Sala Stampa

www.vatican.va

Sala Stampa Back Top Print Pdf
Sala Stampa


UDIENZA AI PARTECIPANTI AL PELLEGRINAGGIO DELLA DIOCESI DI DANZICA (POLONIA), 04.11.2004


UDIENZA AI PARTECIPANTI AL PELLEGRINAGGIO DELLA DIOCESI DI DANZICA (POLONIA)

A fine mattinata, nell’Aula Paolo VI, il Papa ha ricevuto in Udienza i partecipanti al pellegrinaggio della Diocesi di Danzica (Polonia) ed ha loro rivolto le parole di saluto che riportiamo di seguito:

● SALUTO DEL SANTO PADRE

Bardzo serdecznie witam wszystkich: pielgrzymów z Archidiecezji Gdańskiej, z Diecezji Tarnowskiej i z innych stron. Dziękuję arcybiskupowi Tadeuszowi za życzenia i wyrazy życzliwości wypowiedziane w imieniu wszystkich tu zebranych. Wdzięczny jestem szczególnie za modlitwy, jakie zanosicie do Boga w intencjach związanych z moim posługiwaniem na Stolicy Piotrowej.

Gromadzi nas tu wspomnienie św. Karola Boromeusza. Wczoraj minęło 420 lat od jego śmierci. Był gorliwym biskupem, reformatorem Kościoła po Soborze Trydenckim, wielkim obrońcą ubogich. Jego pobożność opierała się na umiłowaniu Krzyża Chrystusowego i tajemnicy Jego śmierci i zmartwychwstania. To umiłowanie przejawiało się w trosce o gorliwe sprawowanie Mszy św. i w adoracji Chrystusa obecnego w Eucharystii.

Wspominam o tym na początku Roku Eucharystii, aby przykład św. Karola był dla nas wszystkich natchnieniem w przeżywaniu tego szczególnego okresu. Niech rozpala w nas miłość do Zbawcy, który zechciał pozostać pośród nas pod postaciami chleba i wina.

Raz jeszcze dziękuję Wam za wizytę. Zawieźcie moje pozdrowienie do waszych diecezji, parafii i domów. Niech Bóg wam błogosławi!

[Do un cordialissimo benvenuto a tutti: i pellegrini dall’Arcidiocesi di Gdańsk, dalla Diocesi di Tarnów e dalle altre parti. Ringrazio l’Arcivescovo Tadeusz [Gocłowski] per gli auguri e le espressioni di benevolenza pronunziate a nome di tutti coloro che sono qui radunati. Sono grato in modo particolare per le preghiere che alzate a Dio secondo le intenzioni legate al mio servizio alla Sede di San Pietro.

Ci raduna qui il ricordo si San Carlo Borromeo . Ieri sono passati 420 anni dalla sua morte. Egli è stato un zelante vescovo, riformatore della Chiesa dopo il Concilio di Trento, un grande sostenitore dei poveri. La sua pietà si è fondata sull’amore della croce di Cristo e del mistero della Sua morte e risurrezione. Quest’amore si è espresso nella cura per la devota celebrazione della Santa Messa e nell’adorazione di Cristo presente nell’Eucaristia.

Lo ricordo all’inizio dell’Anno dell’Eucaristia, affinché l’esempio di S. Carlo sia per tutti noi ispirazione nel vivere questo particolare periodo. Faccia ardere in noi l’amore per il Salvatore, che ha voluto rimanere con noi sotto le specie del pane e del vino.

Ancora una volta vi ringrazio per la visita. Portate il mio saluto alle vostre diocesi, alle parrocchie e alle case. Dio vi benedica!]

[01735-09.02] [Testo originale: Polacco]