Sala Stampa

www.vatican.va

Sala Stampa Back Top Print Pdf
Sala Stampa


UDIENZA AI PARTECIPANTI AL PELLEGRINAGGIO GIUBILARE DELLA BOSNIA ED ERZEGOVINA, 30.03.2000


UDIENZA AI PARTECIPANTI AL PELLEGRINAGGIO GIUBILARE DELLA BOSNIA ED ERZEGOVINA

DISCORSO DEL SANTO PADRE

TRADUZIONE ITALIANA

Questa mattina, alle ore 11.30, nell’Aula Paolo VI, il Santo Padre ha ricevuto in Udienza i partecipanti al Pellegrinaggio giubilare della Bosnia ed Erzegovina ed ha loro rivolto il discorso che riportiamo di seguito:

DISCORSO DEL SANTO PADRE

Gospodine kardinale,

časna braćo u biskupstvu,

štovani prezbiteri,

draga braćo i sestre!

1. Od srca pozdravljam svakoga pojedinog od vas, pastiri, i svakoga pojedinog od vas, vjernici ljubljenih Crkava vrhbosanske, mostarsko-duvanjske, trebinjsko-mrkanske i banjolučke. Sve vas primam s velikom radošću. Došli ste na grobove svetih apostola Petra i Pavla i ostalih rimskih mučenika da bi slavili Veliki jubilej ljeta Gospodnjega dvije tisućitog i ponovno potvrdili svoje zajedništvo s Crkvom rimskom i s nasljednikom Apostolskoga Prvaka. Dočekujem vas dobrodošlicom punom ljubavi i zahvaljujem dragome kardinalu Vinku Puljiću na osjećajima očitovanima u ime svih vas.

Čuvam uvijek ivima uspomene na moj pastirski pohod koji sam, nakon više prisilnih odgađanja, ostvario 12. i 13. travnja 1997. Tom sam se zgodom mogao osobno uvjeriti u veliku tragediju koja je tijekom zadnjega desetljeća pogodila vas i ostale stanovnike tamošnjih krajeva. Sveta Stolica vam je cijelo to vrijeme uvijek bila blizu i bit će vam blizu i u buduće. Papino srce kuca za vas i dijeli s vama ne samo vaše boli i vaše brige, nego i vaše radosti i vaše nade.

2. Da, draga braćo i sestre! Ovo je vrijeme nade unatoč brojnim teškoćama na koje svakodnevno nailazite zbog političkih i gospodarskih prilika i unatoč oblacima koji se još uvijek nalaze na obzorima vaše domovine! Kao što ovih dana mnogi znaci navješćuju buđenje prirode, tako i na društvenome području ne nedostaju znaci obećavajućega ponovnog poleta. Na kršćanima je da taj pozitivni postupak ojačaju kvascem novoga ivota što ga sadri Evanđelje. Kršćanska poruka u sebi nosi izvanredne mogućnosti nade. Na svakome vjerniku lei odgovornost da braću i sestre s kojima dolazi u dodir učini dionicima te nade.

Vaš će navještaj nade, ljubljeni, biti uvjerljiv ako bude praćen evanđeoskim svjedočenjem dubokoga crkvenog zajedništva među vama i ljubavi koja ne poznaje granice. Neka sam vaš ivot govori svima da ste kršćani! Budite prvi koji će oprostiti i koji će zatraiti oproštenje te osloboditi sjećanje od mrnje, zavade, elje za osvetom i priznati bratom čak i onoga koji vam je nanio zlo. Ne dajte se pobijediti zlom, nego dobrim svladavajte zlo (usp. Rim 12, 21). »Kao što je Gospodin vama oprostio, tako i vi» (Kol 3, 13).

Pouzdano se nadam da će plamen vjere, što u vašim krajevima plamti već tolika stoljeća, uz Boju pomoć nastaviti plamtjeti i u trećemu tisućljeću. Crkva će u vašoj domovini i dalje biti puna ivota ostane li otvorena poticajima Duha Svetoga i bude li se drala okupljena oko svojih biskupâ, nasljednikâ apostolâ. Oni, pastiri, jamci su katoličkoga jedinstva svake vaše upne i biskupijske zajednice.

Ovaj Veliki jubilej, revno ivljen, svim kršćanima prua posebno povoljnu prigodu da bolje upoznaju djelo spasenja koje se ostvaruje u Crkvi, otajstvenome tijelu Kristovu i općemu sakramentu spasenja. Slavlje Velikoga jubileja urodilo obilnim plodovima obraćenja i svetosti u katoličkim zajednicama u vašim krajevima! Neka kri Kristov još jedanput očituje među vama svoju spasenjsku snagu!

3. Dragi katolici Vrhbosanske crkvene pokrajine, znajte ostati međusobno ujedinjeni da bi svladali teškoće sadašnjega trenutka. Na taj ćete način moći u svojoj zemlji zajedno s ostalim svojim sugrađanima graditi budućnost mira punu nade. Uspjet ćete u tome, sigurno ne jednostavnome pohvatu, ako ostanete solidarni međusobno i ako budete znali gajiti duh dijeljenja s drugima i suodgovornosti, pomaući navlastito najslabije, sirotinju i rtve rata koje su među vama!

Bosni i Hercegovini je potreban iskren dijalog i djelotvorna suradnja svih njezinih konstitutivnih naroda te poštivanje pravâ i identiteta svake osobe i svake pojedine skupine. eli li se, naime, graditi budućnost mira i društvene stabilnosti, onda nitko ne moe biti povlašćivan na šetetu drugoga i ravnopravnost mora biti zajamčena svima.

Vašom su domovinom u zadnjih pet i pol stoljeća vladali sustavi kojih baština ne malo priječi sadašnji demokratski razvoj. Da bi se takvo stanje svladalo i nanovo potaknula prava demokracija potrebno je zalaganje i suradnja svih. Istinska je demokracija plod vrednovanja kulturnih, društvenih i vjerskih posebnosti različitih sastavnica zemlje, uz poštivanje pravednosti, pravde i istine. Ona se ne moe ni uvesti iz inozemstva ni nametnuti. Njezin dobar rad na poseban način ovisi o mjeri u kojoj se poštuje dostojanstvo osobe i svetost ljudskoga ivota.

4. Od srca pozdravljam i hodočasnike upâ Dol, Postira i Splitska. Njihov je otok Brač za vrijeme nedavnoga rata ugostio Vrhbosansku bogosloviju iz Sarajeva i brojne druge izbjeglice. Neka Bog obilato nagradi sve stanovnike toga divnog otoka!

Na sve vas ovdje nazočne i na vaše biskupijske zajednice zazivam majčinsku zaštitu Presvete Bogorodice te svakome pojedinom od vas udjeljujem apostolski blagoslov.

Hvaljen Isus i Marija!

[00720-AA.05]

TRADUZIONE ITALIANA

Signor Cardinale,

venerati Fratelli nell'Episcopato,

stimati Presbiteri,

cari Fratelli e Sorelle!

1. Giunga il mio cordiale saluto a ciascuno di voi, Pastori, ed a voi qui riuniti, fedeli delle dilette Chiese di Vrhbosna, di Mostar-Duvno, di Trebinje-Mrkan e di Banja Luka. Vi accolgo tutti con grande gioia. Siete venuti presso le tombe degli Apostoli Pietro e Paolo e degli altri Martiri di Roma per celebrare il Grande Giubileo dell'Anno 2000 e per riaffermare la vostra comunione con la Chiesa di Roma e il Successore del Principe degli Apostoli. Nel darvi con affetto il mio benvenuto, ringrazio il caro Cardinale Vinko Puljić per i sentimenti che a nome di voi tutti mi ha manifestato.

Conservo sempre vivi i ricordi della Visita pastorale che, dopo vari forzati rimandi, ho potuto compiere il 12 e il 13 aprile 1997. Ho potuto rendermi conto allora personalmente della grande tragedia che, nel corso dell'ultimo decennio, ha colpito voi e gli altri abitanti della regione. La Santa Sede vi è stata sempre vicina in tutto questo periodo e lo sarà anche in futuro. Il cuore del Papa batte per voi e condivide non soltanto i vostri dolori e le vostre preoccupazioni, ma anche le vostre gioie e le vostre speranze.

2. Sì, cari Fratelli e Sorelle! Nonostante le numerose difficoltà che incontrate quotidianamente a causa della situazione politica ed economica, e nonostante le nubi che ancora si levano all'orizzonte della vostra Patria, questo è tempo di speranza! Come in questi giorni molti segni annunciano il risveglio della natura, così anche nell'ambito sociale non mancano sintomi di promettente ripresa. Spetta ai cristiani rafforzare questo processo positivo con l'apporto dei fermenti di vita nuova contenuti nel Vangelo. Il messaggio cristiano racchiude in sé uno straordinario potenziale di speranza. E' responsabilità di ogni fedele renderne partecipi i fratelli e le sorelle che avvicina.

Il vostro annuncio di speranza, carissimi, sarà convincente se accompagnato dalla testimonianza evangelica della profonda comunione ecclesiale e della carità che non conosce confini. La vostra stessa vita parli a tutti del vostro essere cristiani! Siate i primi ad offrire e ad accogliere il perdono, liberando la memoria dall'odio, dai rancori, dalla voglia di vendetta e riconoscendo come fratello anche colui che vi ha fatto del male. Non lasciatevi vincere dal male, ma vincete col bene il male (cfr Rm 12,21). "Come il Signore vi ha perdonato, così fate anche voi" (Col 3,13).

Confido vivamente che con l'aiuto di Dio la fiamma della fede, accesa nelle vostre terre tanti secoli fa, continui ad ardere nel terzo millennio. La Chiesa nella vostra Patria continuerà ad essere piena di vita, se resterà aperta agli impulsi dello Spirito Santo e si manterrà unita intorno ai Vescovi, successori degli Apostoli. Sono essi, i Pastori, i garanti dell'unità cattolica di ogni vostra comunità parrocchiale e diocesana.

L'attuale Grande Giubileo, vissuto con fervore, offre a tutti i cristiani un'occasione propizia per approfondire l'opera della salvezza che si attua nella Chiesa, Corpo mistico di Cristo e Sacramento universale di salvezza. Possa la celebrazione del Giubileo portare abbondanti frutti di conversione e di santità nelle Comunità cattoliche che vivono nelle vostre regioni! Possa la croce di Cristo manifestare ancora una volta la sua potenza salvifica in mezzo a voi!

3. Carissimi cattolici della Provincia ecclesiastica di Vrhbosna, sappiate rimanere uniti tra di voi per superare le difficoltà del momento attuale. Potrete così costruire nella vostra terra, insieme ad altri vostri concittadini, un futuro di pace pieno di speranza. Riuscirete in tale impresa, certamente non semplice, se resterete solidali tra di voi e se saprete sviluppare lo spirito della condivisione e della corresponsabilità, aiutando soprattutto i più deboli, i poveri e le vittime della guerra che sono in mezzo a voi!

La Bosnia ed Erzegovina ha bisogno di dialogo leale e di cooperazione fattiva di tutti i popoli che la costituiscono, come pure di rispetto dei diritti e dell'identità di ogni persona e di ogni singolo gruppo. Infatti, se si vuole costruire un futuro di pace e di stabilità sociale, nessuno può essere favorito a scapito degli altri e l'uguaglianza deve essere garantita a tutti.

La vostra Patria, nel corso degli ultimi cinque secoli e mezzo, è stata retta da sistemi il cui retaggio ostacola non poco l'attuale sviluppo democratico. Per superare questa situazione e rilanciare la vera democrazia occorre l'impegno e la collaborazione di tutti. Una democrazia autentica è frutto della valorizzazione delle particolarità culturali, sociali e religiose delle varie componenti del Paese, nel rispetto dell'equità, della giustizia e della verità. Essa non può essere né importata, né imposta. Il suo buon funzionamento dipende, in particolare, dalla misura in cui viene rispettata la dignità della persona e la sacralità della vita umana.

4. Saluto di cuore anche i pellegrini delle Parrocchie di Dol, di Postira e di Splitska. Durante la recente guerra, la loro isola di Brač ha ospitato il Seminario Maggiore di Vrhbosna di Sarajevo e numerosi altri profughi. Dio ricompensi abbondantemente tutti gli abitanti di quella bellissima isola!

Su tutti voi qui presenti e sulle vostre comunità diocesane invoco la materna protezione della Santissima Madre di Dio, mentre imparto di cuore a ciascuno di voi la Benedizione Apostolica.

Siano lodati Gesù e Maria!

[00721-01.02]