Sala Stampa

www.vatican.va

Sala Stampa Back Top Print Pdf
Sala Stampa


VIAGGIO APOSTOLICO DI SUA SANTITÀ BENEDETTO XVI IN POLONIA (25-28 MAGGIO 2006) (VI), 27.05.2006


Alle ore 9.30 di questa mattina, dopo aver celebrato la Santa Messa in privato nella Cappella dell’Arcivescovado di Kraków, il Santo Padre Benedetto XVI parte alla volta di Wadowice, città natale di Giovanni Paolo II.

A Wadowice, il Papa visita la Basilica dell’Immacolata Concezione, dove Karol Wojtyła ricevette il Battesimo, quindi raggiunge la casa natale di Giovanni Paolo II, divenuta Museo in occasione del Suo 64° genetliaco (18 maggio 1984). Il Papa Benedetto XVI visita l’ex-appartamento della famiglia Wojtyła, dove sono esposti fotografie e oggetti appartenuti al sacerdote, vescovo e poi Papa Giovanni Paolo II.

[00816-01.01]

INCONTRO CON LA POPOLAZIONE NELLA PIAZZA RYNEK DI WADOWICE

  DISCORSO DEL SANTO PADRE

  TRADUZIONE IN LINGUA ITALIANA

  TRADUZIONE IN LINGUA INGLESE

Dopo aver visitato la casa natale di Giovanni Paolo II, alle ore 11 il Santo Padre Benedetto XVI incontra la popolazione nella Piazza Rynek di Wadowice antistante la Basilica dell’Immacolata Concezione.

Quindi, introdotto dall’indirizzo di omaggio dell’Arcivescovo di Kraków, Card. Stanisław Dziwisz, il Papa pronuncia il discorso che riportiamo di seguito:

  DISCORSO DEL SANTO PADRE

Umiłowani Bracia i Siostry!

Z wielkim wzruszeniem przybywam do miejsca narodzin mojego wielkiego poprzednika, Sługi Bożego Jana Pawła II, do miasta jego dzieciństwa i młodości. Na szlaku mojego pielgrzymowania jego śladami na polskiej ziemi nie mogło zabraknąć Wadowic. Pragnąłem zatrzymać się w Wadowicach w miejscach, w których budziła się i dojrzewała jego wiara, aby razem z wami modlić się o rychłe wyniesienie go do chwały ołtarzy. Wielki poeta niemiecki Johann Wolfgang von Goethe powiedział: „Kto chce zrozumieć poetę, powinien udać się do jego kraju". Tak też, aby zrozumieć życie i posługę Jana Pawła II, trzeba było przybyć do jego rodzinnego miasta. On sam wyznał, że to tu, w Wadowicach, „wszystko się zaczęło. I życie się zaczęło, i szkoła się zaczęła, i studia się zaczęły, i teatr się zaczął, i kapłaństwo się zaczęło" (Wadowice, 16 czerwca 1999).

Jan Paweł II, wracając pamięcią do tych początków, nawiązywał często do znaku, jakim jest chrzcielnica. Szczególną czcią otaczał tę w Wadowickim kościele. Podczas swojej pierwszej pielgrzymki do Polski w roku 1979 wyznał: „Przy tej chrzcielnicy zostałem przyjęty do łaski Bożego synostwa i wiary Odkupiciela mojego, do wspólnoty Jego Kościoła w dniu 20 czerwca 1920 roku. Chrzcielnicę tę już raz uroczyście ucałowałem w roku tysiąclecia chrztu Polski jako ówczesny arcybiskup krakowski. Potem uczyniłem to po raz drugi (…), na 50. rocznicę mojego chrztu, jako kardynał, a dzisiaj po raz trzeci ucałowałem tę chrzcielnicę, przybywając z Rzymu jako następca św. Piotra" (Wadowice, 7 czerwca 1979). Wydaje się, że w tych słowach Jana Pawła II zawarty jest klucz do zrozumienia jego konsekwencji wiary, radykalizmu życia chrześcijańskiego i widocznego na każdym kroku pragnienia świętości. Jest tu głęboka świadomość Bożej łaski, darmowej miłości Boga do człowieka, który przez obmycie wodą i wylanie Ducha Świętego włącza katechumena do grona swoich dzieci odkupionych Krwią Chrystusa. Ale jest też świadomość, że chrzest, który usprawiedliwia, jest wezwaniem do pielęgnowania sprawiedliwości płynącej z wiary. Najbardziej uniwersalny program życia prawdziwie chrześcijańskiego streszcza się w wierności przyrzeczeniom chrztu świętego. Hasło tej pielgrzymki: „Trwajcie mocni w wierze", znajduje tutaj swój konkretny wymiar, który można wyrazić zachętą: „Dochowajcie wiernie przyrzeczeń złożonych przy chrzcie świętym". Świadkiem tej wierności – w tym miejscu przemawiającym w sposób szczególny – jest Sługa Boży Jan Paweł II.

Mój wielki Poprzednik mówił o bazylice Wadowickiej i rodzinnej parafii jako miejscu o wyjątkowym znaczeniu dla rozwoju Jego życia duchowego i budzącego się w Nim powołania kapłańskiego. „W tej świątyni przystąpiłem do pierwszej spowiedzi i Komunii św. Tu byłem ministrantem. Tu dziękowałem Bogu za dar kapłaństwa i – już jako arcybiskup krakowski – tu przeżywałem swój srebrny jubileusz kapłański. Ile dobra, ile łask wyniosłem z tej świątyni i z tej parafialnej wspólnoty, wie jedynie Ten, który jest Dawcą wszelkich łask. Jemu, Bogu w Trójcy jedynemu, oddaję dziś chwałę na progu tego kościoła" (Wadowice, 16 czerwca 1999). Świątynia jest znakiem wspólnoty ludzi wierzących, których jednoczy obecność zamieszkującego pośród nich Boga. Ta wspólnota to Kościół, który Jan Paweł II umiłował. Jego miłość do Kościoła rodziła się w wadowickiej parafii. Widział w niej środowisko życia sakramentalnego, ewangelizacji i kształtowania dojrzałej wiary. Dlatego też jako kapłan, biskup i papież tak wielką troską otaczał wspólnoty parafialne. W duchu tej samej troski prosiłem polskich biskupów podczas wizyty ad limina Apostolorum, aby dołożyli starań, by polska parafia była rzeczywiście „wspólnotą kościelną" i „kościelną rodziną".

Pozwólcie, że na koniec wspomnę jeszcze jeden rys wiary i duchowości Jana Pawła II, związany z tym miejscem. On sam wielokrotnie wspominał o głębokim przywiązaniu mieszkańców Wadowic do tutejszego wizerunku Matki Bożej Nieustającej Pomocy i o zwyczaju codziennej modlitwy ówczesnej młodzieży gimnazjalnej przed tym obrazem. To wspomnienie pozwala poznać źródło przekonania o wyjątkowym miejscu Maryi w dziejach zbawienia i w dziejach Kościoła, jakie żywił Jan Paweł II. Z tym wiązało się też przekonanie o wyjątkowym miejscu Matki Boga w jego życiu, które wyraziło się w pełnym oddania „Totus Tuus". Pozostał wierny temu zawierzeniu aż do ostatnich chwil swego ziemskiego pielgrzymowania.

W duchu tej pobożności pragnę przed tym wizerunkiem dziękować Bogu za pontyfikat Jana Pawła II i jak on prosić Matkę Bożą, aby miała pieczę nad Kościołem, któremu z woli Boga przychodzi mi przewodzić. I was proszę, drodzy bracia i siostry, abyście towarzyszyli mi tą samą modlitwą, jaką wspieraliście waszego wielkiego Rodaka. Wam wszystkim tu zgromadzonym i wszystkim przybywającym do Wadowic, aby zaczerpnąć ducha wiary Jana Pawła II, z serca błogosławię.

[00802-09.01] [Testo originale: Polacco]

  TRADUZIONE IN LINGUA ITALIANA

Sulle orme di Giovanni Paolo II, testimone della fede

Diletti fratelli e sorelle!

Sono giunto con grande commozione nel luogo di nascita del mio grande Predecessore, il Servo di Dio Giovanni Paolo II, nella città della sua infanzia e della sua giovinezza. Wadowice non poteva mancare nel percorso del pellegrinaggio che sto compiendo in terra polacca sulle sue orme. Mi son voluto fermare proprio qui, a Wadowice, nei luoghi in cui la sua fede si è destata ed è maturata, per pregare insieme con voi affinché venga presto elevato alla gloria degli altari. Johann Wolfgang von Goethe, il grande poeta tedesco, disse: "Chi vuole comprendere un poeta, dovrebbe recarsi nel suo paese". Così anche per comprendere la vita e il ministero di Giovanni Paolo II, era necessario venire nella sua città natale. Egli stesso confessò che qui, a Wadowice, "è cominciato tutto: è cominciata la vita, è cominciata la scuola, gli studi, è cominciato il teatro… e il sacerdozio" (Wadowice, 16 giugno 1999).

Giovanni Paolo II, tornando a quegli inizi, si riferiva spesso ad un segno: quello del fonte battesimale, che egli circondava di particolare venerazione nella chiesa di Wadowice. Nel 1979, durante il suo primo pellegrinaggio in Polonia confessò: "A questo fonte battesimale, il 20 giugno 1920 mi fu concessa la grazia di divenire figlio di Dio, e di ricevere la fede nel mio Redentore e fui accolto nella comunità della sua Chiesa. Questo fonte battesimale l’ho già baciato una volta, solennemente, nell’anno del Millennio del Battesimo della Polonia, quando ero arcivescovo di Cracovia. In seguito lo feci un’altra volta (…) nel cinquantesimo del mio battesimo, quando ero cardinale, e oggi ho baciato questo fonte battesimale per la terza volta, giungendo da Roma come successore di San Pietro" (Wadowice, 7 giugno 1979). Sembra che in queste parole di Giovanni Paolo II sia racchiusa la chiave per comprendere la coerenza della sua fede, il radicalismo della sua vita cristiana e il desiderio della santità che egli manifestò continuamente. C’è qui la profonda consapevolezza della divina grazia, del gratuito amore di Dio per l’uomo, che mediante il lavacro con l’acqua e l’effusione dello Spirito Santo introduce il catecumeno nella moltitudine dei suoi figli redenti dal Sangue di Cristo. Ma c’è anche la consapevolezza che il battesimo che giustifica è anche una chiamata ad aver cura della giustizia scaturita dalla fede. Il programma più comune di una vita autenticamente cristiana si riassume nella fedeltà alle promesse del santo Battesimo. La parola d’ordine del presente pellegrinaggio: "Rimanete saldi nella fede", trova qui la sua concreta dimensione che si potrebbe esprimere con l’esortazione: "Rimanete saldi nell’osservanza delle promesse battesimali". Testimone di una tale fedeltà – che in questo luogo parla in modo tutto speciale - è il Servo di Dio Giovanni Paolo II.

Il mio grande Predecessore indicava la Basilica di Wadowice e la parrocchia nativa come un luogo di particolare importanza per lo sviluppo della sua vita spirituale e della vocazione sacerdotale che stava rivelandosi in lui. Una volta disse: "In questo tempio mi accostai alla prima confessione e alla S. Comunione. Qui fui chierichetto. Qui resi grazie a Dio per il dono del sacerdozio e – già come vescovo di Cracovia – qui vissi il mio giubileo del 25° di sacerdozio. Quanto bene, quante grazie ricevetti in questo tempio e in questa comunità parrocchiale, lo sa soltanto Colui che è Datore di ogni grazia. A Lui, Dio uno e trino, rendo oggi gloria sulla soglia di questa chiesa" (Wadowice, 16 giugno 1999). Il tempio è segno della comunione dei credenti uniti dalla presenza di Dio che dimora in mezzo a loro. Questa comunità è la Chiesa amata da Giovanni Paolo II. Il suo amore per la Chiesa nacque nella parrocchia di Wadowice. In essa egli vide l’ambiente della vita sacramentale, dell’evangelizzazione e della formazione ad una fede matura. Per questo, come sacerdote, come Vescovo e come Papa circondava di così grande premura le comunità parrocchiali. Nello spirito della stessa sollecitudine, durante la visita ad limina Apostolorum, ho chiesto ai Vescovi polacchi di fare il possibile affinché la parrocchia polacca sia realmente una "comunità ecclesiale" e una "famiglia della Chiesa".

Per terminare, lasciatemi ricordare ancora una caratteristica della fede e della spiritualità di Giovanni Paolo II, unita a questo luogo. Lui stesso ricordò più volte il profondo attaccamento degli abitanti di Wadowice all’effigie locale della Madonna del Perpetuo Soccorso e l’usanza della preghiera quotidiana dinanzi ad essa degli studenti del ginnasio di allora. Questo ricordo ci permette di arrivare alle sorgenti della convinzione che nutriva Giovanni Paolo II – la convinzione circa l’eccezionale posto occupato da Maria nella storia della salvezza e in quella della Chiesa. Da essa scaturiva anche la convinzione circa il posto eccezionale che la Madre di Dio aveva nella sua vita, una convinzione che si esprimeva nel "Totus tuus" colmo di dedizione. Sino agli ultimi istanti del suo pellegrinaggio terreno egli rimase fedele a questo affidamento.

Nello spirito di questa devozione, dinanzi a questa Effigie voglio rendere grazie a Dio per il pontificato di Giovanni Paolo II e come lui chiedere alla Madonna di prendersi cura della Chiesa della quale dalla volontà di Dio mi viene affidata la guida. Domando anche a voi, cari fratelli e sorelle, di accompagnarmi con la stessa preghiera con cui circondavate il vostro grande Connazionale. Benedico di cuore voi tutti qui presenti e tutti coloro che giungono a Wadowice per attingere alle sorgenti dello spirito di fede di Giovanni Paolo II.

[00802-01.01] [Testo originale: Polacco]

  TRADUZIONE IN LINGUA INGLESE

In the footsteps of John Paul II, a witness of faith;

Beloved Brothers and Sisters,

I am filled with emotion in the birthplace of my great Predecessor, the Servant of God John Paul II, in this town of his childhood and young adult life. Indeed, I could not leave out Wadowice as I make this pilgrimage in Poland following in his footsteps. I wished to stop precisely here, in the place where his faith began and matured, to pray together with all of you that he may soon be elevated to the glory of the altars. Johann Wolfgang von Goethe, the great German poet, said: "He who wishes to understand a poet, should visit his native land." This is also true for those who wish to understand the life and ministry of John Paul II; it is necessary to come to the city of his birth. He himself confessed that here, in Wadowice, "everything began: life, studies, the theatre and the priesthood" (Wadowice, 16 June 1999).

John Paul II, returning to his beginnings, often referred to a sign: that of the baptismal font, to which he himself gave special veneration in the Church of Wadowice. In 1979, during his first pilgrimage in Poland he stated: "In this baptismal font, on 20 June 1920, I was given the grace to become a son of God, together with faith in my Redeemer, and I was welcomed into the community of the Church. I have already solemnly kissed this baptismal font in the year of the millennium of the Baptism of Poland, when I was Archbishop of Kraków. I kissed it again on the fiftieth anniversary of my baptism, when I was a Cardinal, and today I kiss this baptismal font for the third time, as I come from Rome as the Successor of Saint Peter" (Wadowice, 7 June 1979). It seems that in these words of John Paul II is contained the key to understanding the consistency of his faith, the radicalism of his Christian life and the desire for sanctity that he continuously manifested. Here is the profound awareness of divine grace, the unconditional love of God for man, that by means of water and the Holy Spirit places the Catechumen among the multitude of his children, who are redeemed by the Blood of Christ. The way of an authentically Christian life equals faithfulness to the promises of holy Baptism. The watchword of this pilgrimage: "Stand firm in your faith", finds in this place its concrete dimension that can be expressed with the exhortation: "Stand firm in the observance of your baptismal promises." A witness of just such a faith – of whom this place speaks in a very special way – is the Servant of God John Paul II.

My great Predecessor indicated the Basilica of Wadowice, his home parish, as a place of particular importance for the development of his spiritual life and the priestly vocation that was manifesting itself within him. He once stated: "In this church I made my first Confession and received my first Holy Communion. Here I was an altar boy. Here I gave thanks to God for the gift of the priesthood and, as Archbishop of Kraków, I celebrated the twenty-fifth anniversary of my ordination to the priesthood. God alone, the giver of every grace, knows what goodness and what manifold graces I received from this church and from this parish community. To him, the Triune God, I give glory today at the doors of this church" (Wadowice, 16 June 1999). The church is a sign of the communion of believers united by the presence of God who dwells in their midst. This community is the Church Pope John Paul II loved. His love for the Church was born in the parish of Wadowice. In it he experienced the sacramental life, evangelization and the formation of a mature faith. For this reason, as a priest, as a bishop and as Pope, he treated parochial communities with such great care. In the spirit of that same solicitude, during the visit ad limina Apostolorum, I asked the Polish Bishops to do everything possible to ensure that the Polish parish would truly be an "ecclesial community" and a "family of the Church".

In conclusion, let me recall once again a characteristic of the faith and spirituality of John Paul II, which is united to this place. He himself remembered many times the deep attachment of the inhabitants of Wadowice to the local image of Our Lady of Perpetual Help and the custom of daily prayer in front of her by the school children. This memory helps us arrive at the source of the conviction that nourished John Paul II – the conviction regarding the exceptional place that the Mother of God had in his life, a conviction that he himself, filled with devotion, expressed in the motto "Totus tuus". Until the last moments of his earthly pilgrimage he remained faithful to this dedication.

In the spirit of this devotion, before this image I wish to give thanks to God for the Pontificate of John Paul II and, like him, I ask that Our Lady watch over the Church which by the will of God has been entrusted to me to guide. I also ask all of you, dear brothers and sisters, to pray for me just as you prayed for your great fellow countryman. From the depths of my heart, I bless all of you present here today and all those who come to Wadowice to draw from the font of the spirit of faith of John Paul II.

[00802-02.02] [Original text: Polish]

VISITA AL SANTUARIO DI KALWARIA ZEBRZYDOWSKA

  PAROLE DI SALUTO DEL SANTO PADRE

  TRADUZIONE  IN LINGUA ITALIANA

  TRADUZIONE  IN LINGUA INGLESE

Al termine dell’incontro con la popolazione di Wadowice, il Santo Padre Benedetto XVI si trasferisce in auto al Santuario della Madonna di Kalwaria, dedicato alla Passione di Gesù e alla Madonna Addolorata e affidato all’Ordine dei Frati Minori.

Pubblichiamo di seguito le parole di saluto che il Papa rivolge alla comunità francescana che vive nel Convento del Santuario e ai fedeli presenti:

  PAROLE DI SALUTO DEL SANTO PADRE

Drodzy Ojcowie (franciszkanie),

Drodzy bracia i siostry,

Podczas pierwszej podróży do Polski Jan Paweł II nawiedził to Sanktuarium i swoje przemówienie poświęcił modlitwie. Na koniec powiedział: „I o to proszę, proszę, abyście się za mnie tu modlili, za życia mojego i po śmierci". Dzisiaj chciałem się zatrzymać na moment w kaplicy Matki Bożej i z wdzięcznością pomodlić się za niego, zgodnie z jego prośbą. Idąc za przykładem Jana Pawła II, ja również zwracam się do was z serdeczną prośbą, abyście się modlili za mnie i za cały Kościół.

Chciałbym powiedzieć, że ja także, jak Drogi Kardynał Stanisław, mam nadzieję, że Boża Opatrzność pozwoli wkrótce na beatyfikację i kanonizację naszego umiłowanego Papieża Jana Pawła II.

Benedizione in latino

[00803-09.01] [Testo originale: Polacco]

  TRADUZIONE  IN LINGUA ITALIANA

Cari Padri (francescani),

Carissimi fratelli e sorelle,

durante il primo viaggio in Polonia Giovanni Paolo II visitò questo Santuario e dedicò il suo discorso alla preghiera. Alla fine disse: "E anche questo chiedo: chiedo che preghiate qui per me, durante la mia vita e dopo la mia morte". Oggi ho voluto fermarmi un momento nella cappella della Madonna e con gratitudine pregare per lui, secondo quella sua richiesta. Seguendo l’esempio di Giovanni Paolo II, anch'io mi rivolgo a voi con la cordiale domanda di pregare per me e per tutta la Chiesa.

Vorrei dire che anch’io, come il caro Cardinale Stanislao, spero che la Provvidenza conceda presto la Beatificazione e la Canonizzazione del nostro amato Papa Giovanni Paolo II.

Benedizione in latino

[00803-01.01] [Testo originale: Polacco]

  TRADUZIONE  IN LINGUA INGLESE

Dear (Franciscan) Fathers,

Dear Brothers and Sisters,

During his first journey to Poland, Pope John Paul II visited this Shrine and dedicated his address to the topic of prayer. At the conclusion he said: "I ask you to pray for me here during my life and after my death." Today, I wanted to pause for a moment in the Chapel of the Blessed Virgin Mary and, with gratitude, to pray for him as he requested. Following the example of John Paul II, I also turn to you, kindly asking that you pray for me and for all the Church.

I would also like to say, as has dear Cardinal Stanislaw, that I hope Divine Providence will soon concede the Beatification and Canonisation of our beloved Pope John Paul II.

Blessing in Latin

[00803-02.02] [Original text: Polish]

VISITA AL SANTUARIO DELLA DIVINA MISERICORDIA, A ŁAGIEWNIKI

  PAROLE DEL SANTO PADRE

  TRADUZIONE IN LINGUA  ITALIANA

  TRADUZIONE IN LINGUA  INGLESE

Dopo aver lasciato il Santuario della Madonna di Kalwaria, il Papa, sulla strada per Kraków, compie una sosta al Santuario della Divina Misericordia a Łagiewniki e si raccoglie in preghiera davanti alla tomba di S. Faustina Kowalska, dove il giovane Karol Wojtyła si recava spesso prima da operaio e poi da seminarista clandestino.

Quindi il Santo Padre Benedetto XVI visita la Basilica all’interno della quale sono presenti circa 800 malati.

Pubblichiamo di seguito le parole che il Papa rivolge loro e a tutti i presenti:

  PAROLE DEL SANTO PADRE

Umiłowani Bracia i Siostry!

Cieszę się, że mogę się z wami spotkać przy okazji mojej wizyty w tym sanktuarium Bożego Miłosierdzia. Z serca pozdrawiam was wszystkich: chorych, opiekunów, kapłanów, którzy w tym sanktuarium prowadzą pracę duszpasterską, siostry Matki Bożej Miłosierdzia, członków „Faustinum" i wszystkich tu obecnych.

W tej okoliczności stajemy przed dwiema tajemnicami: tajemnicą ludzkiego cierpienia i tajemnicą Bożego miłosierdzia. Na pierwszy rzut oka te dwie tajemnice wydają się sobie przeciwstawiać. Kiedy jednak staramy się je zgłębić w świetle wiary, widzimy, że istnieje pomiędzy nimi harmonia, dzięki tajemnicy krzyża Chrystusa. Jak powiedział Jan Paweł II, krzyż „stanowi najgłębsze pochylenie się Bóstwa nad człowiekiem […]. Krzyż stanowi jakby dotknięcie odwieczną miłością najboleśniejszych ran ziemskiej egzystencji człowieka" 17.08.2002). Wy, drodzy chorzy, naznaczeni cierpieniem ciała i ducha, jesteście najbardziej zjednoczeni z krzyżem Chrystusa, a równocześnie jesteście najbardziej wymownymi świadkami miłosierdzia Bożego. Dzięki wam, przez wasze cierpienie On z miłością pochyla się nad ludzkością. To wy, mówiąc w zaciszu serca: „Jezu, ufam Tobie", uczycie nas, że nie ma innej głębszej wiary, innej, żywszej nadziei, innej gorętszej miłości od tej, jaką żywi człowiek, który w nieszczęściu zawierza siebie pewnym dłoniom Boga. A ręce ludzi, którzy wam pomagają w imię miłosierdzia, niech będą przedłużeniem tych Bożych dłoni.

Bardzo chciałbym przytulić każdego i każdą z was. Choć w praktyce nie jest to możliwe, w duchu przytulam was do serca, i udzielam wam mojego Apostolskiego Błogosławieństwa, w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

[00804-09.01] [Testo originale: Polacco]

  TRADUZIONE IN LINGUA  ITALIANA

Carissimi fratelli e sorelle,

sono lieto di potermi incontrare con voi in occasione della mia visita a questo Santuario della Divina Misericordia. Saluto di cuore tutti voi: i malati, gli assistenti, i sacerdoti che in questo santuario si dedicano alla pastorale, le suore della Beata Vergine Maria della Misericordia, i membri del "Faustinum" e tutti gli altri.

In questa circostanza stiamo davanti a due misteri: il mistero della sofferenza umana e il mistero della Divina Misericordia. Ad un primo sguardo questi due misteri sembrano contrapporsi. Ma quando cerchiamo di approfondirli alla luce della fede, vediamo che essi si pongono in reciproca armonia. Ciò grazie al mistero della croce di Cristo. Come ha detto qui Giovanni Paolo II, "la croce ‘è il più profondo chinarsi della Divinità sull’uomo... La croce è come un tocco dell’eterno amore sulle ferite più dolorose dell’esistenza terrena dell’uomo’" (17.08.2002). Voi, cari malati, segnati dalla sofferenza del corpo o dell’animo, siete i più uniti alla croce di Cristo, ma nello stesso tempo i più eloquenti testimoni della misericordia di Dio. Per vostro tramite e mediante la vostra sofferenza Egli si china sull’umanità con amore. Siete voi che, dicendo nel silenzio del cuore: "Gesù, in te confido", ci insegnate che non c’è una fede più profonda, una speranza più viva e un amore più ardente della fede, della speranza e dell’amore di chi nello sconforto si mette nelle mani sicure di Dio. E le mani di coloro che vi aiutano nel nome della misericordia siano un prolungamento di queste grandi mani di Dio.

Vorrei tanto abbracciare ognuno e ognuna di voi. Anche se praticamente questo non è possibile, vi stringo al cuore nello spirito, e vi imparto la mia Benedizione, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.

[00804-01.01] [Testo originale: Polacco]

  TRADUZIONE IN LINGUA  INGLESE

Dear Brothers and Sisters,

I am very pleased to be able to meet you during my visit here to the Shrine of Divine Mercy. I extend heartfelt greetings to all of you: to the sick, their carers, the priests engaged in pastoral ministry at the Shrine, to the Sisters of Our Lady of Mercy, to the members of the "Faustinum" and to all those present.

On this occasion we encounter two mysteries: the mystery of human suffering and the mystery of Divine Mercy. At first sight these two mysteries seem to be opposed to one another. But when we study them more deeply in the light of faith, we find that they are placed in reciprocal harmony through the mystery of the Cross of Christ. As Pope John Paul II said in this place: "the Cross is the most profound bowing down of the Divinity towards man … the Cross is like a touch of eternal love on the most painful wounds of humanity’s earthly existence" (17 August 2002). Dear friends who are sick, who are marked by suffering in body or soul, you are most closely united to the Cross of Christ, and at the same time, you are the most eloquent witnesses of God’s mercy. Through you and through your suffering, he bows down towards humanity with love. You who say in silence: "Jesus, I trust in you" teach us that there is no faith more profound, no hope more alive and no love more ardent than the faith, hope and love of a person who in the midst of suffering places himself securely in God’s hands. May the human hands of those who care for you in the name of mercy be an extension of the open hands of God.

I would so willingly embrace each one of you. But since this is impossible, I draw you spiritually to my heart, and I impart my Blessing in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit.

Lasciato il Santuario della Divina Misericordia a Łagiewniki, il Papa si trasferisce in auto al Palazzo Arcivescovile di Kraków.

[00804-02.03] [Original text: Polish]

[B0272-XX.02]