Sala Stampa

www.vatican.va

Sala Stampa Back Top Print Pdf
Sala Stampa


UDIENZA ALLA "LEGA INTERNAZIONALE DI UMANISTI" DI SARAJEVO, 09.02.2001


UDIENZA ALLA "LEGA INTERNAZIONALE DI UMANISTI" DI SARAJEVO

DISCORSO DEL SANTO PADRE IN LINGUA ORIGINALE

TRADUZIONE IN LINGUA ITALIANA

Alle 12.30 di questa mattina, il Santo Padre Giovanni Paolo II ha ricevuto in Udienza i membri della "Lega Internazionale di Umanisti" di Sarajevo ed ha loro rivolto il discorso che riportiamo di seguito:

DISCORSO DEL SANTO PADRE IN LINGUA ORIGINALE

Štovana Gospodo!

1. Drago mi je da vas mogu susresti i svakoga od vas srdačno pozdravljam. Ovom svojom nazočnošću u Rimu ñelite posvjedočiti o patnjama, radostima i nadama pučanstava Bosne i Hercegovine, a posebno o drami prognanikâ i izbjeglicâ, koja još uvijek nije riješena na zadovoljavajući način u duhu Washingtonskih i Daytonskih sporazuma. Vaš mi pohod pruña prigodu da tim dragim pučanstvima zajamčim svoju duhovnu blizinu.

ðivimo u doba u kojemu se sve više osjećaju posljedice pojave globalizacije. Ne radi se samo o lošim posljedicama. Globalizacija, naime, uključuje povećanu blizinu i bolje poznavanje među ljudima na svim stranama svijeta te utire put mogućim dogovorima o solidarnijoj podjeli prirodnih i drugih dobara. Sve to ipak vrlo često znade izostati, pa zbog toga nastaju teškoće koje trañe objašnjenje savjesti svakoga pojedinca i pozivaju na zauzimanje stava. Da bi odgovorili na tu vrstu teškoća osnovali ste svoju »Međunarodnu ligu«. Nakana vam je ulagati svoje sile u nastojanje oko uspostave pravednijega i čovječnijega svijeta.

2. Crkva je, danas jednako kao i jučer, blizu onima koji se stavljaju u sluñbu čovjeka. Drugi vatikanski sabor u svezi s tim podjeća da »nema ničega što bi bilo uistinu ljudsko a da ne bi našlo odjeka u srcu« Kristovih učenika (Gaudium et spes, 1).

Usredotočenost Crkve na čovjeka sastavni je dio njezina poslanja. Ljudsko je biće put Crkve, jer je spasenje što ga je ostvario Isus Krist, koji je ñelio biti također i Sin čovječji, namijenjeno svakoj osobi u svoj njezinoj cjelovitosti. Društvena se djelatnost crkvene zajednice odvija ma razne načine i obuhvaća raznovrsne pothvate. Unutar Crkve stvorene su brojne ustanove kako bi se izišlo u susret ljudskim potrebama, a također je široko područje suradnje sa svim ljudima dobre volje kojima je na srcu opće dobro. Radi se o suradnji koja zahvaća široka područja i odnosi se na poštivanje čovjeka, njegova dostojanstva i njegovih neotuđivih prava, njegova materijalnoga, moralnoga i duhovnoga promaknuća i potpore kakvoći čovjekova ñivljenja.

3. U tome duhu Crkva djeluje na raznim stranama svijeta, pa tako i u Bosni i Hercegovini, zemlji meni tako dragoj. Dobro su mi poznata društvena, politička i gospodarska pitanja s kojima se tamošnja pučanstva sada susreću. Sveta Stolica je u godinama nedavnoga oruñanog sukoba učinila da se osjeti i njezina mirotvorna nazočnost. Ona se i sada nastavlja zauzimati za razne pothvate u prilog pravde i mira.

Najteñe je razdoblje za Bosnu i Hercegovinu prošlo, ali patnje ljudi i dalje traju, posebno kroz dramu izbjeglicâ i prognanikâ. Desetci tisuća osoba s područja Banje Luke, Bosanske Posavine i drugih krajeva Bosne i Hercegovine još uvijek čekaju da se mogu vratiti svojim kućama. Ne moñemo zaboraviti tu dramu. Štoviše, moramo biti promicatelji djelotvorne solidarnosti na mjesnoj i međunardnoj razini. Potrebno je prije svega ispraviti postojeće nepravde pozorno pazeći na zakonita očekivanja onih koji su pogođeni tim nepravdama i trañe poštivanje svojih neotuđivih prava. To je temelj na kojemu se moñe graditi budućnost nade u multietničkome, multikulturnome i multreligioznome društvu kakvo je bosansko-hercegovačko društvo.

4. Molim Boga da se zalaganjem sviju što prije u Bosni i Hercegovini okončaju patnje uzrokovane nedavnim oruñanim sukobom i da se svakomu daju iste mogućnosti i istodobno zajamči potpuna i bezuvjetna sloboda vjere. Potrebni su potpora i razumijevanje: potpora da bi se svladale postojeće društvene, političke i gospodarske teškoće, razumijevanje da bi se našla što bolja rješenja koja odgovaraju zakonitim očekivanjima sva tri konstitutivna naroda zemlje.

Štovana gospodo! Uvjeren sam da u ovome vañnom djelu izgradnje budućnosti mira neće izostati vaša djelotvorna suradnja. Potičem vas da se, zajedno s građanskim i vjerskim vlastima, nesebično zalañete za promaknuće dobra pučanstava Bosne i Hercegovine.

Vaše nakane povjeravam zagovoru Blañene Djevice Marije, koja poznaje patnje, radosti i nade tih pučanstava te s ljubavlju udjeljujem apostolski blagoslov vama i svima koji su vam na srcu.

[00230-AA.01] [Testo originale: Croato]

TRADUZIONE IN LINGUA ITALIANA

Gentili Signori e Signore!

1. Sono lieto di incontrarvi ed a ciascuno rivolgo il mio cordiale saluto. Con la vostra presenza a Roma, voi volete rendere testimonianza delle sofferenze, delle gioie e delle speranze della popolazione di Bosnia ed Erzegovina, in modo particolare del dramma dei profughi e degli esuli, che non ha finora ottenuto una soluzione soddisfacente alla luce degli Accordi di Washington e Dayton. La vostra visita mi offre l'occasione di rinnovare a quelle care popolazioni l'assicurazione della mia vicinanza spirituale.

Viviamo in un'epoca in cui si avvertono con crescente evidenza le conseguenze del fenomeno della globalizzazione. Non sono solo conseguenze negative. Il fenomeno suppone, infatti, una crescente vicinanza e una migliore conoscenza tra gli uomini di ogni parte del mondo e questo apre la strada a possibili intese per una più solidale condivisione delle risorse. Molto spesso, tuttavia, questo non avviene. Sorgono così problemi che interpellano la coscienza di ciascuno, invitando ad una presa di posizione. Per rispondere a questo genere di problemi "umani" avete voluto creare la vostra "Lega internazionale". Voi intendete spendere le vostre energie per promuovere l'avvento di un mondo più giusto e più umano.

2. La Chiesa è vicina, oggi come ieri, a quanti si pongono al servizio della causa dell'uomo. Il Concilio Vaticano II ricorda, a tal proposito, che "nulla vi è di genuinamente umano che non trovi eco nel cuore" dei discepoli di Cristo (Gaudium et spes, 1).

L'attenzione della Chiesa verso l'uomo fa parte integrante della sua missione. L'essere umano è la via della Chiesa, proprio perché la salvezza operata da Gesù Cristo, Figlio di Dio che ha voluto essere pure Figlio dell'uomo, riguarda ogni persona nella sua totalità. L'azione sociale della Comunità ecclesiale si sviluppa in tanti modi ed abbraccia molteplici iniziative. Diverse strutture sono nate all'interno della Chiesa per venire incontro ai bisogni dell'umanità. Ugualmente vasta è la sua collaborazione con tutti gli uomini di buona volontà che hanno a cuore il bene comune. Si tratta di una collaborazione che tocca vasti campi d'azione e concerne il rispetto dell'uomo, della sua dignità e dei suoi diritti inalienabili, la sua promozione materiale, morale e spirituale, il sostegno alla qualità della sua vita.

3. E' con questo spirito che essa agisce nelle varie parti del mondo, come anche in Bosnia ed Erzegovina, terra a me particolarmente cara. Conosco bene i problemi sociali, politici ed economici che le popolazioni locali stanno incontrando in questo periodo. Negli anni del recente conflitto armato, la Santa Sede non ha mancato di far sentire la sua presenza pacificatrice. Anche adesso essa continua ad impegnarsi in varie iniziative a favore della giustizia e della pace.

Il periodo più difficile per la Bosnia ed Erzegovina è passato, ma la sofferenza della gente continua, specialmente nel dramma dei profughi e degli esuli. Decine di migliaia di persone della regione di Banja Luka, di Bosanska Posavina e di altre parti del Paese attendono ancora di tornare alle loro case. Non possiamo dimenticare questo dramma. Al contrario, dobbiamo farci promotori di una solidarietà effettiva a livello locale ed internazionale. Occorre anzitutto correggere le ingiustizie esistenti, prestando ascolto alle legittime attese di chi è direttamente interessato e chiede il rispetto dei suoi diritti inalienabili. E' questa la base per costruire un futuro di speranza nella società multietnica, multiculturale e multireligiosa, che caratterizza la Bosnia ed Erzegovina.

4. Prego Dio perché, grazie all'impegno di tutti, presto si ponga fine nella Bosnia ed Erzegovina alle sofferenze causate dal recente conflitto armato ed a ciascuno siano offerte pari opportunità, garantendo insieme la piena e incondizionata libertà di religione. C'è bisogno di sostegno e di comprensione: sostegno, per superare gli attuali problemi sociali, politici ed economici; comprensione, per trovare le soluzioni migliori rispondenti alle legittime attese dei tre Popoli che costituiscono il Paese.

Gentili Signori e Signore! Sono certo che a quest'importante opera di costruzione per un futuro di pace non mancherà la vostra collaborazione attiva. Vi esorto a generoso impegno nel promuovere, insieme con le Autorità civili e religiose, il bene delle popolazioni della Bosnia ed Erzegovina.

Affido i vostri propositi all'intercessione della Beata Vergine Maria, che conosce le sofferenze, le gioie e le speranze di quelle popolazioni, e imparto con affetto a voi ed a quanti vi sono cari la Benedizione Apostolica.

[00230-01.01] [Testo originale: Croato]