Sala Stampa

www.vatican.va

Sala Stampa Back Top Print Pdf
Sala Stampa


UDIENZA ALL’ARCIVESCOVO DI SZCZECIN-KAMIEŃ (POLONIA) E ALLA DELEGAZIONE DEL SENATO ACCADEMICO DELL’UNIVERSITÀ DI SZCZECIN, 27.01.2004


UDIENZA ALL’ARCIVESCOVO DI SZCZECIN-KAMIEŃ (POLONIA) E ALLA DELEGAZIONE DEL SENATO ACCADEMICO DELL’UNIVERSITÀ DI SZCZECIN

DISCORSO DEL SANTO PADRE

TRADUZIONE IN LINGUA ITALIANA

A fine mattinata, il Santo Padre Giovanni Paolo II ha ricevuto in Udienza l’Arcivescovo di Szczecin-Kamień (Polonia), S.E. Mons. Zygmunt Kamiński, con una Delegazione del Senato Accademico dell’Università di Szczecin, ed ha loro rivolto il discorso che pubblichiamo di seguito:

DISCORSO DEL SANTO PADRE

Serdecznie pozdrawiam wszystkich obecnych. Witam księdza arcybiskupa Zygmunta, pana Prezydenta miasta Szczecina oraz pana Rektora wraz z przedstawicielami Uniwersytetu Szczecińskiego i Wydziału Teologicznego.

Przybywacie Państwo w związku ze szczególnym wydarzeniem. Oto Senat Uniwersytetu postanowił, że uczelnia przyjmie pod swój dach Wydział Teologiczny, który do tej pory prowadził samodzielną działalność naukową i edukacyjną. Zasięgnąwszy rady Kongregacji do spraw Wychowania Katolickiego, chętnie się na to zgodziłem. Uważam bowiem, że trzeba, aby w tym regionie Polski był silny Wydział Teologiczny, wspierany przez struktury organizacyjne i potencjał naukowy Uniwersytetu. Ufam, że dzięki temu młodzi ludzie ze Szczecina i całej północno-zachodniej Polski będą mieli większe możliwości zdobywania wiedzy filozoficznej i teologicznej.

Jest jeszcze inny wymiar tego zjednoczenia, który należało brać pod uwagę. Otóż począwszy od wieków średnich zwykło się uważać, że uniwersytet bez wydziału teologicznego jest jakby "niepełny". Czasy nowożytne wydały wprawdzie wiele prężnych uniwersytetów, które nie mają tego wydziału, ale wydaje się, że tamto przekonanie ma jednak swoje uzasadnienie. Wynika ono z potrzeby dialogu pomiędzy rozumem i wiarą. Mówiłem o tym niedawno do przedstawicieli szkół wyższych Wrocławia i Opola. Tak, taki dialog jest potrzebny, jeżeli owoce badań naukowych w różnych dziedzinach mają służyć pełnemu rozwojowi człowieka. Jak bowiem nie można rozdzielić rozumu od duszy, tak też nie można w pełni przekazać wiedzy, nie biorąc pod uwagę potrzeb ludzkiego ducha, który jest otwarty na nieskończoność. Ponadto rozwój nauk niesie ze sobą wiele kwestii etycznych, które powinny być rozwiązywane, owszem z poszanowaniem autonomii nauk, ale także w duchu prawdy. Wspólne dążenie do poznania prawdy o człowieku, o godności osoby ludzkiej, o wartości życia, a równocześnie o wielkości osiągnięć naukowych we wszelkich dziedzinach z pewnością będzie służyć pogłębieniu przekazywanej wiedzy. Konfrontowanie pojęć i określanie godziwości celów, ku którym nauka zmierza, i środków, jakimi się posługuje, nie może nie wydać dobrych owoców.

Tego życzę Uniwersytetowi Szczecińskiemu, jego Wydziałowi Teologicznemu i całemu Waszemu miastu. Niech ta współpraca, twórczy dialog, a nawet naukowe spory przynoszą owoce prawdy i niech służą wszechstronnemu rozwojowi tych, którzy zechcą czerpać ze źródła wiedzy i mądrości. Niech Bóg wam błogosławi.

TRADUZIONE IN LINGUA ITALIANA

Rivolgo un cordiale benvenuto a tutti i presenti. Saluto l’arcivescovo Zygmunt [Kamiński], il Sindaco di Szczecin, nonché il signor Rettore e i rappresentanti dell’Università di Szczecin e della Facoltà Teologica.

Siete venuti a motivo di un evento particolare. Ecco, il Senato dell’Università ha deciso che l’ateneo accoglierà tra le sue mura la Facoltà di Teologia, che finora indipendentemente ha svolto l’attività scientifica ed educativa. Avendo chiesto il parere della Congregazione per l’Educazione Cattolica, l’ho accettato volentieri. Infatti trovo giusto che questa regione della Polonia abbia una forte Facoltà Teologica, sorretta dalle strutture organizzative e dal potenziale scientifico dell’Università. Spero che grazie a questo i giovani di Szczecin e di tutta la regione nord-ovest della Polonia abbiano maggiori possibilità di acquistare la scienza filosofica e teologica.

C’è anche un’altra dimensione di quest’unione, che bisogna prendere in considerazione. Nei tempi del medioevo si era soliti ritenere che un’università senza la facoltà teologica fosse in certo modo "incompleta". E’ vero che i tempi moderni hanno creato tante dinamiche università che non hanno una facoltà teologica, ma sembra che il parere d’allora abbia la sua ragione. Essa risulta dalla necessità del dialogo tra la ragione e la fede. Ho parlato di questo recentemente davanti ai rappresentanti degli atenei di Wrocław e di Opole. Sì, un dialogo così è necessario, se i frutti delle ricerche scientifiche in diverse discipline devono servire per il pieno sviluppo dell’uomo. Poiché non si può dividere la ragione dall’anima, così non si può pienamente trasmettere la scienza, non tenendo conto delle necessità dell’animo umano che è aperto all’infinito. Inoltre lo sviluppo delle scienze comporta tante questioni etiche che dovrebbero essere risolte con il rispetto dell’autonomia delle scienze, ma anche nello spirito della verità. La collegiale tendenza alla conoscenza della verità sull’uomo, sulla dignità della persona umana, sul valore della vita, e contemporaneamente sulla grandiosità dei risultati scientifici in tutte le discipline servirà di sicuro all’approfondimento dello scibile trasmesso. Un confronto dei concetti e lo stabilire la dignità dei fini ai quali tende la scienza, e dei mezzi con i quali opera, non può non dare buoni frutti.

Questo auguro all’Università di Szczecin, alla sua Facoltà Teologica e alla vostra città. La vostra collaborazione, il dialogo creativo, e anche le discussioni scientifiche portino i frutti della verità e servano al versatile sviluppo di coloro che vorranno attingere dalla fonte della scienza e della saggezza. Dio vi benedica.

[00137-09.02] [Testo originale: Polacco]