Sala Stampa

www.vatican.va

Sala Stampa Back Top Print Pdf
Sala Stampa


Messaggio del Santo Padre Francesco all’Arcivescovo di Poznań in occasione del 100° anniversario dell’indipendenza della Polonia, 10.11.2018


Messaggio del Santo Padre

Traduzione in lingua polacca

Pubblichiamo di seguito il Messaggio che il Santo Padre Francesco ha inviato a S.E. Mons. Mons. Stanisław Gądecki, Arcivescovo di Poznań, Presidente della Conferenza Episcopale Polacca, in occasione del 100° anniversario dell’indipendenza della Polonia, che ricorre domani 11 novembre, fine della I Guerra Mondiale:

Messaggio del Santo Padre

Al Venerato Fratello

Mons. Stanisław Gądecki

Arcivescovo di Poznań

Presidente della Conferenza Episcopale Polacca

Cent’anni fa, l’11 novembre, la Polonia ha riacquistato l’indipendenza. Con la fine della I guerra mondiale si è chiuso il periodo di dominazione russa, prussiana e austriaca sulla nazione che, prima della spartizione, aveva contribuito allo sviluppo della storia dell’Europa cristiana con tutta la ricchezza della propria nobile cultura e spiritualità. La riconquista della sovranità è stata pagata con il sacrificio di molti figli della Polonia, i quali erano pronti ad offrire la loro libertà personale, i loro beni, e persino la loro vita per la patria perduta. La ricerca della libertà «era basata sulla speranza derivante da una profonda fede nell’aiuto di Dio, che è Signore della storia delle persone e delle nazioni. Questa fede era anche un sostegno quando, riacquistata l’indipendenza, si doveva cercare l’unità nonostante le differenze, al fine di ricostruire il paese e difendere i suoi confini» (S. Giovanni Paolo II, 11 novembre 1998).

Insieme alla Chiesa in Polonia e a tutti i polacchi, ringrazio Dio che ha sostenuto le generazioni successive con la sua grazia e la sua potenza, e ha permesso che cent’anni fa si avverasse la loro speranza di libertà e che non la perdessero, nonostante le ulteriori dolorose esperienze storiche legate alla II guerra mondiale, all’occupazione nazista e al regime comunista.

Riprendendo la preghiera di San Giovanni Paolo II, eccezionale testimone di questo secolo, chiedo a Dio la grazia della fede, della speranza e dell’amore per tutti i polacchi, affinché, nell’unità e nella pace, facciano buon uso di un così prezioso dono della libertà. La protezione di Maria, Regina della Polonia di Jasna Góra, accompagni sempre la vostra Patria e tutti i polacchi. La Divina Provvidenza conceda pace e prosperità alla nazione polacca ora e in futuro. La benedizione di Dio sia sempre con voi.

Vaticano, 4 novembre 2018

FRANCESCO

[01806-IT.01] [Testo originale: Italiano]

Traduzione in lingua polacca

Do Czcigodnego Brata

Jego Ekscelencji Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego

Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski

Sto lat temu, w dniu 11 listopada, Polska odzyskała niepodległość. Wraz z zakończeniem I wojny światowej zamknął się okres dominacji rosyjskiej, pruskiej i austriackiej nad narodem, który przed rozbiorami współtworzył historię chrześcijańskiej Europy, wnosząc całe bogactwo własnej, szlachetnej kultury i duchowości. Odzyskanie suwerenności było okupione poświęceniem wielu synów Polski, którzy gotowi byli poświęcić swą wolność osobistą, swoje dobra, a nawet życie, na rzecz utraconej Ojczyzny. Dążenie do wolności „opierali na nadziei, płynącej z głębokiej wiary w pomoc Boga, który jest Panem dziejów ludzi i narodów. Ta wiara była oparciem również wtedy, gdy po odzyskaniu niepodległości trzeba było szukać jedności pomimo różnic, aby wspólnymi siłami odbudowywać kraj i bronić jego granic” (Jan Paweł II, 11.11.1998).

Wraz z Kościołem w Polsce i wszystkimi Polakami dziękuję Bogu za to, że wspierał swoją łaską i mocą kolejne pokolenia, i sprawił, że przed stu laty spełniła się ich nadzieja na wolność i nie utracili jej, mimo kolejnych, bolesnych doświadczeń dziejowych, związanych z II wojną światową, nazistowską okupacją i komunistycznym reżimem.

Podejmując modlitwę św. Jana Pawła II, szczególnego świadka tego stulecia, proszę Boga o łaskę wiary, nadziei i miłości dla wszystkich Polaków, aby w jedności i pokoju dobrze korzystali z tak cennego daru wolności. Niech opieka Maryi, jasnogórskiej Królowej Polski, zawsze towarzyszy Waszej Ojczyźnie i wszystkim Polakom! Niech Boża Opatrzność darzy naród polski pokojem i pomyślnością teraz i w przyszłości! Boże błogosławieństwo niech zawsze będzie z Wami!

Watykan, 4 listopada 2018 r.

FRANCISZEK

[01806-PL.01] [Testo originale: Italiano]