Sala Stampa

www.vatican.va

Sala Stampa Back Top Print Pdf
Sala Stampa


VISITA "AD LIMINA APOSTOLORUM" DEI PRESULI DELLA CONFERENZA EPISCOPALE DELLA JUGOSLAVIA, 16.02.2001


VISITA "AD LIMINA APOSTOLORUM" DEI PRESULI DELLA CONFERENZA EPISCOPALE DELLA JUGOSLAVIA

DISCORSO DEL SANTO PADRE IN LINGUA ORIGINALE

TRADUZIONE IN LINGUA ITALIANA

Pubblichiamo di seguito il discorso che Giovanni Paolo II ha rivolto agli Ecc.mi Presuli della Conferenza Episcopale della Repubblica Federale di Jugoslavia, incontrati questa mattina e ricevuti nei giorni scorsi in separate udienze per la Visita "ad Limina Apostolorum":

DISCORSO DEL SANTO PADRE IN LINGUA ORIGINALE

Draga braćo u biskupstvu!

1. »Sam Gospodin naš Isus Krist i Bog, Otac naš, koji nas uzljubi i po milosti dade trajno ohrabrenje i dobru nadu, neka ohrabri vaša srca i neka ih učvrsti u svakome dobru djelu i riječi« (2 Sol 2, 16-17). Ovim riječima svetoga Pavla upravljenima kršćanima u Solunu, srdačno vas pozdravljam, dragi pastiri Crkve koja je u Saveznoj Republici Jugoslaviji. Došli ste u pohod ad limina Apostolorum da bi očitovali svoje katoličko zajedništvo i svoju odanost Petrovu nasljedniku. Zahvaljujem beogradskome nadbiskupu metropolitu mons. Francu Perku i predsjedniku vaše Biskupske konferencije na ljubaznim riječima koje mi je upravio također u ime svih vas.
Preko vas svoju riječ zahvale upućujem prezbiterima, redovnicima, redovnicama i svima koji s vama surađuju u djelu naviještanja Evanđelja. Neka Gospodin sve obilato nagradi kao što je i sam obećao.
Ovih sam se dana mogao sa svakim od vas zadrati u bratskome razgovoru te sam vam zahvalan za riječi nade, koje sam od vas čuo u svezi s Crkvama u kojima Vas je Duh Sveti postavio na čelo da im, kao nasljednici apostolâ, čuvate poklad vjere (Dj 20, 28-31). S vama zajedno upravljam svoju prošnju Ocu, od kojega dolazi svaki dobar dar, svaki savršen poklon (usp. Jk 1, 17), da vjerni puk, kojemu ste pastiri, znade iskoristiti svaku prigodu te svjedočiti za Radosnu vijest i donositi obilne plodove svetosti.

2. A Veletek való találkozás leheÅtvé teszi, hogy megállapítsam, mily nagy buzgalommal és készséggel keresitek a megfeleÅ választ korunk pasztorális igényeire. Kívánom, hogy - egységben papjaitokkal - bátran folytassátok ezt, miközben sem fáradságot, sem áldozatot nem kímélve látjátok el feladataitokat Isten területeiteken élÅ népét szolgálva. SzívbÅl kívánom, hogy az utóbbi hónapokban kialakult új politikai légkör új távlatokat nyisson és új lehetÅségeket biztosítson országotok katolikus közösségei tevékenységének rendszeres folytatásában.
Szolgálatotok teljesítése folyamán szemeitek függesszétek mindig a Jó Pásztorra, Krisztus Urunkra. Amikor a fáradság hiábavalónak tánik, figyeljetek a Mesterre, aki Hozzátok is intézi szavát: «Evezz a mélyre és vessétek ki fogásra a hálót». Válaszotok legyen Péterrel együtt: «Mester, egész éjszaka fáradoztunk, de semmit sem fogtunk. A te szavadra azonban kivetem a hálót» (Lk 5,45).
Figyelmezzetek a Szentlélek sugallatára, és egyházmegyéitek közösségével együtt, engedjétek, hogy  Ä vezessen Benneteket.  Ä szüntelenül bÅségben adja indításait és adományait a közösségeknek csakúgy, mint az egyes híveknek. Nem szákölködtök tehát apostoli bátorságban, prófétai látókörben és elegendÅ bölcsességben, hogy az élet mesterei és buzgósággal eltelt FÅpásztorok legyetek a Rátok bízott nyáj számára.

3. Jetojmë një moment historik të veçantë të pasur me drita e hije. Duke kaluar pragun e mijëvjeçarit të ri, në horizonte të Kishës ravizohet një pjesë e re e udhës që duhet përshkuar me guximin misionar. Ta shikojmë të ardhmen me besim, këshu që edhe ajo të ndriçohet nga Ungjilli, «fuqia e Zotit për ata që besojnë» (Rm 1,16). Na takon ne, nxënësve të Krishtit, t’ia përhapim këtë mesazh drite njerëzve, familjeve e mbarë njerëzimit të mijëvjeçarit të tretë.
Diversiteti i situatave, në të cilat gjenden Bashkësitë tuaja të veçanta dioçezane, mjerisht nuk lejon, ashtu sikur do të dëshirohej të ishte, planifikimi i i përbashkët i aktivitetit baritor në çdo fushë. Mirëpo, kjo, nuk ju pengon të shkëmbeni përvojat njëri me tjetërin e të ndihmoni njëri tjetërin, duke u nisur nga realiteti që ju bashkon. Duke bashkuar mendimet, qëllimet e duke shmangur humbjen e burimeve në disponim e të forcave të bashkësive tuaja dioçezane, kërkoni t’i koordinoni përpjekjet tuaja. Kjo do të ju mundësojë t’i jepni një shtytje te mëtejshme hovit të ungjillëzimit të ri, duke angazhuar burra e gra të të gjitha moshave, familjet, famullitë. Tërë Populli i Zotit – meshtarë, rregulltarë, rregulltare e besimtarë laikë – duhet ta ndjejnë angazhimin në mënyrë të ndërgjegjshme, së bashku me ju, në fushën e gjërë të ungjillëzimit. Nga Pagëzimi për çdo besimtar buron thirrja për të ofruar në Kishë ndihmesën personale të veçantë sipas gjendjes së jetesës në të cilën nodhët.

4. Naviještanje će Evanđelja biti uspjelije ako, što je i duñnost, bude praćeno svjedočenjem dosljednoga ñivljenja i vjernosti Kristu te trañenjem i usvajanjem dušobriñničkih načina i oblika kojima se moñe prikladno odgovarati na izazove našega doba. Neka zbog toga dušobriñničke djelatnosti budu usredotočene na to da kod vjernika pobuđuju vjerno prijanjenje uz Krista i njegovo Evanđelje. Takvo će dušobriñničko zalaganje uroditi obilnim plodovima ako ono bude uporno isticalo središnjost riječi Boñje i ñivotnu vañnost sakramenata. To je put rasta u vjeri, nadi i ljubavi; to je put svetosti za kojom svaki kršćanin mora svakodnevno teñiti.
ðurnost evangelizacije zahtijeva stalnu skrb za naobrazbu pripravnikâ za svećeničku sluñbu i posvećeni ñivot. Potrebna je isto tako i trajna naobrazba klera što se tiče teologije, bogoštovlja i dušobriñništva. Sve to istodobno valja pratiti posebno revnom dušobriñničkom skrbi za zvanja, poduprtom stalnom molitvom, koja će zahvatiti cijelu crkvenu zajednicu i proñimati je osjećajem odgovornosti za zvanja.
Za promicanje vjerskoga ñivota u zemlji u kojoj ñivite i djelujete mogu vam svakako koristiti vrednovanje zdrave pučke poboñnosti, pučke misije i sva tradicionalna pastoralna sredstva, kojima valja dodati i ona koja odgovaraju suvremenim zahtjevima, uključujući tu i upotrebu sredstava društvenoga priopćivanja. Znajte se, u svjetlu riječi Boñje i crkvenoga Učiteljstva, koristiti iskustvima iz prošlosti i novim mogućnostima naviještanja spasenja.
Osim toga, valja voditi računa o potrebi ucjepljenja Evanđelja u kulturnu stvarnost svakodnevnoga ñivota, kako bi se oni koji prihvaćaju Evanđelje zalagali za izgradnju civilizacije ljubavi i mira. Bit će to također doprinos razvoju same kulture i njezinu stalnome napretku. Naime, »kultura je vjerodostojan izraz čovjeka i njegova povijesnoga ostvarenja... Biti čovjek znači nezaobilaznoñivjeti u određenoj kulturi« (Poruka za Svjetski dan mira 2001., br. 4-5).
Poznate su mi dramatične prilike u kojima su se vaša pučanstva nalazila u minulome razdoblju. Vi ste me sada upoznali s najnovijim razvojem teškoga stanja, koje i dalje traje, a posebno o nastavku političkih i društvenih napetosti što prijete opasnošću da se rasplamsaju u nove sukobe. Hrabrite svoje vjernike da ne popuste napasti utoka nasilju.

5. Časna braćo u biskupstvu! Ostanite međusobno zdruñeni. Zajedno sa svojim zajednicama budite jedno srce i jedna duša, ustrajući u apostolskome nauku, u zajedništvu, u lomljenju kruha i u molitvi (usp. Dj 2, 42; 4, 32). Unatoč teškoćama, svim se silama zalañite za ekumenski dijalog, kako bi se nastavio hod prema potpunome jedinstvu Kristovih učenika. Sam je Krist s nama i daje nam Duha Svetoga da nas privede k jedinstvu za koje je On molio Oca (usp. Iv 17, 20-21) prije nego li je »po svojoj vlastitoj krvi jednom zauvijek ušao u Svetinju i našao nam otkupljenje« (Heb 9, 12).
Put do jedinstvu vodi također preko praštanja od srca i iskrenoga pomirenja. Idući tim putem otvorit će se prolaz do toliko potrebnoga jedinstva Kristovih učenika i pripravit će se budućnost mira i napretka za sve.
»Da budu jedno, te svijet uzvjeruje« (Iv 17, 21). Jedinstvo kršćana je Boñji dar, koji zahtijeva naše velikodušno i bezuvjetno zalaganje: »Kristova nas molitva podsjeća da je taj dar potrebno prihvatiti te ga uvijek sve više i više razvijati... Pouzdanje da se također u povijesti moñe ostvariti potpuno i vidljivo zajedništvo svih kršćana počiva na Isusovoj molitvi, a ne na našim sposobnostima« (Apostolska poslanica Nuovo millennio ineunte, br. 48).

6. Tješi nas sigurnost da će Bog učiniti da ono što je svatko od vas posijao uzraste (usp. 1 Kor 3, 5-6) te će ljudska očekivanja nadmašiti preko svake mjere.
Vas, vaše prezbitere i đakone zajedno s redovnicima, redovnicama i vjernicima svjetovnjacima vaših Crkvi povjeravam majčinskoj zaštiti Majke Otkupiteljeve. Neka vam Ona, Marija, zora novih vremena, isprosi dar vjernosti primljenome poslanju, smjelost da nastavite revno naviještati Evanđelje i radost svjedočenja za Krista.
Jamčim vam stalni spomen u svojoj molitvi i od srca vas blagoslivljem.

TRADUZIONE IN LINGUA ITALIANA

Cari Fratelli nell'Episcopato!

1. "Lo stesso Signore Gesù Cristo e Dio Padre nostro, che ci ha amati e ci ha dato, per sua grazia, una consolazione eterna e una buona speranza, conforti i vostri cuori e li confermi in ogni opera e parola di bene" (2 Ts 2,16-17). Con queste parole di San Paolo ai cristiani di Tessalonica, vi saluto cordialmente, cari Pastori della Chiesa che è nella Repubblica Federale di Jugoslavia. Siete venuti in visita ad limina Apostolorum per manifestare la vostra comunione cattolica e il vostro attaccamento al Successore di Pietro. Ringrazio Mons. Franc Perko, Arcivescovo Metropolita di Belgrado e Presidente della Conferenza Episcopale, per le cortesi parole che ha voluto indirizzarmi anche a vostro nome.
Per il vostro tramite, rivolgo un riconoscente pensiero ai presbiteri, ai consacrati ed a quanti cooperano con voi nell'opera di evangelizzazione. Il Signore ricompensi tutti abbondantemente, come Egli stesso ha promesso.
In questi giorni ho potuto trattenermi in colloquio fraterno con ciascuno di voi, e vi sono grato per le parole di speranza che mi avete comunicato riguardo alle Chiese che lo Spirito Santo vi ha posti a reggere e, come successori degli Apostoli, a custodirne il deposito della fede (cfr At 20, 28-31). Insieme a voi innalzo la preghiera al Padre, da cui ci viene ogni buon regalo ed ogni dono perfetto (cfr Gc 1, 17), affinché il popolo credente, di cui siete Pastori, sappia cogliere favorevolmente ogni opportunità per testimoniare la Buona Novella e recare abbondanti frutti di santità.

2. L'incontro con voi mi dà la possibilità di constatare quanto grandi siano lo zelo e la disponibilità con cui cercate di dare una risposta adeguata alle esigenze pastorali del momento attuale. Vi esorto a continuare con coraggio, unitamente ai presbiteri, nell'adempimento dei vostri compiti a servizio del Popolo di Dio che vive nelle vostre regioni, non badando a fatiche e sacrifici. Auspico di cuore che il nuovo clima politico, venuto a crearsi negli ultimi mesi apra nuove prospettive e offra nuove opportunità per lo svolgimento regolare delle attività delle Comunità cattoliche del Paese.
Nel vostro servizio guardate sempre all'esempio del Buon Pastore, Cristo Signore. Quando la fatica potrebbe sembrarvi vana, porgete l'orecchio al Maestro, che ripete anche a voi: "Prendi il largo e calate le reti per la pesca". Fate allora vostra la risposta di Pietro: "Maestro, abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla; ma sulla tua parola getterò le reti" (Lc 5, 4-5).
Rimanete attenti al soffio dello Spirito Santo e, insieme alle vostre Comunità diocesane, lasciatevi guidare da Lui. Egli non cessa di elargire in abbondanza impulsi e doni alle comunità ed ai singoli fedeli. Non vi mancherà allora l'audacia apostolica, la lungimiranza profetica, la saggezza necessaria per essere maestri di vita e Pastori pieni di zelo nei confronti del gregge affidatovi.

3. Viviamo un momento storico particolarmente ricco di luci e di ombre. Varcando la soglia del nuovo millennio, agli orizzonti della Chiesa si profila un nuovo tratto di cammino da percorrere con audacia missionaria. Guardiamo fiduciosi al futuro, perché anch'esso è illuminato dal Vangelo, "forza di Dio per quanti credono" (Rm 1, 16). Spetta proprio a noi, discepoli di Cristo, diffondere questo luminoso messaggio agli uomini, alle famiglie ed all'intera umanità del terzo millennio.
La diversità delle situazioni, in cui si trovano le vostre singole Comunità diocesane, non permette purtroppo, come sarebbe auspicabile, di progettare in ogni settore comuni attività pastorali. Questo, però, non vi impedisce di scambiarvi le esperienze e di aiutarvi gli uni gli altri, partendo dalle realtà che già vi accomunano. Unendo gli intenti ed evitando la dispersione delle risorse a disposizione e delle forze delle vostre comunità diocesane, cercate di coordinare i vostri sforzi. Ciò vi consentirà di imprimere un ulteriore slancio alla nuova evangelizzazione, interessando gli uomini e le donne di tutte le età, le famiglie, le parrocchie. Tutto il Popolo di Dio - presbiteri, religiosi, religiose e fedeli laici - deve sentirsi responsabilmente impegnato, insieme con voi, nella vasta opera dell'evangelizzazione. Dal Battesimo scaturisce per ogni credente la chiamata ad offrire nella Chiesa il proprio contributo tipico secondo lo stato di vita in cui si trova.

4. L'annuncio del Vangelo avrà maggiore impatto se, com'è doveroso, sarà accompagnato dalla testimonianza di una vita coerente e fedele a Cristo, dalla ricerca dei modi e dei metodi pastorali da adottare per dare risposte adeguate alle sfide del nostro tempo. Le attività pastorali puntino, pertanto, a suscitare una fedele adesione a Cristo ed al suo Vangelo. Tale impegno pastorale darà frutti abbondanti se insisterà sulla centralità della Parola di Dio e sulla vitale importanza dei Sacramenti. E' questa la via della crescita nella fede, nella speranza e nella carità; la via della santità alla quale ogni cristiano deve tendere quotidianamente.
L'urgenza dell'evangelizzazione richiede un'incessante cura per la formazione dei candidati al sacerdozio e alla vita consacrata. Necessaria è pure la formazione permanente del clero sul piano teologico, liturgico e pastorale. Va, nello stesso tempo, promossa un'intensa pastorale vocazionale, sorretta da costante preghiera, che coinvolga e responsabilizzi l'intera Comunità ecclesiale.
Per un rilancio della vita religiosa nel Paese in cui vivete ed operate, possono esservi di aiuto la valorizzazione della sana devozione popolare, le missioni al popolo e tutti i mezzi pastorali tradizionali, ai quali vanno uniti quelli rispondenti alle moderne esigenze, compreso l'uso degli strumenti della comunicazione sociale. Alla luce della Parola di Dio e del Magistero della Chiesa, sappiate valorizzare esperienze del passato e nuove opportunità di annuncio della salvezza.
Occorre, inoltre, tener conto della necessità di inculturare il Vangelo nelle realtà della vita quotidiana, perché chi lo accoglie si impegni per la costruzione della civiltà dell'amore e della pace. Sarà questo anche un contributo allo sviluppo della stessa cultura e al suo costante progresso. Infatti, «la cultura è espressione qualificata dell'uomo e della sua vicenda storica, a livello sia individuale che collettivo... Essere uomo significa necessariamente esistere in una determinata cultura» (Messaggio per la Giornata Mondiale della Pace del 2001, 4-5).
Mi sono note le circostanze drammatiche, in cui le vostre popolazioni si sono trovate in passato. Voi mi avete ora aggiornato circa la situazione difficile che permane anche oggi, in particolare circa la persistenza di tensioni politiche e sociali, che rischiano di divampare in nuovi scontri. Incoraggiate i vostri fedeli a non cedere alla tentazione del ricorso alla violenza.

5. Venerati Fratelli nell'Episcopato! Rimanete uniti tra di voi; insieme con le vostre comunità formate un cuore solo e un'anima sola, perseverando nella dottrina degli Apostoli, nella comunione, nella frazione del pane e nella preghiera (cfr At 2, 42; 4, 32). Nonostante le difficoltà, impegnatevi con ogni energia nel dialogo ecumenico, perché prosegua il cammino verso la piena unità dei discepoli di Cristo. Egli stesso è con noi e ci offre lo Spirito Santo per condurci verso quella unità per la quale ha pregato il Padre (cfr Gv 17, 20-21) prima di entrare "una volta per sempre nel santuario ... con il proprio sangue, procurandoci così una redenzione eterna" (Eb 9, 12).
La via dell'unità passa attraverso il perdono cordiale e la riconciliazione sincera. E' così che si aprirà la strada alla tanto necessaria unità dei discepoli di Cristo e si preparerà un futuro di pace e di progresso per tutti.
"Che siano una cosa sola, affinché il mondo creda" (Gv 17, 21). L'unità dei cristiani è un dono di Dio che chiede il nostro impegno generoso e incondizionato: "La preghiera di Cristo ci ricorda che questo dono ha bisogno di essere accolto e sviluppato in maniera sempre più profonda... E' sulla preghiera di Gesù, non sulle nostre capacità, che poggia la fiducia di poter raggiungere anche nella storia, la comunione piena e visibile di tutti i cristiani" (Lett. ap. Nuovo millennio ineunte, 48).

6. Ci conforta la certezza che Dio farà crescere quanto ciascuno di voi ha seminato (1 Cor 3, 5-6), superando abbondantemente ogni umana aspettativa.
Affido voi, i vostri presbiteri e diaconi, unitamente ai religiosi, alle religiose ed ai fedeli laici delle vostre Chiese alla materna protezione della Madre del Redentore. Maria, aurora dei tempi nuovi, vi ottenga il dono della fedeltà alla missione ricevuta, il coraggio di proseguire con zelo nell'annuncio del Vangelo e la gioia della testimonianza a Cristo.
Nell'assicurarvi il ricordo costante nella mia preghiera, di cuore vi benedico.

[00272-AA.01] [Testo originale: Croato]