Sala Stampa

www.vatican.va

Sala Stampa Back Top Print Pdf
Sala Stampa


Messaggio del Santo Padre ai partecipanti al Festival dei Giovani (Mladifest) a Medjugorje (1° - 6 agosto 2021), 02.08.2021


Testo in lingua originale

Traduzione in lingua italiana

Pubblichiamo di seguito il Messaggio che il Santo Padre Francesco ha inviato ai partecipanti al Festival dei Giovani (Mladifest) a Medjugorje che si svolge dal 1° al 6 agosto 2021:

Testo in lingua originale

PORUKA SVETOGA OCA

sudionicima Festivala Mladih,

Međugorje, 1.-6. kolovoza 2021. godine

Dragi mladi!

Festival Mladih je tjedan predane molitve i susreta s Isusom Kristom, posebno u njegovoj živoj Riječi, u slavlju Euharistije, euharistijskom klanjanju i sakramentu Pomirenja. Ovaj događaj – prema iskustvu mnogih – ima snagu uputiti nas prema Gospodinu. Upravo je to prvi korak »bogatog mladića« o kojem nam govore sinoptička evanđelja (usp. Mt 19,16-22; Mk 10,17-22; Lk 18,18-23), koji se uputio, štoviše, pohitao ususret Gospodinu, pun zanosa i čežnje da pronađe Učitelja kako bi baštinio život vječni, to jest istinsku radost. Ovogodišnje geslo Festivala je zapravo pitanje koje je ovaj mladić uputio Isusu: »koje mi je dobro činiti?«. Riječi su to koje nas stavljaju pred Gospodina koji upire svoj pogled prema nama i, ljubeći nas, poziva: »Dođi i idi za mnom!«.

Evanđelje nam ne spominje ime toga mladića što ukazuje da može predstavljati bilo koga od nas. On, osim što posjeduje mnoga dobra, čini se obrazovan i lijepo odgojen, te potaknut zdravom brigom koja ga vodi u potragu za istinskom srećom, to jest za životom u punini. Iz toga razloga on kreće na put kako bi susreo Učitelja koji je mjerodavan, vjerodostojan i pouzdan. Takav autoritet pronalazi u osobi Isusa Krista te ga stoga i pita: »Učitelju dobri, što mi je činiti da baštinim život vječni?« (Mk 10,17). No, mladić time pretpostavlja dobro koje treba zadobiti vlastitim snagama. Gospodin mu na to pitanje odgovara protupitanjem: »Što me zoveš dobrim? Nitko nije dobar doli Bog jedini!« (r. 18). Na taj način Isus ga usmjerava prema Bogu, koji je jedino i vrhovno Dobro od kojeg nam dolazi svako drugo dobro.

Kako bi mu pomogao pristupiti izvoru dobrote i istinske sreće, Isus mu naznačuje prvi korak koji je potrebno učiniti, naime naučiti činiti dobro bližnjemu: »ako hoćeš u život ući, čuvaj zapovijedi« (Mt 19,17). Isus ga vraća u ovozemaljski život i pokazuje mu put u vječni život, a to je put konkretne ljubavi prema bližnjemu. Ali, mladić odgovara da je to oduvijek činio te je shvatio kako poštivanje zapovijedi nije dovoljno da bi bili sretni. Nato ga Isus pogleda brižnim pogledom. Gospodin prepoznaje čežnju za puninom koju mladić nosi u srcu i njegovu zdravu brigu koja ga potiče na traženje; zbog toga prema njemu osjeća blagost i naklonost.

Osim toga, Isus prepoznaje i slabu točku svoga sugovornika koji je odveć navezan na mnoga materijalna dobra koja posjeduje. Stoga, Gospodin predlaže drugi korak, a to je prijelaz iz logike »zasluge« u logiku dara: »Hoćeš li biti savršen, idi, prodaj što imaš i podaj siromasima pa ćeš imati blago na nebu« (Mt 19, 21). Isus mijenja gledište: poziva ga ne na razmišljanje o tome kako osigurati vječnost, već na potpuno darivanje sebe u ovozemaljskom životu, nasljedujući tako Gospodina. To je poziv na daljnji rast, prijelaz iz logike vršenja propisa kako bi se zadobila nagrada, na bezuvjetnu i potpunu ljubav. Isus ga traži da ostavi ono što otežava srce i priječi ljubav. Ono što Isus predlaže nije toliko čovjek lišen svega, koliko čovjek slobodan i bogat odnosima. Ako je srce pretrpano dobrima, Gospodin i bližnji postaju samo jedno od mnoštva dobara. Naše previše imati i previše željeti guši srce i čini nas nesretnima i nesposobnima za ljubav.

Naposljetku, Isus predlaže treći korak, a to je nasljedovanje: »Dođi i idi za mnom!«. »Slijeđenje Krista nije izvanjsko oponašanje, jer dotiče čovjeka u njegovoj dubokoj nutrini. Biti Isusov učenik znači biti sukladan s njim« (Ivan Pavao II., Enciklika Veritatis Splendor, 21). Zauzvrat, dobit ćemo bogat i sretan život, ispunjen licima tolike braće i sestara, očeva, majki i djece… (usp. Mt 19,29). Slijediti Krista nije gubitak, već neprocjenjivi dobitak, dok se odricanje na koje smo pozvani tiče prepreke koja priječi putovanje. Međutim, bogatom mladiću srce je podijeljeno između dva gospodara: Boga i bogatstva. Zbog straha od rizika i od gubitka dobara vraća se kući tužan: »On se na tu riječ smrkne i ode žalostan« (Mk 10,22). Mladić se nije ustručavao postaviti važno pitanje, ali nije našao hrabrosti prihvatiti odgovor, a to je poziv da se »odriješi« od sebe i svojega bogatstva kako bi se »povezao« s Kristom, te hodio s njim i otkrio istinsku radost.

Prijatelji, također i svakome od vas Isus govori: »Dođi i idi za mnom!«. Imajte hrabrosti živjeti svoju mladost povjeravajući se Gospodinu i hodeći s njim. Dopustite se osvojiti njegovim pogledom koji je pun ljubavi i koji nas oslobađa od zavodništva idola i od lažnog bogatstva koje obećava život, ali donosi smrt. Ne bojte se primiti Kristovu Riječ i prihvatiti njegov poziv. Nemojte se obeshrabriti poput bogatog mladića iz Evanđelja; umjesto toga, usmjerite svoj pogled prema Mariji, našem velikom uzoru nasljedovanja Krista, i povjerite se njoj, koja se riječima »evo službenice Gospodnje«, bezuvjetno odazvala Božjem pozivu. Njezin je život potpuno darivanje sebe, od trenutka Navještenja pa sve do Kalvarije, gdje postaje našom Majkom. Usmjerimo svoj pogled prema Mariji kako bismo pronašli snagu i primili milost koja nam omogućuje da izgovorimo vlastito »evo me«. Usmjerimo svoj pogled prema Mariji kako bismo naučili donositi Krista u svijet, kao što je to ona učinila kad je puna brige i radosti potrčala u pomoć svetoj Elizabeti. Usmjerimo svoj pogled prema Mariji kako bismo svoj život preobrazili u dar za druge. Svojom brigom za supružnike iz Kane uči nas da budemo obazrivi prema drugima. Svojim nam životom pokazuje da je u Božjoj volji naša radost, a prihvatiti ju i živjeti ju nije lako, ali nam otkriva istinsku radost. Da, »radost Evanđelja ispunja srce i čitav život svakog onog koji susretne Isusa. Oni koji prihvate njegovu ponudu spasenja oslobođeni su od grijeha, žalosti, duhovne praznine i osamljenosti. S Isusom Kristom radost se uvijek iznova rađa« (Apost. pobud. Evangelii gaudium, 1).

Dragi mladi, na vašem putovanju s Gospodinom Isusom, koje je nadahnuto i ovim Festivalom, povjeravam sve vas zagovoru Blažene Djevice Marije, naše nebeske Majke, zazivajući svjetlost i snagu Duha Svetoga. Neka vas svakodnevno prati pogled Boga koji vas voli, kako biste u susretu s drugima mogli biti svjedoci novog života kojeg ste dobili na dar. Za to molim te vas blagoslivljam, tražeći da se i vi molite za mene.

U Rimu, kod sv. Ivana Lateranskog,

na svetkovinu Svetog Petra i Pavla, 29. lipnja 2021.

FRANCISCUS

[01042-XX.01] [Testo originale: Croato]

Traduzione in lingua italiana

Carissimi!

Il Festival dei Giovani è una settimana intensa di preghiera e di incontro con Gesù Cristo, in particolare nella sua Parola viva, nell’Eucaristia, nell’adorazione e nel sacramento della Riconciliazione. Questo evento – lo dice l’esperienza di tanti – ha la forza di mettere in cammino verso il Signore. Ed è proprio questo il primo passo che fece anche il “giovane ricco” di cui ci parlano i Vangeli sinottici (cfr Mt 19,16-22; Mc 10,17-22; Lc 18,18-23), il quale si mise in cammino, anzi, corse incontro al Signore, pieno di slancio e di desiderio di trovare il Maestro per avere in eredità la vita eterna, cioè la felicità. La parola-guida del Festival di quest’anno è proprio la domanda che quel giovane rivolse a Gesù: «Che cosa devo fare per avere in eredità la vita eterna?». È una parola che ci pone davanti al Signore; e Lui fissa il suo sguardo su di noi, ci ama e ci invita: «Vieni! Seguimi!» (Mt 19,21).

Il Vangelo non ci dice il nome di quel giovane, e questo suggerisce che possa rappresentare ciascuno di noi. Egli, oltre a possedere molti beni, appare ben educato e istruito, e anche animato da una sana inquietudine che lo spinge a cercare la vera felicità, la vita in pienezza. Perciò si mette in cammino per incontrare una guida autorevole, credibile e affidabile. Tale autorità la trova nella persona di Gesù Cristo ed è per questo che gli domanda: «Maestro buono, che cosa devo fare per avere in eredità la vita eterna?» (Mc 10,17). Ma il giovane pensa a un bene da conquistare con le proprie forze. Il Signore gli risponde con un’altra domanda: «Perché mi chiami buono? Nessuno è buono, se non Dio solo» (v. 18). Così, Gesù lo indirizza a Dio, che è l’unico e sommo Bene da cui viene ogni altro bene.

Per aiutarlo ad accedere alla sorgente della bontà e della vera felicità, Gesù gli indica la prima tappa da percorrere, cioè quella di imparare a fare il bene verso il prossimo: «Se vuoi entrare nella vita, osserva i comandamenti» (Mt 19,17). Gesù lo riporta alla vita terrena e gli indica la via per ereditare la vita eterna, vale a dire l’amore concreto per il prossimo. Ma il giovane risponde che questo lo ha sempre fatto e si è accorto che non basta seguire i precetti per essere felici. Allora Gesù fissa su di lui uno sguardo pieno d’amore. Egli infatti riconosce il desiderio di pienezza che il giovane porta nel cuore e la sua salutare inquietudine che lo pone in ricerca; per questo prova per lui tenerezza e affetto.

Gesù, tuttavia, capisce anche qual è il punto debole del suo interlocutore: è troppo attaccato ai molti beni materiali che possiede. Perciò il Signore gli propone una seconda tappa da compiere, quella di passare dalla logica del “merito” a quella del dono: «Se vuoi essere perfetto, va’, vendi quello che possiedi, dallo ai poveri e avrai un tesoro nel cielo» (Mt 19,21). Gesù cambia la prospettiva: lo invita a non pensare ad assicurarsi l’aldilà, ma a dare tutto nella vita terrena, imitando così il Signore. È la chiamata a una maturazione ulteriore, a passare dai precetti osservati per ottenere ricompense all’amore gratuito e totale. Gesù gli chiede di lasciare quello che appesantisce il cuore e ostacola l’amore. Quello che Gesù propone non è tanto un uomo spoglio di tutto, quanto un uomo libero e ricco di relazioni. Se il cuore è affollato di beni, il Signore e il prossimo diventano soltanto cose tra le altre. Il nostro troppo avere e troppo volere ci soffocano il cuore e ci rendono infelici e incapaci di amare.

Infine, Gesù propone una terza tappa, quella dell’imitazione: «Vieni! Seguimi!». «Seguire Cristo non è un’imitazione esteriore, perché tocca l’uomo nella sua profonda interiorità. Essere discepoli di Gesù significa essere conformi a Lui» (Giovanni Paolo II, Lett. enc. Veritatis splendor, 21). In cambio, riceveremo una vita ricca e felice, piena di volti di tanti fratelli e sorelle, e padri e madri e figli… (cfr Mt 19,29). Seguire Cristo non è una perdita, ma un incalcolabile guadagno, mentre la rinuncia riguarda l’ostacolo che impedisce il cammino. Quel giovane ricco, però, ha il cuore diviso tra due padroni: Dio e il denaro. La paura di rischiare e di perdere i suoi beni lo fa tornare a casa triste: «Egli si fece scuro in volto e se ne andò rattristato» (Mc 10,22). Non aveva esitato a porre la domanda decisiva, ma non ha trovato il coraggio di accogliere la risposta, che è la proposta di “slegarsi” da sé stesso e dalle ricchezze per “legarsi” a Cristo, per camminare con Lui e scoprire la vera felicità.

Amici, anche ad ognuno di voi Gesù dice: «Vieni! Seguimi!». Abbiate il coraggio di vivere la vostra giovinezza affidandovi al Signore e mettendovi in cammino con Lui. Lasciatevi conquistare dal suo sguardo di amore che ci libera dalla seduzione degli idoli, dalle false ricchezze che promettono vita ma procurano morte. Non abbiate paura di accogliere la Parola di Cristo e di accettare la sua chiamata. Non scoraggiatevi come il giovane ricco del Vangelo; invece, fissate lo sguardo su Maria, il grande modello dell’imitazione di Cristo, e affidatevi a Lei che, con il suo «eccomi», ha risposto senza riserve alla chiamata del Signore. La sua vita è una donazione totale di sé, dal momento dell’Annunciazione fino al Calvario, dove divenne la nostra Madre. Guardiamo Maria per trovare la forza e ricevere la grazia che ci permette di dire il nostro «eccomi» al Signore. Guardiamo Maria per imparare a portare Cristo nel mondo, come fece lei quando, piena di premura e di gioia, corse ad aiutare santa Elisabetta. Guardiamo Maria per trasformare la nostra vita in un dono per gli altri. Con il suo interessamento verso gli sposi di Cana, Ella ci insegna essere attenti agli altri. Con la sua vita lei ci mostra che nella volontà di Dio è la nostra gioia e accoglierla e viverla non è facile, ma ci rende felici. Sì, «la gioia del Vangelo riempie il cuore e la vita intera di coloro che si incontrano con Gesù. Coloro che si lasciano salvare da Lui sono liberati dal peccato, dalla tristezza, dal vuoto interiore, dall’isolamento. Con Gesù Cristo sempre nasce e rinasce la gioia» (Esort. ap. Evangelii gaudium, 1).

Cari giovani, nel vostro cammino con il Signore Gesù, animato anche da questo Festival, vi affido tutti all’intercessione della Beata Vergine Maria, nostra Madre celeste, invocando luce e forza dallo Spirito Santo. Lo sguardo di Dio che vi ama personalmente vi accompagni ogni giorno, così che, nelle relazioni con gli altri, possiate essere testimoni della nuova vita che avete ricevuto in dono. Per questo prego e vi benedico, e chiedo anche a voi di pregare per me.

Roma, San Giovanni in Laterano, 29 giugno 2021

FRANCESCO

[01042-IT.01] [Testo originale: Croato]

[B0486-XX.01]