Sala Stampa

www.vatican.va

Sala Stampa Back Top Print Pdf
Sala Stampa


Telegramma di cordoglio del Santo Padre per la morte dell’Em.mo Card. Marian Jaworski, 08.09.2020


Telegramma del Santo Padre

Traduzione in lingua italiana

Pubblichiamo di seguito il telegramma di cordoglio per la morte, avvenuta lo scorso sabato, dell’Em.mo Card. Marian Jaworski, Arcivescovo emerito di Lviv dei Latini (Ucraina), del Titolo di San Sisto, inviato dal Santo Padre Francesco a S.E. Mons. Marek Jądraszewski, Arcivescovo Metropolita di Kraków:

Telegramma del Santo Padre

JEGO EKSCELENCJA
KS. ARCYBISKUP MAREK JĘDRASZEWSKI
METROPOLITA KRAKOWSKI

Z ŻALEM PRZYJĄŁEM WIADOMOŚĆ O ŚMIERCI KSIĘDZA KARDYNAŁA MARIANA JAWORSKIEGO. JEDNOCZĘ SIĘ W MODLITWIE ŻAŁOBNEJ Z KSIĘDZEM ARCYBISKUPEM I WSZYSTKIMI WIERNYMI KOŚCIOŁA W POLSCE I NA UKRAINIE, ZWŁASZCZA W ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ, DIECEZJI ZAMOJSKO-LUBACZOWSKIEJ I ARCHIDIE-CEZJI LWOWSKIEJ. DZIĘKUJĘ BOGU ZA ŻYCIE I APOSTOLSKĄ POSŁUGĘ TEGO WIERNEGO ŚWIADKA EWANGELII.

Z DUŻYM UZNANIEM POSTRZEGAM JEGO ZAANGAŻOWANIE AKADEMICKIE, JAKO CENIONEGO PROFESORA TEOLOGII I FILOZOFII RELIGII NA KATOLICKICH UCZELNIACH W WARSZAWIE, KRAKOWIE IWE LWOWIE; JAKO DZIEKANA WYDZIAŁU TEOLOGICZNEGO I PIERWSZEGO REKTORA PAPIESKIEJ AKADEMII TEOLOGICZNEJ WKRAKOWIE. ŚW. JAN PAWEŁ II PODKREŚLAŁ PRZY RÓŻNYCH OKAZJACH OWOCNĄ POSŁUGĘ KAPŁAŃSKĄ I CENNY WKŁAD ŚP. ZMARŁEGO W ROZWÓJ NAUKI KATOLICKIEJ.

„MIHI VIVERE CHRISTUS EST” („DLA MNIE ŻYĆ TO CHRYSTUS”) – TO BISKUPIE ZAWOŁANIE TOWARZYSZYŁO MU PRZEZ CAŁE ŻYCIE IWYZNACZAŁO JEGO SPOSÓB MYŚLENIA, WARTOŚCIOWANIA, DOKONYWANIA WYBORÓW, PODEJMOWANIA DECYZJI I KIERUNKÓW POSZUKIWAŃ W WIELU DZIEDZINACH.

BYŁ BLISKIM PRZYJACIELEM ŚW. JANA PAWŁA II. WSPIERAŁ GO W TRUDACH BISKUPIEJ I PAPIESKIEJ POSŁUGI. ON TAKŻE UDZIELIŁ UMIERAJĄCEMU PAPIEŻOWI SAKRAMENTU NAMASZ-CZENIA CHORYCH. JAKO FILOZOF I TEOLOG BLISKO WSPÓŁ-PRACOWAŁ Z PAPIEŻEM BENEDYKTEM XVI. MNIE OSOBIŚCIE ŁĄCZY Z NIM DATA KONSYSTORZA ROKU 2001, PODCZAS KTÓREGO OBYDWAJ ZOSTALIŚMY KREOWANI KARDYNAŁAMI.

W SERCACH TYCH, KTÓRZY GO ZNALI, ZAPISAŁ SIĘ JAKO CZŁOWIEK NIEZWYKLE PRAWY, SZCZERY, ODWAŻNY, A PRZEDE WSZYSTKIM MIŁUJĄCY KOŚCIÓŁ. POZOSTAWIŁ PO SOBIE GODNE ŚWIADECTWO GORLIWOŚCI KAPŁAŃSKIEJ, ERUDYCJI, WIERNOŚCI EWANGELII I ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WSPÓLNOTĘ WIERZĄCYCH. NIECH CHRYSTUS MIŁOSIERNY, KTÓREMU ŚP. KARDYNAŁ MARIAN POŚWIĘCIŁ SWE ŻYCIE, PRZYJMIE GO DO SWOJEJ CHWAŁY.

KSIĘDZU ARCYBISKUPOWI, UCZESTNICZĄCYM W CEREMONII POGRZEBOWEJ KSIĘŻOM KARDYNAŁOM, BISKUPOM, RODZINIE ZMARŁEGO, LUDOWI BOŻEMU KOŚCIOŁA W POLSCE I NA UKRAINIE, ORAZ WSZYSTKIM UCZESTNIKOM TEGO POŻEGNANIA Z SERCA BŁOGOSŁAWIĘ: W IMIĘ OJCA I SYNA, I DUCHA ŚWIĘTEGO.

WATYKAN, 7 WRZEŚNIA 2020 R.

FRANCISZEK, PAPIEŻ

[01023-PL.01] [Testo originale: Polacco]

Traduzione in lingua italiana

A Sua Eccellenza Reverendissima
Mons. MAREK JĄDRASZEWSKI
Arcivescovo Metropolita di KRAKÓW

Con profondo dolore ho appreso la notizia della morte di S.Em. Rev.ma, il Cardinale Marian Jaworski. Mi unisco a Vostra Eccellenza nella preghiera di suffragio, a tutti i fedeli della Chiesa in Polonia e in Ucraina, in particolare nell’Arcidiocesi di Cracovia, nella Diocesi di Zamość-Lubaczów e nell’Arcidiocesi di Lviv. Ringrazio il Signore per la vita e il ministero apostolico di questo fedele testimone del Vangelo.

Con gratitudine ricordo il suo impegno accademico, come apprezzato uomo di scienza e professore di teologia e filosofia agli Atenei di Varsavia, di Cracovia e di Lviv; come Decano e primo Rettore della Pontificia Accademia di Teologia di Cracovia. San Giovanni Paolo II spesso poneva l’accento sul suo particolare e prezioso contributo allo sviluppo scientifico.

Mihi vivere Christus est”, questo motto episcopale lo ha accompagnato lungo tutta la vita e ha definito il suo modo di pensare, di valutare, di compiere scelte, di prendere decisioni e definire le prospettive di diverse ricerche.

E’ stato il cordiale amico di San Giovanni Paolo II. Lo sosteneva nelle fatiche del ministero episcopale e papale. Egli anche ha somministrato al Papa morente il sacramento dell’Unzione. Come filosofo e teologo ha collaborato strettamente con il Papa Benedetto XVI. Personalmente mi unisce a lui la data del Concistoro dell’anno 2001, quando entrambi siamo statti creati cardinali.

Nei cuori di coloro che lo hanno conosciuto, è rimasto come uomo estremamente giusto, sincero, coraggioso che amava la Chiesa. Ha lasciato una degna testimonianza di zelo sacerdotale, di erudizione, di fedeltà al Vangelo e di responsabilità per la comunità dei credenti. Gesù Cristo Misericordioso, al quale il Cardinale Marian, di luminosa memoria, ha dedicato la sua vita, lo accolga nella sua gloria.

A Vostra Eccellenza, agli Eminentissimi Signori Cardinali, presenti alla liturgia esequiale, ai Vescovi, alla Famiglia del Defunto, al Popolo di Dio della Chiesa in Polonia e in Ucraina e a tutti i partecipanti a quest’ultimo congedo, di cuore invio la mia benedizione: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.

Dal Vaticano, 7 settembre 2020.

FRANCESCO

[01023-IT.01] [Testo originale: Polacco]

[B0446-XX.01]