www.vatican.va

Back Top Print Pdf


Viaggio Apostolico di Sua Santità Francesco in Polonia in occasione della XXXI Giornata Mondiale della Gioventù (27-31 luglio 2016) – Visita alla Chiesa di San Francesco a Cracovia, 30.07.2016


Preghiera

Traduzione in lingua polacca

Traduzione in lingua inglese

Traduzione in lingua tedesca

Traduzione in lingua spagnola

Questo pomeriggio verso le ore 18, mentre si recava dall’Arcivescovado al Campus Misericordiae per la Veglia di preghiera con i giovani, il Santo Padre ha compiuto una breve visita nella Chiesa di San Francesco (vicinissima all’Arcivescovado) dove si venerano le reliquie dei due martiri Francescani Zbigniew Strzałkowski e Michał Tomaszek, uccisi dai guerriglieri di “Sendero luminoso” il 9 agosto 1991 a Pariacoto in Perù, e beatificati il 5 dicembre 2015 (a Pariacoto) insieme al sacerdote italiano Don Alessandro Dordi, della diocesi di Bergamo.
Oltre ai frati francescani erano presenti alcuni familiari dei martiri. Il Papa ha recitato una “Preghiera per la pace e la difesa dalla violenza e dal terrorismo” di cui riportiamo il testo qui di seguito:

Preghiera

Preghiera per la pace e la difesa dalla violenza e dal terrorismo

O Dio onnipotente e misericordioso, Signore dell’Universo e della storia. Tutto ciò che hai creato è buono, e la Tua compassione per gli errori dell’uomo è inesauribile.

Oggi veniamo a Te per chiederTi di conservare il mondo e i suoi abitanti nella pace, di allontanare da esso l’ondata devastante del terrorismo, di riportare l’amicizia e infondere nei cuori delle Tue creature il dono della fiducia e della disponibilità a perdonare.

O Datore della vita, Ti preghiamo anche per tutti coloro che sono morti come vittime di brutali attacchi terroristici. Dona loro una ricompensa eterna. Che intercedano per il mondo, dilaniato dai conflitti e dai contrasti.

O Gesù, Principe della Pace, Ti preghiamo per chi è stato ferito in questi atti di inumana violenza: bambini e giovani, donne e uomini, anziani, persone innocenti coinvolte solo per fatalità nel male. Guarisci il loro corpo e il loro cuore e consolali con la Tua forza, cancellando nel contempo l’odio e il desiderio di vendetta.

Spirito Santo Consolatore, visita le famiglie delle vittime del terrorismo, famiglie che soffrono senza loro colpa. Avvolgile col manto della Tua misericordia divina. Fa’ che ritrovino in Te e in se stessi la forza e il coraggio per continuare ad essere fratelli e sorelle per gli altri, soprattutto per gli immigrati, testimoniando con la loro vita il Tuo amore.

Tocca i cuori dei terroristi, affinché riconoscano il male delle loro azioni e tornino sulla via della pace e del bene, del rispetto per la vita e della dignità di ogni uomo, indipendentemente dalla religione, dalla provenienza, dalla ricchezza o dalla povertà.

O Dio, Padre Eterno, esaudisci nella Tua misericordia la preghiera che innalziamo a Te tra il fragore e la disperazione del mondo. Ci rivolgiamo a Te con grande speranza, ricolmi di fiducia nella Tua infinita Misericordia, affidandoci all’intercessione della Tua Santissima Madre, resi forti dall’esempio dei beati martiri del Perù, Zbigniew e Michele, che hai reso valorosi testimoni del Vangelo, al punto che hanno offerto il loro sangue, e chiediamo il dono della pace e l’allontanamento da noi della piaga del terrorismo.

Per Cristo nostro Signore.
Amen.

[01245-IT.01] [Testo originale: Italiano]

Traduzione in lingua polacca

Modlitwa o dar pokoju i oddalenie plagi terroryzmu

Wszechmogący i miłosierny Boże, Panie Wszechświata i ludzkich dziejów. Wszystko, co stworzyłeś jest dobre, a Twoje współczucie dla ludzkich błędów jest niewyczerpane.

Do Ciebie przychodzimy dziś, prosząc, abyś zachował świat i jego mieszkańców w pokoju, oddalił od niego niszczącą falę terroryzmu, przywrócił przyjaźń i wlał w serca Twoich stworzeń dar ufności i gotowość do przebaczenia.

Dawco życia, prosimy Cię również za wszystkich zmarłych, ofiary brutalnych ataków terrorystycznych. Obdarz ich wieczną nagrodą. Niech orędują za światem, szarpanym niepokojem i przeciwnościami.

Jezu, Książę Pokoju, Przyjacielu ludzi, prosimy Cię za rannych w atakach terrorystycznych: dzieci i młodzież, kobiety i mężczyzn, osoby starsze, niewinnych i przypadkowych ludzi. Ulecz ich ciało i serce, i pocieszaj ich Twoją mocą, oddalając zarazem nienawiść i pragnienie zemsty.

Duchu Święty Pocieszycielu, nawiedź cierpiące niewinnie rodziny ofiar przemocy i terroryzmu, okryj ich płaszczem Swojego boskiego miłosierdzia. Niech odnajdą w sobie siłę i odwagę, aby nadal być braćmi i siostrami dla innych, zwłaszcza przybyszów, dając swoim życiem świadectwo Twojej miłości.

Porusz serca terrorystów, aby rozpoznali zło swoich czynów i powrócili na drogę pokoju i dobra, szacunku do życia i godności każdego człowieka, niezależnie od wyznania, pochodzenia czy stanu posiadania.

Boże, Ojcze Odwieczny, wysłuchaj miłosiernie tej modlitwy, którą zanosimy do Ciebie spośród zgiełku i rozpaczy świata. Przepełnieni nadzieją w Twoje nieskończone Miłosierdzie, zawierzając się wstawiennictwu Twojej Najświętszej Matki, wzmocnieni przykładem błogosławionych męczenników z Peru, Zbigniewa i Michała, których uczyniłeś odważnymi świadkami Ewangelii aż do przelania krwi, zwracamy się do Ciebie z wielką ufnością o dar pokoju i oddalenie od nas plagi terroryzmu.

Przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.

[01245-PL.01] [Testo originale: Italiano]

Traduzione in lingua inglese

Prayer for peace and protection from violence and from terrorism

O almighty and merciful God, Lord of the universe and of history. All that You have created is good and your compassion for the mistakes of mankind knows no limits.

We come to You today to ask You to keep in peace the world and its people, to keep far away from it the devastating wave of terrorism, to restore friendship and instill in the hearts of your creatures the gift of trust and of readiness to forgive.

O Giver of life, we pray to You also for all those who have died as victims of brutal terrorist attacks. Grant them their eternal reward. May they intercede for the world that is torn apart by conflicts and disagreements.

O Jesus, Prince of Peace, we pray to You for the ones who have been wounded in these acts of inhuman violence: children and young people, old people and innocent people accidentally involved in evil. Heal their bodies and hearts; console them with Your strength and, at the same time, take away any hatred and a desire for revenge.

Holy Spirit Consoler, visit the families of the victims of terrorism, families that suffer through no fault of their own. Wrap them in the mantle of Your divine mercy. Make them find again in You and in themselves the strength and courage to continue to be brothers and sisters for others, above all for immigrants, giving witness to Your love by their lives.

Touch the hearts of terrorists so that they may recognize the evil of their actions and may turn to the way of peace and goodness, of respect for the life and for the dignity of every human being, regardless of religion, origin, wealth or poverty.

O God, Eternal Father, in Your mercy hear our prayer which we raise up to You amidst the deafening noise and desperation of the world. We turn to You with great hope, full of trust in Your infinite Mercy. Made strong by the examples of the blessed martyrs of Perú, Zbigniew and Michael, who have rendered courageous testimony to the Gospel, to the point of offering their blood, we entrust ourselves to the intercession of Your Most Holy Mother. We ask for the gift of peace and of the elimination from our midst of the sore of terrorism.

Through Christ our Lord.
Amen.

[01245-EN.01] [Original text: Italian]

Traduzione in lingua tedesca

Gebet um Frieden und um Schutz vor Gewalt und Terrorismus

Allmächtiger und barmherziger Gott, Herr über das All und über die Geschichte! Alles, was du erschaffen hast, ist gut, und dein Mitleid mit den Fehlern des Menschen ist unerschöpflich.

Heute kommen wir zu dir, um dich zu bitten, die Welt und ihre Bewohner im Frieden zu bewahren, die zerstörerische Welle des Terrorismus von ihr abzuwenden, wieder Freundschaft entstehen zu lassen und den Herzen deiner Geschöpfe die Gabe des Vertrauens und der Bereitschaft zum Verzeihen einzuflößen.

Du Lebensspender, wir bitten dich auch für alle, die als Opfer brutaler terroristischer Angriffe gestorben sind. Schenke ihnen ewigen Lohn. Mögen sie Fürsprecher sein für die von Konflikten und Streitigkeiten zerrissene Welt.

O Jesus, du Friedensfürst, wir bitten dich für alle, die bei diesen unmenschlichen Gewalttaten verletzt worden sind: Kinder und Jugendliche, Frauen und Männer, alte Leute – unschuldige Menschen, die nur durch ein Missgeschick in das Unheil verwickelt wurden. Heile ihren Leib und ihr Herz; tröste sie mit deiner Kraft und befreie sie zugleich von Hass und Rachsucht.

Heiliger Geist, du Tröster, besuche die Familien der Opfer des Terrorismus – Familien, die schuldlos leiden. Hülle sie in den Mantel deines göttlichen Erbarmens. Lass sie in dir und in sich selbst wieder die Kraft und den Mut finden, für andere, besonders für die Einwanderer, weiterhin Brüder und Schwestern zu sein und so mit ihrem Leben deine Liebe zu bezeugen.

Berühre die Herzen der Terroristen, damit sie das Böse ihres Tuns erkennen und auf den Weg des Friedens und des Guten, der Achtung vor dem Leben und vor der Würde jedes Menschen zurückkehren, unabhängig von Religion, Herkunft, Reichtum oder Armut.

Gott, ewiger Vater, erhöre in deiner Barmherzigkeit das Gebet, das wir aus dem Getöse und der Verzweiflung der Welt zu dir erheben. Mit großer Hoffnung und voll Vertrauen auf deine unendliche Barmherzigkeit wenden wir uns an dich und verlassen uns dabei auf die Fürsprache deiner allerseligsten Mutter. Zudem sind wir gestärkt durch das Vorbild der seligen Märtyrer aus Peru, Zbigniew und Miguel, die du zu so mutigen Zeugen des Evangeliums gemacht hast, dass sie dafür ihr Blut vergossen haben. So bitten wir dich nun: Schenke uns Frieden und wende die Plage des Terrorismus von uns ab.

Durch Christus, unseren Herrn.
Amen.

[01245-DE.01] [Originalsprache: Italienisch]

Traduzione in lingua spagnola

Oración por la paz y por el fin de la violencia y el terrorismo

Dios omnipotente y misericordioso, Señor del Universo y de la historia humana. Todo lo que has creado es bueno, y tu compasión por el hombre, que te abandona una y otra vez, es inagotable.

Venimos hoy a implorarte que ampares al mundo y a sus habitantes con la paz, alejando de él el destructivo oleaje del terrorismo, restaurando la amistad y derramando en los corazones de tus criaturas el don de la confianza y la prontitud para perdonar.

Dador de la vida, te pedimos también por todos los que han muerto, víctimas de los brutales ataques terroristas. Concédeles la recompensa y la alegría eternas. Que intercedan por el mundo, sacudido por la angustia y desgracias.

Jesús, Príncipe de la Paz, te rogamos por los heridos en los ataques terroristas: los niños y los jóvenes, las mujeres y los hombres, los ancianos, las personas inocentes y los que han sido agredidos por casualidad. Sana su cuerpo y el corazón, que se sientan fortalecidos por tu consuelo, aleja de ellos el odio y el deseo de la venganza.

Santo Espíritu Consolador, visita a las familias que lloran la pérdida de sus familiares, víctimas inocentes de la violencia y el terrorismo. Cúbreles con el manto de tu divina misericordia. Que encuentren en Ti la fuerza y el valor para continuar siendo hermanos y hermanas de los demás, especialmente de los extranjeros y los inmigrantes, testimoniando con su vida tu amor.

Mueve los corazones de los terroristas para que reconozcan la maldad de sus acciones y vuelvan a la senda de la paz y el bien, el respeto por la vida y la dignidad de cada ser humano, independientemente de su religión, origen o status social.

Dios, Eterno Padre, escucha compasivo esta oración que se eleva hacia Ti entre el estruendo y la desesperación del mundo. Llenos de confianza en tu infinita Misericordia, confiando en la intercesión de tu Santísima Madre, fortalecidos con el ejemplo de los beatos mártires de Perú, Zbigniewa y Michała, que has convertido en valientes testigos del Evangelio hasta derramar su sangre, nos dirigimos a Ti con gran esperanza, suplicando el don de la paz y pidiendo que alejes de nosotros el látigo del terrorismo.

Por Jesucristo, nuestro Señor
Amén.

[01245-ES.01] [Texto original: Italiano]

[B0561-XX.01]