Sala Stampa

www.vatican.va

Sala Stampa Back Top Print Pdf
Sala Stampa


MESSAGGIO DEL SANTO PADRE AI GIOVANI D’OLANDA IN OCCASIONE DELLA 1a GIORNATA NAZIONALE DELLA GIOVENTÙ CATTOLICA, 28.11.2005


MESSAGGIO DEL SANTO PADRE AI GIOVANI D’OLANDA IN OCCASIONE DELLA 1a GIORNATA NAZIONALE DELLA GIOVENTÙ CATTOLICA

MESSAGGIO DEL SANTO PADRE

TRADUZIONE IN LINGUA ITALIANA

Pubblichiamo di seguito il Messaggio che il Santo Padre ha inviato ai Giovani d’Olanda in occasione della 1a Giornata Nazionale della Gioventù Cattolica:

MESSAGGIO DEL SANTO PADRE

Beste jonge vrienden,

Graag wil ik een hartelijk groet zenden aan jullie allen, die bijeengekomen zijn in Nieuwegein voor de eerste Nationale Katholieke Jongerendag. Ik groet kardinaal Simonis, aartsbisschop van Utrecht en voorzitter van de Nederlandse Bisschoppenconferentie, en alle Nederlandse Bisschoppen, terwijl mijn diepe waardering uitspreek voor het tot stand komen van dit gelukkige initiatief. Vervolgens wil de "Werkgroep Katholieke Jongeren" bedanken voor de tomeloze inzet in deze jaren, alsmede de priesters en leken die bij het jongerenpastoraat betrokken zijn, en die jullie volgen in jullie manier van denken. Beste jongeren, door middel van deze boodschap wil ik op geestelijke wijze in jullie midden zijn en jullie verzekeren van mijn gebed. Ik weet dat velen van jullie hebben deelgenomen aan de Wereldjongerendagen in Keulen, en voor mij is het een reden van grote vreugde dat jullie de geloofservaring die in deze dagen begonnen is, willen voortzetten, waarbij jullie je leeftijdsgenoten die niet de genade hebben gehad hieraan deel te nemen, erbij betrekken. De bijeenkomst van vandaag op uitnodiging van jullie bisschoppen is een zeer mooi teken voor de Nederlandse samenleving: het betekent dat jullie niet bang zijn te zeggen dat jullie christenen zijn, en dat jullie daar openlijk voor willen uitkomen.

Inderdaad, de diepste reden dat jullie weer bijeenkomen, is de ontmoeting met de Heer Jezus Christus. Zo is het ook geweest voor wie heeft deelgenomen aan de recente Wereldjongerendagen dia als thema had: "Wij zijn gekomen om Hem te aanbidden" (Mt 2,2). In het voetspoor van de Wijzen uit het oosten die met een vurig verlangen op zoek naar de waarheid waren, zijn jongeren uit iedere uithoek der wereld naar Keulen getogen om de Mensgeworden God te zoeken en te aanbidden, en, omgevormd door de ontmoeting met Hem en verlicht door Zijn aanwezigheid, vervolgens naar hun eigen land zijn teruggekeerd, zoals de Wijzen uit het Oosten "langs een andere weg" (cfr. Mt 2,12). Zo zijn ook jullie naar Nederland teruggegaan, met het verlangen om aan iedereen de rijkdom van wat jullie beleefd hebben, over te dragen, en vandaag willen jullie dit delen met jullie leeftijdsgenoten. Beste vrienden, Jezus is jullie ware Vriend en Heer, sluit een echte vriendschap met Hem ! Hij wacht op jullie en alleen in Hem vinden jullie het geluk. Hoe gemakkelijk is het om zich tevreden te stellen met de oppervlakkige genoegens die het dagelijks bestaan ons biedt; hoe gemakkelijk is het om alleen voor zichzelf te leven en schijnbaar van het leven te genieten ! Vroeg of laat wordt men gewaar dat dit niet het ware geluk is, omdat dit veel meer in de diepte te vinden is: het ware geluk vinden wij alleen in Jezus. Zoals ik in Keulen heb gezegd: "Het geluk dat jullie zoeken, het geluk te ondervinden waar jullie recht op hebben, heeft een naam, een gezicht: die van Jezus van Nazaret (18 augustus 2005, Toespraak aan de oever van de Poller Rheinwiesen).

Daarom nodig ik jullie uit om iedere dag de Heer te zoeken, die niets anders wil dan dat jullie echt gelukkig zijn. Onderhoudt met Hem een intense en standvastige band in het gebed, en voor zover het jullie mogelijk is, vindt geschikte momenten in jullie dag om uitsluitend in Zijn gezelschap te verkeren. Als jullie niet weten hoe je moet bidden, vraagt dan dat Hijzelf dit jullie leert, en vraagt aan Zijn Hemelse Moeder om met jullie en voor jullie te bidden. Het Rozenkransgebed kan jullie helpen de kunst van het bidden te leren met de eenvoud en de diepte van Maria. Het is belangrijk dat de deelname aan de Eucharistie, waarin Jezus Zichzelf aan ons geeft, een centrale plaats in jullie leven heeft. Hij die voor de zonden van allen is gestorven, wil met ieder van jullie in contact treden, en aan de deur van jullie hart kloppen om Zijn genade te schenken. Gaat Hem tegemoet in de heilige Eucharistie, gaat Hem aanbidden in de kerken en blijft geknield voor het tabernakel: Jezus zal jullie geheel vullen met Zijn liefde en jullie de gedachten van Zijn Hart duidelijk maken. Als jullie naar Hem gaan luisteren, zullen jullie op steeds diepere wijze de vreugde ervaren deel uit te maken van Zijn Mystiek Lichaam, de Kerk, oftewel de familie van Zijn leerlingen, innig verbonden in de eenheid en de liefde. Bovendien zullen jullie leren je met God te laten verzoenen, zoals de apostel Paulus het zegt (vgl. 2 Cor 5,20). In het bijzonder in het sacrament van boete en verzoening wacht Jezus op jullie om jullie zonden te vergeven en je met Zijn liefde te verzoenen door het dienstwerk van de priester. Als jullie met nederigheid en in waarheid jullie zonden belijden, zullen jullie de vergeving van God zelf ontvangen door middel van de woorden van Zijn gewijde bedienaar. Wat een gelegenheid bij uitstek heeft de Heer ons gegeven met dit sacrament om ons innerlijk te vernieuwen en vooruitgang te maken in ons christelijk leven !

Beste vrienden, zoals ik jullie al gezegd heb, als jullie Jezus volgen, zullen jullie je nooit alleen voelen, omdat jullie deel uitmaken van de Kerk, die één grote familie is waarin jullie kunnen groeien in de ware vriendschap met talrijke broeders en zusters in het geloof, die verspreid zijn over alle delen van de wereld. Jezus heeft jullie nodig om de huidige maatschappij te "vernieuwen". Draagt er zorg voor om te groeien in de kennis van het geloof om Zijn authentieke getuigen te kunnen zijn. Wijdt jullie toe aan het steeds beter begrijpen van de katholieke leer: ook als het af een boodschap lijkt te zijn dat niet gemakkelijk te accepteren is, indien we het bekijken met de ogen van de wereld, is hierin het bevredigende antwoord op jullie diepste vragen te vinden. Hebt vertrouwen in de herders die jullie leiden, de bisschoppen en de priesters; voegt je in op actieve wijze in de parochies, de bewegingen, de verenigingen en kerkelijke gemeenschappen, om gezamenlijk de vreugde te ervaren volgelingen van Christus te zijn, die de waarheid verkondigt en de liefde schenkt. Gedreven door Zijn waarheid en Zijn liefde, en samen met de andere christenen en jongeren die op zoek zijn naar de ware betekenis van het leven, zullen jullie een betere toekomst voor allen kunnen opbouwen.

Beste vrienden, ik ben jullie nabij in het gebed opdat jullie op edelmoedige wijze ingaan op de roepstem van de Heer, die jullie grote idealen voorhoudt die in staat zijn om jullie leven mooi en vol vreugde te maken. Weest er zeker van: alleen door positief gehoor te geven aan Zijn oproep, hoe veeleisend dit ook mag lijken, is het mogelijk om het geluk en de vrede van het hart te vinden. Moge de Maagd Maria jullie op deze weg van christelijke inzet begeleiden en jullie bij ieder goed voornemen tot hulp zijn. In deze gezindheid verleen ik aan jullie allen die bijeengekomen zijn in Nieuwegein een speciale Apostolische Zegen, alsmede aan al diegenen die jullie met liefde en wijsheid begeleiden op de weg van menselijke en geestelijke groei.

Ten Vaticane, 21 november 2005

BENEDICTUS PP. XVI

[01521-AA.02] [Testo originale: Neerlandese]

TRADUZIONE IN LINGUA ITALIANA

Cari giovani amici,

desidero inviare il mio cordiale saluto a tutti voi, radunati a Nieuwegein per la prima Giornata nazionale dei giovani cattolici d'Olanda. Saluto il Cardinale Adriano Simonis, Arcivescovo di Utrecht e Presidente della Conferenza Episcopale, e tutti i Vescovi olandesi, esprimendo vivo apprezzamento per la realizzazione di questa felice iniziativa. Desidero poi ringraziare il Werkgroep Katholieke Jongeren per l'impegno profuso in questi anni e i sacerdoti e laici impegnati nella pastorale giovanile, che vi seguono nella vostra riflessione. Tramite questo messaggio, cari giovani, desidero rendermi spiritualmente presente in mezzo a voi e assicurarvi che vi accompagno nella preghiera. So che tanti di voi hanno preso parte all’incontro mondiale di Colonia ed è per me motivo di grande gioia il fatto che adesso vogliate proseguire l'esperienza iniziata con la Giornata Mondiale della Gioventù, coinvolgendo altri vostri coetanei che non hanno avuto la grazia di parteciparvi. Tenere l’odierno raduno su invito dei vostri Vescovi è un bellissimo segno per la società olandese: sta ad indicare che voi non avete paura di dire che siete cristiani e volete testimoniarlo apertamente.

In effetti, la ragione più profonda del vostro ritrovarvi insieme è incontrare il Signore Gesù Cristo. Così è stato per chi ha partecipato alla recente Giornata Mondiale della Gioventù, che aveva per tema: "Siamo venuti per adorarlo" (Mt 2,2). Sulle orme dei Magi, animati dall’anelito di ricercare la verità, giovani di ogni angolo del mondo si sono dati appuntamento a Colonia per cercare e adorare il Dio fatto Uomo, e poi, trasformati dall'incontro con Lui ed illuminati dalla sua presenza, hanno fatto ritorno al loro paese, come i Magi, "per un'altra strada" (cfr Mt 2,12). Così anche voi siete rientrati in Olanda desiderosi di comunicare a tutti la ricchezza dell'esperienza vissuta, e quest’oggi volete condividerla con i vostri coetanei. Cari amici, Gesù è il vostro vero amico e Signore, entrate in un rapporto di vera amicizia con Lui! Egli vi attende e solo in Lui troverete la felicità. Quanto è facile accontentarsi dei piaceri superficiali che l'esistenza quotidiana ci offre; quanto è facile vivere solo per se stessi, apparentemente godendosi la vita! Ma prima o poi ci si rende conto che non si tratta di vera felicità, perché questa sta molto più in profondità: la troviamo soltanto in Gesù. Come ho detto a Colonia, "la felicità che cercate, la felicità che avete diritto di gustare ha un nome, un volto: quello di Gesù di Nazareth" (18 agosto 2005, Discorso presso la banchina del Poller Rheinwiesen).

Per questo vi invito a cercare ogni giorno il Signore, che non desidera altro se non che siate realmente felici. Intrattenete con Lui una relazione intensa e costante nella preghiera e, per quanto vi è possibile, trovate momenti propizi nella vostra giornata per restare esclusivamente in sua compagnia. Se non sapete come pregare, chiedete che sia Lui stesso ad insegnarvelo e domandate alla sua celeste Madre di pregare con voi e per voi. La recita del Rosario può aiutarvi ad imparare l’arte della preghiera con la semplicità e la profondità di Maria. E’ importante che al cuore della vostra vita ci sia la partecipazione all'Eucaristia, in cui Gesù dà se stesso per noi. Egli, che è morto per i peccati di tutti, desidera entrare in comunione con ciascuno di voi, bussa alla porta del vostro cuore per donarvi la sua grazia. Andate all’incontro con Lui nella Santa Eucaristia, andate ad adorarlo nelle chiese e restate inginocchiati davanti al Tabernacolo: Gesù vi colmerà del suo amore e vi manifesterà i pensieri del suo Cuore. Se vi porrete in ascolto, sperimenterete in modo sempre più profondo la gioia di far parte del suo Corpo mistico, la Chiesa, che è la famiglia dei suoi discepoli stretti dal vincolo dell’unità e dell’amore. Imparerete inoltre, come dice l'apostolo Paolo, a lasciarvi riconciliare con Dio (cfr 2 Cor 5,20). Specialmente nel sacramento della Riconciliazione Gesù vi attende per perdonare i vostri peccati e riconciliarvi con il suo amore attraverso il ministero del sacerdote. Confessando con umiltà e verità i peccati riceverete il perdono di Dio stesso mediante le parole del suo ministro. Quale grande opportunità ci ha dato il Signore con questo Sacramento per rinnovarci interiormente e progredire nella nostra vita cristiana! Vi raccomando, fatene costantemente buon uso!

Cari amici, come vi dicevo sopra, se seguite Gesù non vi sentite mai soli perché fate parte della Chiesa, che è una grande famiglia nella quale potete crescere nell’amicizia vera con tanti fratelli e sorelle nella fede, disseminati in ogni parte del mondo. Gesù ha bisogno di voi per "rinnovare" l’odierna società. Preoccupatevi di crescere nella conoscenza della fede per essere suoi autentici testimoni. Dedicatevi a comprendere sempre meglio la Dottrina cattolica: anche se talora a guardarla con gli occhi del mondo può sembrare un messaggio non facile da accettare, c’è in essa la risposta appagante per i vostri interrogativi di fondo. Abbiate fiducia nei Pastori che vi guidano, Vescovi e sacerdoti; inseritevi attivamente nelle parrocchie, nei movimenti, associazioni e comunità ecclesiali, per sperimentare insieme la gioia di essere seguaci di Cristo, il quale annuncia e dona la verità e l’amore. E proprio spinti dalla sua verità e dal suo amore, insieme con gli altri giovani che cercano il senso vero della vita, potrete costruire un avvenire migliore per tutti.

Cari amici, vi sono vicino con la preghiera affinché accogliate generosamente la chiamata del Signore, che vi prospetta grandi ideali in grado di rendere bella e piena di gioia la vostra vita. Siatene certi: solo rispondendo positivamente al suo appello, per quanto esigente possa sembrarvi, è possibile incontrare la felicità e la pace del cuore. Vi accompagni in questo itinerario di impegno cristiano la Vergine Maria e vi sia di aiuto in ogni vostro buon proposito. Con tali sentimenti, imparto di cuore una speciale Benedizione Apostolica a tutti voi raccolti a Nieuwegein, come pure a coloro che con amore e sapienza vi accompagnano nel vostro cammino di crescita umana e spirituale.

Dal Vaticano, 21 Novembre 2005

BENEDICTUS PP. XVI

[01521-01.01] [Testo originale: Neerlandese]