Sala Stampa

www.vatican.va

Sala Stampa Back Top Print Pdf
Sala Stampa


DISCORSO DEL SANTO PADRE AI PARTECIPANTI AL PELLEGRINAGGIO DELLA REPUBBLICA CECA, 01.04.2000


DISCORSO DEL SANTO PADRE AI PARTECIPANTI AL PELLEGRINAGGIO DELLA REPUBBLICA CECA

DISCORSO DEL SANTO PADRE

TRADUZIONE ITALIANA

Questa mattina, alle ore 11, nell’Aula Paolo VI, il Santo Padre ha ricevuto in Udienza i 6000 partecipanti al Pellegrinaggio della Repubblica Ceca ed ha rivolto loro il discorso che pubblichiamo di seguito:

DISCORSO DEL SANTO PADRE

Pane kardinále,

ctihodní brati v biskupské slubě,

váení pedstavitelé politického ivota,

drazí poutníci z České republiky!

1. Napluje mě radostí tak početná účast na vaší národní pouti upíleitosti Velkého Jubilea. Vítám vásv ímě, milovaní brati a sestry!

Srdečně zdravím pana kardinála Miloslava Vlka a otce arcibiskupa Jana Graubnera, pedsedu České biskupské konference, jemu děkuji za vznešená slova, kterými vyjádil vaše pocity společenství a náklonnosti k Petrovu nástupci. Mj pozdrav patí i ostatním drahým biskupm, kněím, eholníkm a eholnicím a vám všem, kteí jste pišli z Čech, Moravy a Slezska, jako i těm, kteí jsou s námi spojeni rádiem Proglas; zejména pak pamatuji na osoby starší, jako i na všechny nemocné a trpící. Vašim prostednictvím chci znovu ujistit celý, mně tak drahý český národ, svoji duchovní blízkostí: ti pastorační návštěvy, je mně Boí Prozetelnost umonila vykonat ve vaší zemi, zanechaly v mém nitru nesmazatelnou vzpomínku.

2. Postní doba kterou proíváme, drazí brati a sestry, je naléhavou výzvou k obrácení. Pouze to srdce, které si je vědomé poteby hlubšího a dvěrnějšího spojení s Bohem, je schopné pekročit práh Svaté brány; jenom ten kdo se opravdově obrátí, me být ve světě věrohodným a věrným svědkem nového ivota v Kristu. To je pravý smysl Svatého roku!

Vy kteí jste shromáděni vtéto aule nabízíte dnes svědectví jednoty a lásky, jak se sluší na pravé kesany. Vybízím vás, abyste i nadále ili touto solidárností a "stejně usuzovali a stejně smýšleli" (1Kor 1,10), co je neomylným znamením činné pítomnosti Krista vesvětě.

Pečujte v duchu pokory a poslušnosti o porozumění a aktivní spolupráci se svými biskupy, podle nabádání svatého Ignáce z Antiochie: "Zapísahám vás, snate se dělat kadou věc ve svornosti Boí a pod vedením biskupa" (Ad Magn. 6,1). Buďte svědky a tvrci jednoty, aby tak všichni učedníci Kristovi dospěli co nejdíve k plné jednotě. Pán který je "náš pokoj" a který rozboil "pehradu která nás dělila" (Ef 2,14), a vás i nadále vede.

3. Vaše společnost se nyní konečně těší období demokracie a svobody. Avšak pokračující sekularizace a rozšiující se morální relativismus podrobuje vaše kesanská společenství zkouškám. Právem jste pesvědčeni, e současná situace vyaduje trvalou snahu v oblasti katecheze na všech úrovních: od dětí po mláde, od rodiny po školu, od sdělovacích prostedk a po svět práce a kultury. Vyzývám vás, abyste pracovali s opravdovým úsilím v této tak dleité oblasti!

Na cestě evangelijní formace má rozhodující úkol rodina. Milí rodiče, učte své děti rozpoznávat hodnoty, na nich se buduje existence. A vy, milovaná mládei, nenechejte se podvádět falešnými mýty a peludy. Nepodlehněte iluzi snadného úspěchu; naopak, vaše srdce a usiluje o stále vyšší hodnoty, ani byste vyloučili z obzoru své volby perspektivu totálního oddání se Bohu, prostednictvím kněské sluby či zasvěceného ivota.

Sjednocená rodina je jistou zárukou pro budování odpovědné společnosti. Kadý a se proto zasazuje voblasti náboenské, sociální i politické o ochranu rodiny a o záštitu lidského ivota od jeho početí a po jeho pirozený zánik.

4. Církev se vprběhu dějin stále snaila pispívat k duchovnímu i občanskému pokroku země. Zaazena ivotně do společnosti, nepeje si nic jiného, ne slouit člověku, ukazujíce mu široké obzory jeho dstojnosti a povolání, které obdrel od Boha, Stvoitele a Spasitele. Potom co vaše církev prošla ohněm pronásledování, snaí se nabídnout své duchovní poklady všemu lidu. Jistě by bylo dobré, kdyby se uskutečnila dohoda mezi církví a státem, která by trvalým a harmonickým zpsobem ídila vzájemné vztahy na základě oboustranného respektu a poctivé spolupráce, a která by ještě účinněji pispěla k činnosti církve ve prospěch všech občan České republiky.

5. Drazí brati a sestry, po této pouti, obnoveni a posilněni v oddanosti ke Kristu, navrate se do vlasti bohatí osobní, pesvědčivou vírou a silnou láskou k církvi, tajemnému tělu Kristovu.

Matka Boí, kterou zvláště uctíváte na Svaté Hoe a na Svatém Kopečku, a ídí vaše kroky a posiluje vás v kadodenní věrnosti evangelijním hodnotám. Píklad všech vašich svatých patron a vás vnitně povzbudí, abyste ve své vlasti byli "světlem světa a solí země" (sr. Mt 5,13-14).

S tímto páním uděluji z celého srdce vám zde pítomným, vašim rodinám i milovanému českému lidu zvláštní apoštolské poehnání.

Chvála Kristu!

[00731-AA.02] [Testo originale:ceco]

TRADUZIONE ITALIANA

Signor Cardinale,

venerati Fratelli nell'Episcopato,

illustri Rappresentanti della vita politica,

carissimi pellegrini della Repubblica Ceca!

1. La vostra presenza, così numerosa, mi riempie di gioia. Voi state compiendo il pellegrinaggio nazionale del Grande Giubileo. Benvenuti a Roma, carissimi Fratelli e Sorelle!

Saluto cordialmente il Signor Cardinale Miloslav Vlk, e l’Arcivescovo Jan Graubner, Presidente della Conferenza Episcopale Ceca, che ringrazio per le nobili parole con le quali ha voluto manifestare i vostri sentimenti di comunione e di affetto verso il Successore di Pietro. Estendo il mio pensiero ai carissimi Presuli, ai sacerdoti, ai consacrati ed alle consacrate ed a tutti voi, giunti dalle terre della Boemia, della Moravia e della Slesia, come pure a quanti sono uniti a noi attraverso Radio Proglas, con un particolare pensiero per tutte le persone anziane, malate e sofferenti. Per il vostro tramite intendo rinnovare l'assicurazione della mia vicinanza spirituale all'intera Nazione ceca, a me tanto cara: le tre visite pastorali, che la Provvidenza mi ha concesso di compiere nel vostro Paese, hanno lasciato nel mio animo un indelebile ricordo.

2. La Quaresima che stiamo vivendo, cari Fratelli e Sorelle, ci reca un pressante invito alla conversione. Solo un cuore consapevole di aver bisogno di una più profonda ed intima unione con Dio è pronto a varcare la soglia della Porta Santa; solo chi realmente si converte può essere nel mondo testimone fedele e credibile della vita nuova in Cristo. Ecco il vero significato dell'Anno Santo!

Radunati in quest'Aula, voi offrite oggi una testimonianza di quell'unità e di quell'amore che si addicono a dei veri cristiani. Vi esorto a continuare a vivere questa solidarietà e "perfetta unione di pensiero e di intenti" (1 Cor 1,10) che è un segno inequivocabile della presenza operante di Cristo nel mondo.

Coltivate con spirito di umiltà e di obbedienza l'intesa e la fattiva collaborazione con i vostri Vescovi, secondo l'esortazione di sant'Ignazio di Antiochia: "Vi scongiuro, abbiate cura di fare ogni cosa nella concordia di Dio, sotto la guida del Vescovo" (Ad Magn. 6,1). E siate testimoni ed operatori di unità, affinché tutti i discepoli di Cristo giungano quanto prima alla piena comunione. Il Signore, che è "la nostra pace" ed ha abbattuto "il muro di separazione che era frammezzo" (Ef 2,14), continui a guidare il vostro cammino.

3. La vostra società sta finalmente gustando il tempo della democrazia e della libertà. Tuttavia una progressiva secolarizzazione ed un esteso relativismo morale interpellano la vostra comunità cristiana. Giustamente voi ritenete che l'attuale situazione esiga un consistente sforzo nell'ambito della catechesi a tutti i livelli: dai bambini ai giovani, dalla famiglia alla scuola, dai mezzi di comunicazione al mondo del lavoro e della cultura. Vi esorto a non risparmiare energie in così importante settore!

Nel cammino di formazione evangelica è fondamentale l'opera della famiglia. Cari genitori, sappiate aiutare i vostri figli a discernere i valori sui quali costruire l'esistenza. E voi, carissimi giovani, non lasciatevi ingannare da falsi miti e miraggi. Non cedete all'illusione di un successo facile; al contrario, il vostro cuore aspiri sempre ai valori più grandi, non escludendo dall'orizzonte delle vostre scelte la prospettiva di una donazione totale a Dio, attraverso la consacrazione sacerdotale o religiosa.

Una famiglia unita è certamente una garanzia per costruire una società responsabile. Ognuno, pertanto, si adoperi nell'ambito religioso, sociale e politico per la difesa della famiglia e per tutelare la vita umana, dal suo concepimento al suo termine naturale.

4. La Chiesa, lungo la storia, si è sforzata sempre di offrire il proprio contributo al progresso spirituale e civile del Paese. Inserita vitalmente nella società, essa non desidera altro che di servire l'uomo, additandogli i vasti orizzonti della sua dignità e della vocazione che ha ricevuto da Dio, Creatore e Redentore. Dopo essere passata attraverso il crogiolo della persecuzione, essa intende offrire i suoi tesori spirituali a tutto il popolo. Senz'altro, l'auspicata intesa con lo Stato, che regoli in maniera stabile ed armonica i vicendevoli rapporti su un piano di reciproco rispetto e di leale collaborazione, contribuirà ad una maggiore efficacia dell'azione della Chiesa a favore di tutti i cittadini della Repubblica Ceca.

5. Carissimi Fratelli e Sorelle, rinnovati e rafforzati nella vostra adesione a Cristo da questo vostro pellegrinaggio, ritornate in Patria ricchi di una fede personale convinta e di un amore intenso per la Chiesa, Corpo mistico di Cristo.

La Madre di Dio, da voi particolarmente venerata a Svatá Hora e a Svatý Kopeček, guidi i vostri passi e vi sostenga nella quotidiana coerenza con i valori del Vangelo. L'esempio di tutti i vostri Santi Patroni vi fortifichi interiormente per essere nella vostra patria "luce del mondo e sale della terra" (cfr Mt 5, 13-14).

Con tali sentimenti, imparto di gran cuore a voi qui presenti, alle vostre famiglie e all'amato popolo ceco una particolare Benedizione Apostolica.

Sia lodato Gesù Cristo!

[00732-01.01]