. Congr. pro Doctrina Fidei, Ecclesiae pastorum (19 mar. 1975), art. 3.

Si bien las fuentes tengan un valor indicativo y no sean exhaustivas, se pueden hacer anotaciones al respecto.

En primer lugar acerca del § 2 del can. 838. el n. 21 de la Instr. Inter Oecumenici pertenece al cap. I, VI. De competenti auctoritate in re liturgica (ad Const. art. 22) y dice así : “Apostolicae Sedis est tum libros liturgicos generales instaurare atque approbare, tum sacram Liturgiam in iis quae universam Ecclesiam respiciunt ordinare, tum Acta et deliberationes auctoritatis territorialis probare seu confirmare, tum eiusdem auctoritatis territorialis propositiones et petitiones accipere”. Resulta clara una presupuesta igualdad entre el verbo “recognoscere” usado en el el § 2 del can. 838 y la expresión “probare seu confirmare” usada en la Inter Oecumenici. Esta última expresión la quiso la Comisión litúrgica del Concilio Vaticano II para sustituir la terminología derivada del verbo “recognoscere” (“actis recognitis”), con referencia al can. 250 § 4 (cf. can. 304 § 2) del C.I.C. del 1917, como fue explicado a los Padres conciliares en Relatio y votado por ellos en el n. 36 § 3 de Sacrosanctum Concilium en la forma “actis ab Apostolica Sede probatis seu confirmatis”. Se puede notar todavía que el n. 21 di Inter Oecumenici atañe a todos los actos de las autoridades territoriales mientras que el Código lo aplica específicamente a las “interpretationes textum liturgicorum”, materia que l’Inter Oecumenici trata explícitamente en el n. 40.

Acerca del § 3 del can. 838, la referencia a Sacrosanctum Concilium n. 22 § 2 es pertinente. Para la referencia a Sacrosanctum Concilium n. 36 §§ 3-4 (el § 3 trata “de usu et modo linguae vernaculae statuere, actis ab Apostolica Sede probatis seu confirmatis” y el § 4 de la “conversio textus latini in linguam vernaculam in Liturgia adhibenda, a competenti auctoritate ecclesiastica territoriali, de qua supra, approbari debet”) resulta claro cómo, para la traducción no se solicite ni una probatio seu confirmatio, ni una recognitio en estricto sentido jurídico, como pide el can. 455 § 2.

El caso en torno a un paso del Motu Proprio Sacram Liturgiam n. IX (25 en. 1964), que por la reacción de los Padres Conciliares aparece enmendado en Acta Apostolicae Sedis, parece no haber sido considerada adecuadamente. Cuando Sacram Liturgiam apareció en LOsservatore Romano del 29 de enero de 1964, se leía : “… populares interpretationes, a competente auctoritate ecclesiastica territoriali propositas,[2] ab Apostolica Sede esse rite recognoscendas[3] atque probandas”.En cambio en Acta Apostolicae Sedis fue adoptada la terminología conciliar: “…populares interpretationes, a competente auctoritate ecclesiastica territoriali conficiendas et approbandas esse, ad normam art. 36, §§ 3 et 4; acta vero huius auctoritatis, ad normam eiusdem art. 36, § 3, ab Apostolica Sede esse rite probanda seu confirmanda”. [4] El Motu Proprio Sacram Liturgiam distinguía por lo tanto la aprobación de las traducciones en cuanto tales por parte de las autoridades territoriales con decreto che las hacía obligatorias, y el hecho de que ese acto debía ser “probatus seu confirmatus” por la Sede Apostólica. Se debe observar también que Sacram Liturgiam añade: “Quod ut semper servetur praescribimus, quoties liturgicus quidam textus latinus a legitima, quam diximus, auctoritate in linguam vernaculam convertetur”.[5] La prescripción atañe a ambos distintos momentos, o sea el conficere et approbare una traducción y el acto de hacerla obligatoria con la publicación del libro que la contiene.

La referencia a la Epist. Decem iam annos de la S. Congregatio pro Sacramentis et Cultu Divino es pertinente, pero se debe notar que no utiliza nunca el término “recognoscere” sino solamente “probare, confirmare, confirmatio”.

Por cuanto se refiere a Ecclesiae pastorum de la S. Congregatio pro Doctrina Fidei, art. 3 (compuesto por tres números), solo el n. 1 atañe a nuestro objeto y dice: “1. Libri liturgici itemque eorum versiones in linguam vernaculam eorumve partes ne edantur nisi de mandato Episcoporum Conferentiae atque sub eiusdem vigilantia, praevia confirmatione Apostolicae Sedis”. El n. 2 concierne las reediciones y el n. 3 los libros de oración. Pero hay que notar que a las Conferencias Episcopales se les atribuye la vigilancia y el mandato mientras a la Sede Apostólica la “praevia confirmatio” acerca del libro que se edita, y no precisamente una “recognitio” de la versión como reza en cambio el can. 838.

El nuevo texto

Con la modificación decidida en el Motu Proprio Magnum principium, los §§ 2 y 3 del can. 838 rezan:

§ 2. Apostolicae Sedis est sacram liturgiam Ecclesiae universae ordinare, libros liturgicos edere, aptationes, ad normam iuris a Conferentia Episcoporum approbatas, recognoscere, necnon advigilare ut ordinationes liturgicae ubique fideliter observentur.

§ 3. Ad Episcoporum Conferentias spectat versiones librorum liturgicorum in linguas vernaculas fideliter et convenienter intra limites definitos accommodatas parare et approbare atque libros liturgicos, pro regionibus ad quas pertinent, post confirmationem Apostolicae Sedis edere.

El § 2 atañe ahora a las “aptationes” (no se nombran ya las “versiones”, materia del § 3), o sea textos y elementos que no aparecen en la editio typica latina, como asimismo las “profundiores aptationes” contempladas en Sacrosanctum Concilium n. 40 y reguladas por la Instrucción Varietates legitimae sobre la liturgia romana y la inculturación (25 enero 1994); aprobadas por la Conferencia Episcopal, las “aptationes” deben tener la “recognitio” de la Sede Apostólica. La referencia es Sacrosanctum Concilium n. 36 § 3. El § 2 retocado conserva, entre sus fuentes, el can. 1257 del CIC 1917, y añade la referencia a la Instrucción Varietates legitimae que trata de la aplicación de los nn. 39 y 40 de la Sacrosanctum Concilium, por la cual se solicita una verdadera y propia “recognitio”.

El § 3 trata de las “versiones” de los textos litúrgicos que, como se especifica mejor, debe hacerse “fideliter” y aprobadas por las Conferencias Episcopales. La referencia es Sacrosanctum Concilium n. 36 § 4 y además la analogía con el can. 825 § 1 acerca de la versión de la Sagrada Escritura. Dichas versiones se editan en los libros litúrgicos después de haber recibido la “confirmatio” de la Sede Apostólica, come dispone el Motu Proprio Sacram Liturgiam, n. IX.

La precedente formulación en el § 3 del can. 838: “intra limites in ipsis libris liturgicis definitos aptatas”, deudora de Sacrosanctum Concilium n. 39 (“Intra limites in edititionibus typicis librorum liturgicorum statutos… aptationes definire”), concerniente las “aptationes” y no las “versiones” de las que trata ahora este párrafo se expresa con la frase “intra limites definitos accommodatas”, yendo a la terminología del n. 392 dell’Institutio Generalis Missalis Romani; esto consiente hacer una distinción oportuna con respecto a las “aptationes” mencionadas en el § 2.

El § 3 retocado continua, por lo tanto, a fundarse sobre Sacrosanctum Concilium n. 22 § 2; n. 36 §§ 3 - 4; S. Congr. pro Sacramentis et Cultu Divino, Epist. Decem iam annos (5 jun. 1976); S. Congr. pro Doctrina Fidei, Ecclesiae pastorum (19 marz. 1975), art. 3, con la referencia añadida a los nn. 391 y 392 de la ’Institutio Generalis Missalis Romani (ed. typica tertia), evitando sin embargo el término “recognoscere, recognitis”, de manera que el acto de la Sede Apostolica relativo al las versiones preparadas por las Conferencias Episcopales con una fidelidad particular al sentido del texto latino (véase el añadido del “fideliter”), no pueda ser equiparado a la disciplina del can. 455, sino que pertenezca a la acción de una “confirmatio” (come se expresa sea en Decem iam annos sea en Ecclesiae pastorum, art. 3).

La “confirmatio” es un acto autoritativo por el cual la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos ratifica la aprobación de los obispos, dejando la responsabilidad de la traducción, supuesta fiel, al munus doctrinal y pastoral de la Conferencia de los Obispos. En breve, realizada ordinariamente por medio de confianza, la “confirmatio” supone una evaluación positiva de la fidelidad y de la congruencia de los textos elaborados con respecto al texto típico latino, teniendo en cuenta sobre todo los textos de mayor importancia (por ejemplo las fórmulas sacramentales que requieren la aprobación del Santo Padre, el Rito de la Misa, las oraciones eucarísticas y de ordenación, que comportan una detallada revisión).

Come se recuerda en el mismo Motu Proprio Magnum principium, las modificaciones del can. 838, §§ 2 e 3, repercuten en el art. 64 § 3 de la Constitución Apostólica Pastor bonus, así como en la Institutio Generalis Missalis Romani y en los Praenotanda de los libros litúrgicos, en los puntos relativos a la materia de las traducciones y de las adaptaciones.

Sábado 9 septiembre 2017

_____________

[1] Sacrosanctum Concilium en el § 4 del art. 36 usa el verbo “approbare”.
[2] Sacrosanctum Concilium en el § 3 del art. 36 dice: “actis ab Apostolica Sede probatis seu confirmatis”.
[3] Cf. Acta Apostolicae Sedis 56 (1964), 143.
[4] Cf. ibidem.

[01281-ES.01] [Texto original: Italiano - Traducción no oficial]

 

Commento al Motu Proprio del Segretario della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti

Commento in lingua italiana

Traduzione in lingua francese

Traduzione in lingua inglese

Traduzione in lingua tedesca

Traduzione in lingua spagnola

 

Commento in lingua italiana

Il motuproprio “Magnum principium”

Una chiave di lettura

Cambia la formulazione di alcune norme del Codex iuris canonici riguardanti l’edizione dei libri liturgici nelle lingue correnti. Con il motuproprio Magnum principium, datato 3 settembre 2017 e in vigore dal 1° ottobre prossimo, Papa Francesco ha introdotto delle modifiche al testo del canone 838. La spiegazione dei motivi delle variazioni è offerta dallo stesso documento pontificio, che ricorda ed espone i principi alla base della traduzione dei testi liturgici tipici in lingua latina e le istanze implicate nella delicata opera. In quanto preghiera della Chiesa, la liturgia è infatti regolata dall’autorità ecclesiale.

Essendo elevata la posta in gioco, già i padri del concilio Vaticano II avevano chiamato in causa, in tale ambito, sia la Sede apostolica sia le conferenze episcopali (cfr. Sacrosanctum concilium, nn. 36, 40 e 63). In effetti, il grave impegno di provvedere alle traduzioni liturgiche è stato guidato da norme e da specifiche istruzioni del dicastero competente, in particolare Comme le prévoit (25 gennaio 1969) e, dopo il Codex iuris canonici del 1983, da Liturgiam authenticam (28 marzo 2001), entrambe pubblicate, in stagioni diverse, allo scopo di rispondere a problemi concreti evidenziati nel corso del tempo e suscitati dal complesso lavoro che comporta la traduzione dei testi liturgici. Per l’ambito dell’inculturazione, la materia è invece stata regolata dall’istruzione Varietates legitimae (25 gennaio 1994).

Considerata l’esperienza di questi anni, ora – scrive il Papa – “è sembrato opportuno che alcuni principi trasmessi fin dal tempo del Concilio siano più chiaramente riaffermati e messi in pratica”. Tenendo dunque conto del cammino percorso e guardando al futuro, sulla base della costituzione liturgica del Vaticano II Sacrosanctum concilium, il Pontefice ha inteso precisare la disciplina vigente apportando alcune variazioni al canone 838 del Codex iuris canonici.

Lo scopo della modifica è definire meglio i ruoli della Sede apostolica e delle conferenze dei vescovi, chiamate a operare in dialogo tra loro, nel rispetto della propria competenza, che è differente e complementare, in ordine alla traduzione dei libri tipici latini, come degli eventuali adattamenti, che possono riguardare testi e riti. E ciò al servizio della preghiera liturgica del popolo di Dio.

In particolare, nella nuova formulazione del canone in questione si pone più adeguata distinzione, quanto al ruolo della Sede apostolica, tra l’ambito proprio della recognitio e quello della confirmatio, nel rispetto di quanto compete alle conferenze episcopali, tenendo conto della loro responsabilità pastorale e dottrinale, come anche dei loro limiti di azione.

La recognitio, menzionata nel § 2 del canone 838, implica il processo di riconoscimento da parte della Sede apostolica dei legittimi adattamenti liturgici, compresi quelli “più profondi”, che le conferenze episcopali possono stabilire e approvare per i loro territori, nei limiti consentiti. Su questo terreno d’incontro tra liturgia e cultura, la Sede apostolica è chiamata dunque a recognoscere, cioè a rivedere e valutare tali adattamenti, in ragione della salvaguardia dell’unità sostanziale del rito romano: il riferimento in tale materia sono i numeri 39-40 di Sacrosanctum concilium, e la sua applicazione, nei modi indicati o meno nei libri liturgici, è regolata dall’istruzione Varietates legitimae.

La confirmatio – terminologia già adottata nel motuproprio Sacram liturgiam n. IX (25 gennaio 1964) – riguarda invece le traduzioni dei testi liturgici che, in base a Sacrosanctum concilium (n. 36 § 4), compete alle conferenze episcopali preparare e approvare; il § 3 del canone 838 precisa che le versioni devono essere compiute fideliter secondo i testi originali, raccogliendo così la preoccupazione principale dell’istruzione Liturgiam authenticam. Richiamando infatti il diritto e l’onere della traduzione affidato alle conferenze episcopali, il motuproprio ricorda altresì che le stesse conferenze “devono far sì e stabilire che, salvaguardata l’indole di ciascuna lingua, sia reso pienamente e fedelmente il senso del testo originale”.

La confirmatio della Sede apostolica non si configura pertanto come un intervento alternativo di traduzione, ma come un atto autoritativo con il quale il dicastero competente ratifica l’approvazione dei vescovi. Supponendo ovviamente una positiva valutazione della fedeltà e della congruenza dei testi prodotti rispetto all’edizione tipica su cui si fonda l’unità del rito, e tenendo conto soprattutto dei testi di maggiore importanza, in particolare le formule sacramentali, le preghiere eucaristiche, le preghiere di ordinazione, il rito della messa, e via dicendo.

La modifica del Codex iuris canonici comporta naturalmente un adeguamento dell’articolo 64 § 3 della costituzione apostolica Pastor bonus, come anche della normativa in materia di traduzioni. Ciò significa la necessità di ritoccare, ad esempio, alcuni numeri dell’Institutio generalis missalis Romani e dei Praenotanda dei libri liturgici. La stessa istruzione Liturgiam authenticam, da apprezzare per le valide attenzioni che riserva a questo complicato lavoro e alle sue implicazioni, quando chiede la recognitio deve essere interpretata alla luce della nuova formulazione del canone 838. Infine, il motuproprio dispone che anche la Congregazione per il culto divino e la disciplina dei sacramenti “modifichi il proprio Regolamento in base alla nuova disciplina e aiuti le Conferenze Episcopali ad espletare il loro compito”.

+ Arthur Roche
Arcivescovo Segretario
Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti

[01280-IT.01] [Testo originale: Italiano]

Traduzione in lingua francese

Le Motu Proprio «Magnum principium»

Une grille de lecture

La formulation de certaines normes du Codex iuris canonici change en ce qui a trait à l’édition des livres liturgiques dans les langues courantes. Par le Motu Proprio Magnum principium, daté le 3 septembre 2017 et qui entrera en vigueur le 1er octobre prochain, le Pape François a introduit des modifications au texte du canon 838. L’explication des motifs de ces variations est donnée par le même document pontifical, qui rappelle et expose les principes à la base de la traduction des textes liturgiques typiques en langue latine, ainsi que les instances impliquées dans ce travail délicat. La liturgie, étant la prière de l’Eglise, est en effet règlementée par l’autorité ecclésiale.

Les enjeux étant élevés, les pères du concile Vatican II avaient déjà mis en cause, dans ce domaine, soit le Siège apostolique soit les conférences épiscopales (cfr. Sacrosanctum concilium, nn. 36, 40 e 63). En effet, le lourd travail de produire les traductions liturgiques a été guidé par des normes et par des instructions spécifiques de la part du dicastère compétent, en particulier Comme le prévoit (25 janvier 1969) et, après le Codex iuris canonici de 1983, Liturgiam authenticam (28 mars 2001), toutes deux publiées, en des périodes différentes, dans le but de répondre à des problèmes concrets mis en évidence au cours du temps et suscités par le travail complexe que comporte la traduction des textes liturgiques. Dans le domaine de l’inculturation, la matière a été règlementée par l’instruction Varietates legitimæ (25 janvier 1994).

En tenant compte de l’expérience de ces années, maintenant – le Pape écrit – «il a semblé opportun que certains principes transmis depuis le temps du Concile, soient plus clairement réaffirmés et mis en pratique». En tenant compte, donc, du chemin parcouru et en regardant vers l’avenir, sur la base de la constitution liturgique de Vatican II Sacrosanctum Concilium, le Pontife a voulu préciser la discipline en vigueur en apportant certaines variations au canon 838 du Codex iuris canonici.

Le but de la modification est de mieux définir les rôles respectifs du Siège apostolique et des Conférences des évêques, appelés à travailler en dialogue, dans le respect de leur compétence propre, qui est différente et complémentaire, en vue de la traduction des livres typiques en latin, tout comme des adaptations éventuelles qui peuvent concerner les textes et les rites. Et ceci au service de la prière liturgique du peuple de Dieu.

En particulier, dans la nouvelle formulation du canon en question, on fait une distinction plus adéquate, quant au rôle du Siège Apostolique, entre le domaine propre de la recognitio et celui de la confirmatio, dans le respect de ce qui est de la compétence des conférences épiscopales, en tenant compte de leur responsabilité pastorale et doctrinale, comme aussi de leur limite d’action.

La recognitio, mentionnée dans le § 2 du canon 838, implique le processus de reconnaissance de la part du Siège apostolique des adaptations liturgiques légitimes, y compris celles «plus profondes», que les conférences épiscopales peuvent décider et approuver pour leurs territoires, dans les limites consenties. Sur ce terrain de rencontre entre la liturgie et la culture, le Siège apostolique est donc appelé à recognoscere, c’est-à-dire à revoir et évaluer de telles adaptations, en vue de la sauvegarde de l’unité substantielle du rite romain: les références en cette matière sont les numéros 39-40 de Sacrosanctum concilium, et son application est règlementée par l’instruction Varietates legitimæ, selon les modes qui sont indiqués ou non dans les livres liturgiques.

La confirmatio – terminologie déjà adoptée dans le Motu Proprio Sacram liturgiam n. IX (25 janvier 1964) – concerne plutôt les traductions des textes liturgiques qui, conformément à Sacrosanctum concilium (n. 36, § 4), sont de la compétence des conférences épiscopales, qui doivent les préparer et approuver; le § 3 du canon 838 précise que les versions doivent être faites fideliter selon les textes originaux, recueillant ainsi la préoccupation principale de l’instruction Liturgiam authenticam. En rappelant en effet le droit et la responsabilité de la traduction, confiée aux conférences épiscopales, le Motu Proprio rappelle également que les mêmes conférences épiscopales «doivent faire en sorte et s’assurer que, tout en sauvegardant le génie de chaque langue, le sens du texte original soit rendu pleinement et efficacement».

La confirmatio du Siège apostolique n’apparaît pas, par conséquent, comme une intervention alternative de traduction, mais comme un acte d’autorité per lequel le dicastère compétent ratifie l’approbation des évêques, en supposant bien entendu une évaluation positive de la fidélité et de la congruence des textes produits, par rapport à l’édition typique sur laquelle se fonde l’unicité du rite, et en tenant compte surtout des textes d’importance majeure, en particulier les formules sacramentelles, les prières eucharistiques, les prières d’ordination, le rite de la messe, et ainsi de suite.

La modification du Codex iuris canonici comporte naturellement un ajustement de l’article 64 § 3 de la constitution apostolique Pastor bonus, ainsi que de la règlementation en matière de traduction. Ce qui signifie la nécessité de réviser, par exemple, certains numéros de l’Institutio generalis missalis Romani et des Prænotanda des livres liturgiques. Même l’instruction Liturgiam authenticam, appréciable pour l’attention importante qu’elle accorde à ce travail compliqué et à ses implications, doit être interprétée, lorsqu’elle demande la recognitio, à la lumière de la nouvelle formulation du canon 838. Finalement, le motuproprio dispose que même la Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements «modifie son Regolamento propre sur la base de la nouvelle discipline et qu’elle aide les Conférences Episcopales à accomplir leur tâche».

+ Arthur Roche
Archevêque Secrétaire
Congrégation pour le Culte Divin et la Discipline des Sacrements

[01280-FR.01] [Texte original: Italien]

Traduzione in lingua inglese

A key to reading the motu proprio

“Magnum principium”

The new Motu Proprio Magnum principium has altered the formulation of some norms of the Codex iuris canonici regarding the translation of liturgical books into modern languages.

Pope Francis has introduced some modifications to the text of canon 838 in this Motu Proprio, dated 3 September 2017 and entering into force from 1st October 2017. The reason for these changes is explained in the papal text itself, which recalls and explicates the principles which underlie translations of the Latin typical editions as well as the delicacy required by those who undertake such work. Because the Liturgy is the prayer of the Church it is regulated by ecclesial authority.

Given the importance of this work, the Fathers of the Second Vatican Council had already considered the question of the roles of both the Apostolic See and the Episcopal Conferences in this regard (cf. Sacrosanctum concilium, nn.36, 40 & 36). In effect the great task of providing for liturgical translations was guided by norms and by specific Instructions from the competent Dicastery, in particular Comme le prévoit (25 January 1969) and then, after the Codex iuris canonici of 1983, by Liturgiam authenticam (28 March 2001), both published at different stages with the goal of responding to concrete problems which had become evident over the course of time and which had arisen as a result of the complex work that is involved in the translation of liturgical texts. The material relating to the whole field of inculturation was, on the other hand, regulated by the Instruction Varietates legitimae (25 January 1994).

Taking into account the experience of these years, the Pope writes that now “it seemed opportune that some principles handed on since the time of the Council should be more clearly reaffirmed and put into practice”. Thus, taking account of the experience during the course of these years and with an eye to the future based on the liturgical constitution of Vatican II, Sacrosanctum concilium, the Pope intends to clarify the current discipline by introducing some changes to canon 838 of the Codex iuris canonici.

The object of the changes is to define better the roles of the Apostolic See and the Conferences of Bishops in respect to their proper competencies which are different yet remain complementary. They are called to work in a spirit of dialogue regarding the translation of the typical Latin books as well as for any eventual adaptations that could touch on rites and texts. All of this is at the service of the Liturgical Prayer of the People of God.

In particular, in the new formulation of the said canon, there is a more adequate distinction, as far as the role of the Apostolic See is concerned, between the scope of the recognitio and that of the confirmatio in respect of what belongs to the Episcopal Conferences, taking account of their pastoral and doctrinal responsibility as well as the limits to their actions.

The recognitio, mentioned in canon 838 §2, implies the process of recognising on the part of the Apostolic See legitimate liturgical adaptations, including those that are “more radical” (Sacrosanctum concilium 40), which the Episcopal Conferences can establish and approve for their territories within defined limits. In the encounter between liturgy and culture the Apostolic See is called to recognoscere, that is, to review and evaluate such adaptations in order to safeguard the substantial unity of the Roman Rite: the references for this material are Sacrosanctum concilium nn. 39-40; and its application, when indicated in the liturgical books and elsewhere, is regulated by the Instruction Varietates legitimae.

The confirmatio – terminology already adopted in the motu proprio Sacram Liturgiam n. IX (25 January 1964) – pertains instead to the translations of liturgical texts which, on the basis of Sacrosanctum concilium (n.36, §4), are within the competency of the Episcopal Conferences to prepare and approve; canon 838 §3 clarifies that the translations must be completed fideliter according to the original texts, thus acknowledging the principal preoccupation of the Instruction Liturgiam authenticam. Indeed, recalling the right, and the grave responsibility of translation entrusted to the Episcopal Conferences, the motu proprio also points out that the Conferences “must ensure and establish that, while the character of each language is safeguarded, the sense of the original text should be rendered fully and faithfully”.

The confirmatio of the Apostolic See is therefore not to be considered as an alternative intervention in the process of translation, but rather as an authoritative act by which the competent Dicastery ratifies the approval of the bishops. Obviously, this presupposes a positive evaluation of the fidelity and congruence of the texts produced in respect to the typical editions on which the unity of the Rite is founded, and, above all, taking account of the texts of greatest importance, in particular the Sacramental formulae, the Eucharistic Prayers, the prayers of Ordination, the Order of Mass and so on.

Naturally, this modification to the Codex iuris canonici entails an adjustment to the Apostolic Constitution Pastor bonus n.64 §3, as well as to the norms surrounding translations. This means, for example, that it will be necessary to readjust some numbers of the Institutio generalis missalis Romani and of the Praenotanda of the liturgical books. The Instruction Liturgiam authenticam itself, which is to be appreciated for the attention it brings to bear on this complicated work and its implications, must be interpreted in the light of the new formulation of canon 838 when it speaks about seeking the recognitio. Finally, the motu proprio provides that the Congregation for Divine Worship and the Discipline of the Sacraments will also “modify its own Regolamento on the basis of the new discipline and help the Episcopal Conferences to fulfil their task”.

+ Arthur Roche
Archbishop Secretary
Congregation for Divine Worship & the Discipline of the Sacraments

[01280-EN.01] [Original text: Italian]

Traduzione in lingua tedesca

Das Motu proprio „Magnum principium“

Ein Leseschlüssel

Der Wortlaut einiger Normen des Codex Iuris Canonici über die Herausgabe der liturgischen Bücher in den gängigen Sprachen wird geändert. Mit dem Motu Proprio Magnun principium, datiert auf den 3. September 2017 und in Kraft ab kommendem 1. Oktober, hat Papst Franziskus Änderungen am Text des Kanon 838 vorgenommen. Die Erläuterung der Gründe für die Änderungen ist im päpstlichen Dokument selbst angegeben. Dieses legt die Prinzipen dar, die die Übersetzungen authentischer, liturgischer Texte in lateinischer Sprache regeln. Gleichzeitig geht das päpstliche Dokument auf die Instanzen ein, die mit dieser sensiblen Arbeit befasst sind. Als Gebet der Kirche ist die Liturgie ja in der Tat durch die kirchliche Autorität geregelt.

Da es um ein bedeutendes Anliegen geht, hatten schon die Väter des II. Vatikanischen Konzils für diesen Bereich sowohl den Apostolischen Stuhl als auch die Bischofskonferenzen (vgl. Sacrosanctum Concilium, Nrn. 36, 40 und 63) für zuständig erklärt. So wurde die schwerwiegende Aufgabe, die liturgischen Übersetzungen anzufertigen, von Normen und speziellen Instruktionen des zuständigen Dikasteriums geleitet, im Besonderen von Comme le prévoit (25. Januar 1969) und, nach dem neuen Codex Iuris Canonici von 1983, von Liturgiam authenticam (28. März 2001). Beide entstanden zu je verschiedenen Zeiten mit dem Ziel, auf Probleme einzugehen, die im Lauf der Zeit durch die komplexe Arbeit der Übersetzung liturgischer Texte auftraten. Für den Bereich der Inkulturation ist hingegen die Materie durch die Instruktion Varietates legitimae (25. Januar 1994) geregelt.

Mit der Erfahrung dieser Jahre schien es jetzt – so schreibt der Papst – „angemessen, einige Prinzipen, die von den Zeiten des Konzils an übermittelt wurden, deutlicher zu bekräftigen und in die Praxis umzusetzen“. Dem zurückgelegten Weg Rechnung tragend und mit Blick auf die Zukunft, die auf der Liturgiekonstitution des II. Vatikanums Sacrosanctum Concilium gründet, beabsichtigt der Papst, die geltende Ordnung durch einige Änderungen im Kanon 838 des Codex Iuris Canonici klarer zu fassen.

Das Ziel der Änderungen ist es, die Rollen des Apostolischen Stuhls und der Bischofskonferenzen besser zu bestimmen. Bei der Übersetzung der authentischen, lateinischen Bücher und eventueller Anpassungen, die die Texte und Riten betreffen könnten, sind beide dazu gerufen, im Dialog und in der Achtung der je eigenen Kompetenzen zu arbeiten, die unterschiedlich sind und einander ergänzen. All dies steht im Dienst am liturgischen Gebet des Volkes Gottes.

Im Besonderen bestimmtder neuformulierte Kanon auf angemessenere Art die Unterscheidung zwischen dem Geltungsbereich derRecognitiound dem derConfirmatio, die beide dem Apostolischen Stuhl obliegen. Berücksichtig werden dabei die Zuständigkeiten der Bischofskonferenzen in ihrer pastoralen und doktrinalen Verantwortung, aber auch die Grenzen ihres Handelns.

Die Recognitio, erwähnt im §2 des Kanon 838, beinhaltet den Prozess der Anerkennung berechtigter liturgischer Anpassungen durch den Apostolischen Stuhl und schließt auch „tiefer greifende“ (Sacrosanctum Concilium 40) ein, welche die Bischofskonferenzen, in den zulässigen Grenzen, für ihr Gebiet festlegen und approbieren. In der Begegnung zwischen Liturgie und Kultur ist der Apostolische Stuhl demnach gerufen, zum Recognoscere, das heißt, diese Anpassungen durchzusehen und zu bewerten, um die substantielle Einheit des römischen Ritus zu wahren. Die Bezugspunkte in dieser Materie sind die Nummern 39-40 von Sacrosanctum Concilium; ihre Anwendung ist angegeben in den liturgischen Büchern und geregelt von der Instruktion Varietates legitimae.

Die Confirmatio – eine Terminologie, die schon im Motu proprio Sacram liturgiam Nr. IX (25 Januar 1964) aufgenommen ist – bezieht sich hingegen auf die Übersetzung der liturgischen Texte, die auf der Basis von Sacrosanctum Concilium (Nr. 36 § 4) von den zuständigen Bischofskonferenzen erstellt und approbiert werden. Der §3 des Kanon 838 präzisiert, dass die Originaltexte fideliter übersetzt sein müssen, um so der Hauptsorge der Instruktion Liturgiam authenticam gerecht zu werden. Das Motu proprio erinnert an das Recht und die schwerwiegende Verantwortung für die Übersetzungen, die den Bischofskonferenzen anvertraut ist. Zugleich stellt der Text klar, dass die Bischofskonferenzen „sicherstellen müssen, dass bei aller Achtung der Eigentümlichkeit der Sprache, der Sinn des originalen Textes voll und getreu wiedergeben wird“.

DieConfirmatiodes Apostolischen Stuhls ist mithin nicht als weiterer Eingriff in den Übersetzungsvorgang mittels alternativer Übersetzungen anzusehen, sondern eher als autoritativer Akt, mit dem das zuständige Dikasterium die Approbation der Bischöfe ratifiziert. Voraussetzung ist selbstverständlich ein positives Urteil über die Treue und Übereinstimmung der Texte mit dem Original, auf dem die Einheit des Ritus gründet. Besonderes Augenmerk gilt dabei den wichtigsten Texten, wie etwa den sakramentalen Formeln, den eucharistischen Hochgebeten, den Weihegebeten oder demOrdo Missae, etc.

Die Änderung des Codex Iuris Canonici bringt natürlich eine entsprechende Anpassung des Artikels 64 §3 der Apostolischen Konstitution Pastor Bonus mit sich und ebenso der Normen, die die Übersetzung regeln. Das bedeutet beispielsweise, dass es nötig sein wird, einige Artikel der Institutio Generalis Missalis Romani und der Praenotanda der liturgischen Bücher zu überarbeiten. Die Instruktion Liturgiam authenticam selbst ist wertzuschätzen für die Aufmerksamkeit, die sie der komplizierten Arbeit des Übersetzens entgegenbringt. Sie muss jedoch im Licht der Neuformulierung des Kanon 838 interpretiert werden, wenn die Bischofskonferenzen um die Recognitio ersuchen. Schließlich ordnet das Motu proprio auch an, dass die Kongregation für den Gottesdienst und die Sakramentenordnung „ihr eigenes Reglement auf der Grundlage der neuen Ordnung abändert und den Bischofskonferenzen hilft, ihren Aufgaben nachzukommen“.

+ Arthur Roche
Erzbischof Sekretär
Kongregation für den Gottesdienst und die Sakramentenordnung

[01280-DE.01] [Originalsprache: Italienisch]

Traduzione in lingua spagnola

El motu proprio “Magnum principium”

Una clave de lectura

Con el nuevo motu proprio Magnum principium cambia la formulación de algunas normas del Codex iuris canonici con respecto a la edición de los libros litúrgicos en las lenguas vernáculas.

El Papa Francisco, con este motu proprio de fecha 3 de septiembre de 2017, que entra en vigor el próximo 1 de octubre, ha introducido algunos cambios en el texto del canon 838. La explicación de estas variaciones la ofrece el mismo documento pontificio, que recuerda y expone los principios que están en la base de la traducción de los textos litúrgicos típicos en lengua latina y los organismos implicados en esta delicada obra. La liturgia, en cuanto oración de la Iglesia, está regulada por la autoridad eclesial.

Dada la importancia de esta tarea, los padres del Concilio Vaticano II ya habían considerado el papel tanto de la Sede Apostólica como de las conferencias episcopales en este ámbito (cf. Sacrosanctum Concilium, nn. 36, 40 y 63). En efecto, la importante tarea de realizar las traducciones litúrgicas ha estado guiada por normas e instrucciones específicas del dicasterio competente, en particular Comme le prévoit (25 de enero de 1969) y, tras el Codex iuris canonici de 1983, por Liturgiam authenticam (28 de marzo de 2001); ambas publicadas, en diferentes momentos, con la finalidad de responder a problemas concretos surgidos con el paso del tiempo y suscitados en la compleja labor que conlleva la traducción de los textos litúrgicos. Mientras que la materia referida al ámbito de la inculturación ha sido regulada por la instrucción Varietates legitimae (25 de enero de 1994).

Considerada la experiencia de estos años, ahora – escribe el Papa – “ha parecido oportuno que algunos principios transmitidos desde el tiempo del Concilio sean reafirmados más claramente y puestos en práctica”. Por tanto, teniendo en cuenta el camino recorrido y mirando al futuro, apoyándose en la constitución litúrgica del Vaticano II Sacrosanctum Concilium, el Pontífice ha querido precisar la disciplina vigente haciendo algunos cambios al canon 838 del Codex iuris canonici.

La finalidad del cambio es definir mejor el papel de la Sede apostólica y de las conferencias de obispos, llamadas a trabajar dialogando entre ellas, respetando sus propias competencias, que son diferentes y complementarias, tanto para la traducción de los libros típicos latinos, como para eventuales adaptaciones de textos y ritos. Y todo esto, al servicio de la oración litúrgica del pueblo de Dios.

Particularmente, en la nueva formulación del citado canon se hace una distinción más adecuada del papel de la Sede Apostólica, entre el ámbito propio de la recognitio y de la confirmatio, respetando cuanto compete a las conferencias episcopales, teniendo en cuenta su responsabilidad pastoral y doctrinal, así como sus límites de acción.

La recognitio, mencionada en el § 2 del canon 838, implica el proceso de reconocimiento de las legítimas adaptaciones litúrgicas por parte de la Sede apostólica, comprendidas aquellas “más profundas”, que las conferencias episcopales pueden establecer y aprobar para sus territorios, en los límites permitidos. En este ámbito de encuentro entre liturgia y cultura, la Sede Apostólica está llamada a recognoscere, es decir, a revisar y valorar las adaptaciones, con el fin de salvaguardar la unidad sustancial del rito romano: la referencia sobre esta materia son los números 39-40 de Sacrosanctum Concilium, y su aplicación, tanto si se indica o no en los libros litúrgicos, está regulada por la instrucción Varietates legitimæ.

La confirmatio - terminología ya adoptada en el motu proprio Sacram Liturgiam n. IX (25 enero 1964) - se refiere a la traducción de los textos litúrgicos que, según Sacrosanctum Concilium (n. 36 § 4), compete preparar y aprobar a las conferencias episcopales; el § 3 del canon 838 precisa que las traducciones tienen que ser llevadas a cabo fideliter, según los textos originales, recogiendo así la preocupación principal de la instrucción Liturgiam authenticam. De hecho, recordando el derecho y la tarea de la traducción confiada a las conferencias episcopales, el motu proprio recuerda, además, que las mismas conferencias “tienen que asegurar que, salvaguardado el genio de cada lengua, se vea plena y fielmente el sentido del texto original”.

La confirmatio de la Sede Apostólica no se entiende, por tanto, como una intervención alternativa en el proceso de traducción, sino como un acto de autoridad con el cual el dicasterio competente ratifica la aprobación de los obispos; suponiendo una valoración positiva de la fidelidad y de la congruencia de los textos elaborados con respecto a la edición típica, sobre la cual se funda la unidad del rito, y teniendo en cuenta, sobre todo, los textos de mayor importancia, particularmente las fórmulas sacramentales, las plegarias eucarísticas, las plegarias de ordenación, el rito de la misa, etc.

La modificación del Codex iuris canonici conlleva, naturalmente, una adecuación del artículo 64 § 3 de la constitución apostólica Pastor bonus, como también de la normativa en materia de traducción. Esto requiere retocar, por ejemplo, algunos números de la Institutio generalis Missalis Romani y de los Praenotanda de los libros litúrgicos. La misma instrucción Liturgiam authenticam, a tener en cuenta por las válidas indicaciones que aporta para esta complicada tarea y sus implicaciones, cuando pide la recognitio tiene que ser interpretado a la luz de la nueva formulación del canon 838. Finalmente, el motu proprio dispone también que la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos “modifique el propio Reglamento de acuerdo a la nueva disciplina y ayude a las conferencias episcopales a llevar a cabo su labor”.

+ Arthur Roche
Arzobispo Secretario
Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos

[01280-ES.01] [Texto original: Italiano]

[B0574-XX.02]