Sala Stampa

www.vatican.va

Sala Stampa Back Top Print Pdf
Sala Stampa


Messaggio di cordoglio del Santo Padre per la morte del Card. Franciszek Macharski, 02.08.2016


 

Pubblichiamo di seguito il Messaggio di cordoglio del Santo Padre Francesco per la morte, avvenuta questa mattina, del Cardinale Franciszek Macharski, Arcivescovo emerito di Kraków, del Titolo di S. Giovanni a Porta Latina:

Messaggio del Santo Padre

Jego Eminencja
Kard. Stanisław DZIWISZ
Arcybiskup Metropolita Krakowski
Kraków

Z żalem przyjąłem wiadomość o śmierci Kardynała Franciszka Macharskiego, emerytowanego Arcybiskupa Krakowskiego. Jednoczę się z Tobą, Drogi Bracie, z duchowieństwem i wiernymi Kościoła w Polsce w modlitwie dziękczynienia za życie i pasterski trud tego zasłużonego Sługi Ewangelii.

Iesu, in te confido!– Jezu, ufam Tobie! – to biskupie zawołanie było dewizą jego życia i pasterskiej posługi. Dziś, w Jubileuszowym Roku Miłosierdzia, stało się wymownym zawołaniem ogłaszającym wypełnienie dzieła, jakie powierzył mu Pan już w akcie chrztu, wprowadzając do grona naznaczonych Jego odkupieńczą Krwią, a potem wraz z darem kapłaństwa, gdy posyłał go z zadaniem uświęcania ludu słowem i łaską sakramentów. Pełnił tę posługę z oddaniem jako duszpasterz, profesor, rektor Seminarium Duchownego, do dnia, w którym Pan polecił mu podjąć spuściznę św. Stanisława i swego bezpośredniego poprzednika Karola Wojtyły, dziś św. Jana Pawła II, na stolicy biskupiej w Krakowie. Z ufnością w Boże miłosierdzie prowadził to dzieło jako ojciec kapłanów i wiernych powierzonych jego pieczy. Przewodził Kościołowi w Krakowie w niełatwych czasach politycznych i społecznych transformacji, z mądrością, ze zdrowym dystansem do rzeczywistości, dbając o poszanowanie godności każdego człowieka, o dobro wspólnoty Kościoła, a zwłaszcza o zachowanie żywej wiary w sercach ludzi.

Jestem wdzięczny Opatrzności, że dane mi było nawiedzić go podczas niedawnej wizyty w Krakowie. W tym ostatnim etapie życia był bardzo doświadczony cierpieniem, które znosił z pogodą ducha. Również w tym doświadczeniu pozostał świadkiem zawierzenia dobroci i miłosierdziu Boga. Takim pozostanie w mojej pamięci i modlitwie. Niech Pan przyjmie go do swojej chwały!

Tobie, Czcigodny Bracie, polskim Kardynałom i Biskupom, Rodzinie Zmarłego i wszystkim Polakom z serca błogosławię: w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

Watykan, 2 sierpnia 2016 r.

Franciszek

[01266-PL.01] [Testo originale: Polacco]

Testo in lingua italiana

Al Venerato Fratello
Cardinale Stanisław Dziwisz
Arcivescovo Metropolita di Cracovia
Cracovia

Ho appreso con dolore la notizia della morte del Cardinale Franciszek Macharski, Arcivescovo Emerito di Cracovia. Mi unisco a Te, Caro Fratello, al Presbiterio e ai fedeli della Chiesa in Polonia nella preghiera di ringraziamento per la vita e l’impegno pastorale di questo benemerito Ministro del Vangelo.

Iesu, in te confido! – Gesù, confido in te! – questo motto episcopale ha guidato la sua vita e il suo ministero. Oggi, nell’Anno Giubilare della Misericordia, è diventato un’eloquente invocazione che proclama il compimento dell’opera che il Signore gli ha affidato già nell’atto del Battesimo, introducendolo nella schiera dei sigillati con il Suo Sangue redentore, e in seguito insieme con il dono del sacerdozio, quando lo ha inviato con il compito di santificare il Popolo con la parola e con la grazia dei sacramenti. Svolgeva questa missione con zelo come pastore, professore, rettore del Seminario, fino al giorno in cui il Signore gli ha chiesto di farsi carico dell’eredità di San Stanislao e del suo immediato predecessore Karol Wojtyla, oggi San Giovanni Paolo II, sulla sede vescovile a Cracovia. Con fiducia nella Misericordia Divina ha condotto quest’opera come padre per i sacerdoti e per i fedeli affidati alla sua cura. Ha guidato la Chiesa in Cracovia nel non facile periodo delle trasformazioni politiche e sociali, con saggezza, con una sana distacco dalla realtà, preoccupandosi del rispetto di ogni persona, per il bene della comunità della Chiesa, e soprattutto per conservare viva la fede nei cuori degli uomini.

Sono grato alla Provvidenza, che mi è stato possibile fargli visita durante la recente visita a Cracovia. Nell’ultima tappa della vita è stato molto provato dalla sofferenza che accettava con serenità di spirito. Anche in questa prova è rimasto fedele testimone della fiducia nella bontà e nella misericordia di Dio. Rimarrà così nella mia memoria e nella preghiera. Il Signore lo accolga nella sua gloria!

A Lei, Venerato Fratello, ai Cardinali e ai Vescovi polacchi, alla Famiglia del Defunto, a tutti i fedeli polacchi imparto di cuore la mia benedizione: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.

Dal Vaticano, 2 agosto 2016

Francesco

[01266-IT.01] [Testo originale: Italiano]

[B0570-XX.01]