Sala Stampa

www.vatican.va

Sala Stampa Back Top Print Pdf
Sala Stampa


LE LETTERE CREDENZIALI DELL’AMBASCIATORE DELLA REPUBBLICA DI CROAZIA PRESSO LA SANTA SEDE, 15.12.2000


LE LETTERE CREDENZIALI DELL’AMBASCIATORE DELLA REPUBBLICA DI CROAZIA PRESSO LA SANTA SEDE

DISCORSO DEL SANTO PADRE

TRADUZIONE IN LINGUA ITALIANA

Alle ore 11 di questa mattina, Giovanni Paolo II ha ricevuto in Udienza l’Ambasciatore della Repubblica di Croazia presso la Santa Sede, S.E. il Signor Franjo Zenko, in occasione della presentazione delle Lettere Credenziali.

Pubblichiamo di seguito il discorso rivolto dal Santo Padre all’Ambasciatore, nonché i cenni biografici essenziali di S.E. il Signor Franjo Zenko:

DISCORSO DEL SANTO PADRE

Gospodine Veleposlaniče!

1. Srdačno Vas pozdravljam riječima dobrodošlice te sa zadovoljstvom primam vjerodajnice kojima ste ovjerovljeni za izvanrednoga i opunomoćenoga veleposlanika Republike Hrvatske pri Svetoj Stolici. Zahvaljujem Vam na ljubaznim riječima koje ste mi upravili podsjetivši na nastojanja i nade zemlje koju predstavljate.

Preko Vas, zahvaljujući Vašoj ljubaznoj uslunosti, elim s poštovanjem i srdačno pozdraviti predsjednika Republike, gospodina Stjepana Mesića, i sve stanovnike Vaše lijepe i gostoljubive zemlje Hrvatske, koju sam mogao posjetiti dva puta, u rujnu 1994. i u listopadu 1998. Ti su pohodi za mene bili posebne prigode, koje su mi omogućile da iz bliza upoznam duhovnu jakost hrvatskoga puka te bogatu vjersku i kulturnu baštinu koju posjeduje. Sve ga to čini sposobnim da, kao samosvojna nacija, pridonosi izgradnji međunarodne zajednice utemeljene na čvrstome miru što počiva na istinskoj suradnji, na uzajamnome poštivanju i na djelotvornoj solidarnosti na raznovrsnim društvenim područjima, od gospodarskoga i tehnološkoga do kulturnoga i političkoga.

2. Već je evo deset godina otkako je Hrvatska, ta stara i plemenita nacija, ušla u veliku obitelj europskih nacija, koje uivaju slobodu i demokraciju, te s njima zajedno vedro i s nadom gleda na budućnost. Diktature kojima je bila izvrgnuta tijekom ovoga zadnjeg stoljeća stoje poput stroge opomene koju se ne smije zaboraviti. Katastrofalne posljedice nastale zbog onih tako zlokobnih ideologija posebno su snaan poziv da se u buduće ne dopusti da se slična dramatična iskustva ponove u bilo kojemu dijelu svijeta.

Neka ove stranice povijesti, koje su obiljeene tragedijama pojedinaca i društava, pomognu europskim zemljama da sve više budu svjesne potrebe zajedničkoga svladavanja tragičnoga naslijeđa raznih totalitarizama te Europu učine zajedničkim domom, područjem učinkovite solidarnosti proete vrijednostima Evanđelja koje su oblikovale njezinu povijest. Europske su zemlje danas više nego ikada prije pozvane na veću suradnju, koja nosi biljeg uzajamnoga poštivanja, izgrađujućega razumijevanja i oplemenjujuće međuovisnosti.

3. Hrvatska ide putem demokracije, ali taj put nije uvijek lagan zbog loših iskustava koja je doivjela u prošlosti i zbog nedavnoga rata koji je priječio skladan razvoj same Hrvatske i cijeloga tamošnjeg područja. Potrebno je nastaviti ići putem kojim se je krenulo te očitovati veliku strpljivost, razboritost, spremnost na rtvu, nesebičnu solidarnost i duh pomirbe. Obveza je to koja se tiče kako građana tako još više onih koji su na vlasti. Da bi se svladale teškoće i postigli plemeniti ciljevi za kojima Hrvatska tei od svih se trai razumijevanje, postojanost i trijeznost.

Napredak postignut tijekom zadnjega desetljeća potiče na zauzimanje za uvijek sve bolju budućnost zemlje. elja mi je da se tako nastavi i u buduće uz stvarnu i velikodušnu solidarnost razvijenijih zemalja. Jedino će tako moći doći do poboljšanja ivotnih uvjeta u okviru čvrstoga mira i nacionalne pomirbe bez koje jedna nacija ne moe ići naprijed.

4. Svim europskim nacijama, bilo da se radi o velikima bilo o malima, valja, uz ista prava i dunosti, osigurati slobodu i demokraciju. To je put koji vodi u budućnost s čvrstim mirom i istinskim razvojem na korist ne samo Europe. Naime, demokracija se ne moe ni nametati ni improvizirati, nego se, naprotiv, postie odgojem i valja je podupirati. Sve to zahtijeva stalni rast građanske i društvene svijesti te sustavno sudjelovanje svih sastavnica nacije u izgradnji općega dobra, pri čemu se nikada ne smije izgubiti iz vida istina o čovjeku i eni koje je Bog stvorio na svoju sliku i priliku (usp. Post 1, 26-27).

Demokracija zahtijeva da se dravni ustroj stavlja u slubu svih građana a ne samo pojedinih skupina te se, u zajedničkome traenju općega dobra, razvija stalni dijalog svih političkih i društvenih sastavnica uz poštivanje svih zajedno i svakoga pojedinačno. Onaj tko je pozvan sluiti zajednici duan je u svim okolnostima voditi računa o etičkim načelima i moralnim pravilima na kojima mora počivati svaka društvena zajednica. Riječ je o baštini o čijim vrijednostima moraju nezaobilazno voditi računa oni koji imaju čast biti politički predstavnici. Njihova je obveza da se izgrađujuće zalau za djelotvorno promaknuće osobe, obitelji i cijeloga društva, što pretpostavlja da neprestano budu svjesni da im je dunost postupati i raditi kao razboriti i mudri branitelji i promicatelji općega dobra.

5. U suočavanju je s ne laganim izazovima sadašnjega trenutka posebno vano da oni koji se u okviru dravne uprave nalaze na čelnim mjestima znaju među pukom širiti nadu i pouzdanje, pri tom se posebno skrbeći za pojedince i društvene slojeve koji su slabiji i potrebniji pomoći. Prijeko je potrebno voditi računa o zakonitim i opravdanim zahtjevima obitelji i mladei, bilo na gospodarskome i društvenome području, bilo na pravnome i političkome, te štititi osobu i ljudski ivot u cjelini od njegova začeća do naravnoga završetka.

Obitelji i mlade s razlogom očekuju da imaju mogućost ivjeti uz čestiti rad, kako bi s pouzdanjem mogli izgrađivati mirnu budućnost. Dostojanstvo ljudskoga rada zahtijeva zakonske uredbe koje priječe zloporabe te, dajući prednost pravednoj podjeli bogatstava, stvaraju opće ozračje pogodno za otvaranje novih radnih mjesta, za društveni mir i za ostvarenje pravoga napretka.

6. Crkva će sa svoje strane i ostajući u okvirima vlastite mjerodavnosti na svaki način pruati svoj doprinos, posebno svjedočeći za vrijednosti koje same po sebi nisu izvrgnute promjenama društvenih i povijesnih okolnosti, jer su ukorijenjene u samu ljudsku stvarnost. Ovo je njezino sluenje od svekolike koristi pojedincima, obiteljima i cijelome građanskom društvu.

U svojemu zalaganju za čovjeka Crkva nailazi na široka područja suradnje s dravom. Imajući to pred očima, kako ovdje ne spomenuti ugovore što su ih sklopili Sveta Stolica i Republika Hrvatska? Radi se, naime, o sredstvima suradnje od dosta velike vanosti koja, poštivanjem vlastitih autonomija obiju strana, pridonose usklađenosti odnosa Crkve i drave na sveopću korist svih hrvatskih dravljana.

7. Gospodine Veleposlaniče, elim Vam da svojim izvršavanjem visoke zadaće koja Vam je povjerena pridonosite stalnome jačanju već dobrih i srdačnih odnosa što postoje između Svete Stolice i Republike Hrvatske. Bio Vam ugodan boravak ovdje u gradu Rimu bogatu kršćanskom poviješću, kulturom i vjerom. Siguran sam da će Vam moji suradnici biti uvijek na raspolaganju i spremni rješavati pitanja i teškoće koje budete iznosili.

Za Vas, za Vašu cijenjenu obitelj, za one koji su na vlasti u Vašoj plemenitoj zemlji i za sve sinove i kćeri ljubljene hrvatske nacije ištem zagovor Presvete Bogorodice, koju se također časti kao Navjerniju odvjetnicu Hrvatske, i svetoga Josipa, zaštitnika Vaše zemlje, te od srca udjeljujem apostolski blagoslov Vama, svima koji su Vam na srcu, te svima koje kao veleposlanik ovdje predstavljate.

 S.E. il Signor Franjo Zenko,

Ambasciatore della Repubblica di Croazia

E' nato il 21 aprile 1931 a Zagabria.

E' sposato e ha 2 figli.

E' laureato in Filosofia e diplomato in Lingua e Letteratura Tedesca.

Docente e ricercatore alle Università di Zadar e di Zagabria dal 1964 al 1970, ha pure ricoperto, tra gli altri, i seguenti incarichi: Direttore dell'Istituto di Filosofia dell'Università di Zagabria (1964-1966); Deputato al Parlamento croato (1992-1995); Presidente del Consiglio Comunale di Zagabria (2000) nonché Professore Invitato presso l'Università di Zagabria e la Facoltà Cattolica di Filosofia della medesima Capitale.

[02834-AA.02] [Testo originale: Croato]

TRADUZIONE IN LINGUA ITALIANA

Signor Ambasciatore!

1. Nel darLe il mio cordiale benvenuto, accolgo con piacere le Lettere che L'accreditano presso la Santa Sede in qualità di Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario della Repubblica di Croazia. La ringrazio per le gentili parole che ha voluto indirizzarmi, ricordando gli impegni e le speranze del Paese che Ella rappresenta.

Desidero anzitutto far giungere, per il Suo cortese tramite, il mio saluto deferente e cordiale al Signor Stjepan Mesić, Presidente della Repubblica, ed a tutti gli abitanti della terra bella ed ospitale di Croazia, che ho potuto visitare due volte: nel settembre del 1994 e nell'ottobre del 1998. Tali visite sono state occasioni particolari che mi hanno permesso di percepire da vicino la forza spirituale della popolazione croata e la ricca eredità religiosa e culturale che essa possiede. Ciò la rende capace di dare, come Nazione sovrana, un contributo alla costruzione della Comunità internazionale in ordine ad una pace stabile, sulla base dell'uguaglianza effettiva, del rispetto reciproco, della solidarietà operativa nei vari campi sociali, da quello economico e tecnologico a quello culturale e politico.

2. La Croazia, antica e nobile Nazione, da un decennio è entrata a far parte della grande famiglia delle Nazioni europee, che godono della libertà e della democrazia, ed insieme ad esse guarda al futuro con ottimismo e speranza. Le dittature da essa subite nell'ultimo secolo rimangono come monito severo da non dimenticare. Le disastrose conseguenze che così nefaste ideologie hanno prodotto costituiscono un pressante invito a non permettere che si ripetano in futuro, in qualsiasi parte del mondo, simili drammatiche esperienze.

Possano queste pagine di storia, segnate da indimenticabili tragedie umane e sociali, aiutare i Paesi dell'Europa ad essere sempre più consapevoli della necessità di superare insieme il tragico retaggio dei vari totalitarismi, rendendo l'Europa stessa una casa comune, un'area di solidarietà fattiva, permeata dai valori del Vangelo, che ne hanno plasmato la storia. Oggi più che mai le Nazioni europee sono chiamate ad una sempre maggiore collaborazione, segnata da stima reciproca, da comprensione costruttiva e da nobilitante interdipendenza.

3. La Croazia sta camminando sulla strada della democrazia. Si tratta però di un percorso non sempre facile, a causa delle esperienze che hanno segnato il passato e della recente guerra che ha ostacolato l'ordinato progresso del Paese e della Regione. Occorre proseguire sul cammino avviato, dando prova di grande pazienza, saggezza, disponibilità al sacrificio, generosa solidarietà e spirito di riconciliazione. E' impegno che chiama in causa i singoli cittadini, ma ancor di più i governanti. A tutti è chiesta comprensione, costanza, ponderazione per superare le difficoltà e per raggiungere le nobili mete a cui la Croazia aspira.

I progressi dell'ultimo decennio rappresentano un incoraggiamento ad operare per un futuro sempre migliore del Paese. Auspico che tale processo continui, grazie alla solidarietà concreta e generosa dei Paesi più sviluppati. Solo così potranno attuarsi le prospettive di un miglioramento delle condizioni di vita in un quadro di pace stabile e di riconciliazione nazionale, senza la quale una Nazione non può progredire.

4. A tutte le Nazioni d'Europa, piccole o grandi che siano, vanno assicurate libertà e democrazia con pari diritti e doveri. E' questa la strada che conduce verso un futuro di pace stabile e di un autentico sviluppo a beneficio non solo dell'Europa. La democrazia, infatti, non si impone né si improvvisa ma, al contrario, esige educazione e sostegno. Ciò richiede una costante crescita della coscienza civile e sociale e un'ininterrotta partecipazione di tutte le componenti del Paese alla costruzione del bene comune, mai perdendo di vista la verità sull'uomo e sulla donna da Dio creati a sua immagine e somiglianza (cfr Gn 1, 26-27).

La democrazia esige che le strutture dello Stato siano messe a servizio di tutti i cittadini, non solo di singoli gruppi, e che si sviluppi un dialogo stabile tra tutte le componenti politiche e sociali nella ricerca condivisa del bene comune e nel rispetto per tutti e per ciascuno. Chi è chiamato a servire la comunità è tenuto a far riferimento in ogni circostanza ai principi etici ed alle norme morali, su cui deve poggiare ogni società. A questo patrimonio di valori non possono non far riferimento quanti hanno l'onore della rappresentanza politica: essi dovranno impegnarsi costruttivamente per l'effettiva promozione della persona, della famiglia e di tutta la società. Ciò suppone in loro la costante consapevolezza di dover agire come difensori e dispensatori saggi e sapienti del bene comune.

5. Nell'affrontare le non facili sfide del momento attuale, è particolarmente importante che quanti ricoprono responsabilità nell'ambito dell'Amministrazione dello Stato sappiano infondere speranza e fiducia alla popolazione, con una cura più accentuata verso le persone e i ceti più deboli e bisognosi. E' indispensabile tener conto delle legittime e giuste esigenze delle famiglie e dei giovani, sia nell'ambito economico e sociale, sia in quello giuridico e politico; è necessario proteggere la persona e la vita umana, in ogni sua fase, dal suo primo sbocciare fino al tramonto naturale.

Le famiglie ed i giovani aspettano con ragione di poter vivere lavorando onestamente per costruire con fiducia un futuro sereno. La dignità del lavoro umano richiede leggi che impediscano abusi e, favorendo un'equa condivisione delle ricchezze, creino un clima generale atto a promuovere l'occupazione, la pace sociale e la realizzazione d'un vero progresso.

6. La Chiesa, per parte sua e restando nell'ambito che ad essa compete, non mancherà di offrire il suo contributo, soprattutto rendendo testimonianza a quei valori che, per loro natura, non sono soggetti al mutare delle circostanze sociali e storiche, perché affondano le loro radici nella realtà stessa dell'uomo. Questo suo servizio va a tutto vantaggio delle persone, delle famiglie e dell'intera società civile.

Nel suo impegno a favore della causa dell'uomo, la Chiesa riconosce vasti campi di collaborazione con lo Stato. In questo quadro, come non ricordare gli Accordi stipulati tra la Santa Sede e la Repubblica di Croazia? Sono strumenti di collaborazione di notevole importanza che, nel rispetto delle autonomie e delle competenze reciproche, contribuiscono a rendere armonioso il rapporto tra la Chiesa e lo Stato a tutto vantaggio dei cittadini croati.

7. Signor Ambasciatore, faccio voti che l'adempimento dell'alto compito affidatoLe possa ulteriormente intensificare i già buoni e cordiali rapporti esistenti tra la Santa Sede e la Repubblica di Croazia. Le auguro un piacevole soggiorno in questa città di Roma, ricca di storia, di cultura e di fede cristiana. Sono certo che i miei Collaboratori non mancheranno di entrare in contatto con Lei in atteggiamento di aperta disponibilità, per affrontare i problemi e le difficoltà che si presenteranno.

Nell'implorare per Lei, per la Sua distinta Famiglia e per i Governanti del Suo nobile Paese e per tutti i figli e le figlie della diletta Nazione croata l'intercessione della Santissima Madre di Dio, venerata come Advocata Croatiae fidelissima, e di San Giuseppe, Patrono della Croazia, di cuore imparto a Lei, alle persone a Lei care nonché a quanti Ella, in qualità di Ambasciatore, rappresenta la Benedizione Apostolica.

[02834-01.01] [Testo originale: Italiano]