Sala Stampa

www.vatican.va

Sala Stampa Back Top Print Pdf
Sala Stampa


LE LETTERE CREDENZIALI DELL’AMBASCIATORE DI CROAZIA PRESSO LA SANTA SEDE, 11.12.2004


LE LETTERE CREDENZIALI DELL’AMBASCIATORE DI CROAZIA PRESSO LA SANTA SEDE

DISCORSO DEL SANTO PADRE

TRADUZIONE IN LINGUA ITALIANA

Alle ore 11 di questa mattina, il Santo Padre Giovanni Paolo II ha ricevuto in Udienza S.E. il Sig. Emilio Marin, Ambasciatore di Croazia presso la Santa Sede, in occasione della presentazione delle Lettere Credenziali.

Pubblichiamo di seguito il discorso che il Santo Padre ha rivolto al nuovo Ambasciatore di Croazia, nonché i cenni biografici essenziali di S.E. il Sig. Emilio Marin:

DISCORSO DEL SANTO PADRE

Gospodine Veleposlaniče!

1. S radošću Vas dočekujem i primam Vaše vjerodajnice izvanrednoga i opunomoćenoga veleposlanika Republike Hrvatske pri Svetoj Stolici. Zahvaljujem Vam na srdačnim riječima, što ste mi ih upravili također u ime Predsjednika Republike, Vlade i hrvatskoga naroda, koje ovdje predstavljate. Molim Vas da im priopćite kako im jamčim svoje poštovanje i svoju naklonost zajedno sa svojom molitvom za slogu i skladan razvoj cijele nacije.

2. Dok se s Vama susrećem, moja misao leti k lijepoj i gostoljubivoj Hrvatskoj, koju sam s veseljem pohodio čak tri puta. Zadnje apostolsko hodočašće, ono prošlogodišnje, podudarilo se je s mojim 100. međunarodnim putovanjem. Svaki put sam se mogao osobno uvjeriti rukom dodirujući koliko su očiti znakovi ucijepljenosti kršćanstva u život tamošnjih ljudi.

Crpeći iz te nepropadljive vjerske baštine, Hrvati će nastaviti i dalje graditi vlastitu povijest te će, čvrsto oslonjeni na svoj duhovni identitet, zajednici europskih naroda moći pružati vlastito iskustvo. Želim zbog toga da se sretno okončaju pojačana nastojanjâ kako bi postali sastavni dio ujedinjene Europe te dijelim zabrinutost, što je neki očitovaše, da bi usporeni pristup Hrvatske Europskoj uniji mogao nanijeti štetu postupku provedbe demokratskih reformi ne samo u Hrvatskoj nego i u drugim zemljama tamošnjega dijela europskoga kontinenta, koje su sa živom nadom krenule prema europskim integracijama.

3. Gospodine Veleposlaniče, u riječima, što ste ih izgovorili u svezi sa zalaganjem hrvatskoga naroda za dijalog, pomirbu i mir u vlastitoj domovini i široj zajednici euroatlantskih zemalja, uočio sam onu sveopću težnju za pravdom i suradnjom, koja ga oduvijek oduševljava. Zadaća je sigurno prije svega odgovornih za državne ustanove uočiti praktične i tehničke načine pretvorbe tih težnji u zakone i političkâ djelâ. Vjernici pak znaju da mir nije samo urod ljudskih nauma i pothvata, nego da je prije svega dar Božji ljudima dobre volje. K tome, pravda i oprost predstavljaju osnovne stupove toga mira. Pravda jamči potpuno poštivanje pravâ i obvezâ, a oprost liječi i iznova iz temelja gradi odnose među osobama, koje još uvijek osjećaju posljedice sukoba ideologijâ iz nedavnoga vremena.

Jest. Točno je da su i zemlji koju ovdje predstavljate potrebni pomirba i mir. Isto tako mislim i na još uvijek postojeće pitanje izbjeglicâ i prognanikâ, posebno onih podrijetlom iz Bosne i Hercegovine, koji čekaju da se vrate u svoje domove.

Želim napomenuti da cijenim stvarne korake, koji su poduzeti da se to pitanje riješi, te žarko želim da se uistinu dopusti i olakša svima povratak u njihov rodni kraj. S tim u svezi, nedavni dogovor između Hrvatske i Srbije predstavlja pozitivan i značajan doprinos jamstvu potpunoga i uzajamnoga priznanja pravâ hrvatskoj manjini u Srbiji i Crnoj Gori i srpskoj u Republici Hrvatskoj.

4. Sada nakon žalostnoga iskustva totalitarizma, koji je nijekao temeljna prava ljudske osobe, te ostavivši iza sebe tužno razdoblje nedavnoga rata, Hrvatska se je zaputila prema skladnome napretku, dajući dokaz strpljivosti, spremnosti na žrtvu i ustrajne vedrine, čvrsto usmjerene na stvaranje bolje budućnosti za sve njezine stanovnike. Postojani društveni i gospodarski razvoj ne može ne voditi računa o uljudbenim, društvenim i duhovnim potrebama ljudi, a isto tako mora vrjednovati najplemenitije običaje i pučku baštinu. Mora to činiti vođen sviješću kako rastuća pojava globalizacije na svjetskoj razini, s negativnim utjecajem na izravnavanje društvenih i gospodarskih razlika, također i u Vašoj zemlji, može pogoršati već postojeću neravnotežu u odnosima između onih koji izvlače korist iz sve većih mogućnosti stvaranja bogatstva i onih koji su ostavljeni na rubu razvoja.

5. Gospodine Veleposlaniče, Vaša se zemlja ponosi dugom tradicijom uspješne suradnje između crkvene i građanske zajednice. Crkva je, i u nedavnoj prošlosti također, odigrala pozitivnu ulogu u pomirbi i rješavanju ne malih teškoća i napetosti. Imao sam prigodu više puta ohrabriti biskupe da ne štede svoje sile kako bi promicali evangelizaciju, koja vrjednuje valjane čimbenike pučke pobožnosti, i djelatno surađivali s državom za istinsko dobro hrvatskoga društva.

Uspješnima su se s tim u svezi pokazali ugovori, koje su sklopili Sveta Stolica i Hrvatska i koji očituju svoju učinkovitost iako njihovi pojedini dijelovi još čekaju potpunu provedbu. I opravdano smatram da će postojeći dobri odnosi između Vlade i Crkve u Hrvatskoj olakšati ostale daljnje korake na učvršćenju uzajamnih dogovora na korist svih građana.

6. Uvjeren sam da ćete u izvršenju povjerene Vam visoke zadaće i Vi pridonositi jačanju već postojećih dobrih odnosa između Svete Stolice i Vaše zemlje te Vam jamčim da, u tu svrhu, možete računati na potpunu raspoloživost svih mojih suradnika.

Želim Vam također ugodan boravak u gradu Rimu, bogatu poviješću, uljudbom i kršćanskom vjerom, čiji su Vam stari ostatci dobro poznati kao vrstnu proučavatelju rimskih starina i kršćanske arheologije.

Za Vas, gospodine Veleposlaniče, Vašu obitelj, državne vlasti i sve stanovnike ljubljene hrvatske zemlje ištem nebesku zaštitu Presvete Bogorodice, koja se štuje također kao Advocata Croatiae fidelissima, i svetoga Josipa, zaštitnika Hrvatske, te Vama, svima koji su Vam posebno na srcu i svima koje predstavljate rado udjeljujem apostolski blagoslov.

[01958-AA.01] [Testo originale: Croato]

TRADUZIONE IN LINGUA ITALIANA

Signor Ambasciatore!

1. Sono lieto di accoglierLa per la presentazione delle Lettere Credenziali come Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario della Repubblica di Croazia presso la Santa Sede. Le sono grato per le cordiali espressioni che ha voluto rivolgermi anche a nome del Presidente della Repubblica, del Governo e del Popolo croato che Ella qui rappresenta. Le chiedo di far loro pervenire l’assicurazione della mia stima e della mia benevolenza, unite all’assicurazione della mia preghiera per la concordia e lo sviluppo armonico dell’intera Nazione.

2. RicevendoLa, il mio pensiero va alla bella ed ospitale Croazia, che ho avuto la gioia di visitare per ben tre volte. L’ultimo pellegrinaggio apostolico, lo scorso anno, ha coinciso con il mio centesimo viaggio internazionale. Ogni volta mi è stato possibile toccare con mano quanto visibili siano i segni di un cristianesimo incarnato nella vita della gente.

Attingendo a questo immarcescibile patrimonio religioso, i Croati continueranno a costruire anche in futuro la propria storia e, forti della loro identità spirituale, potranno apportare al consorzio dei popoli europei il contributo della loro esperienza. Per questo auspico che vadano a buon fine i crescenti sforzi per far parte dell’Europa unita e condivido la preoccupazione espressa da alcuni che cioè un ritardato ingresso della Croazia nell’Unione Europea potrebbe recare detrimento al processo di attuazione delle riforme democratiche non soltanto in codesto Paese, ma nelle altre Nazioni di quella parte del Continente, che vanno avviandosi con fervida speranza verso l’integrazione europea.

3. Signor Ambasciatore, nelle parole da Lei pronunciate sull’impegno del Popolo Croato a favorire il dialogo, la riconciliazione e la pace in Patria e nel più vasto consorzio dei Paesi euroatlantici, ho colto quell’universale aspirazione alla giustizia e alla cooperazione che da sempre lo anima. E’ certo compito in primo luogo dei responsabili delle Istituzioni individuare modi pratici e tecnici per tradurre in leggi e in iniziative politiche tali aspirazioni. I credenti, tuttavia, sanno che la pace non è solo frutto di pianificazioni e di iniziative umane, ma anzitutto dono di Dio agli uomini di buona volontà. Di questa pace, poi, la giustizia e il perdono rappresentano pilastri basilari. La giustizia assicura un pieno rispetto dei diritti e dei doveri, e il perdono guarisce e ricostruisce dalle loro fondamenta i rapporti tra le persone, che ancora risentono le conseguenze degli scontri tra le ideologie del recente passato.

Sì! E’ vero, anche il Paese che Ella qui rappresenta ha bisogno di riconciliazione e di pace. Penso anche al problema ancora esistente dei profughi e degli esuli, particolarmente di quelli originari della Bosnia ed Erzegovina, che attendono di poter rientrare nelle loro case.

Desidero esprimere apprezzamento per i passi concreti intrapresi per risolverlo, e formulo fervidi auspici che sia effettivamente concesso e facilitato a tutti il ritorno in Patria. Al riguardo, il recente accordo tra Croazia e Serbia costituisce un positivo e importante contributo per assicurare il pieno e reciproco riconoscimento dei diritti della minoranza croata in Serbia e Montenegro, e di quella serba nella Repubblica di Croazia.

4. Dopo la triste esperienza di un totalitarismo negatore dei diritti fondamentali della persona umana, e superata la triste stagione dell’ultima guerra, la Croazia è adesso incamminata verso un armonico progresso, dando prova di pazienza, disponibilità al sacrificio e perseverante ottimismo, tenacemente protesa alla creazione di un avvenire migliore per tutti i suoi abitanti. Uno stabile sviluppo sociale ed economico non può non tener conto dei bisogni culturali, sociali e spirituali della gente, come pure deve valorizzare le tradizioni e le risorse popolari più nobili. E ciò nella consapevolezza che il crescente fenomeno della globalizzazione a livello mondiale, con conseguenze negative per il livellamento delle diversità sociali ed economiche anche all’interno del Suo Paese, potrebbe aggravare lo squilibrio già esistente nei rapporti tra quanti traggono vantaggio dalle sempre maggiori possibilità di produrre ricchezza, e quanti sono lasciati ai margini del progresso.

5. Signor Ambasciatore, il suo Paese vanta una lunga tradizione di proficua collaborazione tra la Comunità ecclesiale e quella civile. La Chiesa ha svolto, anche nel recente passato, un ruolo positivo per la riconciliazione e la soluzione di non pochi problemi e tensioni. Ho avuto occasione di incoraggiare più volte i Vescovi a non risparmiare i loro sforzi per promuovere un’evangelizzazione che valorizzi gli elementi validi della religiosità popolare, e per cooperare attivamente con lo Stato per il vero bene della società croata.

Proficui, al riguardo, risultano gli accordi stipulati tra la Santa Sede e la Croazia, che stanno dimostrando la loro efficacia, anche se per alcuni aspetti attendono ancora una piena attuazione. E ho motivo di pensare che i buoni rapporti esistenti tra il Governo e la Chiesa in Croazia faciliteranno ogni ulteriore passo per incrementare la muta intesa a vantaggio di tutti i cittadini.

6. Sono certo che anche Ella, nell’adempimento dell’alto compito affidatoLe, contribuirà ad intensificare le già buone relazioni esistenti tra la Santa e il Suo Paese, e Le assicuro che potrà contare, a tal fine, sulla piena disponibilità di tutti i miei collaboratori.

Le auguro, inoltre, un piacevole soggiorno nella città di Roma, ricca di storia, di cultura e di fede cristiana, i cui reperti antichi sono ben noti alla Sua grande esperienza di studioso di antichità romane e di archeologia cristiana.

Nell’invocare la celeste protezione della Madre di Dio, venerata come Advocata Croatiae fidelissima, e di San Giuseppe, Patrono della Croazia, su di Lei, Signor Ambasciatore, sulla Sua famiglia, sui Governanti e su tutti gli abitanti della diletta Nazione croata, di cuore imparto a Lei, alle persone care ed a quanti Ella qui rappresenta la Benedizione Apostolica.

 S.E. il Sig. Emilio Marin

Ambasciatore di Croazia presso la Santa Sede

E’ nato a Split il 6 febbraio 1951. È coniugato. Laureato in Storia antica ed in Archeologia, è specializzato in Storia dell'antichità romana, in Archeologia paleocristiana ed in Epigrafia latina.

Ha ricoperto i seguenti incarichi: Conservatore del Museo Archeologico di Split (1973-1980); Ricercatore presso il Centro Nazionale di Ricerche scientifiche (1978-1980) ed il Centro Alfred Merlin (1980-1981); Assistente dell'Istituto d'Arte e d'Archeologia della Sorbona (1981-1983); Direttore aggiunto (1983-1986), Capo Conservatore (1986-1988) e Direttore del Museo Archeologico di Split (1988-2004).

È stato inoltre: Segretario generale del Comitato organizzativo del XIII Congresso internazionale d'Archeologia cristiana (1988-1994); Titolare della cattedra di archeologia romana dell'Università di Split (dal 1998) e Corrispondente esterno dell'Accademia delle Belle Arti (1998-2002); Docente presso l'«All Souls College» dell'Università di Oxford (1984-1985) e la Sorbona (1990-1991; 2002-2004); Direttore del Centro Nazionale di Ricerche scientifiche (1992-1998).

Membro corrispondente della Pontificia Accademia romana di archeologia, è autore di diversi saggi sull'archeologia paleocristiana.

[01958-01.01] [Testo originale: Croato]