Sala Stampa

www.vatican.va

Sala Stampa Back Top Print Pdf
Sala Stampa


Videomessaggio del Santo Padre Francesco in occasione dell’incontro “La nostra comune missione di proteggere i bambini di Dio” organizzato dalla Pontificia Commissione per la Tutela dei Minori e dalle Conferenze dei Vescovi dell’Europa Centrale e Orientale, 18.09.2021


Videomessaggio del Santo Padre

Traduzione in lingua polacca

Pubblichiamo di seguito il testo del Videomessaggio che il Santo Padre Francesco ha inviato ai partecipanti all’Incontro La nostra comune missione di proteggere i bambini di Dio, promosso dalla Pontificia Commissione per la Tutela dei Minori e dalle Conferenze dei Vescovi dell’Europa Centrale e Orientale, che si svolge a Varsavia, in Polonia, dal 19 al 22 settembre 2021:

Videomessaggio del Santo Padre

Cari fratelli e sorelle, sono felice di darvi il benvenuto ora che siete riuniti per riflettere sulla risposta che la Chiesa sta dando alla crisi degli abusi sessuali sui minori da parte di membri della Chiesa, e sui modi in cui essa può rispondere più adeguatamente a questo sconvolgimento gravissimo che affrontiamo.

Nel rivolgermi ai leader delle Conferenze episcopali del mondo, riunite a Roma nel febbraio 2019, ho espresso il mio incoraggiamento affinché assicurassero che il benessere delle vittime non fosse messo da parte in favore della malintesa preoccupazione per la reputazione della Chiesa in quanto istituzione. Al contrario, solamente affrontando la verità di questi comportamenti crudeli e ricercando umilmente il perdono delle vittime e dei sopravvissuti, la Chiesa potrà trovare la sua strada per essere di nuovo considerata con fiducia un luogo di accoglienza e sicurezza per coloro che sono bisognosi. Le nostre espressioni di contrizione devono essere convertite in un concreto cammino di riforma, sia per prevenire ulteriori abusi che per garantire agli altri la fiducia nel fatto che i nostri sforzi condurranno a un cambiamento reale e affidabile.

Vi incoraggio ad ascoltare la chiamata delle vittime e a impegnarvi, l’uno con l’altro e con la società in senso più ampio, in queste importanti discussioni poiché toccano veramente il futuro della Chiesa nell’Europa centro-orientale, non solo il futuro della Chiesa, anche il cuore del cristiano, toccano la responsabilità nostra.

Voi non siete i primi ad aver avuto la responsabilità di intraprendere questi passi, che sono così necessari, ed è improbabile che sarete gli ultimi. Ma sappiate che non siete soli in questi tempi difficili.

Riconoscere i nostri errori e i nostri fallimenti può farci sentire vulnerabili e fragili, è certo. Ma può anche costituire un tempo di splendida grazia, un tempo di svuotamento, che apre nuovi orizzonti di amore e servizio reciproco. Se riconosciamo i nostri errori, non avremo nulla da temere, perché sarà il Signore stesso che ci avrà condotti a quel punto.

“Con malizia verso nessuno e con carità verso tutti” (A. Lincoln), vi esorto a essere umili strumenti del Signore, al servizio delle vittime degli abusi, vedendole come compagni e protagonisti di un futuro comune, imparando gli uni con gli altri a divenire più fedeli e più resilienti affinché, insieme, possiamo affrontare le sfide future. Che il Signore vi benedica, la Madonna vi custodisca, e per favore non dimenticatevi di pregare per me. Grazie.

[01245-IT.01] [Testo originale: Italiano]

Traduzione in lingua polacca

Przesłanie wideo Jego Świątobliwości Papieża Franciszka z okazji spotkania
zorganizowanego przez Papieską Komisję ds. Ochrony Małoletnich
i przez Konferencje Episkopatów Europy środkowej i wschodniej:
Ochrona dzieci Bożych naszą wspólną misją

Drodzy Bracia i Siostry, jestem szczęśliwy, że mogę was przywitać, gdy zebraliście się, aby podjąć refleksję nad odpowiedzią, jaką Kościół daje na kryzys wykorzystywania seksualnego małoletnich ze strony członków Kościoła oraz nad tym, w jaki sposób może on odpowiedzieć jeszcze bardziej adekwatnie na ten najcięższy nieporządek, jakiemu stawiamy czoło.

Zwracając się do przewodniczących Konferencji episkopatów świata, zebranych w Rzymie w lutym 2019, wyraziłem moją zachętę, aby zapewnili, by dobro ofiar nie było zepchnięte na drugi plan z powodu źle pojętej troski o wizerunek Kościoła jako instytucji. Przeciwnie, tylko mierząc się z prawdą o tych okrutnych zachowaniach i szukając pokornie przebaczenia ofiar i ocalonych, Kościół będzie mógł odnaleźć swoją drogę, by znowu z ufnością mógł zostać uznany za miejsce przyjęcia i bezpieczeństwa dla tych, którzy są w potrzebie. Nasze wyrazy skruchy powinny się przemienić w konkretną drogę reformy, zarówno po to, aby zapobiegać dalszemu wykorzystywaniu, jak i po to, aby zagwarantować innym ufność, że nasze wysiłki doprowadzą do realnej i pewnej zmiany.

Zachęcam was do wsłuchania się w wołanie ofiar i do zaangażowania się, nawzajem i ze społeczeństwem w szerszym znaczeniu, w te ważne dyskusje, ponieważ dotyczą rzeczywiście przyszłości Kościoła w Europie środkowo-wschodniej - nie tylko przyszłości Kościoła, lecz także serca chrześcijanina. Dotyczą naszej odpowiedzialności.

Nie jesteście pierwszymi, którzy niosą odpowiedzialność za podjęcie tych kroków, które są tak konieczne, i jest też mało prawdopodobne, że będziecie ostatnimi. Wiedzcie jednak, że nie jesteście sami w tych trudnych czasach.

To pewne, że uznanie naszych błędów i naszych upadków może spowodować, że poczujemy się istotami podatnymi na zranienie i kruchymi. Ale może też stanowić czas wspaniałej łaski, czas ogołocenia, który otwiera nowe horyzonty miłości i wzajemnej służby. Jeśli uznamy nasze błędy, nie będziemy niczego się bać, bo to sam Pan doprowadzi nas do tego momentu.

„Bez żadnej złośliwości wobec kogokolwiek i z miłością wobec wszystkich” (A. Lincoln), zachęcam was, byście byli pokornymi narzędziami Pana w służbie ofiarom wykorzystywania, widzącymi w nich towarzyszy i protagonistów wspólnej przyszłości, ucząc się jedni z drugimi stawania się bardziej wiernymi i bardziej odpornymi po to, abyśmy razem mogli podejmować przyszłe wyzwania. Niech Pan wam błogosławi, niech Madonna was strzeże. I proszę was nie zapominajcie modlić się za mnie. Dziękuję.

[01245-PL.01] [Testo originale: Italiano]

[B0583-XX.01]