Sala Stampa

www.vatican.va

Sala Stampa Back Top Print Pdf
Sala Stampa


Le parole del Papa alla recita del Regina Cæli, 27.04.2014


Le parole del Papa alla recita del Regina Cæli

Prima del Regina Cæli

Testo in lingua polacca

Al termine della Santa Messa celebrata sul sagrato della Basilica Vaticana per la Canonizzazione dei Beati Pontefici Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II, prima della recita del Regina Cæli il Santo Padre Francesco ha rivolto ai fedeli e ai pellegrini presenti in Piazza San Pietro, nelle strade adiacenti e in diversi altri luoghi di Roma, le parole che riportiamo di seguito:

Prima del Regina Cæli

Cari fratelli e sorelle,

prima di concludere questa festa della fede, desidero salutare e ringraziare tutti voi!

Ringrazio i fratelli Cardinali e i numerosissimi Vescovi e sacerdoti di ogni parte del mondo.

La mia riconoscenza va alle Delegazioni ufficiali di tanti Paesi, venute per rendere omaggio a due Pontefici che hanno contribuito in maniera indelebile alla causa dello sviluppo dei popoli e della pace. Uno speciale ringraziamento va alle Autorità italiane per la preziosa collaborazione.

Con grande affetto saluto i pellegrini delle Diocesi di Bergamo e di Cracovia! Carissimi, onorate la memoria dei due santi Papi seguendo fedelmente i loro insegnamenti.

Sono grato a tutti coloro che con grande generosità hanno preparato queste giornate memorabili: la Diocesi di Roma con il Cardinale Vallini, il Comune di Roma con il Sindaco Ignazio Marino, le forze dell’ordine e le varie Organizzazioni, le Associazioni e i numerosi volontari. Grazie a tutti!

Il mio saluto va a tutti i pellegrini -qui in Piazza San Pietro, nelle strade adiacenti e in altri luoghi di Roma -; come pure a quanti sono uniti a noi mediante la radio e la televisione; e grazie ai dirigenti e agli operatori dei media, che hanno dato a tante persone la possibilità di partecipare. Ai malati e agli anziani, verso i quali i nuovi Santi erano particolarmente vicini, giunga uno speciale saluto.

Ed ora ci rivolgiamo in preghiera alla Vergine Maria, che san Giovanni XXIII e san Giovanni Paolo II hanno amato come suoi veri figli.

Regina caeli…

[00665-01.01] [Testo originale: Italiano]

Testo in lingua polacca

Zanim zakończy się to święto wiary pragnę pozdrowić i podziękować wam wszystkim!

Dziękuję [papieżowi seniorowi Benedyktowi XVI], braciom kardynałom i wielu biskupom oraz kapłanom z całego świata.

Moją wdzięczność kieruję ku delegacjom oficjalnym z wielu krajów, które przybyły, aby złożyć hołd dwóm papieżom, którzy przyczynili się trwale dla sprawy rozwoju ludów i pokoju. Specjalne podziękowania kierujemy do władz włoskich za cenną współpracę.

Z wielką miłością pozdrawiam pielgrzymów z diecezji Bergamo i Krakowa! Umiłowani, uczcijcie pamięć dwóch świętych papieży wiernie realizując ich nauczanie.

Jestem wdzięczny wszystkim, którzy wielkodusznie przygotowali te pamiętne dni: diecezji rzymskiej z kardynałem Vallinim, władzom Rzymu z burmistrzem Ignazio Marino, siłom porządkowym, różnym organizacjom, stowarzyszeniom oraz licznym wolontariuszom. Dziękuję wszystkim!

Moje pozdrowienie kieruję do wszystkich pielgrzymów - tu, na Placu Świętego Piotra, na sąsiednich ulicach i w innych miejscach Rzymu a także tym, którzy łączą się z nami za pośrednictwem radia i telewizji. Dziękuję też kierownictwu i pracownikom mediów, którzy dali wielu osobom możliwość uczestniczenia. Szczególne pozdrowienie niech dotrze do chorych i osób w podeszłym wieku, którym nowi święci byli szczególnie bliscy.

A teraz zwracamy się w modlitwie do Najświętszej Maryi Panny, którą święty Jan XXIII i święty Jan Paweł II miłowali jak Jej własne dzieci.

Regina Caeli ...

[00665-09.01] [Testo originale: Polacco]

[B0302-XX.02]