Sala Stampa

www.vatican.va

Sala Stampa Back Top Print Pdf
Sala Stampa


UDIENZA AI PARTECIPANTI AL PELLEGRINAGGIO DELLA DIOCESI DI BYDGOSZCZ (POLONIA), 26.10.2004


UDIENZA AI PARTECIPANTI AL PELLEGRINAGGIO DELLA DIOCESI DI BYDGOSZCZ (POLONIA)

A fine mattinata, nell’Aula Paolo VI, il Santo Padre ha ricevuto in Udienza i partecipanti al pellegrinaggio della Diocesi di Bydgoszcz (Polonia) ed ha loro rivolto le parole di saluto che riportiamo di seguito:

● SALUTO DEL SANTO PADRE

Serdecznie witam Księdza Biskupa Jana, Władze miejskie, mieszkańców Bydgoszczy oraz duchowieństwo i wiernych diecezji bydgoskiej. Pielgrzymujecie do Rymu, aby podziękować Bogu za powstanie waszej diecezji, a równoczeœnie daę wyraz tej więzi, jaka łączy każdy Kościół lokalny ze Stolicą Apostolską i z Następcą św. Piotra.

Cieszę się, że powołanie nowej diecezji zostało z radością przyjęte i że dokładacie wszelkich starań, aby powstały wszystkie struktury niezbędne do dobrego jej funkcjonowania. Ufam, że wasze starania i ścisła współpraca kapłanów, wspólnot zakonnych i wszystkich wiernych z biskupem przyniosą błogosławione owoce. Wspólnie zabiegajcie o duchowy rozwój wszystkich i starajcie się otoczyć szczególną opieką tych, którzy potrzebują troski Kościoła.

Jednoczę się z wami w dziękczynieniu, proszę Boga, aby darzył waszą diecezjalną wspólnotę potrzebnymi łaskami i z serca błogosławię. Zawieźcie to błogosławieństwo do waszych domów i środowisk. Niech obejmie ono równieź młodzieź i dzieci, a zwłaszcza ludzi cierpiących.

Bóg zapłać za odwiedziny!

[Saluto cordialmente il Vescovo Mons. Jan, le autorità civili, gli abitanti di Bydgoszcz, nonché il clero e i fedeli della diocesi. Siete in pellegrinaggio a Roma per ringraziare Dio per la fondazione della vostra diocesi, e contemporaneamente per esprimere il legame che collega ogni Chiesa locale con la Santa Sede e con il Successore di Pietro.

Sono lieto che l’istituzione della nuova diocesi sia stata accolta con gioia e che vi adoperiate in ogni modo, affinché sorgano tutte le strutture necessarie per il suo buon funzionamento. Spero che i vostri sforzi e la stretta collaborazione dei sacerdoti, delle comunità religiose e di tutti i fedeli con il vescovo portino abbondanti frutti. Insieme impegnatevi per lo sviluppo spirituale di tutti e cercate di tutelare particolarmente coloro che esigono la cura della Chiesa.

Mi unisco a voi nel ringraziamento, chiedo a Dio che colmi delle grazie necessarie la vostra comunità diocesana, e vi benedico di cuore. Portate questa benedizione alle vostre case e ai vostri ambienti. Che essa abbracci anche la gioventù, i bambini, e soprattutto i sofferenti.

Grazie per la vostra visita.]

[01682-09.03] [Testo originale: Polacco]