Sala Stampa

www.vatican.va

Sala Stampa Back Top Print Pdf
Sala Stampa


Videomessaggio del Santo Padre Francesco in occasione del 300° anniversario dell’incoronazione dell’immagine della Madonna di Częstochowa, 26.08.2017


Videomessaggio del Santo Padre

Traduzione in lingua polacca

Pubblichiamo di seguito il Videomessaggio che il Santo Padre Francesco ha inviato in occasione del 300° anniversario dell’incoronazione dell’immagine della Madonna di Częstochowa:

Videomessaggio del Santo Padre

Cari pellegrini,

vi saluto tutti con grande affetto, specialmente voi che avete fatto tanta strada per raggiungere oggi, insieme con i cari fratelli Vescovi e i sacerdoti, la capitale spirituale del Paese.

Se Częstochowa sta al cuore della Polonia, significa che la Polonia ha un cuore materno; significa che ogni palpito di vita avviene insieme alla Madre di Dio. A Lei siete soliti affidare tutto: il passato, il presente, il futuro, le gioie e le angosce della vostra vita personale e di quella del vostro amato Paese. Questo è molto bello. Ed è molto bello per me ricordare di averlo fatto con voi, lo scorso anno, quando mi posi sotto lo sguardo della Madre, quando misi i miei occhi in quelli della Madonna, affidando al suo cuore quello che c’era nel mio e nel vostro cuore. Conservo viva e grata la memoria di quei momenti, la gioia di esser venuto anch’io pellegrino a celebrare, sotto lo sguardo della Madre, i 1050 anni dal battesimo della Polonia.

Un’altra occasione di grazia vi raduna oggi numerosi: trecento anni fa il Papa concesse di porre le corone papali sull’immagine della Madonna di Jasna Gora, vostra Regina. È un grande onore avere per Madre una Regina, la stessa Regina degli Angeli e dei Santi, che regna gloriosa in cielo. Ma dà ancora più gioia sapere di avere per Regina una Madre, amare come Madre Colei che chiamate Signora. La sacra immagine mostra infatti che Maria non è una Regina distante che siede in trono, ma la Madre che abbraccia il Figlio e, con Lui, tutti noi suoi figli. È una Madre vera, con il volto segnato, una Madre che soffre perché prende davvero a cuore i problemi della nostra vita. È una Madre vicina, che non ci perde mai di vista; è una Madre tenera, che ci tiene per mano nel cammino di ogni giorno.

Questo vi auguro di sperimentare nel solenne Giubileo che state celebrando: sia il momento favorevole per sentire che nessuno di noi è orfano, perché ciascuno ha vicino a sé una Madre, Regina insuperabile di tenerezza. Ella ci conosce e ci accompagna col suo stile tipicamente materno: mite e coraggioso al tempo stesso; mai invadente e sempre perseverante nel bene; paziente di fronte al male e attivo nel promuovere la concordia.

La Madonna vi dia la grazia di gioirne insieme, come famiglia riunita attorno alla Madre. In questo spirito di comunione ecclesiale, reso ancor più forte dal legame unico che unisce la Polonia al successore di Pietro, vi do di cuore la Benedizione Apostolica. E chiedo a tutti voi, per favore, di pregare per me. Grazie.

[01187-IT.01] [Testo originale Italiano]

Traduzione in lingua polacca

Drodzy pielgrzymi,

serdecznie pozdrawiam was wszystkich, zwłaszcza was, którzy przebyliście długą drogę, aby przybyć dzisiaj, wraz z drogimi braćmi Biskupami i kapłanami, do duchowej stolicy Kraju.

Jeśli Częstochowa leży w sercu Polski, to znaczy, że Polska ma matczyne serce; to znaczy, że każdy puls życia dokonuje się wraz z Matką Boga. Zwykliście zawierzać Jej wszystko: przeszłość, teraźniejszość, przyszłość, radości i troski waszego życia osobistego i waszego umiłowanego Kraju. To bardzo piękne. I dla mnie bardzo pięknie jest wspomnieć, że uczyniłem to z wami w ubiegłym roku, gdy stanąłem pod spojrzeniem Matki, kiedy moje oczy spotkały się z oczami Madonny, i zawierzałem Jej sercu to, co było w moim i waszym sercu. Zachowuję żywą i wdzięczną pamięć tamtych chwil, radość z tego, że ja również jako pielgrzym przybyłem, aby pod wejrzeniem Matki celebrować 1050-lecie chrztu Polski.

Inne wydarzenie łaski tłumnie was dzisiaj gromadzi: trzysta lat temu Papież zezwolił na umieszczenie papieskich koron na wizerunku Madonny z Jasnej Góry, waszej Królowej. To wielki honor mieć za Matkę Królową, samą Królową Aniołów i Świętych, która króluje w chwale nieba. Więcej jeszcze radości daje świadomość, że ma się za Królową Matkę, kochać jako Matkę Tę, którą nazywacie Panią. Święty obraz w istocie pokazuje, że Maryja nie jest odległą Królową, która zasiada na tronie, ale Matką, która obejmuje Syna, a wraz z Nim wszystkie swoje dzieci. To prawdziwa Matka, ze zranionym obliczem, Matka, która cierpi, bo prawdziwie bierze sobie do serca problemy naszego życia. To Matka bliska, która nigdy nie traci nas z oczu; Matka łaskawa, która trzyma nas za rękę w codziennej wędrówce.

Życzę wam, abyście doświadczyli tego podczas uroczystego Jubileuszu, który celebrujecie: niech to będzie sposobny moment, aby odczuć, że nikt z nas nie jest sierotą, bo każdy ma w swoim pobliżu Matkę, Królową nieprześcignioną w czułości. Ona nas zna i towarzyszy nam w swoim typowo matczynym stylu: łagodnym, a równocześnie odważnym; nigdy nie narzucającym się, a zawsze wytrwałym w dobru; cierpliwym wobec zła i działającym na rzecz budowania zgody.

Niech Madonna da wam łaskę, byście cieszyli się tym wspólnie, jako rodzina zjednoczona wokół Matki. W tym duchu kościelnej komunii, umocnionej wyjątkową więzią, jaka łączy Polskę z następcą Piotra, z serca udzielam wam Apostolskiego Błogosławieństwa. I proszę was wszystkich, abyście modlili się za mnie. Dziękuję.

[01187-IT.01] [Testo originale: Italiano]

[B0535-XX.01]