Sala Stampa

www.vatican.va

Sala Stampa Back Top Print Pdf
Sala Stampa


UDIENZA AI PARTECIPANTI A DIVERSI PELLEGRINAGGI GIUBILARI, 09.12.2000


UDIENZA AI PARTECIPANTI A DIVERSI PELLEGRINAGGI GIUBILARI

Alle 11.30 di questa mattina il Santo Padre Giovanni Paolo II ha incontrato in Piazza San Pietro i partecipanti a diversi Pellegrinaggi giubilari ed ha loro rivolto il discorso che riportiamo di seguito:

● DISCORSO DEL SANTO PADRE

Carissimi Fratelli e Sorelle!

1. Con grande gioia vi accolgo quest'oggi, all'indomani della solennità dell'Immacolata Concezione di Maria, e vi ringrazio della vostra gentile visita. Voi siete venuti per varcare la Porta Santa e celebrare il vostro Giubileo. Porgo a ciascuno il mio cordiale saluto, lieto di condividere con voi la gioia dell'incontro con il Signore.

Il mio pensiero va innanzitutto ai numerosi pellegrini provenienti da varie parrocchie d'Italia. In particolare, saluto i fedeli di Grumo Nevano. Carissimi, nell'odierna società, segnata da rapidi e profondi mutamenti sociali e culturali, sia vostra cura aggiornare costantemente la vostra formazione religiosa, approfondendo i contenuti della fede. Crescete inoltre nella conoscenza e nella comunione con il Signore, intrattenendo con Lui un intenso rapporto personale, fatto di ascolto della sua parola e di autentica preghiera. Potrete così essere pronti a rispondere senza esitazioni a chi vi domanda ragione della vostra adesione a Cristo, Redentore di ogni uomo e di tutto l'uomo.

2. Penso ora con affetto a voi, cari Membri della Cooperativa Radio Taxi Trentacinque-Settanta di Roma ed a coloro che a voi si sono uniti da varie Nazioni d'Europa per celebrare uno speciale Giubileo dei taxisti e degli auto-trasportatori. Siete venuti insieme alle vostre famiglie. Grazie per la vostra presenza, grazie per i significativi doni che recate. Voi svolgete un importante servizio alla collettività e trascorrete non poche ore della vostra giornata sui mezzi che conducete. La vostra attività lavorativa vi pone a contatto costante con la gente; potete così conoscere i vari volti della società, raccogliendo non di rado le confidenze dei passeggeri. Siate sempre pronti ad ascoltare con cortesia e pazienza, sforzandovi di trasmettere serenità a quanti incontrate. Voi potete svolgere un prezioso servizio di evangelizzazione, se saprete comunicare ai vostri interlocutori la gioia della vostra fede e del vostro impegno cristiano. Perché ciò avvenga, non tralasciate di crescere voi stessi nella conoscenza di Cristo e del suo Vangelo. In ogni persona che accostate cercate di riconoscere un fratello da amare e da servire.

3. Rivolgo ora la mia parola alla Federazione degli Organismi Cristiani di Servizio Internazionale Volontariato. Carissimi, al termine dell'annuale Assemblea generale, avete voluto recarmi il vostro deferente saluto. Vi ringrazio per la vostra presenza e per il vostro cordiale gesto.

La vostra benemerita attività a favore dei Paesi in via di sviluppo scaturisce da un profondo desiderio di mettere in pratica il Vangelo della carità. In tale contesto, la vostra opera si qualifica come una peculiare vocazione laicale a servizio non solo dell'annuncio cristiano, ma anche della dignità di ogni persona e dello sviluppo dei popoli del mondo. Mentre mi rendo interprete della gratitudine ecclesiale per la vostra generosa disponibilità, incoraggio i soci dei 52 organismi che compongono la vostra Federazione a proseguire con entusiasmo le iniziative di sensibilizzazione per gli obiettivi che vi siete prefissati ed a perseverare con spirito evangelico nella vostra attività a favore di tanti fratelli e sorelle bisognosi. Accompagno il mio augurio con l'assicurazione di un particolare ricordo nella preghiera.

4. Saluto poi i Membri dell'Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti, convenuti a Roma per la celebrazione del loro Giubileo. Carissimi, la vostra benemerita associazione si propone la conoscenza, l'attuazione e la diffusione della dottrina sociale della Chiesa, contribuendo alla costruzione di una società più giusta e fraterna attraverso la formazione cristiana e professionale dei Soci e la collaborazione tra i soggetti dell’impresa. Accogliendo l'appello giubilare alla conversione, alla giustizia ed alla carità, avete voluto offrire alla Diocesi di Roma il nuovo complesso parrocchiale di Santa Maria della Presentazione nel quartiere romano di Boccea. Grazie per questo nobile gesto di fattiva collaborazione alla missione evangelizzatrice del Vescovo di Roma, che suggella il lungo e benemerito impegno del vostro Sodalizio nel mondo imprenditoriale e nella società italiana.

L'evento giubilare costituisca una rinnovata esperienza di fede e di grazia ed offra a ciascuno dei Soci della vostra Unione rinnovate motivazioni per rendere le imprese comunità sempre più capaci di promuovere un benessere giusto, frutto della congiunta ricerca di obiettivi economici, di valori morali e di solidale attenzione alle esigenze dei giovani e dei poveri.

5. Einen herzlichen Gruß entbiete ich den Notaren, die aus siebzehn verschiedenen Ländern Europas in die Ewige Stadt gepilgert sind. Ich freue mich, daß ihr im Rahmen eurer Wallfahrt auch dem Nachfolger Petri begegnen wollt, und danke dem Präsidenten der Österreichischen Notariatskammer für die geistliche Initiative im Heiligen Jahr.

Eure Arbeit steht im Dienst der Staatsbürger, um ihr Verhältnis untereinander ins rechte Gleichgewicht zu bringen. Möge diese Wallfahrt dazu dienen, diese hohe Aufgabe zum Wohle der Menschen zu erfüllen.

Dazu erteile ich euch gern den Apostolischen Segen.

À vous tous, Notaires de différents pays européens en pèlerinage dans la Ville éternelle, j’adresse mes salutations cordiales. Je vous salue également, pèlerins de la Région apostolique Provence-Méditerranée, venus de France accomplir une démarche jubilaire. Puisse le temps de l’Avent être pour vous et pour tous les disciples du Christ une occasion de vivre plus intensément la célébration de l’Incarnation du Seigneur, en gardant les yeux fixés sur le mystère du salut ! À tous, j’accorde de grand cœur la Bénédiction apostolique !

6. Z radością witam Wspólnotę Wyższego Seminarium Duchownego z Tarnowa - wychowawców, profesorów, studentów. Przybyliście do Wiecznego Miasta wraz z waszym Pasterzem księdzem biskupem Wiktorem Skworcem, jako pielgrzymi Roku Jubileuszowego, aby odnowić się duchowo i zyskać łaski związane z tym Jubileuszem.

Rzym jest w szczególny sposób naznaczony obecnością świętego Piotra. Tu jest Piotr! Te słowa wypowiada się w tym Mieście od dnia męczeńskiej śmierci Tego, który z woli Jezusa Chrystusa stał się skałą. W pobliżu Cezarei Filipowej Szymon, syn Jony, którego Pan nazwał Piotrem, złożył owo wyznanie wiary, na którym jak na opoce, buduje się Kościół - «Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego» (Mt 16, 16). Na tej wierze Piotra, mocnej jak skała, opiera się wiara Kościoła, a zatem i nasza wiara. On pierwszy razem ze swym bratem Andrzejem został powołany do posługi rybaka ludzi (por. Mk 1, 16-18). To on, w sposób tak bardzo prosty, a zarazem wzruszający trzykrotnie wyznał miłość wobec zmartwychwstałego Jezusa, zanim została mu powierzona władza nad całym Kościołem: «Paś owce moje!» (por. J 21, 15-19).

7. Drodzy Alumni, Chrystus obecny w Kościele, jedyny Odkupiciel człowieka, wzywa po dzień dzisiejszy, tak jak kiedyś Piotra i pozostałych Apostołów do pójścia za Nim. Scena z powołaniem Andrzeja i jego brata Szymona Piotra w jakimś sensie powtarza się nieustannie w historii człowieka. Chrystusowe słowa: «przyjd i chod za Mną» (por. Mt 19, 21), usłyszał również w głębi swej duszy każdy z was i to wezwanie nosi w sercu, nim żyje i nim się codziennie umacnia.

Każde chrześcijańskie powołanie pochodzi od Boga, jest Bożym darem. Ale powołanie kapłańskie stanowi jakiś szczególny dar łaski, dar nieogarnionej Bożej miłości względem człowieka. Bardzo głęboko tę praw-dę wyraził święty Jan w słowach: «Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem» (J 15, 16). W odpowiedzi na ten dar winniśmy okazywać Bogu nieustanną wdzięczność i gotowość całkowitego oddania się sprawie głosze-nia Ewangelii. Niech świadomość tego szczególnego wybrania mobilizuje was do troski o własne uświęcenie. Kapłaństwo, do którego się przygotowujecie, winno być dla was szczególną drogą do świętości, do życia w wewnętrznej jedności z Jezusem Chrystusem, bo tylko ten «kto trwa w Nim, przynosi owoc obfity» (por. J 15, 5). «Świętość - jak napisałem w Adhortacji apos-tolskiej Pastores dabo vobis - jest zażyłością z Bogiem, jest naśladowa-niem Chrystusa ubogiego, czystego i pokornego; jest bezgranicznym umiło-waniem ludzi i oddaniem się ich prawdziwemu dobru; jest miłością Kościoła, który jest święty i pragnie, byśmy i my byli święci, bo taka jest misja, jaką powierzył mu Chrystus. Każdy z was musi być święty, by pomagać także braciom w realizowaniu ich powołania do świętości» (n. 33).

8. Przybywacie w pielgrzymce do Wiecznego Miasta, aby u Grobu apostoła Piotra zawierzyć Chrystusowi całą swoją przyszłość i oprzeć ją niejako na skale jego wiary i miłości. Umocnieni wewnętrznie i napełnie-ni łaską, będziecie mogli z jeszcze większą gorliwością i wspaniałomyśl-nością odpowiedzieć na dar powołania kapłańskiego. Na waszą posługę słowa i sakramentów, na wasze przewodnictwo na drodze do domu Ojca czekają ludzie, zarówno w naszej Ojczynie jak i poza jej granicami. Diecezja Tarnowska cieszy się wielką liczbą kapłanów i powołań kapłańskich. Semi-narium Tarnowskie jest seminarium wyjątkowym pod względem liczby kan-dydatów przygotowujących się w nim do kapłaństwa. Jest to wielka łaska, za którą winniśmy gorąco dziękować Panu żniwa, ale jest to również i zobo-wiązanie dla waszej Diecezji, z którego wywiązuje się bardzo dobrze. Od 25 lat kapłani Diecezji Tarnowskiej głoszą Dobrą Nowinę na kontynencie afry-kańskim. Misyjny zapał zaprowadził ich do krajów Ameryki Południowej, na Białoruś, Ukrainę, aż po Kazachstan. Niech ich przykład będzie dla was zachętą do podjęcia tej wielkiej misji głoszenia Chrystusa wszystkim ludom.

9. Drodzy Alumni, życzę wam, abyście byli wierni swemu powołaniu do końca życia. Niech serca wasze wypełnia zawsze radość i młodzieńczy entuzjazm. Wykorzystujcie dobrze czas, czyniąc postępy wzorem Jezusa - «w mądrości i łasce u Boga i u ludzi» (por. Łk 2, 52). Budujcie wytrwale seminaryjną wspólnotę na fundamencie braterstwa, modlitwy, rozważania słowa Bożego i Eucharystii. Świat was potrzebuje. Potrzebuje waszej świętości i waszego autentycznego chrześcijańskiego świadectwa. Nieście Ewangelię do ludzi naszych czasów, którzy chętniej słuchają świadków niż nauczycieli i są bardziej wrażliwi na żywy przykład niż na słowa. Polecam Bogu w modlitwie wszystkich tu obecnych i każdego z osobna, a także wa-szych rodziców, wychowawców i profesorów. Zawierzam was opiece Matki Najświętszej. Niech Ona towarzyszy wam na drodze przygotowania do ka-płaństwa i wspomaga w realizacji kapłańskiego powołania.

Całej Wspólnocie Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie z serca błogosławię.

[Saluto con gioia la Comunità del Seminario Maggiore di Tarnów: gli educatori, i professori, gli studenti. Siete giunti nella Città Eterna insieme al vostro Pastore Mons.Wiktor Skworc, come pellegrini dell’Anno Giubilare, per rinnovarvi spiritualmente e per ottenere le grazie unite a questo Giubileo.

Roma è segnata in modo particolare dalla presenza di San Pietro. Qui c’è Pietro! Tali parole vengono pronunciate in questa Città sin dal giorno della morte per martirio di colui che per volontà di Cristo è divenuto la pietra. Nei pressi di Cesarea di Filippo, Simone, figlio di Iona, dal Signore chiamato Pietro, fece quella professione di fede su cui, come su una pietra, viene edificata la Chiesa: "Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente" (Mt 16, 16). E’ proprio su questa fede di Pietro, forte come una roccia, che si basa la fede della Chiesa, e dunque anche la nostra fede. Egli per primo, insieme al suo fratello Andrea era stato chiamato al servizio di pescatore di uomini (cfr Mc 1, 16-18). Fu lui a confessare, in modo così semplice ed insieme commovente, per tre volte l’amore verso Gesù risorto, prima che gli fosse affidato il potere su tutta la Chiesa: "Pasci le mie pecorelle" (cfr Gv 21, 15-19).

7. Cari Alunni, Cristo presente nella Chiesa, unico Redentore dell’uomo, chiama fino ai nostri giorni a seguirlo, come una volta chiamò Pietro e gli altri Apostoli. La scena della vocazione di Andrea e del suo fratello Simon Pietro in un certo senso si ripete incessantemente nella storia dell’uomo. Ognuno di voi ha udito anche nel profondo del suo animo le parole di Cristo: "Vieni e seguimi" (cfr Mt 19, 21) e porta nel suo cuore tale chiamata, di essa vive e con essa si rafforza ogni giorno.

Ogni vocazione cristiana proviene da Dio, è dono di Dio. Ma la vocazione sacerdotale costituisce un particolare dono della grazia, il dono dell’ineffabile amore di Dio verso l’uomo. San Giovanni ha espresso molto profondamente questa verità con le parole: "Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi" (Gv 15, 16). In risposta a un tale dono dovremmo dimostrare a Dio una costante gratitudine e la disponibilità di donarci senza riserve alla causa dell’annunzio del Vangelo. Che la consapevolezza di questa speciale elezione vi mobiliti alla sollecitudine per la vostra santificazione. Il sacerdozio a cui vi state preparando dovrebbe essere per voi un particolare cammino verso la santità, verso la vita di intima unione interiore con Gesù Cristo, poiché soltanto "chi rimane in Lui, fa molto frutto" (cfr Gv 15, 5). Come ho scritto nell’esortazione apostolica Pastores dabo vobis: "La santità è intimità con Dio, è imitazione di Cristo, povero, casto e umile; è amore senza riserve alle anime e donazione al loro vero bene; è amore alla Chiesa che è santa e ci vuole santi, perché tale è la missione che Cristo le ha affidato. Ciascuno di voi deve essere santo anche per aiutare i fratelli a seguire la loro vocazione alla santità" (n. 33).

8. Giungete in pellegrinaggio nella Città Eterna per affidarvi a Cristo, presso la tomba dell’apostolo Pietro; tutto il vostro futuro è in un certo senso fondato sulla roccia della sua fede e del suo amore. Rafforzati interiormente e colmati dalla grazia, potrete con ancor maggiore fervore e generosità rispondere al dono della vocazione sacerdotale. Gli uomini, sia nella nostra Patria che fuori dei suoi confini, attendono il vostro ministero della parola e dei sacramenti, attendono la vostra guida sul cammino verso la casa del Padre. La Diocesi di Tarnów gode di un gran numero dei presbiteri e di vocazioni sacerdotali. Il Seminario di Tarnów è un seminario eccezionale sotto l’aspetto del numero dei candidati che vi si preparano al sacerdozio. Questa è una grande grazia per la quale dovremmo ringraziare con ardore il Padrone della messe, ma ciò è anche un compito per la vostra Diocesi, che essa adempie molto bene. Da venticinque anni i sacerdoti della Diocesi di Tarnów annunziano la Buona Novella nel continente africano. Lo zelo missionario li ha condotti ai paesi del Sud America, in Bielorussia, in Ucraina, fino al Kazakhistan. Il loro esempio sia per voi un incoraggiamento ad intraprendere questa grande missione di annunciare Cristo a tutti i popoli.

9. Cari Alunni, vi auguro di essere fedeli alla vostra vocazione fino al termine della vita. Siano i vostri cuori sempre colmi di gioia e di giovanile entusiasmo. Fate un buon uso del tempo, progredendo, sull’esempio di Cristo, "in sapienza e grazia davanti a Dio e agli uomini" (cfr Lc 2, 52). Costruite con perseveranza la comunità del Seminario sul fondamento della fraternità, della preghiera, della meditazione della parola di Dio e dell’Eucaristia. Il mondo ha bisogno di voi. Ha bisogno della vostra santità e della vostra autentica testimonianza cristiana. Portate il Vangelo agli uomini dei nostri tempi, i quali più volentieri danno ascolto ai testimoni che ai maestri e sono più sensibili ad un esempio vivente che alle parole. Raccomando a Dio nella preghiera tutti e ciascuno di voi qui presenti, ed anche i vostri genitori, educatori e professori. Vi affido alla protezione della Madre Santissima. Vi accompagni Lei sul cammino della preparazione al sacerdozio e vi sostenga nella realizzazione della vocazione sacerdotale.

Benedico di cuore tutta la Comunità del Seminario Maggiore di Tarnów.]

10. Il mio cordiale benvenuto va, infine, ai numerosi gruppi di pellegrini che partecipano a questo nostro incontro. Penso specialmente all'Associazione delle Famiglie e dei portatori di spina bifida ed idrocefalo, ai Dirigenti ed ai Soci dell'Associazione Nazionale Agenti di Assicurazione, ai Membri dell'Accademia Europea per le Relazioni Economiche e Culturali, ai Tecnici e Giocatori della Società Basket Roma, ai Rappresentanti dell'Associazione Conciatori, agli Alpini di Martinengo ed al Coro Alpini di Lauzacco, al Gruppo Operatori Emergenza Radio di Bari ed ai pellegrini del Centro Don Orione di Bergamo. Saluto poi i fedeli provenienti da Messina, Brindisi, Santa Teresa Riva e tutti gli altri gruppi qui presenti.

Carissimi Fratelli e Sorelle, rinnovandovi la mia viva gratitudine per la vostra visita, vi invito a volgere lo sguardo verso Maria, tanto presente in questo tempo di Avvento. La Vergine Immacolata, che con il suo "" all'Angelo Gabriele ha aderito totalmente alla volontà di Dio, vi sostenga nel proposito di rendere fruttuosa la grazia del Giubileo. Vi accompagni anche la mia Benedizione, che volentieri estendo alle vostre famiglie, alle vostre comunità di provenienza ed a quanti vi sono cari.

[02776-XX.01] [Testo originale: Plurilingue]