Sala Stampa

www.vatican.va

Sala Stampa Back Top Print Pdf
Sala Stampa


LE LETTERE CREDENZIALI DELL’AMBASCIATORE DI SLOVENIA PRESSO LA SANTA SEDE, 16.09.2006


LE LETTERE CREDENZIALI DELL’AMBASCIATORE DI SLOVENIA PRESSO LA SANTA SEDE

DISCORSO DEL SANTO PADRE

TRADUZIONE IN LINGUA ITALIANA

Alle ore 11 di questa mattina, il Santo Padre Benedetto XVI ha ricevuto in Udienza, nel Palazzo Apostolico di Castel Gandolfo, S.E. il Signor Ivan Rebernik, Ambasciatore di Slovenia presso la Santa Sede, in occasione della presentazione delle Lettere Credenziali.

Pubblichiamo di seguito il discorso che il Papa ha rivolto al nuovo Ambasciatore, nonché i cenni biografici essenziali di S.E. il Signor Ivan Rebernik:

DISCORSO DEL SANTO PADRE

Gospod veleposlanik,

prisrčno in slovesno dejanje predaje poverilnih pisem, ki Vas akreditirajo kot izrednega veleposlanika in pooblaščenca Republike Slovenije pri Svetem sedežu, kliče v zavest tisočletne odnose med Petrovim naslednikom in ljubljenim ljudstvom, ki ga tukaj predstavljate. Izrekam Vam iskreno dobrodošlico! Prepričan sem, da občutja, ki ste jih izrazili v svojem nagovoru, rastejo iz globoke naklonjenosti Vaših rojakov v odnosu do papeža. Cenim in z veseljem sprejemam Vaše prijazne besede ter se zahvaljujem oblastem, ki Vas pošiljajo, še posebej predsedniku republike njegovi ekscelenci dr. Janezu Drnovšku. Republika Slovenija kot suverena država goji rodoviten in konstruktiven dialog s cerkvenimi ustanovami na svojem ozemlju ter priznava njihov pozitivni doprinos k življenju naroda. To potrjuje, da katoliško izročilo, ki od nekdaj zaznamuje slovensko ljudstvo, tvori dragocen zaklad, iz katerega je mogoče izraziti najglobljo istovetnost vaše plemenite dežele.

V tem okviru se je oblikovalo rodovitno in prisrčno razmerje med Slovenci in Petrovim sedežem, o čemer še danes pričajo dobri bilateralni odnosi, ki ste jih maloprej tudi sami omenili. Že od prvih stoletij krščanstva je moč Evangelija delovala na slovenskih tleh, kakor je razvidno iz življenja svetnikov kot sta sv. Viktorin Ptujski in sv. Maksim. Njihovo pričevanje je pripomoglo k razširjanju krščanske vere med ljudstvom, ki je v sedmem stoletju našlo domovanje na ozemlju današnje Slovenije. Stoletja kasneje je tudi blaženi Anton Martin Slomšek s svojim vzgojno-izobraževalnim delom močno prispeval k narodnemu preporodu. Krščanstvo in narodna zavest se tesno prepletata, zato je soglasje med rimskim škofom in žlahtnim narodom, ki ima sedaj tukaj v Vas svojega predstavnika in svoj glas, nekaj naravnega.

Sporazum med Republiko Slovenijo in Svetim sedežem o pravnih vprašanjih, z dne 14. decembra 2001, je sad tega intenzivnega in konstruktivnega razmerja, ki ga niso prekinila niti žalostna dogajanja v preteklem stoletju. To je pomemben dogovor, katerega zvesto izvajanje bo lahko le še okrepilo medsebojne odnose in sodelovanje pri napredku človekove osebe in skupnega dobrega (prim. 1. člen), seveda ob spoštovanju legitimne laičnosti države. Soglašam pa z Vašo ugotovitvijo, da še vedno obstajajo odprta vprašanja, ki čakajo na primerno rešitev. Poznavajoč spoštovanje in naklonjenost Slovencev do papeža sem prepričan, da bodo njihovi politični predstavniki pri tem znali upoštevati njihova izročila, globoka občutja in kulturo. Slovenski narod ima namreč pravico izražati in zagotavljati svoj krščanski značaj, ki prežema njegovo istovetnost. Le-ta ga namreč postavlja v kontekst Evrope, katere najgloblje korenine črpajo moč iz Evangelija, ki je na tej celini dejaven že skoraj dve tisočletji.

Naloga, pred katero danes stojijo odgovorni, je najti primerne metode, s katerimi bodo nove generacije lahko spoznavale ter cenile vrednote preteklosti in s katerimi bodo usposobljene posredovati to bogato dediščino v tretje tisočletje. Zato jim mora biti omogočeno doseči konkretno in specifično znanje o kulturnih, etičnih in religioznih temeljih, na katerih se je narod gradil skozi stoletja. Zelo kratkovidna bi bila strategija, ki ne bi spodbujala mladih k spoznavanju zgodovinskih korenin, iz katerih priteka narodu življenjski sok za nova rodovitna obdobja. Prav zato se ne kaže izogibati vprašanju njihovega izobraževanja tudi glede vrednot vere, ki je lastna večini prebivalstva. V nasprotnem primeru bi zapadli v nevarnost postopne izgube temeljnih potez naroda. Pri tem vprašanju gre za spoštovanje svobode državljanov, ki jo Republika Slovenija skrbno varuje in za katero tudi Sveti sedež hoče, da bi napredovala v duhu prej omenjenega Sporazuma. V tem pogledu je pomenljiva tudi izkušnja drugih narodov evropske celine in med njimi še posebej slovanskih. Zavedajoč se pomena krščanstva za njihovo družbeno istovetnost ter pomembnega prispevka Cerkve se ti narodi niso izognili dolžnosti poskrbeti - tudi na pravnem področju, - da bo dragocena etična in verska dediščina še naprej bogatila generacije mladih.

Moje voščilo, ki ga z veseljem izrazim ob tej slovesnosti, je, da bi odprt dialog med civilnimi in verskimi oblastmi v Sloveniji na prej omenjenem področju privedel do prepotrebnega dogovora, ki bo hkrati pravičen in iskren! To bo prav gotovo koristilo ljudem, ki sta jim država in Cerkev dolžni služiti. Zagotavljam, da Katoliška cerkev ne bo odtegnila svojega iskrenega in zavzetega sodelovanja z državo. Pri tem ne bo iskala privilegijev, ampak bo predlagala rešitve, ki po njenem mnenju lahko prispevajo k skupnemu napredku naroda.

Moja iskrena želja je, da bi se prisrčni odnosi med Slovenijo in Svetim sedežem še naprej razvijali po začrtanih smernicah. Pri izvrševanju Vašega visokega poslanstva Vam s svoje strani in s strani sodelavcev v Rimski kuriji zagotavljam spoštovanje in podporo. Na Vas in na vse, ki so Vam dragi, kličem obilje Božjega blagoslova!

[01272-AA.01] [Testo originale: Sloveno]

TRADUZIONE IN LINGUA ITALIANA

Signor Ambasciatore,

il cordiale e solenne gesto della presentazione delle Lettere che La accreditano quale Ministro Straordinario e Plenipotenziario della Repubblica di Slovenia presso la Sede Apostolica, richiama i millenari rapporti fra il Successore di Pietro e l'amato popolo che Ella è qui a rappresentare. Sia il benvenuto, Signor Ambasciatore. Sono certo che i sentimenti da Lei evocati, nelle parole testé rivoltemi, rispecchiano le intime convinzioni dei Suoi compatrioti nei confronti del Papa. Di tali genuine espressioni prendo atto con sincero compiacimento, manifestando alle Autorità che La accreditano, in special modo al Presidente della Repubblica Sua Eccellenza il Signor Janez Drnovšek, grato apprezzamento. La Repubblica di Slovenia, nella sua nativa libertà, coltiva un dialogo fecondo e costruttivo con le istanze ecclesiali presenti sul territorio, riconoscendone l’apporto positivo alla vita della Nazione. Ciò conferma come le tradizioni cattoliche, che da sempre hanno caratterizzato il Popolo sloveno, costituiscano un tesoro prezioso al quale attingere per esprimere l’identità stessa più profonda e vera di quella nobile Terra.

È in questo quadro che si sono sviluppate in maniera feconda le relazioni cordiali fra gli Sloveni e la Sede di Pietro: esse sono testimoniate ancor oggi dai buoni rapporti bilaterali, a cui Ella ha voluto opportunamente far cenno. Sin dai primi secoli del Cristianesimo la forza del Vangelo ha operato in terra slovena, come rivela la presenza di santi quali san Vittorino e san Massimiano, la cui testimonianza ha contribuito all’affermarsi della fede cristiana tra le genti che, nel VII secolo, hanno trovato casa nell'attuale Slovenia. Come non pensare poi alla figura di un Vescovo come il beato Anton Martin Slomšek che, in tempi più recenti, ha promosso il risveglio nazionale svolgendo una preziosa opera quale formatore del popolo sloveno? Il cristianesimo e l’identità nazionale sono strettamente connessi. È dunque naturale che vi sia una profonda sintonia fra il Vescovo di Roma e il nobile popolo che in Lei oggi ha qui il proprio rappresentante e la propria voce.

Frutto di questo intenso e costruttivo dialogo, non interrotto dalle tristi vicende del secolo appena trascorso, è l’Accordo fra la Repubblica di Slovenia e la Santa Sede su questioni giuridiche, del 14 dicembre 2001. Si tratta di un'intesa importante, la cui fedele applicazione non potrà che rafforzare i rapporti reciproci e la collaborazione per la promozione della persona e del bene comune (cfr art. 1), nel rispetto della legittima laicità dello Stato. Tuttavia, come Ella ha opportunamente rilevato, si registra l’esistenza di questioni ancora aperte, che attendono di essere avviate ad opportuna soluzione. Conoscendo la stima e l’affetto degli Sloveni per il Papa, sono certo che i loro rappresentanti a livello politico ne sapranno interpretare le tradizioni, la sensibilità, la cultura. Il popolo sloveno infatti ha il diritto di affermare e far valere l’anima cristiana che ne ha plasmato l’identità e lo ha inscritto nel contesto di quell’Europa le cui radici più profonde traggono vigore dalla semente evangelica operante nel continente da quasi due millenni.

Il compito di fronte al quale si trovano i responsabili di oggi è di individuare i metodi opportuni per coinvolgere le nuove generazioni nella conoscenza e nell’apprezzamento dei valori del passato, rendendole capaci di portare nel millennio appena iniziato il ricco patrimonio ereditato. Esse pertanto debbono essere messe in grado di giungere alla conoscenza concreta e specifica dei fondamenti culturali, etici e religiosi sui quali la Nazione si è edificata nel corso dei secoli. Sarebbe infatti strategia veramente miope non favorire l’apertura dei giovani alla conoscenza delle radici storiche dalle quali fluisce la linfa necessaria per assicurare alla Nazione nuove stagioni feconde di frutti. In tal senso, la questione della loro istruzione anche in merito ai valori religiosi condivisi dalla maggioranza della popolazione non va elusa, se non si vuole rischiare il progressivo smarrimento dei tratti più specifici della fisionomia nazionale. È in questione il rispetto della stessa libertà dei cittadini, sulla quale la Repubblica di Slovenia vigila con attenzione e che anche la Sede Apostolica desidera sia promossa nello spirito del suddetto Accordo. E’ tale, peraltro, l’esperienza anche di altri Popoli del Continente, in particolare dei Popoli slavi, che, coscienti dell’importanza del cristianesimo per la loro identità sociale e del valido contributo che in tal senso può offrire la Chiesa, non si sono sottratti al dovere di assicurare, anche a livello legislativo, che il ricco patrimonio etico e religioso continui a portare copiosi frutti alle giovani generazioni.

Possa il dialogo aperto in tale ambito tra Autorità civili e religiose in Slovenia condurre - è l’augurio che volentieri esprimo nella presente circostanza - a quella intesa giusta e sincera, di cui si sente il bisogno! Ciò non mancherà di giovare alle persone alle quali, pur in prospettiva diversa, sia lo Stato che la Chiesa si sentono impegnati a rendere un doveroso servizio. Posso assicurare che la Chiesa Cattolica non mancherà di collaborare con lo Stato in sincerità e cordialità, senza esigere per sé privilegi, ma avanzando proposte che, secondo il suo giudizio, possono contribuire al comune progresso della Nazione.

Mentre auspico che le cordiali relazioni tra la Slovenia e la Santa Sede continuino a svilupparsi sui saldi binari che le hanno finora guidate, Le confermo la stima e il sostegno miei e dei miei Collaboratori della Curia Romana nell’espletare l’alta missione affidataLe ed avvaloro tali sentimenti con l’invocazione di abbondanti benedizioni divine su di Lei e sulle persone che Le sono care.

 S.E. il Sig. Ivan Rebernik

Ambasciatore di Slovenia presso la Santa Sede

È nato a Maribor il 7 ottobre 1939.

È sposato ed ha tre figli.

Licenziato in filosofia, ha ottenuto il baccellierato in teologia ed il dottorato in ricerca in filosofia presso la Pontificia Università Gregoriana in Roma. Ha conseguito inoltre la specializzazioni in scienze biblioteconomiche negli Stati Uniti d'America presso l'Università Cattolica e presso la Biblioteca centrale della Smithsonian lnstitution di Washington, D.C.

Ha ricoperto gli incarichi di Responsabile per la classificazione e catalogazione del materiale bibliografico e per la gestione del settore periodici presso la Pontificia Università Gregoriana in Roma (1964-1980), di Direttore ad interim (1980-1988) e successivamente di Direttore del Catalogo degli Stampati della Biblioteca Apostolica Vaticana (1988-2004).

È stato inoltre: Responsabile per il Notiziario in lingua slovena di Radio RAI (1972-1976);

Docente della Suola Vaticana di Biblioteconomia (1980-2000) e della Scuola europea per i conservatori e restauratori del materiale bibliografico a Spoleto (1993-1997); Presidente dell "'Associazione Gruppo Biblioteche Ecclesiastiche" (1989-1992); Membro del Consiglio esecutivo dell'"Unione Romana Biblioteche Ecclesiastiche" (1991-1994).

È autore di saggi concernenti la biblioteconomia e l' archivistica.

Parla lo sloveno, il serbo-croato, l’italiano, il tedesco, l’ inglese, il russo, il francese e lo spagnolo.

[01272-01.02] [Testo originale: Sloveno]