Sala Stampa

www.vatican.va

Sala Stampa Back Top Print Pdf
Sala Stampa


UDIENZA AI PARTECIPANTI AL PELLEGRINAGGIO DELLA DIOCESI DI PELPLIN (POLONIA), 19.10.2004


UDIENZA AI PARTECIPANTI AL PELLEGRINAGGIO DELLA DIOCESI DI PELPLIN (POLONIA)

A fine mattinata, nella Sala Clementina del Palazzo Apostolico Vaticano, il Santo Padre Giovanni Paolo II ha ricevuto in Udienza i partecipanti al pellegrinaggio della Diocesi di Pelplin (Polonia) ed ha loro rivolto le parole di saluto che riportiamo di seguito:

● SALUTO DEL SANTO PADRE

Serdecznie witam wszystkich Kaszubów, którzy przybyli z pielgrzymką do grobów apostolskich. Cieszę się, że mogę Was tu gościć wraz z Waszym biskupem, któremu dziękuję za życzliwe słowa.

Odbywacie tę pielgrzymkę w szczególnej intencji: o beatyfikację Sługi Bożego Biskupa Konstantyna Dominika. Dobrze, że swoją modlitwą pragniecie wspierać proces uznania jego świętości, który rozpoczął się już w 1961 roku. To cenny wkład, bo świadczy o kulcie, jakim cieszy się kandydat na ołtarze, a równocześnie tworzy duchową atmosferę otwarcia na takie działanie łaski, które ma znamiona cudu. Niech ten oddany pasterz Waszej Diecezji otacza ją swoją szczególną opieką.

Zawieźcie, proszę, moje pozdrowienie waszym najbliższym i wszystkim wiernym Kościoła w Pelplinie. Z serca wszystkim błogosławię: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

[Saluto cordialmente tutti gli abitanti di Kaszuby, pervenuti in pellegrinaggio alle tombe degli Apostoli. Sono lieto di potervi accogliere insieme con il vostro Vescovo, che ringrazio per le sue benevoli parole.

Realizzate questo pellegrinaggio secondo una particolare intenzione: per la beatificazione del Servo di Dio il Vescovo Konstantyn Dominik. E’ giusto che con la preghiera cerchiate di sostenere il processo di riconoscimento della sua santità, cominciato ormai nel 1961. E’ questo un contributo importante, perché testimonia della venerazione, di cui gode il candidato agli onori degli altari, e nello stesso tempo crea un’atmosfera spirituale di apertura all’azione della grazia che prepara le condizioni per interventi miracolosi. Il fedele Pastore della vostra Diocesi continui a tutelarla con particolare cura.

Portate, vi prego, il mio saluto ai vostri cari e a tutti i fedeli della Chiesa a Pelplin. Benedico tutti di cuore: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.

Sia lodato Gesù Cristo!]

[01331-09.02] [Testo originale: Polacco]