Sala Stampa

www.vatican.va

Sala Stampa Back Top Print Pdf
Sala Stampa


UDIENZA AI MEMBRI DEL SENATO ACCADEMICO DELL’UNIVERSITÀ "NICOLÒ COPERNICO" DI TORUŃ (POLONIA), 23.11.2004


UDIENZA AI MEMBRI DEL SENATO ACCADEMICO DELL’UNIVERSITÀ "NICOLÒ COPERNICO" DI TORUŃ (POLONIA)

PAROLE DEL SANTO PADRE

TRADUZIONE IN LINGUA ITALIANA

A fine mattinata, nella Sala Clementina del Palazzo Apostolico Vaticano, il Papa ha ricevuto in Udienza i Membri del Senato Accademico dell’Università "Nicolò Copernico" di Toruń (Polonia) in occasione del conferimento al Santo Padre del dottorato "Honoris Causa" ed ha loro rivolto le parole di saluto che riportiamo di seguito:

PAROLE DEL SANTO PADRE

Drogi Księże Kardynale,
Czcigodni Bracia w Biskupstwie,
Dostojni Członkowie Senatu oraz
Kadry Naukowej Uniwersytetu Toruńskiego,
Szanowni Przedstawiciele obecnych tu Władz,
Drodzy Bracia i Siostry,

1. Serdecznie witam Państwa. Cieszę się, że mogę przyjąć tak dostojną reprezentację Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Panu Rektorowi dziękuję za uprzejme słowa, a Senatowi za nadanie mi tytułu doktora honoris causa. Z wdzięcznością przyjmuję ten tytuł, jako znak stale rozwijającego się dialogu pomiędzy nauką i wiarą.

2. Przyjmując Państwa u siebie, wspominam ten czerwcowy dzień 1999 r., w którym dane mi było nawiedzić progi Waszej Uczelni. Pamiętam, że mówiłem wtedy właśnie o tym dialogu, który powinien przezwyciężać oświeceniowe przeciwstawienie prawdy osiąganej na drodze rozumu prawdzie poznawanej przez wiarę. Dziś coraz bardziej rozumiemy, że chodzi o tę samą prawdę i trzeba, aby ludzie, dochodząc do niej na drogach im właściwych, nie szli samotnie – by szukali potwierdzenia własnych intuicji również w spotkaniu z innymi. Tylko wtedy naukowcy oraz ludzie kultury rzeczywiście będą mogli podjąć tę szczególną odpowiedzialność, o której mówiłem w Toruniu – „odpowiedzialność za prawdę – dążenie do niej, jej obronę i życie według niej".

3. Cieszę się, że Uniwersytet Mikołaja Kopernika dynamicznie się rozwija, ofiarując możliwość zdobywania wiedzy coraz większej liczbie młodych ludzi. Dobrze, że może w tym uczestniczyć również Wydział Teologiczny. Wiem, że ten rozwój dokonuje się przy wsparciu Władz miasta, które śmiało można nazwać "miastem uniwersyteckim". Niech to wspólne dzieło służy Toruniowi, regionowi i całej Polsce. Nie ma większego bogactwa w Narodzie nad światłych obywateli.

4. Raz jeszcze dziękuję Państwu za przybycie. Proszę zawieźcie moje pozdrowienie wszystkim Profesorom i Studentom Waszej Uczelni, a także wszystkim mieszkańcom Torunia. Niech Boże błogosławieństwo stale wam towarzyszy!

[01846-09.01] [Testo originale: Polacco]

TRADUZIONE IN LINGUA ITALIANA

Signor Cardinale,
Venerati Fratelli nel Episcopato,
Illustri Membri del Senato e del Corpo Accademico,
Onorevoli Autorità
Carissimi Fratelli e Sorelle,

1. Saluto tutti cordialmente. Sono lieto di poter accogliere una rappresentanza così illustre dell’Università Nicolò Copernico di Toruń. Ringrazio il Rettore Magnifico per le cortesi parole e il Senato accademico per avermi conferito il titolo di dottore honoris causa. L’accetto con gratitudine, come segno di dialogo tra la scienza e la fede, in continuo sviluppo.

2. Accogliendovi, illustri Signori, ricordo quel giorno del mese di giugno del 1999 nel quale mi era stato dato di varcare la soglia del vostro Ateneo. Ricordo anche di aver parlato allora proprio di questo dialogo, che è chiamato a superare la contrapposizione illuministica della verità raggiunta dalla ragione e di quella conosciuta mediante la fede. Oggi comprendiamo sempre meglio che si tratta della stessa verità e che bisogna che gli uomini, giungendo ad essa sulle vie a loro proprie, non camminino da soli, ma cerchino la conferma delle proprie intuizioni anche nell’incontro con altri. Soltanto allora gli studiosi e gli uomini di cultura saranno realmente in grado di assumersi quella speciale responsabilità di cui parlai a Toruń: la "responsabilità per la verità – il tendere ad essa, il difenderla e il vivere secondo essa" (Discorso ai rettori delle Istituzioni accademiche, 7.06.199).

3. Mi rallegro perché l’Università Nicolò Copernico si sta sviluppando in modo dinamico, offrendo la possibilità di conseguire la scienza a un numero sempre maggiore di giovani. E’ bene che vi possa partecipare anche la Facoltà di Teologia. So che codesto sviluppo si sta realizzando con il sostegno delle Autorità locali di una città che con certezza può essere chiamata la "città universitaria". Che questa opera comune serva la città di Toruń, la regione e tutta la Polonia. Non vi è in una nazione una ricchezza maggiore di quella di essere formata da cittadini dotti.

4. Illustri Signori, una volta ancora vi ringrazio per la vostra venuta. Vi prego di portare il mio saluto a tutti i Professori e agli Studenti della vostra Università, e anche a tutti gli abitanti della città di Toruń. Che la benedizione di Dio vi accompagni costantemente!

[01846-01.01] [Testo originale: Polacco]