Sala Stampa

www.vatican.va

Sala Stampa Back Top Print Pdf
Sala Stampa


LE LETTERE CREDENZIALI DELL’AMBASCIATORE DI SLOVENIA PRESSO LA SANTA SEDE, 05.09.2002


LE LETTERE CREDENZIALI DELL’AMBASCIATORE DI SLOVENIA PRESSO LA SANTA SEDE

DISCORSO DEL SANTO PADRE

TRADUZIONE IN LINGUA ITALIANA

Alle ore 11 di questa mattina, nel Palazzo Apostolico di Castel Gandolfo, Giovanni Paolo II ha ricevuto in Udienza S.E. il Signor Ludvik Toplak, Ambasciatore di Slovenia presso la Santa Sede, in occasione della presentazione delle Lettere Credenziali.

Pubblichiamo di seguito il discorso che il Papa ha rivolto al nuovo Ambasciatore, nonché i cenni biografici essenziali di S.E. il Signor Ludvik Toplak:

DISCORSO DEL SANTO PADRE

Gospod Veleposlanik!

1. Vesel sem, ko iz Vaših rok sprejemam poverilna pisma, s katerimi Vas je gospod Predsednik Republike akreditiral kot izrednega in pooblaščenega slovenskega veleposlanika pri Svetem sedežu. Medtem ko Vam voščim prisrčno dobrodošlico, se lepo zahvaljujem tudi za vljudne pozdravne besede, ki mi jih je gospod Milan Kučan, najviši uslužbenec države, poslal po Vas.

Z ganjenostjo se spominjam svojih dveh obiskov v Sloveniji, ki mi jih je naklonila Božja Previdnost. Obiska sta skupaj s srečanji, ki sem jih imel v Vatikanu s Predsednikom Republike in člani vlade, pripomogla k okrepitvi dialoga, ki med Slovenci in Apostolskim sedežem obstaja že stoletja.

Sveti sedež ceni delovanje Vaše dežele za mir in sodelovanje med narodi ter z naklonjenostjo gleda na njena prizadevanja, da bi postala polnopravna članica Evropske unije. Z osamosvojitvijo je še bolj prišel do izraza evropski značaj in vloga Slovenije, ki jo ima pri miroljubnem in plodnem srečevanju različnih narodov evropske celine.

Dialog z drugimi kulturami je bogat in ploden toliko, kolikor je iskren in spoštljiv. Kljub temu, da so slovenski ljudje odprti za srečevanje in soočanje z različnimi izročili, načini življenja in vrednotami, ki jih navdihujejo, želijo trdno ohraniti lastno istovetnost, na katero so upravičeno ponosni. Če bi ta dediščina prednikov izgubila svojo moč, Slovenci vedo, da bi se kot narod ob procesu globalizacije, značilnim za naš čas, lahko zmedeli.

Krščanska dediščina, ki je bila stoletja temelj in še vedno povezuje ter krepi družbeno življenje Vaše dežele, predstavlja pomemben prispevek, ki ga Slovenija lahko nudi za utrjevanje take civilizacije v Evropi, ki bi bila pozorna do vzajemnega razumevanja med narodi. Zato uživa njena poklicanost biti most med različnimi kulturami in spodbujati koristno medsebojno izmenjavo polno podporo in spodbudo Svetega sedeža.

2. V času, ko se poskuša graditi "skupni evropski dom" s pomočjo pravnih sredstev, namenjenih spodbujanju enotnosti in solidarnosti med narodi evropske celine, moramo biti pozorni do vrednot, na katerih ta temelji. Nekatere izmed teh vrednot so del bogastva evropskega humanizma in zagotavljajo, da ta lahko še naprej izžareva svojo moč v zgodovini civilizacije. Ni mogoče zanikati dejstva, da je dvatisočletno izročilo judovsko-krščanskega izvora znalo usklajevati, utrjevati in spodbujati načela, ki sestavljajo temelj evropske civilizacije in so ukoreninjena v različne kulture. To izročilo lahko evropskim narodom še naprej zagotavlja dragocen etični okvir.

Sveti sedež si zato goreče želi, da bi bili istovetnost in vloga Cerkve zaščiteni tudi v prihodnje. Kajti Cerkev je namreč vedno imela v mnogočem odločilno vlogo pri vzgoji za temeljna načela civiliziranega sožitja, pri dajanju poglavitnih odgovorov, ki zadevajo smisel življenja, ter pri obrambi in spodbujanju kulture in istovetnosti različnih narodov.

Zato se je treba pri gradnji nove Evrope upreti vsakršnemu poskusu, ki bi izključeval prispevek krščanstva, ker bi to procesu etično-kulturnega utemeljevanja civiliziranega sožitja na celini odvzelo pomembne vire moči.

3. Katoliška cerkev ne išče privilegijev, ampak želi samo izpolniti svoje poslanstvo v korist celotne slovenske družbe. Za to je hvaležna civilnim oblastem, ki v duhu dialoga gojijo koristne odnose s cerkveno skupnostjo, ob polnem spoštovanju svojskih pristojnosti obeh strani.

Zgovoren primer medsebojnega sodelovanja je Sporazum med Republiko Slovenijo in Svetim sedežem, podpisan 14. decembra lani. Ob tem izražam živo željo, da bi sedaj Sporazum ugodno sprejele tudi tiste državne oblasti, ki jim je bil predložen, in bi lahko čim prej stopil v veljavo. Gre namreč za dogovor, ki zagotavlja temeljno pravico do verske svobode. Sporazum je namreč orodje, ki na poseben, a ne na edini način, ureja odnose med Cerkvijo in Državo, služi dobrobiti katoliške skupnosti ter predstavlja istočasno cilj in izhodiščno točko za nadaljnje dogovore.

4. Gospod Veleposlanik, to so nekatere misli, ki jih želim deliti z Vami v trenutku, ko prevzemate visoko službo, ki Vam jo je zaupala Vaša vlada. Zagotavljam Vam, da lahko vedno računate na pomoč mojih sodelavcev pri uspešnem opravljanju svojega poslanstva.

Gospodu Predsedniku Republike, vladi in slovenskemu narodu, ki jih tukaj zastopate, pa posredujte moj spoštljiv pozdrav, skupaj s toplim voščilom za razcvet in napredek Slovenije v miru in pravičnosti. Tem čuvstvom pridružujem zagotovilo svoje molitve in kličem blagoslov Vsemogočnega Boga na Vas in na vse Vaše državljane.

[01370-AA.01] [Testo originale: Sloveno]

TRADUZIONE IN LINGUA ITALIANA

Signor Ambasciatore!

1. Sono lieto di ricevere dalle sue mani le Lettere con le quali il Signor Presidente della Repubblica La accredita quale Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario della Slovenia presso la Santa Sede. Nel porgerLe il mio cordiale benvenuto, esprimo anche viva riconoscenza per le cortesi parole augurali che il Signor Milan Kučan, Primo Magistrato della Nazione, per suo tramite, mi ha indirizzato.

Ricordo con emozione le due visite che la Divina Provvidenza mi ha dato di compiere in Slovenia. Esse, unitamente agli incontri avvenuti in Vaticano con il Presidente della Repubblica e con altri Membri del Governo, hanno contribuito a rafforzare il dialogo esistente da molti secoli fra gli Sloveni e la Sede Apostolica.

La Santa Sede apprezza l'azione del Suo Paese a favore della pace e della collaborazione fra le Nazioni e vede con favore lo sforzo da esso dispiegato per poter entrare a pieno titolo nell'Unione Europea. Con l'indipendenza, è emerso ancor più il carattere europeo e il ruolo che la Slovenia svolge nell'incontro pacifico e fruttuoso dei vari popoli del Continente.

Il dialogo con le altre culture è ricco e fecondo nella misura in cui è sincero e rispettoso. Pur aperto all'incontro e al confronto con differenti tradizioni, modi di essere e valori ispiratori, il popolo Sloveno intende mantenere salda l'identità propria, di cui giustamente è fiero. Gli Sloveni sanno che se si affievolisce quest'eredità lasciata dai padri, la Nazione potrebbe trovarsi disorientata di fronte al processo di globalizzazione, che caratterizza la nostra epoca.

L'eredità cristiana, che per secoli ha dato fondamento e tuttora innerva il vivere civile del Suo Paese, costituisce un valido contributo da offrire al consolidamento in Europa di una civiltà attenta alla mutua comprensione tra i popoli. Questa vocazione a fare da ponte tra culture diverse, favorendo tra di esse un utile scambio, ha pertanto il pieno sostegno ed incoraggiamento della Santa Sede.

2. Nel momento in cui si cerca di edificare la "casa comune europea" attraverso strumenti legislativi volti a promuovere l'unità e la solidarietà tra i popoli del Continente, occorre prestare attenzione ai valori sui quali essa si fonda. Alcuni di questi valori formano il patrimonio dell'umanesimo europeo e continuano ad assicurarne l'irradiazione nella storia della civiltà. E' un dato innegabile che la tradizione bimillenaria di matrice giudeo-cristiana è stata capace di armonizzare, consolidare e promuovere i principi posti a base della civiltà europea e radicati in una pluralità di culture. Essa può continuare a fornire un prezioso quadro etico di riferimento ai popoli europei.

E', pertanto, fervido auspicio della Santa Sede che, anche per il futuro, vengano salvaguardati l'identità e il ruolo della Chiesa, poiché essa ha sempre rivestito una funzione per molti versi determinante nell'educare ai principi fondamentali della convivenza civile, nell'offrire risposte alle questioni basilari riguardanti il senso della vita, nel difendere e promuovere la cultura e l'identità dei diversi popoli.

Occorre reagire ad ogni tentativo di escludere dalla costruzione della nuova Europa l'apporto del Cristianesimo, poiché ciò sottrarrebbe importanti energie al processo di fondazione etico-culturale della convivenza civile nel Continente.

3. La Chiesa Cattolica non cerca privilegi, ma desidera solo di compiere la sua missione a beneficio dell'intera società slovena. Per questo è riconoscente alle Autorità civili, le quali, con spirito di dialogo, intrattengono con la Comunità ecclesiale relazioni proficue, nel pieno rispetto delle rispettive specifiche competenze.

Eloquente esempio di mutua cooperazione è l'Accordo tra la Repubblica di Slovenia e la Santa Sede dello scorso 14 dicembre. Esprimo qui il vivo auspicio che esso incontri ora il favore delle istanze alle quali è stato sottoposto, per poter entrare in vigore in tempi brevi. Si tratta di un patto che garantisce il diritto fondamentale della libertà religiosa. Quale strumento che regola in maniera particolare ma non esclusiva i rapporti fra la Chiesa e lo Stato, esso serve il bene della comunità cattolica e rappresenta al tempo stesso un traguardo e un punto di partenza per ulteriori intese.

4. Signor Ambasciatore, ecco alcuni pensieri che desidero parteciparLe nel momento in cui assume l'alto compito affidatoLe dal suo Governo. Le assicuro che Ella potrà sempre contare sull'aiuto dei miei Collaboratori per il fruttuoso espletamento della Sua missione.

Voglia trasmettere al Signor Presidente della Repubblica, alle Autorità del Governo e al Popolo, da Lei qui rappresentato, il mio deferente saluto, unito al fervido augurio di prosperità e progresso della Slovenia, nella pace e nella giustizia. Avvaloro questi sentimenti con l'assicurazione della preghiera, invocando le benedizioni di Dio Onnipotente su di Lei e su tutti i Suoi concittadini.

 S.E. il Signor Ludvik Toplak

Ambasciatore di Slovenia presso la Santa Sede

E’ nato il 13 luglio 1942.

E’ sposato ed ha due figli.

Ha conseguito un dottorato in Legge nella Facoltà di Novi Sad.

Ha ricoperto i seguenti incarichi: Funzionario di Tribunale (1967-1970); Addetto nell’Ufficio giuridico dell’Assemblea Federale (1970-1972); Docente universitario (1972-1980); Dirigente di azienda (1980-1987); Vice-Decano della Facoltà di Diritto dell’Università di Maribor (1987-1990); Presidente dell’Ufficio socio-politico dell’Assemblea nazionale (1990-1992); Deputato all’Assemblea nazionale (1992-1993); Rettore dell’Università di Maribor (1993-2002).

E’ membro di associazioni accademiche nazionali ed internazionali ed è stato Presidente dell’Unione dei Rettori della Regione del Danubio (1997-2000).

Conosce l’inglese, il tedesco ed il francese.

[01370-01.01] [Testo originale: Sloveno]