Sala Stampa

www.vatican.va

Sala Stampa Back Top Print Pdf
Sala Stampa


UDIENZA AI PARTECIPANTI AL PELLEGRINAGGIO NAZIONALE DELLA LITUANIA, 04.03.2000


UDIENZA AI PARTECIPANTI AL PELLEGRINAGGIO NAZIONALE DELLA LITUANIA

DISCORSO DEL SANTO PADRE

TRADUZIONE ITALIANA

Alle ore 12 di oggi Giovanni Paolo II ha ricevuto in Udienza, nell’Aula Paolo VI, i partecipanti al pellegrinaggio nazionale della Lituania ed ha rivolto loro il discorso che pubblichiamo di seguito:

DISCORSO DEL SANTO PADRE

Mieli Broliai ir Sesės Lietuviai!

1. Sveiki atvykę į "Šventojo Petro namus", jūsų jubiliejinės maldos kelionės tikslą! Beveik kiekvieną savaitę, bendrosiose Audiencijose, turiu progą pasveikinti tikinčiųjų grupes, atvykstančias iš Lietuvos. Šiandien čia jūsų yra gausu, nes atstovaujate visą savo Tautą. Sveikinu Kauno Arkivyskupą, Vyskupų Konferencijos Pirmininką Sigitą Tamkevičių, ir jam dėkoju už šiltus žodžius, kuriuos man išsakė jūsų vardu. Taipogi sveikinu Vilniaus Arkivyskupą ir visus čia esančius Vyskupus, turėdamas mintyje ir nuoširdžiausius linkėjimus Garbingajam Kardinolui Vincentui Sladkevičiui, kurį sulaikė namuose nestipri sveikata. Taip pat sveikinu kunigus, vienuolius ir vienuoles bei visus jus čia esančius.

Mano mintys savaime grįžta į 1993 metų rugsėjį įvykusią mano ganytojišką kelionę į jūsų mylimą Šalį; taip pat į 1987 metais Vatikano Bazilikoje kartu su gausiai susirinkusiais visos Europos Vyskupais švęstą "krikšto" šešių šimtų metų sukaktį. Lietuva buvo paskutinė Baltijos Šalis tapusi krikščioniška ir vienintelė išliko ištikima katalikų Bendrijai liuteroniškos Reformacijos laikotarpiu.

Dėkokime Dievui už lietuvių tautos ištikimybę Bažnyčiai ir Šventojo Petro Įpėdiniui, taip pat už tikėjimą, kurį liudijo daug Vyskupų, kunigų, vienuolių ir tikinčiųjų, dažnai iki pat kankinystės, ypatingai per penkiasdešimt tragiškų komunistinės okupacijos ir persekiojimo metų.

2. Šiandien, atgavusi savo pilietinę ir tikėjimo laisvę, Lietuva sugrįžo į savo vietą europinės šeimos tarpe. Laisvė yra įpareigojanti: mieli Lietuviai, jūsų Tauta, su savo kultūriniu paveldu, paženklintu verte kančių, išgyventų dėl didvyriškos ištikimybės krikščioniškam pašaukimui, turi įnešti savo indėlį dėl dvasinio Europos atsinaujinimo ir susitaikymo tarp tautų. Šventasis Kazimieras, jūsų Globėjas, kurio dieną švenčiame būtent šiandien, dėjo dideles pastangas dėl vienybės Kristaus ir Evangelijos vardan. Jo pavyzdys jums tešviečia ir jus teveda. Tegul praeities liudijimas jums būna akstinas naujoms pastangoms dėl evangelizacijos.

Trečiojo tūkstantmečio aušroje krikščioniai su nauja jėga girdi savo širdyse aidinčius Apaštalo Pauliaus žodžius: "Caritas Christi urget nos - Kristaus meilė mus ragina" (2 Kor 5,14). Iš tiesų, šiandienos žmogui labiau nei bet kada reikia Evangelijos, kad jis galėtų eiti tiesos, laisvės, teisingumo ir taikos keliais. Visų pirma jam jos reikia tam, kad pažintų Dievą ir save patį, kad puoselėtų savo paties kilnumo suvokimą ir pagarbą gyvybei, atpirktai Kristaus kančia.

3. Iš širdies linkiu, kad ši jubiliejinė maldos kelionė į Romą jūsų Bendruomenes labiau atvertų Bažnyčios visuotinumo plotmei. Apaštalų ir kankinių atminimo vietų aplankymas, susitikimas su Petro Įpėdiniu, malda, kelta į Dievą kartu su gausa tikinčiųjų iš visų pasaulio žemynų, tegul jus skatina, brangieji, mylėti Bažnyčią ir jai tarnauti. Dėkite pastangų pagilinti Antrojo Vatikano Susirinkimo pažinimą tam, kad galėtumėte perteikti jo mokymus į konkrečias bažnytinio ir visuomeninio gyvenimo aplinkybes, pradedant nuo jūsų šeimų ir nuo jūsų parapijų. Gailestingumas ir atleidimas, meilė mažiems ir vargšams, dosni ir kilniaširdė tarnystė tegul būna jūsų išskiriamieji ženklai, ir tegul iškalbingai byloja, jog esate broliška vienuma Kristuje.

Kristus, kuris yra tas pats vakar, šiandien ir rytoj, tegul jus lydi ir teveda jūsų žingsnius. Kristus yra su jumis. Tegul niekada jūsų neapleidžia šitas paguodžiantis tikrumas. Būkite drąsūs skelbėjai ir džiaugsmingi savo gyvo buvimo pasaulyje liudininkai!

Popiežius meldžiasi už jus ir su nuoširdžia meile visus jus laimina.

[00525-XX.06] [Testo originale:lituano]

TRADUZIONE ITALIANA

Carissimi Fratelli e Sorelle Lituani!

1. Siate i benvenuti nella "casa di Pietro", meta del vostro pellegrinaggio giubilare! Quasi ogni settimana, nelle Udienze generali, ho modo di salutare gruppi di fedeli provenienti dalla Lituania. Oggi siete qui numerosi a rappresentare l'intera Nazione. Saluto l’Arcivescovo di Kaunas, Mons. Sigitas Tamkevičius, Presidente della Conferenza Episcopale e lo ringrazio per le calorose parole rivoltemi a nome di tutti. saluto pure l’Arcivescovo di Vilnius e gli altri Vescovi presenti, con un pensiero di augurio cordiale al Signor Cardinale Vincentas Sladkevičius, trattenuto a casa dalle non buone condizioni di salute. Rivolgo inoltre il mio benvenuto ai sacerdoti, ai religiosi e alle religiose, come pure a tutti voi.

Il mio pensiero ritorna spontaneo alla visita pastorale nel vostro amato Paese, nel settembre 1993; come pure al sesto centenario del suo "battesimo", nel 1987, celebrato solennemente nella Basilica Vaticana, alla presenza di numerosi Vescovi di tutta Europa. La Lituania fu l'ultimo dei Paesi baltici a diventare cristiano e l'unico a rimanere fedele alla Chiesa cattolica nel periodo della Riforma luterana.

Rendiamo grazie a Dio per la fedeltà del popolo lituano alla Chiesa e al Successore di Pietro e per la testimonianza di fede resa da tanti Vescovi, sacerdoti, religiosi e laici, in molti casi fino al martirio, in modo particolare durante il tragico cinquantennio di occupazione e persecuzione comunista.

2. Oggi, riottenuta la libertà civile e religiosa, la Lituania ha ritrovato il suo posto in seno alla famiglia europea. Libertà comporta responsabilità: la vostra Nazione, cari Lituani, con il suo patrimonio culturale, avvalorato dalle sofferenze patite nell'eroica fedeltà alla vocazione cristiana, è chiamato a contribuire al rinnovamento spirituale dell'Europa e alla riconciliazione tra i popoli. San Casimiro, il vostro Patrono, la cui festa ricorre proprio oggi, fu grande artefice di unità nel nome di Cristo e del Vangelo. Il suo esempio vi illumini e vi guidi. Possa la testimonianza del passato essere incoraggiamento per un nuovo sforzo di evangelizzazione.

All'alba del terzo millennio, i cristiani sentono risuonare con forza nuova nei loro cuori le parole dell'apostolo Paolo: "Caritas Christi urget nos - L'amore di Cristo ci spinge" (2 Cor 5,14). L'uomo contemporaneo, infatti, ha più che mai bisogno del Vangelo per camminare nelle vie della verità, della libertà, della giustizia e della pace. Ne ha bisogno anzitutto per conoscere Dio e se stesso, e alimentare il senso della propria dignità ed il rispetto per il valore della vita, redenta dal sacrificio di Cristo.

3. Auspico di cuore che questo pellegrinaggio giubilare a Roma apra maggiormente le vostre Comunità alla dimensione universale della Chiesa. La visita alle memorie degli apostoli e dei martiri, l'incontro con il Successore di Pietro, la preghiera elevata a Dio con tanti fedeli di tutti i continenti vi siano di stimolo, carissimi, ad amare e servire la Chiesa. Impegnatevi ad approfondire la conoscenza del Concilio Vaticano II, per tradurre i suoi insegnamenti nel concreto della vita ecclesiale e sociale, a partire dalle vostre famiglie e dalle vostre parrocchie. Siano vostri segni distintivi e prova eloquente che siete in Cristo l'unione fraterna, la misericordia e il perdono, l'amore per i piccoli e i poveri, il servizio generoso e disinteressato.

Cristo, che è lo stesso ieri, oggi e sempre, vi accompagni e guidi i vostri passi. Cristo è con voi. Questa consolante certezza non vi abbandoni mai. Siate annunciatori coraggiosi e testimoni gioiosi della sua viva presenza nel mondo!

Il Papa prega per voi e con grande affetto tutti vi benedice.

[00528-01.03] [Testo originale: lituano]