Sala Stampa

www.vatican.va

Sala Stampa Back Top Print Pdf
Sala Stampa


Udienza ai Membri del Consiglio Direttivo del Sindacato autonomo indipendente “Solidarnosc” (Polonia), 04.12.2019


Saluto del Santo Padre

Traduzione in lingua polacca

 

Questa mattina, prima dell’Udienza Generale, il Santo Padre Francesco ha ricevuo in Udienza in Vaticano i Membri del Consiglio Direttivo del Sindacato autonomo indipendente polacco “Solidarnosc”, in occasione del 40° anniversario di fondazione.

Pubblichiamo di seguito le parole che il Papa ha rivolto ai presenti nel corso all’incontro:

Saluto del Santo Padre

Illustri Signori e Signore,

vi do il mio cordiale benvenuto e vi ringrazio per questa visita, in occasione del 40° anniversario della fondazione in Polonia del Sindacato Autonomo e Indipendente “Solidarnosc”. Come mostra la storia recente, esso è stato protagonista di cambiamenti politici e sociali nella vostra Patria e ha avuto un ruolo ispiratore anche al di là dei suoi confini.

Mi congratulo per il vostro servizio a favore del bene comune e per i diversi gruppi professionali in Polonia; e voglio ricordare che la sincera ricerca che persone e gruppi compiono per trovare il bene, la verità e la giustizia è sempre accompagnata dalla presenza di Dio (cfr Esort. ap. Evangelii gaudium, 71). Quarant’anni or sono, San Giovanni Paolo II invocava per i suoi connazionali proprio questa presenza di Dio e il soffio dello Spirito Santo, esclamando: «Scenda il tuo Spirito! E rinnovi la faccia della terra. Di questa terra!» (Omelia, Varsavia, 2 giugno 1979).

Un segno dell’apertura allo Spirito di Dio è l’atteggiamento di solidarietà con le persone private dei loro inalienabili diritti, solidarietà che si attua nei campi del lavoro e dello studio, nei rapporti sociali, economici, politici e internazionali (cfr Esort. ap. Evangelii gaudium, 205). «La parola “solidarietà” si è un po’ logorata e a volte la si interpreta male, ma indica molto di più di qualche atto sporadico di generosità» (ibid., 188). È una sensibilità alla voce dei fratelli e sorelle che sono stati privati del diritto a dignitose condizioni di lavoro, alla giusta ricompensa necessaria al sostegno della famiglia, all’assistenza sanitaria o al riposo.

«Nel dialogo con lo Stato e con la società, la Chiesa non dispone di soluzioni per tutte le questioni particolari. Tuttavia, insieme con le diverse forze sociali, accompagna le proposte che meglio possono rispondere alla dignità della persona umana e al bene comune» (ibid., 241). Bisogna ricordare che la condizione per positivi cambiamenti nelle strutture sociali è soprattutto il cambiamento della mentalità, delle convinzioni e degli atteggiamenti, a cui vanno educate le giovani generazioni. Altrimenti le stesse nuove strutture, prima o poi, non serviranno più al bene comune, ma a gruppi particolari, e diventeranno corrotte, pesanti e inefficaci, e perfino dannose (cfr ibid., 189).

Chiedo a Dio i doni dello Spirito Santo per voi e per tutti i membri del vostro Sindacato, affinché le iniziative che intraprendete si ispirino sempre della regola cristiana: «Portate i pesi gli uni degli altri» (Gal 6,2). Invocando l’intercessione della Madre di Dio Regina della Polonia, auspico la fruttuosa perseveranza della vostra opera di assistenza e di sostegno. Dio vi benedica!

[01966-IT.01] [Testo originale: Italiano]

Traduzione in lingua polacca

Szanowni Państwo,

witam Was serdecznie i dziękuję za wizytę z okazji 40. rocznicy powstania w Polsce Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, który, jak pokazuje współczesna historia, był promotorem przemian politycznych i społecznych w Waszej ojczyźnie i miał inspirujące znaczenie również poza jej granicami.

Dziękując za Waszą służbę na rzecz dobra wspólnego i poszczególnych grup zawodowych w Polsce, pragnę przypomnieć, że szczeremu poszukiwaniu dobra, prawdy i sprawiedliwości zawsze towarzyszy obecność Boża (por. Adhort. apost. Evangelii gaudium, 71). Właśnie o tę obecność Boga i o nowe tchnienie Ducha Świętego dla swoich rodaków modlił się 40 lat temu św. Jan Paweł II, gdy wołał: Niech zstąpi Duch Twój! I odnowi oblicze ziemi. Tej Ziemi! (Homilia, Warszawa, 2.06.1979 r.).

Oznaką otwartości na Bożego Ducha jest postawa solidarności z osobami pozbawionymi niezbywalnych praw, przejawiająca się w różnych środowiskach nauki, pracy, w relacjach społecznych, ekonomicznych, politycznych oraz międzynarodowych (por. Adhort. apost. Evangelii gaudium, 205). Słowo «solidarność» nieco się zużyło i czasami bywa niewłaściwie interpretowane, ale oznacza o wiele więcej niż jakiś sporadyczny gest hojności (tamże, 188). Jest to wrażliwość na głos sióstr i braci, których pozbawiono prawa do godnych człowieka warunków pracy, do godziwej zapłaty, niezbędnej na utrzymanie rodziny, do opieki zdrowotnej, czy do odpoczynku.

Prowadząc dialog z państwem i społeczeństwem, Kościół nie dysponuje rozwiązaniami dla wszystkich szczegółowych kwestii. Jednakże, wespół z różnymi siłami społecznymi, wspiera propozycje bardziej odpowiadające godności osoby ludzkiej i dobru wspólnemu (Adhort. apost. Evangelii gaudium, 241). Trzeba pamiętać, że warunkiem pozytywnych zmian w strukturach społecznych jest nade wszystko zmiana mentalności, przekonań i postaw, wpajanych już w najmłodsze pokolenia. Inaczej, te same nowe struktury wcześniej czy później nie będą służyły dobru wspólnemu, a tylko wybranej grupie, i staną się skorumpowane, ociężałe i nieskuteczne, a nawet krzywdzące dla innych (por. Adhort. apost. Evangelii gaudium, 189, 205).

Proszę Boga o dary Ducha Świętego dla Was i dla wszystkich Członków Waszego Związku, by podejmowane przez Was inicjatywy zawsze były inspirowane chrześcijańską zasadą: „Jeden drugiego brzemiona noście” (Ga 6, 2). Prosząc o wstawiennictwo Matkę Bożą Królową Polski, życzę, byście owocnie kontynuowali wasze dzieło towarzyszenia i wsparcia. Niech Bóg Wam błogosławi!

[01966-PL.01] [Testo originale: Italiano]

 

[B0962-XX.01]